Kauza diaľničný privádzač Levoča – Spišská Nová Ves, druhá etapa.

Písmo: A- | A+

Okres Spišská Nová Ves nemá ani jeden kilometer cesty I. triedy, ani diaľnice a ako sa zdá, ani nebude mať. V tejto chvíli to vyzerá tak, že jedinečnú príležitosť získať diaľničný privádzač z novej križovatky D1 Levoča (LE) do Spišskej Novej Vsi (SNV) zodpovední premárnili pre neschopnosť spolupráce, pre dobro celého dolného Spiša. Samozrejme so sledovaním  vlastných parciálnych alebo lokálnych cieľov pred spoločným dobrom. Týka sa to vedenia mesta Levoča, cez vedenie Harichoviec až po samotnú Spišskú Novú Ves. Ako súčasný stav ukazuje, nakoniec ani presadzovanie miestnych záujmov nie je dodnes naplnené a zostalo v rovine sľubov.

Vo februári 2014 bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie pre diaľničný privádzač LE - SNV, druhá etapa.  Ako je známe, ten bude v dĺžke jedného kilometra pripojený pri železničnom priecestí, pod Novým Dvorom na cestu druhej triedy II/536, čo je síce najkratšia, ale najhoršia alternatíva pripojenia diaľnice na súčasnú cestnú sieť v smere na SNV. Právoplatné územné rozhodnutie je záväzný dokument pre ďalšie stavebné procesy a praktický znamená, že nič nebráni v ceste k stavebnému povoleniu, výberu zhotoviteľa a reálnej výstavbe.

Prečo je to kauza? V čom je vlastne problém? Dnes, keď sa stavajú obchvaty miest a diaľnice tak, aby bola vylúčená doprava z obytných zón, tak v tomto prípade sa štát - z rozhodnutia vlády Róberta Fica, z ne/známych  dôvodov rozhodol takýto obchvat - privádzač zrušiť a zviesť dopravu do obce s nevyhovujúcou cestou ako technicky, tak aj bezpečnostne. Následne, proces „schvaľovania" skrátenej verzie privádzača vzbudzuje množstvo pochybností o jeho transparentnosti. Nebol posudzovaný z hľadiska EIA, bol posudzovaný len vzhľadom na vplyv dopravy na Levoču, bez dopadu na zmeny dopravy cez Harichovce a na cestu II/533. Obec Harichovce nebola účastníkom územného konania, keďže ide „len" o kataster Levoče. Zmena trasovania privádzača nebola v súlade s územným plánom Levoče, ktorý bol dodatočne zmenený na základe požiadavky NDS a.s.

Predpokladom vzniku takejto situácie je vláda, ktorá ignoruje dobro občanov a sleduje iné záujmy. Rozdeľ a panuj. Toto mohlo vzniknúť aj vďaka rozdeleniu Spiša do dvoch VUC a teda, iných kompetenčných stavebných orgánov.  Na druhej strane nejednotnosť a nezáujem kompetentných ako aj miestnych ľudí o vlastné spravovanie vecí sú za výsledkom dnešnej situácie.

V roku 2005 bol schválený variant A (z dvoch posudzovaných A a B) a to úplnej preložky cesty II/533 Spišská Nová Ves - Levoča, ako samostatného diaľničného privádzača (DP)  od križovatky LE na diaľnicu D1 v dĺžke 7,8 km, západným obchvatom Levočských Lúk a Harichoviec, s priamym napojením SNV. 2004_povodne_varianty_DP_LE-SNV.JPG(Napojenie Levoče z diaľničnej križovatky na cestu I/18 zabezpečuje samostatný diaľničný privádzač - dnes pred dokončením). Jeho financovanie malo byť súčasťou financovania úseku D1 Jánovce - Jablonov z európskych zdrojov a ŠR. Treba spomenúť, že EU môže mať problém financovať DP, ktorý je paralelný s miestnou komunikáciou a rieši obchvaty obci, ale nezakazuje to, resp. nedefinuje, že akú dĺžku ma mať privádzač. Je to len na argumentácii, vyjednávaní a angažovaní sa kompetentných štátnych úradníkov, resp. samotného ministra, ba možno aj samotného premiéra v zmysle rozhodnutia vlády voči EU. Takto osobne sa angažovali v prípade schvaľovania financovania PPP druhého balíka (R1), presadenia úseku R2 - obchvatu Bánoviec nad Bebravou, D3 Kysuckého variantu a pod. Teda, skúseností sú, treba mať len vôľu. Veď ide o ľudí v regiónoch a štátni predstavitelia sú tu pre voličov.

