Buď pripravený na povel: Začnite s vysťahovaním!

Písmo: A- | A+

Vyjdime z veľkého Babylona, poďme von, nedotýkajme sa ničoho nečistého, aby sme sa nezúčastnili jeho hriechov a aby sme nedostali z jeho rán.

Ježiš povedal svojim učeníkom: Už vám nebudem veľa hovoriť. Prichádza totiž knieža tohto sveta. Nič vo mne mu síce nepatrí, ale aby svet poznal, že milujem Otca a robím tak, ako mi Otec prikázal:

Vstaňte, poďme odtiaľto!

Ešte krátku chvíľu, a svet ma viacej neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem, aj vy žiť budete. V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy ste vo mne a ja vo vás.

Kto má rád svoju dušu, stratí ju, a kto nenávidí svoju dušu na tomto svete, zachová ju do večného života. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje, a kde som ja, tam bude aj môj služobník. Ak mi niekto slúži, toho Otec poctí. Teraz je moja duša rozrušená a čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Veď práve pre túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno! Tu zaznel z neba hlas:

Už som oslávil a ešte oslávim.

Vtedy zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril: Zahrmelo. Iní zase hovorili: Anjel mu čosi hovoril.

Ježiš odpovedal a riekol:

Nie pre mňa sa stal ten hlas, ale pre vás.

Teraz je súd tohto sveta. Teraz bude knieža tohto sveta vyvrhnuté von.  A ja, keď budem povýšený od zeme, všetkých potiahnem k sebe.

To povedal, aby naznačil, akou smrťou má zomrieť. A hoci urobil tak mnoho divov pred nimi – prejdúc zem robiac dobre a uzdravujúc všetkých diablom utláčaných – pretože bol s ním Boh, neverili v neho. A keď však aj predsa mnohí z poprednejších mužov uverili v neho, nepriznali sa k tomu pre farizejov, aby ich nevylúčili zo synagógy, lebo ľudskú slávu milovali viacej ako slávu Božiu.

My dnes, naša generácia – súčasné pokolenie žijúce na zemi, tiež bolo očitým svedkom dávno ohlasovaných nebeských divov a znamení.

Pamätáme sa?!

Podľa údajov NASA sa v rokoch 2014 a 2015 udiali úplné zatmenia Mesiaca 4 krát po sebe, čo NASA nazýva TETRÁDA.

Naviac, v roku 2015 prebehlo 2 krát úplné zatmenie Slnka.

Takéto niečo sa neudeje ďalších 1000 rokov.

Na všetkých týchto úkazoch je pozoruhodný aj ďalší fakt, že jednotlivé zatmenia Mesiaca sa udiali vždy v deň Božích sviatkov, a to v prvý deň Pesachu /Veľká noc/ a Sukkótu /Stánkov/, resp. zatmenia Slnka v prvý deň Židovského náboženského roku /1.Nisan/ a Roš ha-šana /Židovský Nový rok/.

Židovská tradícia v súvislosti s týmito úkazmi hovorí o tom, že zatmenie Slnka počas biblických Božích sviatkov signalizuje prichádzajúci meč na národy; naproti tomu, zatmenie Mesiaca počas týchto sviatkov je znamením veľkých udalostí prichádzajúcich na Izrael.

Tiež 23. septembra 2017 sa na oblohe objavil takýto unikátny úkaz:

Slnko bolo v súhvezdí Panny. Mesiac bol na úpätí Panny. „Deväť“ hviezd v súhvezdí Lev, plus tri planéty (Merkúr, Venuša a Mars), boli na čele Panny. Planéta Jupiter bola v centre Panny a ako plynuli týždne po 23. septembri, Jupiter opustil Pannu na východ, okolo jej nôh. Jupiter je najväčší z planét, „kráľ“ planét. A zároveň sa medzi nohami Panny objavil nezvyčajný úkaz červenej farby, ktorý mal akoby oči a tlamu, a ktorý sa NASA z bližšie nešpecifikovaného dôvodu rozhodla na snímkoch začierniť.

