Trhu práce môžu pomôcť imigranti a Rómovia

Písmo: A- | A+

Začínajúce problémy Slovenska s nedostatkom pracovných síl môžu vyriešiť imigranti, ale aj integrácia Rómov.

Merané rastom domáceho produktu, Slovensko napreduje k ekonomickej prosperite úctyhodným tempom. Na trhu práce sa však začínajú prejavovať faktory spomaľujúce ekonomický rast a ohrozujúce jeho dlhodobú udržateľnosť. Nedostatok kvalifikovaných pracovných síl je už dlhšie zjavný v najrozvinutejších oblastiach Slovenska. Silnie však aj v tých menej rozvinutých.   

Kvalifikovaní a vzdelaní ľudia sú pritom najdôležitejším zdrojom rozvoja a napredovania spoločnosti. Vo svetle demografických trendov, ako starnutie populácie a nízka pôrodnosť, je preto riešenie problému nedostatku takýchto ľudí jednou z prvoradých úloh na ceste k udržateľnej prosperite. Aké sú naše možnosti, okrem podpory vzdelávania a zodpovednej sociálnej a dôchodkovej politiky? 

Imigranti, ktorých silnejúca ekonomika Slovenska priťahuje čím ďalej tým viac, sú pre Slovensko novou pracovnou silou. Svojím umom a schopnosťami prispejú k rozvoju Slovenska do takej miery, do akej sa integrujú do spoločnosti a vyplnia medzery na trhu práce. Naviac, kvalifikovaní imigranti napomôžu Slovensku udržať a pritiahnuť investície s vyššou pridanou hodnotou, ktoré kvalifikovanú pracovnú silu potrebujú a umiestňujú svoje prevádzky tam, kde ju nájdu. 

Podobne ako imigranti, relatívne mladá a dynamická komunita Rómov skrýva v sebe veľký potenciál prispieť k rozvoju Slovenska a zmierniť negatívne demografické trendy na trhu práce. Sociálna exklúzia vyčleňujúca Rómske komunity na okraj spoločnosti je teda nie len morálne neakceptovateľná, je aj obrovským plytvaním ekonomickým a spoločenským potenciálom Slovenska. 

Preto je začleňovanie imigrantov a sociálne vylúčených skupín obyvateľstva do trhu práce potrebným a účinným nástrojom riešenia hospodárskych, sociálnych, a demografických výziev našej spoločnosti. Ako na to? Neexistuje univerzálny recept na tak komplexný problém. Kľúčov k úspechu je však niekoľko. 

Imigračná politika selektujúca kvalifikovaných imigrantov a s jasnými pravidlami na získanie pracovného povolenia, povolenia k pobytu a slovenského občianstva vytvára dobré predpoklady na ich integráciu do spoločnosti a trhu práce.  

Takisto dôležitá je politika vzdelávania napománajúca integrácii imigrantov a Rómov vo všetkých jej fázach, začínajúc už predškolským vzdelávaním. V tomto ohľade je prioritou vytváranie otvoreného a priateľského prostredia podporujúceho integráciu žiakov a študentov z menšinového prostredia na školách. 

Medzi základné piliere úspechu určite patrí trh práce bez etnickej (a akejkoľvej inej) diskriminácie. Len tak sa príslušníkom etnických menšín oplatí investovať do svojho vzdelania, len tak sa im takáto investícia vráti prostredníctvom získania zodpovedajúceho pracovného miesta. V tomto ohľade sú vymožiteľné antidiskriminačné zákony predpokladom, ale nie zárukou integrácie. Nezastupiteľnú úlohu hrá podnikateľský sektor, najmä prostredníctvom účinných stratégií etického a spoločensky zodpovedného podnikania.  

V prvom rade však musíme vnímať integráciu imigrantov a Rómov ako šancu. Ako šancu Slovenska na dlhodobú prosperitu. Strategickou surovinou dnešného sveta je totiž ľudský kapitál. Dva významné spôsoby, ako môžeme získať a zveľadiť tento kapitál, sú zapojenie všetkých skupín obyvateľstva do spoločenského a ekonomického života ako aj pritiahnutie vzdelaných a kvalifikovaných imigrantov na Slovensko.  

V tomto sa nesmieme mýliť a klamať sami seba. Rómovia sú a budú integrálnou súčasťou našej spoločnosti. Imigranti prídu či chceme alebo nie. Či a ako tieto skupiny obyvateľstva prispejú k rozvoju Slovenska zavisí na nás všetkých – vládnych aj mimovládnych organizáciách, podnikateľskom sektore, majoritnej populácii, ako aj samotných imigrantoch a Rómoch. 

Vyrátať všetky možné riešenia je aspoň také zložité ako vyrátať všetky problémy integrácie. Avšak jeden návod predsa ešte ponúknem. Nedávno mi jedna predstaviteľka mimovládnej organizácie povedala, že problém integrácie menšín je tak komplexný, že nevie kde začať. Áno, problém je komplexný. Odpoveď na jej nevypovedanú otázku je však jednoduchá a ona ju už našla. Začala u seba. 

PS: Článok bol publikovaný v tlačenej verzii SME 13.11.2007 (mierne skrátená verzia). Publikácia na blog.sme.sk povolená administrátorom.