Prečo v Šali nerastie vlna odporu proti ZEVO? Pretože Šaľania dali prednosť faktom!

Písmo: A- | A+

Súčasťou Centra cirkulárnej ekonomiky (CCE) na spracovanie odpadu v Šali bude aj Zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO), ktoré menej odborne vzdelaní ľudia označujú za spaľovňu odpadov.

Takýchto zariadení je po celej Európe 520. Sú postavené predovšetkým vo vyspelých krajinách západnej Európy, kde je skládkovanie komunálneho odpadu zakázané. Niektoré fungujú už vyše 40 rokov. Vďaka prísne nastaveným emisným limitom EÚ ich prevádzkovatelia musia pravidelne „upgradovať“ technológie. Vďaka ZEVO sa takmer úplne zbavili skládok na komunálny odpad a ešte majú lacnú elektrickú energiu a teplo. My a ďalšie krajiny bývalého východného bloku nie... A viete prečo? Pretože máme iba 2 takéto zariadenia v Bratislave a Košiciach a tie kapacitami nestačia na približne 1,2 mil. ton nerecyklovateľného komunálneho odpadu, ktorý sa v SR každý rok vyprodukuje. A tak naďalej odpad skládkujeme na vyše 100 skládkach po celom Slovensku. Lenže aj toto „bezstarostné“ odpadové obdobie končí. Preplnené skládky sa postupne zatvárajú a nemáme za ne žiadnu náhradu, pretože roky sa vytrvalo bránime budovať odpadovú infraštruktúru. Namiesto toho, aby sme si zobrali príklad z Dánska, Švédska, Holandska, Nemecka, Rakúska, kde ZEVO perfektne desaťročia fungujú, skúšame hľadať nezrozumiteľnú slovenskú cestu.

Svitá na lepšie časy? Spoločnosť ewia sa rozhodla postaviť na Slovensku 5 Centier cirkulárnej ekonomiky (CCE), ktorých súčasťou budú aj ZEVO za 600 mil. eur. Centrá boli projektované odborníkmi z Fínska, Nemecka, Rakúska, Slovenska, Česka, Veľkej Británie, pričom odpad budú spracúvať najmodernejšími technológiami. Prvé z nich má vyrásť v Šali. Poďme sa pozrieť s akými hoaxami aktivistov inak vo vyspelom svete úplne bežný projekt bojuje už takmer dva roky:

Not in my backyard

„K 20 veľkým zdrojom znečistenia v okolí Šale pribudne ďalší...“

Všetkých 20 zdrojov znečistenia ovzdušia prevádzkuje miestny chemický podnik. Podľa mojich informácií ani zďaleka nie sú všetky v prevádzke, ale načo si dávať námahu s overovaním faktov? Navyše sú všetky riadne prevádzkované, monitorované a pravidelne kontrolované zo strany SIŽP. Zodpovedne prevádzkovaný, hoci aj veľký zdroj znečisťovania ovzdušia má menší negatívny vplyv na životné prostredie ako neriadený malý zdroj, napríklad skládka odpadov.

„Spaľovňa odpadov s obrovskou kapacitou“

Spaľovne odpadu sa v Európe nestavajú už minimálne 30 rokov!!!

ZEVO nie je spaľovňa. Najpodstatnejší rozdiel je v tom, že ZEVO na rozdiel od ich dnes už zakázaných „prababičiek“ sú zariadenia s uzavretým cyklom. Odpad sa termicky spracúva v uzavretom kotly, teplo prostredníctvom pary poháňa turbínu, ktorá vyrába elektrickú energiu a teplo. Najlepšie na koniec: štvorstupňová filtrácia spalín zachytáva až 97 – 98% všetkých emisií! A vývoj technológií neustále napreduje.

V CCE Šaľa sa bude 30 tis. ton odpadu dotrieďovať na optickej linke. Maximálna kapacita ZEVO v rámci CCE Šaľa bude 100 tis. ton odpadu ročne. Označiť šalianske ZEVO za spaľovňu odpadov s obrovskou kapacitou je odvážne... Šalianske ZEVO by sme pokojne mohli zaradiť medzi najmenšie svojho druhu v strednej Európe. 

„Prevýši potreby regiónu niekoľkonásobne“

Šalianske CCE je dimenzované na primárny zvozový okruh 35 km! V rámci tohto okruhu žije v súčasnosti 311 000 obyvateľov a pôsobí množstvo významných priemyselných spoločností. Dnes vyprodukujú 250 000 ton odpadu ročne. Tempo rastu odpadu v šalianskom regióne je v priemere za posledné roky 6,9 %. Pri skromnejšom ročnom náraste 3 % bude celý zvozový región v roku 2035 produkovať už 400 000 ton komunálneho odpadu ročne! CCE Šaľa pri projektovaní kapacít počíta aj s prudkým nárastom recyklácie v regióne, ktorá by mala v roku 2035 dosiahnuť 65%. Stále bude však veľké množstvo nerecyklovateľného odpadu, ktoré dnes skládkujeme, ale v roku 2035 už nebudeme mať kde...