Tiež o ničivých požiaroch a kúdoloch dymu v poslednom roku informovali svetové médiá nasledovne:

19.7. 2021 – Na území Spojených štátov zúri momentálne 80 veľkých požiarov, pričom najväčší z nich sa v noci na pondelok opäť zväčšil a podnietil ďalšie evakuácie.

Ako píše agentúra AFP, obrovský požiar v štáte Oregon, zvaný Bootleg Fire, sa v pondelok rozprestieral na ploche 1174 kilometrov štvorcových. To je takmer rozloha mesta New York alebo viac než polovica rozlohy Bratislavského kraja. Družicové snímky zachytávajú obrovský kúdol dymu, ktorý sa rozprestretia od južného Oregonu až po Kanadu, stovky kilometrov na severovýchod.

13.08. 2021 – Naša planéta horí zaživa. Rozsiahle požiare pustošia viaceré krajiny - Grécko, Turecko, Alžírsko, Taliansko, ale aj Rusko. Práve tie na Sibíri sa však zrejme zapíšu do histórie.

Požiare, ktoré pustošia Sibír sú spoločne väčšie ako všetky ostatné požiare na svete. Mohli by sa stať dokonca najväčšími požiarmi, ktoré boli kedy v histórii našej planéty zaznamenané. Oheň, ktorý už niekoľko týždňov zachvacuje severovýchodnú Sibír tak dosiahol nevídanú úroveň. V Jakutsku, najväčšom a najchladnejšom regióne Ruska, hustý a štipľavý dym pokrýva dedinky a mestá vzdialené aj tisíce kilometrov.

Nuž, a tak ako znamenia prvého príchodu Božieho Syna Ježiša Mesiáša na Zem, boli Božími prorokmi ohlasované stovky ba tisíce rokov dopredu a všetky sa stali pragmatickou realitou pri narodení, živote, smrti i vzkriesení po troch dňoch Mesiáša Ježiša – syna človeka.

Teda,

aj ohlasovaný druhý príchod (ponajprv po oblaky) Mesiáša Ježiša – večného Života a pravdivého Boha sa neudeje skôr, pokiaľ sa nenaplnia podmienky a znamenia prorokované jeho služobníkmi:

Keď Ježiš sedel na Olivovom vrchu, pristúpili k nemu jeho učeníci osobitne a spýtali sa ho:

Povedz nám, kedy sa to stane a čo bude znamením tvojho príchodu a konca sveta.

Ježiš im odpovedal:

Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus! A mnohých zvedú. Budete počuť správy o vojnách a chýry o bojoch. Dajte pozor, aby ste sa neľakali. Lebo sa to musí stať, ale to ešte nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, bude bývať hlad a mor, a miestami budú zemetrasenia. Ale to všetko je začiatok útrap.

Potom vás vystavia súženiu, budú vás zabíjať a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. Zradia vás aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás aj usmrtia. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Vtedy sa mnohí pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť. Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá až do konca, bude spasený. Svojou trpezlivosťou si vydobyte svoje duše! A toto evanjelium kráľovstva sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec.

A od figovníka si vezmite poučenie:

Keď jeho ratolesť zmäkne a vyháňa listy, viete, že leto je blízko. Tak aj vy, keď uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko, predo dvermi. Amen, hovorím vám, že toto pokolenie sa nepominie, kým sa toto všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. No o tom dni a hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec.

Teda,

figovník tu predstavuje izraelský národ, zmäknutie predstavuje návrat života a vyháňanie listov predstavuje vonkajšie aktivity. Leto poukazuje na duchovné obnovenie izraelského národa.

