Pripravuje sa zákon o sociálnej práci

Písmo: A- | A+

Ministerstvo práce na svojich stránkach zverejnilo výzvu k verejnej diskusii o návrhu zákona o sociálnej práci a o podmienkach výkonu sociálnej práce. Rád by som sa s vami podelil o niekoľko postrehov a pripomienok k nemu.

Návrh sa nesnaží v paragrafoch definovať čo je "tá sociálna práca". To je celkom sympatické, nakoľko definícii je také množstvo, že by bolo ťažké vybrať jednu z nich. Toto presvedčenie nadobudli aj autori návrhu a tak sa namiesto toho sústredili zachytiť päť oblasti súvisiacich so sociálnou prácou. Sú nimi:

  • podmienky výkonu sociálnej práce (a nadstavbových odborných činností)
  • zriadenie Slovenskej komory sociálnych pracovníkov
  • využívanie profesného titulu „sociálny pracovník“
  • výkon samostatne zárobkovej činnosti v tejto profesii
  • úprava podmienok ďalšieho vzdelávania, najmä akreditovaného vzdelávania v sociálnej práci

Ak by Zákon platil a vy by ste chceli pôsobiť ako sociálny pracovník/čka, mohli by ste tento profesný titul využívať iba v prípade, že vyštudujete sociálnu prácu a aktívne v tejto oblasti pôsobíte. Súčasný stav je však taký, že sociálnu prácu vykonávajú aj ľudia z iných, pomáhajúcich profesií. Z môjho pohľadu mnohí z nich plne v súlade s odborným vymedzením sociálnej práce. Návrh čiastočne pracuje s možnosťou pôsobenia iných profesií, a to vo výkone tzv. nadstavbových odborných činností. Nebolo mi však celkom zrejmé, ako sa bude môcť nazvať osoba, ktorá ich bude realizovať.

Pri snahe definovať, kto je oprávnený využívať profesný titul sociálny pracovník sa môžeme dopracovať ku „hre so slovíčkami“. Najmä v Českej republike je obľúbené pomenovanie kontaktný pracovník, čo je rola, ktorá má aj svoje odborné krytie v podobe výkonu metód sociálnej práce. Postupne sa etabluje aj u nás a nič nebráni v tom, aby bola využívaná. V tejto súvislosti m prichádza na um aj otázka, čo s inými variantmi označenia ako terénny sociálny pracovník (či streetworker), pracovník v sociálnych službách a ďalšími.

Okrem "štandardnej" sociálnej práce je v návrhu zakomponovaný aj výkon špecializovaných odborných činností. Ako príklad sa uvádzajú dávkové systémy, sociálne posudkové činnosti, sociálna kuratela a sociálne poradenstvo. Pre praktika sú pre mňa minimálne dve z nich „úradníckou sociálnou prácou“ a za vhodnejšie označenie ako sociálny pracovník u tohoto typu pracovníkov považujem „referent oddelenia sociálnych služieb“, resp. iného oddelenia, ktoré s klientmi pracuje ako so stránkami. Za špecializované odborné činnosti potrebné pre prax považujem napr. terénnu sociálnu prácu alebo sociálna práca s jednotlivými cieľovými skupinami (deti a mládež, užívatelia, ľudia bez domova atď.). Tieto špecializované odborné činnosti budú vyžadovať absolvovanie akreditovaného vzdelávania. Uvažujem, že ak by bol ich  počet vysoký (ich definitívny zoznam sa navrhuje určiť vyhláškou), nedehonestujeme tým hodnotu základného VŠ vzdelávania sociálnej práce - prečo by dostatočnú kompetentnosť pre ich výkon nemohol nadobudnúť človek už počas štúdia.

Novinkou je myšlienka zriadenia Komory. Orgánov tejto inštitúcie má byť viac ako dosť a ak bude platiť pravidlo, že jeden člen nebude môcť byť súčasne členom viacerých z nich, bude to vyžadovať širokú členskú základňu :) Teraz vážne - s komorami je to také - ak si robia svoju prácu zodpovedne, je to skvelé. V prípade, že ich existencia je odôvodnená výkonom činností, ktoré si sami vymyslia (vytvoria si vlastnú agendu, ktorú je samozrejme potrebné finančne živiť- v tomto prípade je to napríklad poplatok za vydanie povolenia na výkon samostatne zárobkovej činnosti), je to na zváženie. Každopádne myslím, že skúsiť to treba.

Významná časť návrhu je venovaná špecializovanému akreditovanému vzdelávaniu. Zámerom je vytvoriť podmienky pre vznik špecifického vzdelávania v sociálnej práce. To, o čo sa návrh pokúša, je podľa môjho názoru možné už v súčasnosti - existujú vzdelávacie programy akreditované v zmysle zákona o ďalšom vzdelávaní. Existujú kurzy, ktoré majú blízko k sociálnej práci (napríklad Terénna sociálna práca alebo Príprava sociálneho poradcu) a ich absolventi a absolventky by mali mať garantovanú možnosť pôsobiť v oblastiach, ktoré tieto kurzy ponúkajú. Čo bude s týmito kurzami potom bude musieť byť pravdepodobne vyriešené v prechodných ustanoveniach + v zákone o ďalšom vzdelávaní bude potrebné vymedziť, ktoré oblasti nespadajú pod kompetenciu akreditačnej komisie na MŠ SR.

V tomto momente sa dostávame k jednému z mála bodov, ktoré ma v návrhu zaskočil. Pri každom akreditovanom vzdelávaní je prirodzene potrebná istá lektorská a odborná spôsobilosť. Odborná spôsobilosť sa nevyžaduje od u vysokoškolských pedagógov (§19), no lektorská spôsobilosť sa vyžaduje „plnokrvných“ praktikov. Rozumiem, že pre pedagóga pracujúceho na plný úväzok na katedre je náročné splniť podmienku praxe. To isté však platí o praktikoch. Ak pracuje sociálni pracovník na full time v teréne, je potom ťažké splniť podmienku troch rokov nepretržitej pedagogickej alebo lektorskej činnosti. Prečo toto „zvýhodnenie“ platí len jedným smerom?

Ďalšou novinkou je možnosť výkonu samostatne zárobkovej činnosti v profesii sociálny pracovník. Zaujímavá myšlienka. K tomuto bodu mi napadlo viacero otázok, no nechcem zachádzať až do takých podrobností. Tie sa vzťahovali najmä k prepojeniu so zákonom o živnostenskom podnikaní (napr. či by nepostačovalo pridať túto „pozícia“ do zoznamu viazaných živností a postupovať presne podľa príslušných zákonov) alebo čo v prípade, ak takáto činnosť bude vykazovať znaky závislej práce.

Autori záverom konštatujú, že veľa okolností bude potrebné zachytiť aj v prechodných a záverečných ustanoveniach a tiež, že diskusia bude pokračovať. Tak sledujme a zapájajme sa...

Aktualizácia

K 15.11 sa dostal návrh Zákona do medzirezortného pripomienkového konania. Niektoré veci sú voči pôvodnej verzii zmenené, mnohé zostali. Sledovať celý legislatívny proces môžete na portály právnych predpisov MS SR.


Skryť Zatvoriť reklamu