Vidiek nestratil len 5 mld, stratil nádej a budúcnosť....

Vízia žiadna, plán obnovy 0,00 Eur, zmena žiadna a príprava na najväčšie čerpanie európskych zdrojov je jedna veľká tragédia. Vidiek stratil nádej aj skutočnú budúcnosť.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (6)

Uniknutý dokument, ktorý mal byť verejnosti predstavený už v decembri 2020 iba potvrdil to, čo už viac ako pol roka tvrdím. Stratili sme čas, nádej aj budúcnosť.

Celý svet okolo pochopil, čo nám v plnej nahote odhalila pandémia Covid19. Ukázalo sa, že krehké ekonomiky to nezvládnu, ukázalo sa, že chyby, ktoré sme spravili v minulosti s našim vidiekom sa nám vrátia. Úplne všetky. Lenže....Pochopil to celý svet, len my nie.

Je zbytočné viesť diskusie o stratenom roku v rezorte ktorý by mal kŕmiť národ. Odpočet je tragédia. Žiaden zákon, žiadne zlepšenie prostredia v ktorom ľudia na vidieku pracujú. Jednoducho nič. 12 mesiacov ničnerobenia. To by zas v našich politických vodách nebolo nič nové, lenže my tu máme pandémiu. 

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Pandémia je všade, len podľa rezortného ministra sa jeho rezortu agropotravinárstva kríza nedotkla. Myslí si to síce jediný a fakty hovoria niečo úplne iné, ale nechajme ho v tom. To zas nie je prvý krát, kedy by minister bol úplne mimo reality. Horšie sú však skutočnosti, ktoré budú formovať smerovanie vidieka na ďalšie roky, aj tie, čo si už nikto nebude pamätať, že tu nejaký minister pôdohospodárstva v rokoch 2020 - 2021 bol. 

Plán obnovy - všetky, úplne všetky krajiny leju cez plán obnovy peniaze do agropotravinárstva. Či už do moderných technológií, ktoré zabezpečia lepšiu efektivitu keď kríza raz skončí, alebo sa snažia sanovať existujúci stav, len preto, že kríza raz skončí a oni si uvedomujú, že starostlivosť o pôdu, vodu, vzduch je kľúč k budúcnosti. Všetky krajiny okrem Slovenska. To si ide svoju cestu. Rozprávok, tlačoviek o ťaživej minulosti, sľubom, zavzdušňovaním sa nad iným názorom. Také typické Slovenské. Prečo sme v pláne obnovy nedosiahli nič? Žiaden minister financií nie je na vine a dokonca na vine nie je ani Fico ani Pelle. Brusel už vôbec nie. Na vine je autor tých infantilných nápadov, ktoré prinútili ľahnúť od smiechu aj skúsených borcov z financií. Takže ak niekto navrhne hlúposť, síce čaká, že mu to prejde, ale to by na druhej strane musel byť tak isto nastavený človek. Nebol. Preto je výsledok 0,00 Eur. Ešte tu síce je šanca, že nový minister financií zachráni povesť rozprávkára, ale viac menej kozmeticky. Každé euro bude prezentované ako výhra a matematika nepustí. Aj jedno euro je viac ako aktuálna nula. V skutočnosti rezort dostane absolútnu nulu a darmo bude fanklub pískať, vinníka poznáme a dnes už dokážeme na neho ukázať palcom. Minister pôdohospodárstva.

SkryťVypnúť reklamu

Bruselské peniaze 2021-2027. Že minister nehovorí anglicky, to nie je žiaden problém. Všetky dokumenty z Bruselu sa zverejňujú aj našom jazyku. Lenže čítať nestačí. Treba čítať s porozumením. Prvý krát v histórii, kedy si Slovensko môže nastaviť agro politiku podľa vlastných potrieb sa minister rozhodol vrátiť do roku 2018. Nie len že sklamal úplne všetkých, čo verili jeho uveriteľnej tvári a rozprávkam o kozičkách, ovečkách a remízkach ale úplne jasne a naplno ukázal, že nikdy nedokáže prekročiť svoj vlastný tieň. Že nevidí ďalej ako na koniec nosa a že jednoducho ani len netuší čo s 5 mld Eur robiť. Uniknutá verzia dokumentu nás vracia do doby temna. Vedome a cielene. Brusel nás vysmeje, tento zdrap papiera vráti, neplní totiž ani základné predpoklady na pozitívne prijatie. Skončili sme a tragédia nie je dokument samotný, ale skutočnosť, že už ho fakticky nedokáže zmeniť a opraviť nikto. Je neskoro. Takýto dokument sa jednoducho nedá napísať za 6 mesiacov ani keby nad ním sedeli úplne všetci experti v rezorte. Darmo sme všetci rok kričali, darmo sme behali kade tade, nič platné. Kompletný plán SPP je potrebné predložiť vo finálnej verzii do 10/2021. Podobne ako plán obnovy, tak aj SPP musí mať identifikované ciele, merateľné hodnoty a identifikáciu toho, čo dané opatrenie v skutočnosti zabezpečí. Aktuálny stav prípravy SPP je neprijateľný a priamo ohrozuje záujmy SR a nie je jasné z akých cieľov v skutočnosti vychádza.