Keď bol 14. mája 1948 znovuobnovený štát Izrael, vtedy izraelský národ zmäkol a navrátil sa k životu. Keď potom Židia znovu získali Jeruzalem v roku 1967, figovník vyhnal listy. Jedným z posledných znamení, ktoré sa stane, bude znovupostavenie chrámu. Podľa posledných správ je nainštalovanie Chrámu na chrámovej hore pripravené aj so všetkými jeho službami. Boží chrám teda bude stáť v Jeruzaleme na hore Moriah predtým, ako sa vráti Pán Ježiš. A majme na zreteli, že pokoleniu sa podľa Biblie počíta 70 až 80 rokov.

Preto si dávajme pozor, aby naše srdcia neboli obťažené obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby nás ten deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, ktorí bývajú na celej zemi.

Preto teda,

bdejme každého času sa modliac, žeby sme boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať, a postaviť sa pred Synom človeka.

Teda,

pozrime sa ďalej na to, v akých súvislostiach boli vyššie spomenuté úkazy a znamenia, ktorých sme boli očitými svedkami, svojimi oznamovateľmi vyslovené:

A dám vidieť divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi: krv, oheň a kúdoly dymu. Slnko sa premení na tmu a Mesiac na krv, skôr ako príde Pánov deň: veľký a slávny. Vtedy bude zachránený každý, kto bude vzývať Pánovo meno – volať v Duchu a v Pravde: Ježiš je Pán! Ježiš je ten pravdivý Boh a večný život (zapísané v knihe proroka Joela, v skutkoch apoštolov a v 1. liste apoštola Jána).

A na nebi sa ukáže veľké znamenie:

Žena odetá Slnkom, pod jej nohami Mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola tehotná, kričala v pôrodných bolestiach a trápila sa.

A ukáže sa aj iné znamenie na nebi:

Hľa, veľký ohnivočervený drak, ktorý mal sedem hláv a desať rohov, na hlavách sedem diadémov. Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a zhodil ich na zem. Drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zožral jej dieťa, len čo ho porodí. A porodila syna, chlapca, ktorý má železnou berlou vládnuť nad všetkými národmi. Jej dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu. (Zapísané v prorockej knihe apoštola Jána)

Nuž,

to však už je za nami, ale jedného človeka zaujíma čo sa deje dnes a čo bude potom.

V Písme za uvedenými znameniami môžeme nájsť nasledovné pokračovanie – scenár dnešných dní:

Na nebi sa strhol boj. Michael a jeho anjeli bojovali proti drakovi; aj drak a jeho anjeli bojovali. No neobstáli, ani ich miesto sa viacej nenašlo na nebi. Veľký drak – ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, zvodca celého sveta, bol zvrhnutý na zem a s ním boli zvrhnutí aj jeho anjeli.

Nato som počul mohutný hlas z neba:

Teraz sa stalo spasenie a moc a kráľovstvo – spasením, mocou a kráľovstvom nášho Boha a vláda vládou jeho Mesiáša - Krista, lebo je zvrhnutý žalobník našich bratov, ktorý žaloval na nich pred naším Bohom dňom i nocou.

Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a

pre slovo svojho svedectva a

nemilovaním svojej duše až po smrť.

Preto sa radujte nebesia, aj vy, čo v nich bývate! Beda tým, ktorí bývajú na zemi a na mori, pretože diabol zostúpil k vám veľmi nazlostený, lebo vie, že má málo času.

Teda, na mieste je otázka:

Čo máme robiť?

Ježišova odpoveď je veľmi jednoduchá, tak ako ju prijal apoštol Ján na ostrove Patmos: Nezapečať prorocké slová tejto knihy, lebo určený čas je blízko!

Kto krivdí, nech krivdí ďalej;

kto je špinavý, nech sa ešte ušpiní;

spravodlivý nech ďalej koná spravodlivosť a

svätý nech sa ďalej posväcuje – oddeľuje od Zlého.

Hľa, prídem čoskoro a moja odplata príde so mnou, aby som odplatil každému jednému podľa jeho skutkov. Ja som Alfa i Omega, prvý i posledný, počiatok i koniec. Blahoslavení, ktorí perú svoje rúcha a činia jeho prikázania, aby získali prístup k stromu života a vošli bránami do mesta.