Lož má krátke nohy

„Zo 100 000 t spáleného odpadu 30 000 t toxického“

Táto lož má veľmi krátke nohy. Pri energetickom zhodnocovaní odpadu vznikajú dva druhy tuhých zvyškov. Tým prvým je škvara, ktorá vzniká v priestore spaľovacej komory, jej produkcia je cca 25 000 ton ročne. Tým druhým je popolček so štvorstupňového čistenia spalín, ktorý vzniká v množstve približne 2 500 ton ročne.

Zo škvary sa najprv odstránia železné a neželezné kovy prípadne sklo a keďže neobsahuje nebezpečné látky môže byť použitá v stavebníctve. Škvara nie je nebezpečný ani toxický odpad, inak by sa nemohla v Dánsku, Holandsku alebo Belgicku používať napríklad pri výstavbe ciest (CEWEP 2019, CEWEP 2020).

Jediným nebezpečným odpadom, ktoré ZEVO pri svojej činnosti produkuje je popolček, ktorý sa po stabilizácii bezpečne ukladá na riadenú skládku nebezpečného odpadu. Tvorí zanedbateľné 2% výsledného spracovania odpadu.

V žiadnom prípade sa popolček so škvarou spolu nezmiešavajú. Tvrdenie o 30 tisícoch tonách toxického odpadu je buď účelovým klamstvom alebo úplnou absenciou základných technických vedomostí o technológii ZEVO.

„Brómované dioxíny PBDD/Fs“

Brómované dioxíny sú najnovším trolovacím hitom. Povinnosť monitorovať emisie PBDD/F je definovaná v záveroch o najlepších dostupných technikách (BAT - Best Available Technics) pre spaľovanie odpadu z roku 2019. CCE samozrejme bude spĺňať všetky požiadavky o najlepších dostupných technikách. Neexistuje jediný dôvod prečo by monitorovanie brómovaných dioxínov malo byť výnimkou. Zavedenie tejto novej metodiky do monitorovacieho plánu napr. podľa štandardu US EPA trvá takmer rok, preto už dnes pripravujeme s renomovanou spoločnosťou na meranie emisií certifikáciu tejto metodiky.

Monitorovanie emisií do ovzdušia v zmysle BAT 4 bude rovnako podmienkou vydania integrovaného povolenia na prevádzku zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

„Spaľovňa obrovskou záťažou aj z hľadiska emisií CO2“

Presný opak je pravdou. Vďaka vedeckému pokroku existuje veľké množstvo reálnych dôkazov akým výrazným spôsobom prispelo odklonenie odpadov zo skládok do moderných ZEVO k zníženiu emisií skleníkových plynov v sektore odpadového hospodárstva. Napr. vo Veľkej Británii došlo začiatkom 21. storočia k významnému zníženiu skládkovania práve vďaka budovaniu ZEVO. Pokles skládkovania komunálneho odpadu zo 60 na 15 %, spolu so zvýšením miery energetického zhodnocovania odpadov z 9 na 35 %(Eurostat 2021) bol sprevádzaný znížením emisií skleníkových plynov zo sektoru odpadového hospodárstva o 65 % (NAEI, 2021).

Okrem zabráneniu tvorby metánu zo skládkovania (metán má 34 x vyšší GWP100 ako samotný oxid uhličitý), je ZEVO schopné zároveň dodávať teplo a elektrickú energiu a nahradiť tak fosílne zdroje energie, čo je sprevádzané ďalšou úsporou skleníkových plynov.

Porovnanie energetických emisných faktorov rôznych palív je na nasledujúcom obrázku. Energia zo zmesového komunálneho odpadu má nižšiu uhlíkovú stopu ako energia z uhlia alebo zemného plynu. Zároveň je možné konštatovať, že odpad, z ktorého dokážem v ZEVO získať 1 MWh energie, na skládke spôsobí vznik až 400 kg CO2e.

Obrázok blogu

Je treba si uvedomiť, že náš zhovievavý prístup k skládkovaniu odpadov má na svedomí 11 miliónov ton CO2e, ktoré sa len za posledných 10 rokov uvoľnili zo slovenských skládok. Vlna hystérie, ktorá pri každom novom projekte moderného nakladania s odpadom je zodpovedná, že na Slovensku naďalej využívame skládky. Tie majú kvôli vypúšťaniu skleníkových plynov devastačné účinky na zmenu klímy.

Potvrdila to analýza spoločnosti Eunomia 2021. Tá hovorí, že vzhľadom k naliehavosti prijímať okamžité opatrenia k zabráneniu zmeny klímy je energetické zhodnocovanie ďaleko lepší spôsob nakladania s odpadom ako je skládkovanie. 