Avšak, už v roku  2008 na výjazdovom rokovaní vlády Róberta Fica v SNV bol uznesením vlády SR č. 706 tento variant trasovania zrušený a nahradený kratšou (aktuálnou) verziou trasovania a rekonštrukciou cestu II/533 tak, aby mohla byť klasifikovaná na cestu I. triedy. Zmena_DP_LE-SNV.JPGVýkon rozhodnutia mali zabezpečiť ministerstvo dopravy, Národná diaľničná spoločnosť (NDS a.s.) a VUC. Zdroje financovania mali sa deliť medzi štát (EU fondy - diaľničný privádzač) a VUC Košice - rekonštrukcia cesty (iné zdroje).  Dôvodom mali byť vraj peniaze! Všeobecné zaklínadlo, napriek tomu, že investičné náklady dodnes nie sú známe. Bez pokusu a snahy o presadenie financovania celého privádzača z fondov EU ho vláda R. Fica jednoducho skrátila a zviedla celú dopravu z diaľnice do obce Harichovce. Hypotetické riziko, že celú výstavbu privádzača by musel nakoniec financovať štát z vlastných zdrojov, ak by neboli schválené peniaze z EU tým bolo odstránené, vďaka čomu sa možno vytvoril priestor na presun „potenciálne ušetrených" zdrojov.

Druhý, v tom čase znejúci argument pre zmenu trasy bol, že vznikol takýto dopyt - požiadavka na skrátenie DP. Potom ale zostáva oprávnená otázka, kde vznikla táto požiadavka, od koho a kým bola predložená na rokovanie vlády?

Za pozornosť stoja dva momenty.

Z existujúcich dokumentoch sa dá dočítať, že záujem o jeho zmenu mohol byť buď z vedenia SNV alebo Levoče, nakoľko v tom čase tam bolo (a stále je) smerácke vedenie, ktoré malo najbližšie k premiérovi a ministrovi dopravy (viac viď na: www.harichovce.sk pdf príloha: „Prehľadne spracované zhrnutie celej situácie").

Levoči to môže vyhovovať z dvoch dôvodov. V pripomienkových konaniach k DP požadovali napojenie plánovaného južného priemyselného parku (v tesnej blízkosti Nového Dvora) na diaľničný privádzač a teda na diaľnicu D1. Dnešná skrátená verzia ide presne v trasovaní tohto napojenia a tak vlastne mesto dostane diaľnicu pred brány budúceho priemyselného parku. Neprekonateľná konkurenčná výhoda voči iným mestám v regióne napr. aj SNV. Druhým faktorom je, že tranzit z diaľnice v smere do SNV by začal prechádzať mestom, okolo Podkovy. Čo z politického hľadiska a ďalšieho rozvoja by bolo problémom.

Spišskej Novej Vsi diaľničný privádzač Levoča - SNV nerieši aktuálne dopravné problémy, ako ani dopravné napojenia rozvojových zámerov v rekreačnej, priemyselnej a obchodnej oblasti mesta. Pravdepodobne by došlo k zvýšeniu hustoty dopravy centralizovanej do jedného vstupného bodu mesta, zo severu. Z tohto dôvodu pravdepodobne mesto SNV nemá prioritný záujem na jeho vybudovaní! Akákoľvek možnosť prerozdelenia plánovaných prostriedkov z privádzača na iné dopravné riešenia mesta bola prijateľnejšia a akútnejšia pre samotné mesto. Tými sú severný obchvat (čiastočne rozostavaný) a juhovýchodný obchvat, ktorý by odklonil dopravu zo stredu mesta, zabezpečil by bezkolízne dopravné napojenie zábavno-obchodného centra Madaras a rozvoj nových lokalít (v roku 2008 horúcich  projektov) ako  juhovýchodný priemyselný areál, rekreačné centrum „spišský raj" (prioritne pre zimné športy). Jednou z podmienok ich realizácie bolo práve toto napojenie na obchvat mesta. Obchvatom by sa prerozdeľovala doprava z mesta v smere východ - západ - sever. Bohužiaľ, nástup ekonomickej krízy zastavil tieto projekty a získane sľuby sa minuli účinku. Získané možno na úkor DP. Mesto stratilo a štát získal, ušetrením financií a námahy angažovania sa kompetentných.

Na druhej strane stojí za pozornosť správanie sa vedenia obce Harichovce v tejto veci. Možno sa naň pozrieť z dvoch rovín. Prvou je konanie samotnej obce a druhou je konanie štátnych orgánov voči obci. Je až zarážajúce a nepochopiteľné, že nenachádzame takmer žiadne relevantné konanie štatutára obce, ako predchádzajúcej starostky, tak ani súčasného starostu (obaja nezávislí!). Napriek tomu, že zmena trasovania je verejne známa od roku 2008! Na obci neexistuje žiadne záväzné uznesenie obecného zastupiteľstva ohľadne privádzača. Viac menej sa pasívne čakalo, že budú oslovení príslušnými orgánmi, aj keď z ich strany na to už nebol dôvod. Vlastná iniciatíva zodpovedného „gazdu" chýbala a obyvatelia obce by sa mali pýtať na dôvody a žiadať adekvátnu zodpovednosť. Až päť minút po dvanástej, keď Levoča bola požiadaná o zmenu územného plánu, keď skončilo pripomienkovanie k dokumentácii pre územné rozhodnutie a k stavebnému zámeru, tak niektorí poslanci začali konať a to spísaním petície, nešťastne adresovanej štátnym orgánom, vstupom do hlavných správ televíznych médií, vytvorením záložky o privádzači na webovej stránke obce a pod. Bohužiaľ tieto aktivity nemali právny dosah na zmenu, resp. zastavenie procesu prípravy územného konania, nakoľko NDS a.s. aj ministerstvo dopravy konali v súlade s príkazom vyššieho kompetenčného orgánu, nariadením vlády Roberta Fica. Teda, vláda mala kompetenciu zmeniť trasovanie privádzača a ona mala byť adresátom protestov.  Dnes, už je to len na súdoch...