A vonku zostanú psy* (zbabelci, neverní, poškvrnení), traviči, smilníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto miluje a pácha lož.

*Odkaz na psov je v tomto texte veľmi prekvapivý – avšak s ohľadom na súčasnú hystériu vakcinačnej lotérie nadobúda svoj význam, nakoľko psov charakterizuje fakt: Pes je domestikovaný živočích – vyšľachtený vrátane genetických zásahov na podobu a obraz požadovaných jeho pánom.

Ježiš však je našim povzbudením aj silou, keď hovorí: Ja som koreň a rod Dávidov: Hviezda – jasná a ranná.

Nestrachujte sa vo svojom srdci!

Veríte v Boha, verte aj vo mňa!

V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto?

Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som Ja. A cestu, kam idem, poznáte.

A satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Dajte si pozor na ženu Jezábeľ, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, a pritom učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli mäso obetované modlám. Dal som jej čas, aby urobila pokánie, ale ona sa kajať nechce. Hľa, vrhnem ju na lôžko bolesti aj s tými, čo s ňou cudzoložia do veľkého súženia, ak neurobia pokánie zo svojich skutkov – neoľutujú svoje správanie. A jej deti zahubím smrťou a všetky cirkvi spoznajú, že ja som ten, čo skúma vnútro i srdcia, a každému z vás odplatím podľa jeho skutkov.

Toho však, ktorý zachováva Božie slovo v mojej trpezlivosti, i Ja budem chrániť a vytrhnem ho z hodiny pokušenia, ktorá príde na celý svet preskúšať obyvateľov zeme. Prídem čoskoro. Drž toho, čo máš, aby nikto nevzal tvojej koruny!

Toho, kto víťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha a von nikdy viacej nevyjde, a napíšem na neho meno mesta svojho Boha – nového Jeruzalema zostupujúceho z neba od môjho Boha, i svoje nové meno.

A tajomstvo bezzákonnosti už pôsobí, ale v skrytosti, dokiaľ nebude odstránený zo stredu ten, kto teraz zdržuje. Až potom bude zjavený ten bezzákonný bezbožník, ktorého Pán Ježiš zahubí duchom svojich úst a zničí slávou svojho príchodu na Zem. Toho bezbožníka, ktorý príde pôsobením satana so všetkou jeho mocou, znameniami a lživými zázrakmi a každým zvodom neprávosti bude zvádzať tých, ktorí hynú, pretože neprijali lásku pravdy, aby boli spasení. Preto im Boh pošle mocné pôsobenie bludu, aby uverili lži a boli odsúdení všetci, ktorí neverili pravde, ale si obľúbili neprávosť.

Preto sa potešujme týmito slovami apoštola Pavla a proroka Daniela:

Veď ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli v Ježišovi, privedie spolu s ním. Lebo sám Pán s veliteľským povelom – s hlasom archanjela a s trúbou Božou zostúpi z neba: A prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi; vzápätí my ponechaní žijúci na zemi budeme spolu s nimi uchvátení v oblakoch do povetria v ústrety Pánovi, a budeme tak navždy s Pánom.

O časoch a o dobách nepotrebujeme, bratia, aby sa nám písalo. Lebo sami veľmi dobre vieme, že Pánov deň príde ako zlodej v noci. Keď budú hovoriť: „Je pokoj a istota!“, vtedy ich znenazdania prepadne záhuba ako pôrodné bolesti rodičku a neuniknú. No my, bratia, nežijeme v tme, aby nás ten deň prekvapil ako zlodej. Veď všetci sme synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme.

Nespime teda ako tí druhí, ale bdejme a buďme triezvi. Lebo tí, čo spia, spia v noci a opilci sa v noci opíjajú. Ale my, čo patríme dňu, buďme triezvi, oblečme si pancier viery a lásky, a ako prilbu nádej spásy. Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý zomrel za nás, aby sme spolu s ním žili – či bdieme a či spíme.