Štúdia z Turína: koniec hystérie okolo škodlivosti?

V septembri 2013 Taliani uviedli do prevádzky moderné ZEVO v oblasti Turína (Piemont v severnom Taliansku), ktoré začalo vyrábať energiu zhodnocovaním komunálneho odpadu. V zariadení, ktoré je jedným z najväčších v Európe, sa ročne zhodnotí až 490.000 ton odpadu (5 násobok veľkosti ZEVO v CCE Šaľa). S cieľom vyhodnotiť potenciálne negatívne účinky na zdravie obyvateľov žijúcich v blízkosti ZEVO, bol pred výstavbou a po spustení do prevádzky realizovaný detailný program zdravotného dohľadu dotknutej populácie obyvateľov. Tento program zahŕňal biomonitoring zameraný na hodnotenie koncentrácie ťažkých kovov, PAU (polycyklické aromatické uhľovodíky) vrátane dioxínov ,furánov a polychlórovaných bifenylov PCDD, PCDF a PCB.

Pred uvedením zariadenia do prevádzky bola náhodne vybraná skupina obyvateľov podrobená kontrole zdravotného stavu. Obyvatelia boli vo veku 36–50 rokov a žili v tej istej oblasti najmenej päť rokov. Po spustení štúdie bola rovnaká skupina prehodnotená po troch rokoch prevádzky ZEVO. Paralelná štúdia bola vykonaná aj na skupine 12 farmárov žijúcich a/alebo pracujúcich na farmách nachádzajúcich sa v oblasti v rozmedzí 5 km od zariadenia.

Výsledky tejtoštúdie nepreukázali vplyv ZEVO na ľudské zdravie. Po troch rokoch prevádzky ZEVO sa nezistili žiadne významné rozdiely v koncentráciách sledovaných látok nameraných v skupine populácie žijúcej v blízkosti zariadenia v porovnaní s kontrolnou vzorkou populácie. Vyššie koncentrácie sledovaných látok v krvnom sére farmárov boli zistené už aj pred spustením prevádzky ZEVO a podobne ako u ostatnej populácie, v priebehu troch rokov sa tieto množstvá znížili aj v populácii farmárov. 

Pre Šaľu, okolité obce a ich obyvateľov...

Kto s porozumením čítal tento blog, musí mu byť jasné, že v hre o Centrum cirkulárnej ekonomiky je veľa hystérie a málo faktov. Všetky som nepoužil, pretože je ich strašne veľa. Tak si zosumarizujme tie najdôležitejšie:

  • Relevantná štúdia z Talianska dokázala, že v priebehu 3 rokov po spustení ZEVO v Turíne, klesli koncentrácie nežiaducich látok u celej populácie žijúcej ako aj nežijúcej v blízkosti ZEVO! 

  • Čo majú spoločné Viedeň, Zurich, Mníchov? Sú to mestá, kde sa žije podľa rebríčka Mercer najlepšie na svete. Rakúšania, Švajčiari a Nemci navyše patria medzi tzv. zelené krajiny. Miera tolerancie negatívnych vplyvov na zdravie a prírodu je nastavená mimoriadne nízko. A všetky prevádzkujú ZEVO desiatky rokov. Iba samotné mesto Viedeň má 4 ZEVO, z toho jedno sa nachádza priamo v centre mesta.

  • Masívna výstavba ZEVO v Európe výrazným spôsobom prispela k ukončeniu skládkovania, ktoré produkovalo enormné množstvá skleníkových plynov spôsobujúcich globálne otepľovanie. Na Slovensku naopak stále skládkujeme vyše 50% odpadu.

  • ZEVO v Šali bude patriť medzi zariadenia s najmenšou kapacitou spracovania komunálneho a priemyselného odpadu v strednej Európe. Pojmy ako megaspaľovňa, alebo spaľovňa s obrovskou kapacitou sú úplne zavádzajúce. V Európe sa v porovnaní napr. s Čínou stavajú menšie zariadenia. Medzi ne patrí aj Kodanské ZEVO s lyžiarskym svahom na streche a to napriek tomu, že má ročnú kapacitu 400 000 ton odpadu.

  • Šalianske CCE bude spracúvať odpad iba z regiónu v celkovom objeme 130 000 ton ročne (30 tis. ton recyklácia, 100 tis. ton energetické zhodnotenie – výroba tepla a el. energie). V primárnom zvozovom okruhu od zariadenia do 35 km žije cca 311 000 obyvateľov, ktorí dnes produkujú 250 000 ton odpadu ročne. A toto množstvo každoročne rastie. CCE teda nemusí rozširovať zvozový okruh a ani dovážať zahraničný odpad. Mimochodom jeho dovoz do ZEVO je zakázaný.

Skryť Zatvoriť reklamu