Prečo SMER 3-krát cúvol:ideológia rodovej rovnosti, pastiersky list

Písmo: A- | A+

Prvým politickým cúvnutím SMERu bolo odloženie prijatia Statégie ľudských práv v jej znení v septembri 2013. Proti Stratégii sa zdvihla nečakane silná vlna odporu. Druhým cúvnutím bolo odloženie ratifikácie tzv. Istanbulského dohovoru (o násilí na ženách) oznámené v decembri 2013, po námietkach 105 organizácií. Za tretie cúvnutie sa dá považovať aj zaskočenosť a nezačatie otvorenej diskusie s biskupmi o pastierskom liste. Ten priamočiaro povedal, že do ušľachtilých termínov spojených s rodovou rovnosťou sa vkladá nezdravý obsah, ale asi nebol dosť konkrétny. Konkrétnosť si dáva za cieľ tento blog. [8.diel Seriálu o rodovej rovnosti - gender mainstreaming]

Obrázok blogu

Viaceré organizácie upozorňujú, že okrem rodovej rovnosti (gender equality) sa presadzuje aj tzv. rodová ideológia (gender ideology). Alebo že samotná „rodová“ rovnosť je už zavádzaním a gender equality sa má prekladať ako rovnosť mužov a žien ( rovnosť pohlaví, nie rodov).

Gender má viac výzmamov:

1. gender = rod; v minulosti aj dnes v zákonoch označuje rodokmeň, rodinu, pôvod, postavenie (mešťan/dedinčan, Novák, z umeleckej rodiny, ...)
2. gender = pohlavie, t.j. muži a ženy
3. gender = nový význam v legislatíve, vzťahujúci sa na spoločenské vzťahy (rozdiely, úlohy) medzi mužmi a ženami. Toto nájdeme aj v slovníkoch Európskej Komisie a materiáloch OSN.

Gender equality by mala označovať rovnosť mužov a žien v spoločenskej, politickej a ekonomickej oblasti (nepoužili sme slovo rod). Podmienkou k rovnosti mužov a žien je rovnosť príležitostí v týchto oblastiach. S takou myšlienkou väčšina ľudí (aj cirkev) nemá problém a súhlasí. A tu niekde by sa to malo skončiť. Feminizmus prekladá gender equality do slovenčiny s obľubou ako rodová rovnosť. Pre 3. vlnu feminizmu s politickými ambíciami je pojem ROD totiž kľúčový pojem. Rozširuje ho a pripisuje mu vlastnosti, aké nemá. Ide ďalej ako len sociológia ...:

4. gender = rod ako mužskosť a ženskosť (nie len spoločenské vzťahy), feministický pohľad. Tu je už otázne, či a prečo by mala byť samotná mužskosť a ženskosť (rod) definovaná v zákone (Istanbulský dohovor o eliminácii násilia na ženách, analýza jeho problémov)
Feminizmus má ambície definovať mužskosť a ženskosť ako spoločnosťou a kultúrou vytvorenú. Na tom je bezpochyby veľa pravdy (rôzne úlohy žien a mužov v rôznych storočiach na rôznych kontinentoch). Avšak po preštudovaní feministickej (či častí rodovej) teórie je zrejmé, že tieto sú v rozpore s biológiou, psychológiou i bežnou realitou, ľudskou skúsenosťou. Odzrkadľujú viac názory istej skupiny žien ako realitu. Jedná sa napr. o materiály o vzniku rodových stereotypov, o dôvodoch rozdielov medzi mužmi a ženami, rodovo citlivej výchove, rodovej demokracii, rodovej diskriminácii. Pre zložitosť, opäť sa jedná o mix pravdivých tvrdení a, niekedy až, vyslovených nezmyslov.

Ďalšími základnými pojmami sú:

5. rodová identita (tiež pohlavná identita, gender identity): vnútorný pocit, stotožnenie sa s identitou "som žena" resp. "som muž". Vyvíja sa až do cca 6. roku života, ale najmä v prvých 3 rokoch. Existujú aj zriedkavo ľudia s tzv. poruchou pohlavnej identity, transrodoví. Jedná sa o transsexualitu (muž, cítiaci sa ženou resp. opačný prípad) a o inak sa cítiacich: "bezrodoví", premenlivý rod, dvojrodoví ...