Teda,

zlodej prichádza, aby kradol cenné veci v neznámom čase.

Pán príde tajne ako zakrádajúci sa zlodej, aby nás ukradol z tohto svetu, pokiaľ budeme pre neho cenní.

Lebo hľa, s nebeskými oblakmi prichádzal ktosi na pohľad ako Syn človeka a prišiel až k Pradávnemu od vekov, a dali mu priblížiť sa pred neho. A jemu bolo dané panstvo i sláva i kráľovstvo, a slúžili mu všetky národy a ľudia a jazyky. A jeho panstvo je večným panstvom, ktoré nepominie. A jeho kráľovstvo je také, ktoré nebude zničené.

A takto bude pokračovať scenár v najbližších dňoch:

Preto nech nás nikto nezvedie na žiadny spôsob. Veď najprv musí nastať odpadnutie od Boha a zjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo nesie Božie meno alebo je predmetom Božej úcty, a to tak, že sa posadí do Božieho chrámu a bude sa vydávať za Boha.

Proroctvo, ktoré videl apoštol Ján, plynule pokračuje nasledovne:

Keď drak videl, že bol zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu, ktorá porodila chlapca. Ale žene boli dané dve krídla toho veľkého orla, aby odletela na púšť na svoje miesto, kde skrytá pred hadom bude živená čas a časy a pol času (jeden rok a dva roky a pol roka – tri a pol roka).

Had vychrlil za ženou zo svojej tlamy vodu ako rieku, aby ju rieka strhla. Ale zem žene pomohla: Otvorila svoje ústa a pohltila rieku, ktorú drak vychrlil zo svojej tlamy. Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať proti ostatným z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú svedectvo Ježiša Krista.

Teda,

majúc na zreteli Pánov druhý príchod, všímajme si dnešnú svetovú situáciu.

Rozvoj politickej, ekonomickej a vojenskej situácie v Európe má tendenciu smerovať k povstaniu mocného človeka.

Tento mocný človek bude tým, ktorý podpíše sedemročnú zmluvu s Izraelom.

V knihe proroka Daniela sa dočítame:

A uzavrie pevnú zmluvu s mnohými za jeden týždeň a v polovici toho týždňa urobí to, že prestane bitná obeť aj obetný dar obilný, a na krídle ohavností ponesie sa pustošiteľ, a to až sa úplná záhuba a to, čo je určené, vyleje na pustošiteľa.

Teda,

pre izraelský národ a pre sväté mesto Jeruzalem bolo stanovených sedemdesiat týždňov – týždňorokov.

V dobe, keď uzrel Daniel videnie o týchto sedemdesiatich týždňoch, bola izraelská krajina stratená v rukách pohanských národov. Týmito národmi bol Babylon a potom Médo-Perzia. Sväté mesto bolo zničené, svätý chrám bol spustošený a Izraelci boli na sedemdesiat rokov v zajatí. V takejto situácii bol Daniel. Nechcel tam byť, ale čo mohol robiť? Nemohol robiť nič iné, než sa modliť. Znova a znova sa modlil. Vtedy sa mu dostalo videnie. Bolo mu odhalené niečo skryté – sedemdesiat týždňov.

Prvých sedem týždňov – 49 rokov – bolo pre znovuvybudovanie Jeruzalema a už sa naplnilo.

Ďalších šesťdesiat dva týždňov – 434 rokov – bolo k vyhladeniu (ukrižovaniu) Mesiáša, Krista. História nám hovorí, že od znovuvybudovania Jeruzalema až do roku, kedy bol ukrižovaný Kristus, uplynulo presne štyristo tridsať štyri rokov.

Po šesťdesiatich dvoch týždňoch a pred posledným týždňom zo sedemdesiatich týždňov je medzera, ktorej dĺžka nie je zjavená a v ktorej došlo k zničeniu mesta Jeruzalem a svätyne ľuďmi kniežaťa – Títovým rímskym vojskom v roku 70; a koniec bude ako záplava, do konca potrvá vojna; je rozhodnuté o pustošení.