SkryťVypnúť reklamu

Covid 19 - V čase mimoriadnej situácie by sa každé ministerstvo malo v zásade riadiť o.i. aj ustanoveniami zákona č. 387/2002 Z.z. z 21. júna 2002 o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu. Priamo zo znenia § 5 predmetného zákona je vymedzená povinnosť ministra viesť prehľady zdrojov rizík, ktoré môžu spôsobiť krízovú situáciu, analyzovať tieto riziká a prijímať opatrenia na odstránenie ich príčin. Z uvedeného dôvodu bola poradným zborom ministra (po prvej vlne) vypracovaná analýza a návrh opatrení v rezorte, neskôr bola predložená druhá verzia, priamo v spolupráci s Úradom vlády SR. Minister Mičovský neprijal žiadne z navrhovaných opatrení, odmietol existenciu akéhokoľvek rizika a nepredložil na ústredný krízový štáb žiadne relevantné opatrenie, ktoré by naplnilo povinnosti ministerstva uvedené priamo v kompetenčnom zákone. 

SkryťVypnúť reklamu

Programové vyhlásenie vlády 2020-2024 - Vláda sa zaväzuje plniť opatrenia identifikované Revíziou výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka. Za hlavné opatrenia považuje predovšetkým zvýšenie podielu zdrojov na podporu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v II. pilieri, zefektívnenie fungovania Programu rozvoja vidieka, zastropovanie, redistributívnu platbu, zníženie priamych platieb v I. pilieri Spoločnej poľnohospodárskej politiky a zároveň na zvýšenie podpory produkcie.
Skutočnosť k 12.4.2021 - Prostriedky druhého piliera SPP boli rozhodnutím ministra znížené o celý objem navrhovanej redistributívnej platby aj napriek tomu, že v PVV je uvedený presný opak. Úmyselným omeškaním možnosti zmeniť dotačný systém (1.8.2020) ministerstvo zabezpečilo zotrvanie Status Quo až do konca prechodného obdobia 2023 Stropovanie priamych platieb mohlo byť zavedené od roku 2021, rozhodnutím ministra nebude zavedené ani v roku 2022 a dokonca sa s ním nepočíta ani v rokoch 2021-2027. Redistributívna platba mala byť hradená z prostriedkov získaných stropovaním priamych platieb, čím by nedošlo k presunu prostriedkov z II do I piliera a zároveň, zmenou dotačných pravidiel počas prechodného obdobia mohli byť navýšené viazané podpory. Všetko úplne naopak a je skutočne tragédia, že to úmyselne nevidel pán premiér celý rok a nový pán premiér na to ešte nestihol prísť. Až na to príde, bude neskoro.

SNS - podobnosť čisto náhodná?

Pôsobenie zoskupenia SNS v rezorte pôdohospodárstva sa prejavila v 6 základných pilieroch. Prvý – neústavný pokus o tzv. ochranu pôdy pred nadobudnutím, druhý – zvláštne nastavenie a výber katastrov pre pozemkové úpravy, tretí – legislatívne konanie na „ochranu“ istej časti potravinovej vertikály cez zákon o neprimeraných obchodných podmienkach. Štvrtý – nastavenia kompetenčných noriem pre PPA a umožnenie vzniku kauzy Dobytkár a piaty – nastavenie režimu potravinovej kontroly tak, že ukladané pokuty sú likvidačné, neprimerané a základom pre infrigement zo strany EK. Šiesty pilier bola novela zákona 504 o nájme pôdohospodárskej pôdy, kde SNS o.i. zaviedla fikciu vzniku nájomnej zmluvy, jej faktickú nevypovedateľnosť a jej prednostné obnovovanie za rovnakých podmienok.

