Sex, gender, ilúzia a klamanie od detstva

Písmo: A- | A+

Gender je pre nás nové, tajomné slovo. Niekedy je synonymom slova sex. Niektorí sa boja akejsi pohlavnosti, ktorú si človek môže zvoliť/meniť. Iní ho spájajú s rodovou rovnosťou alebo s tzv. gender ideológiou. A nakoniec riaditeľka Odboru rodovej rovnosti sa nechala počuť, že pojmu gender na Slovensku nikto poriadne nerozumie:). Pri troche námahy mu budete rozumieť lepšie ako sexu:) Článok (zďaleka nielen) pre mládež. [6.diel Seriálu o rodovej rovnosti – gender mainstreaming]

Obrázok blogu

Gender pochádza z angličtiny a vyslovuje sa "džend(e)r". Je to viacvýznamové slovo. Označuje sa ním súbor fyzických a duševných znakov, prislúchajúcich k, a tým aj rozlišujúcich medzi mužskosťou a ženskosťou. V závislosti od kontextu pojem gender používame v 3 významoch:

1) biologické pohlavie (mužské alebo ženské). Vtedy je gender synonymom angl. slova sex=pohlavie. Sex znamená aj pohlavný akt, tak sa pre pohlavie používal aj jemnejší pojem gender (napr. v PC hrách).

2) pohlavná identita (použitie gender v zmysle gender identity) - vnútorný pocit príslušnosti k mužskému alebo ženskému pohlaviu, s ktorým sa človek psychicky stotožňuje. Typicky sa muž aj cíti byť mužom a žena ženou.

Gender (identity) = pohlavná identita, tiež sa prekladá ako rodová identita, prípadne ako psychické pohlavie.

Existujú aj tzv. transrodoví ľudia (transgender people), patrí im písmeno T zo skratky LGBT. U nich sa jedná buď o poruchu pohlavnej identity (GID - gender identity disorder), alebo je za ňu považovaná, ak danému človeku tento stav spôsobuje duševný nesúlad a utrpenie. Najčastejšou poruchou pohlavnej identity je transsexualizmus - muž, ktorý sa cíti byť ženou alebo naopak. Ďalej medzi transrodových patria ambigenderoví (rodovo nejednoznační). Sami seba mentálne chápu ako niekde medzi mužom a ženou, prípadne že sú "bezrodoví" (ani muž ani žena) alebo že majú premenlivú pohlavnú identitu (gender fluid). Ďalej tzv. bigenderoví (dvojrodoví) - majúci dve pohlavné identity, mužskú aj ženskú, .... a iní. Odhaduje sa, že transrodový je 1 z niekoľko tisíc alebo desiatok tisíc ľudí ( 0.004% - 0.02%). Nepatria sem transvestiti (muž, ktorý sa cíti muž, ale z iných dôvodov sa prezlečie za ženu)

3) gender vo význame rod (rodová rola, alebo tzv. "sociálne pohlavie")

Je to spoločensky prijímaná predstava o tom, čo je mužské a ženské správanie, čo je mužská a čo ženská práca, čo sú ženské a čo mužské úlohy (roly), oblečenie, vlastnosti, atď. Tento nový význam dalo slovu gender hnutie feminizmu (už v 70.tych rokoch) a snaží sa ho "povýšiť" nad biologické pohlavie (definovať muža/ženu cez rod, nie pohlavie). Ako vidíme, nejde o pohlavie, ale o spoločenský (sociálny) konštrukt. Tento význam slova gender = rod máme na mysli, keď sa hovorí o rodovej rovnosti a na tento význam sa odvoláva Oľga Pietruchová, keď hovorí o rode.

Gender v týchto 3 významoch nemá na prvý pohľad nič spoločné so sexuálnou orientáciou. Sexuálna orientácia je buď heterosexuálna (príťažlivosť k opačnému pohlaviu), homosexuálna (príťažlivosť k rovnakému pohlaviu) alebo bisexuálna (príťažlivosť k obidvom pohlaviam).

