Účtovná závierka a jej uloženie do zbierky listín obch. registra

Podnikatelia v Slovenskej republike sú povinní viesť účtovníctvo. Spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti účtujú v sústave podvojného účtovníctva o stave a pohybe obchodného majetku a záväzkov, čistého obchodného imania, o nákladoch, výnosoch a zisku alebo strate podniku.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (9)

Účtovná jednotka (t.j. právnické osoby, ktoré majú sídlo na území SR, zahraničné osoby, ak na území SR podnikajú alebo vykonávajú inú zárobkovú činnosť a fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť (až na výnimky)) je povinná zostavovať individuálnu účtovnú závierku za účtovnú jednotku a v prípadoch uvedených v zákone zostavuje účtovnú závierku aj za skupinu účtovných jednotiek, bez ohľadu na ich sídlo, nazývanú ako konsolidovanú účtovnú závierku. Ak sa účtovné knihy uzavrú k poslednému dňu účtovného obdobia, zostavuje sa účtovná závierka, ktorá sa nazýva riadna účtovná závierka. V ostatných prípadoch uzavretia účtovných kníh sa zostavuje účtovná závierka, ktorá sa nazýva mimoriadna účtovná závierka.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Čo to však účtovná závierka vlastne je a na čo slúži? Účtovná závierka je definovaná ako štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú. Účtovná závierka tvorí jeden celok a v sústave podvojného účtovníctva obsahuje tri súčasti, a to súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Účtovná jednotka je povinná zostaviť účtovnú závierku najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje.

Kto vedie účtovníctvo v spoločnosti? Sú to konatelia spoločnosti s ručením obmedzeným, prípadne predstavenstvo akciovej spoločnosti, ktorí sú povinní okrem iného zabezpečiť vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva. Vedením účtovníctva môžu poveriť aj inú právnickú alebo fyzickú osobu.

Skryť Vypnúť reklamu

Konatelia spoločnosti s ručením obmedzeným sú povinní svoju pôsobnosť vykonávať s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Podobne ako konatelia spoločnosti s ručením obmedzeným, aj členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Konatelia, resp. členovia predstavenstva ďalej nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých spoločníkov, resp. akcionárov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.

Skryť Vypnúť reklamu

Riadnu, príp. mimoriadnu účtovnú závierku schvaľuje valné zhromaždenie spoločnosti. Na schválenie valnému zhromaždeniu sú povinní predložiť ju konatelia, resp. členovia predstavenstva, a to do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia. Účtovnú závierku valnému zhromaždeniu predkladajú po preskúmaní dozornou radou (v spoločnosti s ručením obmedzeným sa dozorná rada zriaďuje len v prípade, ak tak určuje spoločenská zmluva), ktorá valnému zhromaždeniu predkladá svoje vyjadrenie. V prípade, že tak konatelia, resp. členovia predstavenstva v lehote neurobia, porušujú svoju povinnosť vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a sú v takomto prípade povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili.

Skryť Vypnúť reklamu

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, keď sú na valnom zhromaždení prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Na valnom zhromaždení sa rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných spoločníkov. Uvedené platí, pokiaľ spoločenská zmluva neučí kvórum prítomných spoločníkov inak, príp. vyšší počet hlasov na rozhodnutie. Po schválení účtovnej závierky valným zhromaždením sa riadna alebo mimoriadna účtovná závierka ukladá do zbierky listín obchodného registra. Účtovná závierka môže byť do zbierky listín uložená aj ako súčasť výročnej správy. Opäť v prípade, že konatelia, resp. členovia predstavenstva účtovnú závierku po jej schválení do zbierky listín neuložia, porušujú tým povinnosť vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou.

Čo však v prípade, že valné zhromaždenie účtovnú závierku neschváli? Ak valné zhromaždenie spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akciovej spoločnosti účtovnú závierku neschváli do troch mesiacov od predloženia účtovnej závierky konateľmi, resp. členmi predstavenstva, ukladá sa do zbierky listín neschválená účtovná závierka, a to v lehote 30 dní od márneho uplynutia trojmesačnej lehoty.

Je potrebné do zbierky listín ukladať originál riadnej, resp. mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky? Je pravda, že do zbierky listín obchodného registra sa vždy ukladajú originály listín, resp. ich osvedčené kópie. Účtovná závierka však tvorí výnimku, t.j. do zbierky listín možno uložiť aj len „obyčajnú" kópiu účtovnej závierky.

Obchodný register, ako aj zbierka listín sú prístupné každému a po zaplatení súdneho poplatku vydá registrový súd každému žiadateľovi kópiu uloženej listiny alebo potvrdenie o tom, že určitá listina nie je uložená v zbierke listín. Súdny poplatok za vyhotovenie fotokópie listiny uloženej v zbierke listín je vo výške 0,33 EUR za každú, aj začatú stranu, najmenej však 1,50 EUR. Za vyhotovenie potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená do zbierky listín je vyberaný súdny poplatok vo výške 3 EUR. O vydanie kópie uloženej listiny alebo vydanie potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená v zbierke listín, možno žiadať aj elektronickými prostriedkami.

Čo ak spoločnosť neplní svoju povinnosť ukladať účtovné závierky do zbierky listín? Ak spoločnosť s ručením obmedzeným, resp. akciová spoločnosť nesplnila svoju povinnosť uložiť individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe, súd na návrh štátneho orgánu, na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo z vlastného podnetu rozhodne o zrušení spoločnosti. Súd samozrejme nezruší spoločnosť ihneď, ale ešte predtým, ako rozhodne o zrušení spoločnosti z tohto dôvodu, určí lehotu na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa zrušenie spoločnosti navrhlo.

-MK-

ZDROJE:

Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov

Michaela Kovačicová

Michaela Kovačicová

Bloger 
  • Počet článkov:  4
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Je nás veľa, ale málo tých najlepších. Keďže sa chcem dostať medzi tých najlepších, musím makať a venovať sa tomu nielen v práci, ale aj v mojom voľnom čase. Našťastie je moja práca mojím hobby. O čom hovorím? O právnikoch a práve... Zoznam autorových rubrík:  Právo a legislatívaSúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Róbert Ďurec

Róbert Ďurec

1 článok
Adam Valček

Adam Valček

6 článkov
Skryť Zatvoriť reklamu