Práve feministické chápanie rodu (mužskosti/ženskosti samotnej) učí, že meniteľný rod sa neviaže na pohlavie alebo rodovú identitu. Ak niekto je mužom či ženou, neznamená to, že by sa mal nejakými predstavami o mužskosti a ženskosti obmedzovať len preto, že spoločnosť ich tak nastavila. V praxi potom feminizmus či tzv. gender ideológia ponúka školákovi, aby sa nenechal obmedzovať rodovými stereotypmi (zaužívanými spôsobmi správania sa) v tom, ako sa bude prejavovať - od obliekania, výzoru, až po celkové správanie sa. U nás to propaguje cez učebnicu sexuálnej výchovy Spoločnosť pre plánované rodičovstvo a takýto rod prezentuje aj štátna stránka Odboru rodovej rovnosti. Absurditou v tomto smere je francúzska rodovo citlivá učebnica Ocko nosí sukňu. ((obr1)) Na obrázku hore sú 4 francúzske učebnice: (1) Ocko nosí sukňu, na podporu rodovej rovnosti. Ďalšie 3 sú na obhajobu homosexuálneho spôsobu života (2) Mám 2 ockov, ktorí sa ľúbia (3)Tango 2 ockov, a prečo nie ? (4) Jean má 2 mamy (zdroj1, zdroj2). Protikladom je Rusko, kde kvôli týmto snahám zákonom zakázali propagáciu homosexuálneho spôsobu života medzi deťmi a mladistvými (nekriminalizujú homosexualitu samotnú), resp. na verejnosti. Dôvod je jednoduchý: Existuje istá tvárnosť sexuality, napr. okrem homosexuality (skutočného cítenia) existuje aj iba homosexuálne správanie – ako výsledok experimentácie, prípadne v špeciálnych prostrediach (väzenie). Rusi tieto formy nechú propagovať, aby nemali na deti/mládež vplyv (okrem iného Putin podporuje rast populácie).

Slovenská štátna stránka vysvetľuje, že porušovaním rodových stereotypov sa človek vystavuje neprijatiu zo strany spoločnosti, ako príklad uvádza:
„Rodové stereotypy sú teda určité normy, ktorých dodržiavaním vytvárame dojem „normality“. Ich porušovaním sa človek vystavuje riziku odsúdenia až označenia za „nenormálneho“ (predstavme si chlapca oblečeného a správajúceho sa ako dievča).

Dám čitateľom otázku: Keď sa chlapec oblečie chlapčensky, je to len dojem, že má svoju pohlavnú identitu v poriadku (je normálny) ? Keď sa chlapec oblečie ako dievča, je to len označenie, že asi nemá svoju pohlavnú identitu v poriadku (je "nenormálny") ?

Aj na Slovensku máme organizáciu, menovite združenie Esfem, ktoré vypracovalo materiál o rodovo citlivej výchove, ktorý bol “odporučený pre národné vlády“ (!). Kto ho odporučil, neviem, predpokladám, že iný feministický orgán.

Áno, nezdá sa to, ale dobre vieme, že keď sa o niečom rozhodne 80 ľudí, má to dopad na životy miliónov Slovákov (tých 80 je väčšina parlamentu pri hlasovaní, napr. o odvodoch). Alebo ešte menej ľudí – napr. pre schválenie učebnice Ministerstvom školstva. Rovnako to môže zafungovať, keď sa povedzme 50 žien, aktívnych v problematike rodovej rovnosti, pôsobiacich vo Výbore pre rodovú rovnosť, ktorý je poradným orgánom vlády, rozhodne odporučiť napríklad „rodovo citlivú výchovu“. Určite má význam neobmedzovať detí vo vývoji ich schopností len preto, že „to sa na chlapca nehodí“, ak chce byť napríklad kuchárom apod. Tam problém nie je. (V tabuľke a texte nižšie je snaha oddeliť zdravé a nezdravé snahy rodovej rovnosti). Problém je, ak by sa mala zaviesť napr. rodovo citlivá výchova od Esfemu. S plným vedomím, že môžem čeliť obvineniu z poškodzovaniu mena apod., si dovolím povedať, že ich materiály o rodovo citlivej výchove obsahujú: presviedčanie o rozšírenosti zakoplexovanosti žien práve autorkami predkladaným spôsobom, neprijatie typickej ženskosti, ponúkajú zvláštne (nezrelé) chápanie sexuality a z toho im vyplynú problémy so ženskou sexualitou, biologicky a psychicky podmienené rozdiely medzi mužmi a ženami označujú za spoločensky vybudované predsudky... (viac pozri v prílohách k článku; chce to ale materiál si preštudovať, nie rýchlo preletieť, kedy sa nemusí zdať neprijateľný; okrem toho mieša zdravé a nezdravé pohľady)

Posledný pojem:

6. sexuálna orientácia: heterosexuálna (príťažlivosť k opačnému pohlaviu), homosexuálna (príťažlivosť k rovnakému pohlaviu) alebo bisexuálna (príťažlivosť k obidvom pohlaviam). Tu je najviac rozruchu okolo práv homosexuálov a predstavovania homosexuality v médiách a školstve. Bezpochyby si homosexuáli zaslúžia citlivý prístup a prijatie spoločnosťou. Nič však nerieši zámerné tabuizovanie výskumu a zamlčiavanie charakteristík, ktoré sami homosexuáli nedokážu od svojho života oddeliť, ak homosexuálne aktívne žijú. Homosexualita je pre nich samých často utrpením.