Teda,

medzera po šesťdesiatich dvoch týždňoch a pred posledným zo sedemdesiatich týždňov je vek milosti a vek cirkvi. Je to tiež vek tajomstva. V tejto medzere je všetko, čo Boh vykonal, koná a vykoná – tajomstvom.

V tejto medzere je Kristus tajomstvo Božie a cirkev je tajomstvo Kristovo. V Zjavení Ján píše, že tieto tajomstvá budú dokonané, dokončené a skončené po zaznení siedmej trúby. Danielovi bolo ďalej zjavené, že až do skončenia sedemdesiatich týždňov potrvá vojna. Od zničenia Jeruzalema až do dnes bola jedna vojna za druhou.

Teda,

odo dňa, kedy tento mocný človek – Antikrist, podpíše túto zmluvu s Izraelom, bude zostávať sedem rokov do konca prítomného veku.

Po troch a pol roku túto zmluvu poruší a druhá polovica, ktorá bude trvať tri a pol roka, bude dobou veľkého súženia.

Tesne pred zahájením veľkého súženia – hodina skúšky – budú „uchvátení v oblakoch do povetria v ústrety Pánovi“ Kristovi víťazi – „dieťa ženy však bolo uchvátené k Bohu a k jeho trónu“.

Ak veriaci, ktorí budú v tom čase nažive a nebudú pripravení a zrelí, budú ponechaní na zemi, aby prešli dobou veľkého súženia – „ostatní z potomstva ženy“, ktorá „skrytá pred hadom bude živená čas a časy a pol času“ – verný zostatok zo Židov, ktorí nesklonili svoje kolená v modloslužbe. Boh ich vo svojom milosrdenstve privedie na miesto, ktoré pripravil na „púšti“, kde sa o nich Pán postará, bude ich sýtiť a do určitej miery ich zachová pred ranami veľkého súženia až do posledného dňa, kedy budú vytrhnutí do Kristovej prítomnosti vo vzduchu.

Súženie bude prichádzať z troch strán: od Boha, od Antikrista a od Satana. Boh bude súdiť celý vesmír nadprirodzenými pohromami, takže Zem sa stane nevhodným miestom pre život. Satan a Antikrist sa budú všemožne snažiť ničiť a poškodzovať ľudstvo.

Teda,

posledné tri a pol ročné obdobie prítomného veku je za účelom toho, aby sa kresťania, Židia a národy dostali do svojho správneho postavenia.

V priebehu tri a pol roka veľkého súženia sa Boh vysporiada s pohanmi. Najprv sa s nimi vysporiada siedmimi trúbami siedmej pečate. Prvé štyri trúby sú nadprirodzené pohromy na zemi a na nebesiach. Posledné tri trúby, tri beda, sa dotknú priamo človeka. Tretie beda sa skladá zo siedmich misiek ako Božieho najtvrdšieho súdu na ľuďoch.

Teda,

účelom týchto tri a pol roka veľkého súženia je, aby Pán vypratal všetky negatívne osoby a veci, a zároveň prinesú Kristovo večné kráľovstvo a večnú spravodlivosť.

Kniha Zjavenia

môže byť považovaná za zvitok.

Pred Kristovým nanebovstúpením tu bol takýto zvitok, ale nebol otvorený. Kristus po svojom nanebovstúpení ako Lev z kmeňa Júdovho, Koreň Dávidov a Baránok otvoril tento zvitok. Sedem pečatí, ktorými je zvitok zapečatený, je vlastne obsahom zvitku a obsahom knihy Zjavenia. Táto kniha je jednoducho otvorením, odhalením siedmych pečatí. Dnes máme z Pánovho milosrdenstva pred sebou otvorený zvitok.