Priekopníci viacvýznamovosti a univerzality slova gender idú pomaly ďalej. Aj na slovenskej štátnej stránke Odboru rodovej rovnosti je zakončená definícia rodu (3. významu slova gender) slovami: v jazyku rozlišujeme ženský a mužský rod, pričom v súvislosti s homosexuálnou orientáciou často hovoríme aj o treťom rode. Ak teda môžme hovoriť aj o homosexuálnom rode, tak môžme hovoriť aj o bisexuálnom rode, v oboch prípadoch o mužskom a ženskom - pribudli nám ďalšie 4 rody (gender), máme ďalší význam slova

4) gender: spoločenské definovanie mužského/ženského správania sa rozšírené o sexuálnu orientáciu

5) Pre úplnosť ešte treba spomenúť tzv. genderqueer [džender-kvir] (angl. queer = čudný, divný).

Genderqueerom patrí písmeno Q v skratkách LGBTQ (alebo LGBTQIA). Ide o popis pohlavnej identity (gender 2) aj sexuálnej orientácie. Ľudia prehlasujúci sa za genderqueer sa stručne dajú opísať takto: zastrešujúci pojem pre všetkých, ktorí sa nezaraďujú svojou identitou jednoznačne k mužom alebo ženám (čo sa časom môže meniť ) a aj sexuálnu orientáciu môžu mať rôznu (hetero-, homo-, bi-). Ľudovo: Všetko so všetkým, ktokoľvek s hocikým, hocičím, a môže sa aj časom meniť.

Gender je ako kysnuté cesto. Takto nám nabubnal za posledných cca 60-70 rokov, pričom predtým mal jediný (pôvodný) význam: gramatický rod (ten stôl je mužského rodu, tá stolička ženského a to kreslo stredného).

S takou univerzálnosťou pojmu gender je potom ľahko popísať človeka 4 atribútmi. Človek majúci:

1. gender - biologické pohlavie (striktne vzaté, správne je použiť sex)

2. gender - pohlavnú/rodovú identitu, čo je psychické pohlavie (plný názov gender identity)

3. gender - rod, spoločenskú (pohlavnú) rolu, čo je "sociálne pohlavie" (gender)

4. gender - rod rozšírený o sexuálnu orientáciu (podľa niektorých, slov. štátnej stránky)

Človek = gender ? Určite nie, gender nezahŕňa mentálne schopnosti, povahu/temperament človeka, silné a slabé stránky osobnosti, (nesexuálne) ľudské vzťahy a emocionalitu, morálne vlastnosti, IQ, presvedčnie, životné poslanie, ...

Úvaha o gender equality (rodovej rovnosti)

Viacvýznamovosť gender poskytuje štartovaciu čiaru na zavádzanie viacvýznamovej gender/rodovej rovnosti.

1. Hoci sa rodová rovnosť používa v zmysle „rovnosť mužov a žien (1. genderu)", v skutočnosti jej ide až o "rovnosť mužských a ženských rolí (3. genderu) vo všetkých oblastiach života" (je o tom literatúra). Vychádza to z feministickej filozofie, ktorá dáva rodu (rolám) čarovné vlastnosti, ktoré nemá. Je to nevedecký, ale bohužiaľ súčasný ideologický názor. Čo je na rodovej rovnosti z hľadiska spoločnosti dobré a čo zlé a prečo nenásilne ani nemôže fungovať sa dočítate tu alebo tiež tu (článok od psychiatra).

2. Pre „rovnosť pohlavných identít (2. genderu)" sa pojem rodová rovnosť (radšej?) nepoužíva. Ja som ho použil v článku V USA má nahý muž právo vstupu do ženskej šatne (spomínam tam rodovú identitu (gender 2) aj rod (gender 3), ale na veci to nič nemení). Tu sa rovnosť toho, či sa cítim ako muž/žena/inak uplatňuje cez antidiskriminačný zákon (diskriminujúci väčšinu, ktorá sa identifikuje so svojím pohlavím) alebo cez zákony o ľudských právach, trestné právo.