Spomínané primiešavanie nezdravých politík a názorov do zdravých nájdete prehľadne uvedené v tabuľke nižšie. Je rozdelená na 5 oblastí:

1. pojem: rod a rodový (gender)
2. rovnosť žien a mužov (rodová rovnosť)
3. rodovo citlivá výchova a vzdelávanie
4. sexuálna výchova
5. homosexualita a rodová identita

a pre každú je uvedené

A. čo je prijateľné, potrebné alebo prípustné
B. čo je diskutabilné, na hrane. Občan / rodič má mať právo to diskutovať alebo aj odmietnuť (štátne presadzovanie do školstva, zákonov, ...)
C. čo je buď nevedecké, ideologické, či môže viesť k psychicky, fyzicky, morálne nezdravým rozhodnutiam. S čím veľa ľudí nesúhlasí. Čo je niekedy priamo v rozpore s biológiou, psychológiou (alebo aj zdravým rozumom).

K tvrdeniam sú uvedené zdroje, ktoré ich obsahujú. ((obr2))Mapka ideologizácie rodovej rovnosti, odporúčaná na dôsledné "precestovanie" (najmä pre diskutérov k článku).

Keď minister zahraničných vecí M. Lajčák odložil návrh Stratégie ľudských práv takmer o rok, neviem, či myslel, že sa situácia upokojí. Skôr by som povedal, že s plynúcim časom sa len odpor voči tzv. nezdravým politikám upevnil a skutočnosť, že tu sú a len sa miešajú so zdravými, sa „overila“. (Tie zelené s červenými.) 69 organizácií protestovalo v lete (voči článkom Stratégie), na prelome jeseň/zima už 105 (voči článkom Istanbulského dohovoru). Minister vyzval v decembri na vecnú diskusiu a vyjadril sa, že sa na ňu teší. Bude veľa záležať, či svoje slová splní, lebo podľa doterajšieho priebehu sa ozývajú obavy, že celospoločenská diskusia prebehne na workshopoch, kde bude len vysvetľovanie, prečo musíme nové ľudské práva prijať, ich obhajovanie cez zdravé návrhy a popieranie nezdravých. A že presadzovatelia nezdravých si aj tak nakoniec urobia svoje a SMER im to odklepne. Minimálnym cieľom je presadiť do legislatívy pojem rod (môj osobný názor je, že všetko sa dá riešiť konkrétnymi návrhmi/právami pre ženy a mužov; rod – ženskosť či mužskosť – v zákone vôbec nepotrebujeme).

Vďaka demokracii sa snáď nedožijeme situácie, že budeme deťom hovoriť: V škole Ťa učia kraviny, to tak nie je (hoci demokratické Francúzsko s tým zápasí). Reálnou stále ostáva situácia, že vďaka právu rodičov na výchovu vzniknú dvojaké učebnice: Jedny „rodové“ či liberálne a druhé nerodové či konzervatívne. Veď rodové hľadisko sa má vraj uplatňovať v čo najširšej miere vo všetkých predmetoch. A rodič nech si vyberie. Ako potom vyriešiť učiteľov a delenie detí v jednej škole – nad tým nech si polámu hlavu Lajčák s ministrom školstva Čaplovičom.

Čím viac človek prenikne do novodobých materiálov feminizmu a rodovej rovnosti, tým viac vidí potrebu budovania skutočných hodnôt, ktoré tieto filozofie často len karikatúrne napodobňujú: vzájomná úcta, láska, dobroprajnosť, zdravý sebaobraz, životné poslanie, zdravá výchova detí, obetavosť, ...

PRÍLOHY:
Rodovo citliva vychova od Esfemu - 1
Preco je ta laska taka tazka - rodovo citliva vychova od Esfemu -2
Sexuálna výchova od SPPR - teória (súhlas len s časťami, nesúhlas s celkovým spracovaním tém)
Sexuálna výchova od SPPR - aktivity
Jogjakartske princípy - Úrad vlády SR ich zo svojho webu stiahol, hoci sa jedná o verejný materiál odporučený vláde na prijatie Výborom pre práva LGBTI osôb
6 problémov Jogjakartských princípov - anglicky: podkopávajú postavenie rodiča a rodiny, slobodu slova, podkopávajú náboženskú slobodu, suverenitu jednotlivých štátov, podporujú telesne / duševne / morálne nezdravé rozhodnutia, chýba im akákoľvek objektivita v posudzovaní najrôznejšieho sexuálneho správania (aj sex. úchyliek)
O homosexualite (anglicky)

Skryť Zatvoriť reklamu