Druhou rovinou je, že štátne orgány nikdy samé od seba neinformovali obec o zmene, resp. o konaní v súlade so zmenou, ako dotknutej obce. Jednoducho ju vylúčili z konania a „tvárili" sa, že ide len o Levoču. Možno v zmysle stavebno-právnych postupov áno, ale z logiky veci je jasné, že to tak nie je, keďže ide o privádzač do SNV. Štát len využil pasivitu občanov. To je praktická ukážka centralizácie štátnej moci a porušovania princípu subsidiarity, keď si ľudia nechávajú odoberať právomoci samosprávy štátom pod rúškom lepšej efektívnosti. Pasivita a dôverčivosť sa v konečnom dôsledku obráti proti nim samým, keďže oni žijú v danom regióne a nie štátni úradníci.

Obec v poslednej fáze, v rámci územného konania, podala námietku nesúhlasu s pripojením privádzača na cestu II/533 na okresný úrad v Prešove, ale tá, ako aj iné boli zamietnuté z dôvodu súladu stavby s územným plánom Levoče. V jeseni 2013 na stretnutí so štátnymi úradníkmi obec dostala síce „prísľub", že ide len o provizórne riešenie a v budúcnosti by mal byť postavený riadny diaľničný privádzač do SNV, ale žiadne záväzné rozhodnutie. Pri všetkej úcte, je čisté bláznovstvo spoliehať sa na to a súhlasiť s realizáciou skrátenej verzie. Štát dnes nemá vlastné zdroje ani na opravu ciest, ani na jeden km postavenia novej diaľnice. Ak, obec Harichovce, alebo SNV či VUC verí tomuto „prísľubu", tak ide o naivnú ilúziu. V budúcnosti je to málo pravdepodobné, vzhľadom na konsolidáciu verených financií a celkový stav ekonomiky. Teda, ak sa kompletný a riadny (pôvodný) diaľničný privádzač sa nezahrnie do financovania z EU zdrojov v rámci výstavby úseku D1 teraz, tak v budúcnosti to bude nemožné.

Obec výrazne utrpí na kvalita života, ako aj na svojom potenciálnom rozvoji. Nakoľko podľa posledného sčítania dopravy z roku 2010 je hustota dopravy v Harichovciach  4.383 áut za 24 hodín, z toho 602 nákladných áut, čo predstavuje v priemere jedno nákladné auto každých 2,5 minúty a celkovo každých 30 sekúnd jedno auto.

Podľa dokumentov pre prípravu pôvodných variantov sa predpokladá, že po dobudovaní diaľničnej križovatky a diaľnice D1 intenzita dopravy na ceste II/533 v roku 2020 dosiahne hodnotu 11 021 áut za 24 h. Navyše, atraktivita spojenia SNV cez Harichovce sa zvýši oproti  pripojeniu cez Spišsky Štvrtok. Zároveň dokumenty upozorňujú, že už v roku 2000 táto cesta kapacitne nevyhovovala podstatne nižším objemom dopravy. Nehovoriac o tom, že na ceste II/533 sú identifikované lokality s vysokou nehodovosťou, ktoré jednoducho nemožno odstrániť a po náraste dopravy bude pravdepodobnosť nehôd a strát intenzívnejšia.

Zmenený diaľničný privádzač nebol posudzovaný v rámci EIA, nakoľko sa to odôvodnilo, že ide v línii pôvodne navrhovaného variantu B. Štát si to významne uľahčil a týmto obišiel všetky problematické otázky v súvislosti s cestou II/533 a nekorektne premiešal niektoré dáta z pôvodného projektu s dátami pre hodnotenie skrátenej verzii.

Z celého tohto príbehu  samozrejme vychádzajú ako porazení obyvatelia Harichoviec, nakoľko celá doprava z diaľnice pôjde cez ich obec. Prakticky si to budú môcť overiť už od leta po spustení prevádzky prvého úseku D1 Jánovce - Levoča. Levoča vychádza z tejto kauzy, resp. hry ako víťaz (možno aj poučená históriou vzniku trate Bohumín - Košice) a SNV sa postavila do indiferentnej roly s jednou irelevantnou pripomienkou (trasovanie nie je v súlade s KP VUC Košice). A možno si len niekto lepšie spočítal, aké sú reálne možnosti benefitov z danej situácie a využil ich. Ale stále platí, že z dlhodobého hľadiska spojenie sa miest a obci pre výstavu privádzača by bolo najväčším prínosom pre dobro obyvateľov Spiša.

Skryť Zatvoriť reklamu