3. Pre „rovnosť sexuálnych orientácií (4. a 5. genderu)" sa pojem rodová rovnosť tiež nepoužíva. Opäť sa definuje cez antidiskriminačné zákony, zákony o ľudských právach, trestné právo. Snažia sa o ňu organizátori (nie nutne účastníci) gay PRIDE pochodov.

Všetci ľudia, bez ohľadu na sexuálnu orientáciu a pohlavnú (rodovú) identitu sú rovnocenní. Snaha o rovnosť sexuálnych orientácií a pohlavných identít má ale jeden problém. Presadzujú ju najmä zástancovia práv a nepozvali do diskusie ani odborníkov v medicíne, ľudskej psychike, ani samotných homosexuálov(!), čo zaváňa ideológiou. Homosexuáli dosť slabo využívajú možnosť registrovaných partnerstiev a na tému manželstva hovorkyňa homosexuálov vo Francúzsku uvádza „my homosexuáli ani nechceme manželstvo. Heterosexuálny pár je predsa podstatne odlišný a preto potrebuje inú formu únie/zväzku, ako je manželstvo."

Treba rozlišovať medzi homosexuálom a homoaktivistom (tzv. ideologickou homolobby). Obidvaja sú ešte dvojakí - tí, oklamaní homolobby a tí, ktorí ju už prekukli. O dôkaze, že mocenská homolobby ignoruje aj samých homosexuálov a ich záujmy, SI PREČÍTAJTE TU (je to dôležitejší článok ako tento môj:)). Pripájam video z miliónovej demonštrácie (podľa polície 150 000) vo Francúzsku, kde aj homosexuáli demonštrujú proti homolobby vystupujúcej v ich mene. To Vám už nepovie STV, Markíza, ani noviny. Prečo je to tak - napriek demokracii, právam na informácie, fungujúcej žurnalistike? (Tu o financovaní homolobby; treba stlačiť play-šípku pre prehratie záznamu.)

Video - demonštrácie milióna ľudí proti homosexuálnym manželstvám a gender ideológii vo Francúzsku; ľudia demonštrovali aj s heslami „chceme sex, nie gender" = „chceme pohlavie, nie

Sú toto naozaj požiadavky homosexuálov alebo len politické požiadavky (homolobby) ?

Textom nižšie nechcem uraziť žiadneho homosexuála, ktorý žije svoj bežný život, aj napriek ťažkostiam svojej orientácie, častokrát hrdinsky. A LGBT agenda ho uráža.

Na Slovensku máme niečo z LGBT agendy za sebou

- založenie vládneho Výboru pre práva LGBTI osôb

- snahu o zavedenie Stratégie ľudských práv (reakcie na ňu pozri tu)

- návrh 100 stranovej učebnice o LGBT ľuďoch do škôl

- návrh novely trestného zákona podľa ktorej nenávisť na základe sexuálnej orientácie je trestaná prísnejšie ako iné nenávisti

- snaha nazývať homofóbiou (prípadne nenávisťou) voči homosexuálom aj obyčajné pravdivé názory Napr. že homosexualita nie je rovnocenná s heterosexualitou; naozaj nie je, partneri spolu nepočnú deti. Alebo že homosexuáli majú (štatisticky) viac psychických problémov ako heterosexuáli, striedavosť partnerov, ...nezávidím im túto situáciu, s ktorou sa musia v živote vyrovnávať, nechel by som byť na ich mieste; zamlčiavať fakty a označovať iný názor za homofóbny ale nie je cestou dialógu a riešenia

V zahraničí je to ďalej

- rozprávky o 2 princoch gayoch pre deti

- predstavenie homosexuálnej orientácie v učebných osnovách a detských knižkách ako rovnocennej

- bojkot výrobcu cestovín za to, že odmietol natočiť reklamný TV spot s tzv. gay rodinou

- väzenie pre pastora za vyslovenie názoru, že homosexualita je nemravná, hriešna (anglicky, rozsiahlo v slovenčine); je to na základe zákona, ktorý definuje tzv. "nenávistnú reč" (hate speech)

Všetko je len uplatňovanie línie Jogjakartských pricípov.