Je skutočne zaujímavé sledovať postupne prerod bielej na národnú vranu. Z dielne aktuálneho MPaRV vyšiel nechvalne známy návrh novely zákona č.140 o nadobudnutí poľnohospodárskej pôdy, ktorý okrem identických znakov neústavnosti v pokuse obmedziť vlastníctvo, nebol podporený ani v NR SR a stretol sa s obrovskou vlnou kritiky, pričom sám o sebe nerieši to, čo predkladateľ uvádza v sprievodných dokumentoch. Akákoľvek legislatívna snaha členského štátu EÚ obmedziť vlastníctvo pôdy je nie len v priamom rozpore s Ústavou SR, ale aj základnou chartou práv a slobôd EÚ. V otázke PÚ je v PVV jednoznačne uvedené, že sa PU „pozastavia“ aby bolo možné opätovne otvoriť nezákonné prevody pozemkov cez ROEPy a PU sa spustia ako mikroregionálne celky tak, aby zmysel PU nebol len vyriešenie „rozdrobenosti“ ale použijú sa PU ako hlavný nástroj na potrebné zmeny krajinotvorby hlavne s prihliadnutím na vyriešenie dopadov klimatických zmien. V skutočnosti však po roku sa MPaRV vrátilo k identickým 150 katastrom, ktoré boli identifikované ministerkou Matečnou a v týchto sa pokračuje v plánovaní PU. Autorom zákona o neprimeraných podmienkach bol minister Jahňátek. Dotvoril ho však až „úderný“ tím ministerky Matečnej, ktorý zaviedol pojmy ako úhrada ceny za tovar na základe ešte nedoručeného daňového dokladu, zavádza povinnosť zaplatiť pokutu ešte neukončeného správneho konania a mnoho iných, ktoré opäť v plnej sile navrhol minister Mičovský s úplne identickým zdôvodnením. Korupčné legislatívne prostredie PPA je kapitola sama o sebe a je potrebné poukázať na skutočnosť, že za 12 mesiacov nebola zmenená ani jedna kompetenčná norma, ktorý dostáva PPA do situácie, že jej rozhodnutia sú konečné, neexistuje možnosť nezávislého preskúmania, čím fakticky zakladá možnosť vzniku priamej závislosti žiadateľa od stanoviska poskytovateľa – vzorový príklad tvorby korupčného prostredia. Návrh novely zákona o potravinách bol ako dotknutými organizáciami, tak odbornou verejnosťou vyhlásený za zmätočný a v podstate neriešiaci ani základné výčitky zo strany EK, ktoré boli zrejme jediný dôvod na jeho otvorenie a nakoľko sa SR zrejme bude chcieť vyhnúť súdnemu sporu s EK, bude viac ako potrebné, čo v najkratšom čase, uvedený zákon opäť novelizovať, čo je zas v absolútnom rozpore s legislatívou SR a PVV s cieľom vytvoriť prostredie predvídateľné a odstrániť všetky „nadpráce“ a požiadavky v legislatíve SR nad rámec legislatívy EÚ – jeden z hlavných dôvodov prečo je celý Slovenský agro výrobný sektor v konkurenčnej nevýhode oproti krajinám V4 o viac ako 30%. Naopak, je zrejmé, že si MPaRV osvojilo argumentáciu SNS v plnom rozsahu a už sa tým ani netají. Úplne identický postup je možné sledovať pri novele zákona 504 o nájme pôdohospodárskej pôdy, kde navrhované znenie zásadne nerieši fikcie vzniku nájomnej zmluvy, nerieši jej faktickú nevypovedateľnosť, ale naopak, zavádza pre vlastníka pôdy nové, šikaniózne povinnosti.

Čo Vám vidiek spravil, že ho tak nenávidíte? Ak boli okolité krajiny pred nami, lebo sa tam menej kradlo, využívali sa vedecké poznatky a vlády podporovali životaschopný vidiek, ručná brzda v podobe pandémie rozdiely ukázala naplno. Do toho ten markantný rozdiel v prístupe bude znamenať, že tí, čo boli pred nami o 10 rokov nám utekajú a my sme sa otočili a bežíme späť. Toto je Váš príspevok k lepšej budúcnosti Slovenska?

Koaliční partneri? Ja neverím, že ste slepí a hluchí. Dokonca neverím, že nemáte vo svojich radoch dosť odborníkov, ktorí Vám to veľmi podobne zhodnotia. Je Vám to jedno? Skutočne sa na to dokážete s čistým svedomím prizerať? 

Martin Ondráš

Martin Ondráš

Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  202
  •  | 
  • Páči sa:  151x

Viac ako 20 rokov sa aktívne venujem potravinovej bezpečnosti, kvalite potravín a potravinovému právu. Nie len na úrovni SR, ale aj v rámci krajín V4. Som presvedčený, že spotrebiteľ má byť informovaný a nie klamaný. Zoznam autorových rubrík:  SpoločnosťSúkromné

Prémioví blogeri

Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

722 článkov
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

53 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
SkryťZatvoriť reklamu