Priority rozvoja sociálnych služieb

Písmo: A- | A+

Slovensko v najbližších rokoch čaká dynamické starnutie jeho populácie spôsobené hlavne posúvaním početných generácií do seniorského veku. Podľa prognóz odborníkov priemerný vek obyvateľstva v roku 2015 presiahne hodnotu 40 rokov a do roku 2025 sa bude blížiť k hodnote 43 rokov. Odborníci odhadujú, že od roku 2018 budú na Slovensku prevažovať seniori nad detskou populáciou obyvateľstva a takýto trend by sa mal udržať do roku 2030.

Starnutie obyvateľstva je ovplyvnené dlhodobo sa zvyšujúcou strednou dĺžkou života, ktorá v roku 2012 dosiahla u mužov 72,47 roka a u žien 79,45 roka. Vzhľadom na uvedené skutočnosti predpokladáme zvyšujúci dopyt po sociálnych službách, ale hlavne aj zvyšujúci dopyt po kvalite ich poskytovania.

Ďalšou významnou skupinou prijímateľov sociálnych služieb sú ľudia so zdravotným postihnutím. Táto skupina očakáva moderný a silný systém kompenzácií (dnes zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia).

 V oblasti duševného zdravia dochádza k nárastu duševných chorôb, najmä u mladých ľudí. Čo je tretím najčastejším dôvodom na priznanie invalidného dôchodku.

 Moderná spoločnosť a najmä štát citlivo reagujú na tieto javy a snažia sa vo väčšej, či menšej miere reagovať na aktuálne výzvy. Nedostatok sociálnych služieb, ich financovanie a rozvoj kvality sa snažia riešiť presadzovaním ľudsko-právneho princípu a orientáciou priamo na poberateľa sociálnych služieb. Základným pilierom v tejto oblasti je dodržiavanie ľudských práv a slobôd.

 V podmienkach Slovenskej republiky ešte stále prevládajú pobytové sociálne služby. Ak chceme ponechať poberateľa sociálnej služby v jeho prirodzenom prostredí, očakávame, že politika štátu a v jej nadväznosti miestne a územné samosprávy budú vytvárať podmienky na zabezpečenie dostupnosti sociálnych služieb na komunitnej úrovni, vytvárať podmienky pre moderné a bezpečné sociálne bývanie, dostupnosť terénnych sociálnych pracovníkov a opatrovateľov, že štát legislatívne zabezpečí previazanosť dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti v prospech občana.

To znamená, že je potrebné aj z úrovne štátu, aj z úrovne samospráv podporovať a budovať také druhy pobytových služieb, ktoré posilňujú nezávislý život a podporovať a budovať požadované ambulantné a terénne sociálne služby.

 Čo nás to bude stáť a kto to bude platiť? Navrhovaným prostriedkom alebo novým systémom je zavedenie finančného príspevku na odkázanosť pri vybraných druhoch sociálnych služieb podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby. Ide o snahu spravodlivého rozdelenia zdrojov. Ak by bol zámer splnený, dôjde tak k zvýšeniu príjmov VÚC a zníženiu príjmov obcí v oblasti sociálneho zabezpečenia občanov.

Za zamyslenie pre štát bude určite stáť zavedenie „poistenia na opateru“, ktoré sa úspešne realizuje v niektorých susedných okolitých štátoch.

Ako sa postaráme o našich spoluobčanov, je len v našich rukách.

Skryť Zatvoriť reklamu