Keďže neviem, koľko skutočných gayov a koľko homoaktivistov sa prihlási do diskusie k tomuto článku a ako ich rozlíšiť (e ešte na tých, čo zámery homolobby prečítali a ktorí nie), dávam do pozornosti 2 články skutočných gayov, kde opisujú svoje ťažkosti s homosexualitou. Jedná sa o tých, ktorí sú už ďalej vo vyrovnaní sa s ňou, ale podľa toho, čo píšu, homolobby nesledujú: pozri príspevok od palcina v diskusii k článku, alebo tento článok.

Možno aj na Slovensku príde raz čas na odlíšenie záujmov homolobby a záujmov homosexuálov, podobne ako vo Francúzsku. Nie som homofób, som homo-lobby-fób, rovnako ako francúzski homosexuáli ;)

Je čas, aby si homosexuáli a heterosexuáli podali ruky (nie sú nepriatelia, a tí, čo sú, nech prestanú). Aby oba tábory kritizovali homolobby a homoaktivistov, ktorí sa z nich nepriateľov snažia spraviť. Len tým, že ich nepriateľmi pomenujú, alebo vystupujú za nich s rôznymi požiadavkami.


Úvaha o jazyku a klamaní národa

Slovo má väčšiu moc, ako si bežne uvedomujeme. Dávať veciam názvy/mená, ktoré ich v skutočnosti nevystihujú, je prvý krok, ako vytvoriť ilúziu. Opakovať klamlivé názvy je spôsob, ako zmeniť verejnú mienku. Niekoľko ilúzií (pozor, vytvára ich lobby, politici, nie bežní LGBT ľudia):

1. Rodová rovnosť. Rovnosť mužov a žien ? Nie, to je rovnosť pohlaví. Rodová rovnosť = aj rovnosť rodových rolí mužov a žien, odstránenie stereotypov.

2. Pochod hrdosti homosexuálov (PRIDE). Niet byť na čo „hrdý". Na sex. orientáciu, ktorá v živote znevýhodňuje ? Hrdosť na handicap ? Slová samotného homosexuála: Ja nie som hrdý na to, že som homosexuál, som hrdý, že som sa s tým naučil žiť.

3. Nenávistná reč (hate speech v zákonoch niektorých krajín) voči LGBT komunite. Určite existuje. Ale do tejto kategórie ma aktivisti zaradia za výrok „homosexuálna orientácia nie je rovnocenná s heterosexuálnou". Výrok je pravdivý, bez akejkoľvek negatívnej emócie, tobôž nenávisti. Hovoriť pravdu je nenávistné ? (Môj zrak nie je rovnocenný s Tvojím. Priznávam a nehnevám sa. Žijem s tým.)

4. Homosexuálne manželstvo. Neexistuje. Homosexuálne partnerstvo môže byť len mužstvom (man-man-stvom), alebo ženstvom (žen-žen-stvom), len nie man-žel-stvom.

5. Homofóbia. Nové slovo, ktoré v slovníku cudzích slov z r. 1990 nie je. Fóbia je strach z niečoho, môže prejsť až k nenávisti. Ilúzia, čo sa týka väčšinového vnímania homosexuálov v spoločnosti. Správne: homoodstup, homoaverzia (v silných prípadoch homoparanoja).

6. Tolerancia ako nutné prijímanie názoru druhej strany. Tolerancia je strpenie, znášanlivosť názoru druhej strany a ponechanie si odlišného názoru.

7. Spoločenské obohatenie z rozmanitej sexuálnej orientácie. Jeden z najpovrchnejších pohľadov na dopad homo- a bi- sexuálnej orientácie na spoločnosť. Nie je tu priestor na vysvetľovanie, že heterosexuálna spoločnosť je „bohatšia" (ekonomika, náklady na psychológov, pôrodnosť, ...)

Za najlepší ťah držiaci ilúzie pri živote považujem všetkozastrešujúci pojem gender equality, po slovensky rodová rovnosť (equality = rovnomernosť, rovnocennosť, rovnakosť, zhoda, rovnosť). Je to pojem, ktorý navodzuje „vyrovnávanie" rozdielov, aby sa dosiahla „rovnosť".

Lepšie bolo vybrať gender justness, alebo gender fairness a hovoriť od začiatku o rodovej spravodlivosti. Tisícročia právna pretrvávajúca definícia spravodlivosti (a nediskriminácie) je „spravodlivosť je o rovnakom zaobchádzaní s rovnakým, a nerovnakom zaobchádzaní s nerovnakým, a primeranom zaobchádzaní s každou vecou podľa jej povahy". Toto by narušilo princíp mnohých snáh rodovej rovnosti (všetkých 4 genderov), lebo často sú o „rovnakom zaobchádzaní s odlišným", čo vedie nakoniec paradoxne ku gender rovnosti a pritom nespravodlivosti.

Malá odchýlka v pojmoch na začiatku vytvorí veľký omyl na konci. Tvorcovia ideológie narábali s jazykom šikovne. Gratulujem.

Ešte raz - homosexuáli a heterosexuáli, podajte si ruky. (Rozoštvávač je niekto tretí. Vo vláde, výbore pre LGBT, mimovládkach, EU)

Zhrnutie:

Pojem gender sa používa v 3 významoch: 1. pohlavie, 2. pohlavná (rodová) identita, 3. spoločnosťou definovaný mužský/ženský rod. K obsahu gender sa pridáva aj sexuálna orientácia (hetero-, homo-, bi-). Gender equality (rodová rovnosť) v širokom slova zmysle zahŕňa rovnosť mužov a žien, rovnosť ich rodových rolí v spoločnosti (čo je nedosiahnuteľný cieľ), rovnosť rodových identít a sexuálnych orientácií. Paradoxom je, že o rovnosť rod. identít a sex. orientácií sa snažia nie ľudia z LGBT komunity ale tzv. homolobby, nadnárodne financovaná. Dostáva sa do rozporu so samotnými LGBT ľuďmi. Pre homolobby je príznačné, že sa neuspokojí napr. s 1 legislatívnou zmenou riešiacou situáciu LGBT ľudí, ale sa snaží na 1 strane o "scitlivenie" verejnej mienky cez médiá, vzdelávanie (počnúc od detí), na druhej strane o homofobizovanie a tresty za vyjadrenie odporu voči jej praktikám. Je na čase začať rozlišovať medzi bežnými homosexuálmi a homolobby aj na Slovensku. Homolobby používa vytváranie ilúzií pomocou jazyka na zmenu verejnej mienky. Samotný pojem rodovej rovnosti zavádza jazykovo od počiatku. Malo sa jednať o rodovú spravodlivosť ... teda ani slovo rod nie je vhodné. Zmysluplná je „spravodlivosť v prístupe k pohlaviam (gender 1)", „spravodlivosť v prístupe k pohl. identitám (gender 2)" a „spravodlivosť v prístupe k sex. orientáciám". Rodová rovnosť (gender 3) je nedosiahnuteľná, preto by som jej použiteľné myšlienky zahrnul do „spravodlivosti v prístupe k pohlaviam (gender 1)", čím by sme sa načisto vyhli kontroverznému pojmu mužský/ženský rod. Homosexuáli a heterosexuáli, podajte si ruky.

Čítať predchádzajúci diel seriálu: V Nórsku sa majú ženy najlepšie (veda vyvrátila vplyv rodu-gender)

Čítať nasledovný diel seriálu: Homosex. rodina? Dieťaťu môže mnohokrát poskytnúť viac ako tradičná

Skryť Zatvoriť reklamu