Sedmička

je číslom úplnosti v Božom pôsobení, ako je sedem dní pre Božie stvorenie, sedem pečatí, sedem trúb a sedem misiek pre Boží pohyb na Zemi.

Sedem pečatí, sedem trúb a sedem misiek je rozdelených na štyri a tri. Prvé štyri zo siedmych pečatí tvoria skupinu. Tieto prvé štyri pečate sú štyri kone s ich jazdcami, bežiacimi závod štyroch koní. Štyria jazdci na štyroch koňoch predstavujú evanjelium, vojnu, hladomor a smrť. Začínajú od Kristovho nanebovstúpenia a pokračujú celým vekom cirkvi až do Kristovho návratu.

Piata pečať je volanie umučených svätých. To je aj stav, v ktorom sa dnes nachádza svet.

Šiesta pečať je zatrasenie zeme a neba. Táto nadprirodzená pohroma je zahájením veľkého súženia, pred ktorým Pán vytrhne svojich víťazov (Matúš 24.39-42, Lukáš 21.36, Zj 3.10, 12.5, 14.1-5).

Siedma pečať je celý obsah siedmych trúb.

Prvé štyri trúby rovnako tvoria jednu skupinu, podobne ako prvé štyria pečate. Prvá trúba je súd na zemi, druhá trúba je súd na mori, tretia trúba je súd na riekach a štvrtá trúba je súd na slnku, mesiaci a hviezdach.

Posledné tri trúby sú tri beda, beda veľkého súženia.

Piata trúba je prvé beda v podobe súdu na ľuďoch (Satan a Antikrist spolupracujú na terorizovaní ľudí).

Šiesta trúba ako druhé beda v podobe ďalšieho súdu na ľuďoch (dvesto miliónov jazdeckých vojsk zabíja tretinu ľudí).

Siedma trúba

je záverom večnej ekonómie trojjediného Boha, ktorý prešiel procesom.

Pred siedmimi trúbami už nastal súd na zemi a na nebeských zástupoch pri šiestej pečati. Rozsah škôd spôsobených týmto súdom nebol taký konkrétny ako škoda spôsobená prvými štyrmi trúbami.

Pri siedmej trúbe – ktorá zaznie v posledný deň veľkého súženia – dopadnú ďalšie súdy na zem, more, rieky a slnko skrze sedem misiek hnevu Božieho, ktorými sa dokoná hnev Boží (Zj 16.1-21). To budú najtvrdšie Božie súdy na zemi a nebi. Rovnako ako sedem pečatí a sedem trúb je i sedem misiek rozdelených na štyri a tri. Prvé štyri misky sú tie najtvrdšie nadprirodzené pohromy. Nadprirodzené pohromy v tomto vesmíre sa teda budú trikrát opakovať. Po prvé to bude pri šiestej pečati, po druhé pri prvých štyroch trúbach a po tretie pri prvých štyroch miskách.

Teda,

siedma trúba ma ako pozitívny tak aj negatívny obsah.

Pozitívnym obsahom je dokonanie Božieho tajomstva, ako Boh oznámil svojim otrokom prorokom (Zj 10.7). Príchod večného kráľovstva Božieho a Kristovho, v ktorom bude kraľovať na veky vekov (Zj 11.15-17). Odovzdanie odmeny prorokom, svätým a bohabojným ľuďom u súdnej stolice Kristovej (Zj 11.18), svadba Baránkova (Zj 19.7-9), tisícročné kráľovstvo(Zj 20.4-6) a nové nebo a nová zem s Novým Jeruzalemom (Zj 21.1-22.5).

Siedma trúba teda zahrnuje i vytrhnutie tých dvoch svedkov (Zj 11.11-12), vrátane väčšiny veriacich – vzkriesených i pozostalých – do Kristovej prítomnosti vo vzduchu (Zj 20.4-6, 14.14-16, 15.2, 1Korinťanom 15.51-58, 1Tesaloničanom 4.16-17).

Negatívnym obsahom je príchod Božieho hnevu, pretože sa rozhnevali národy, a zničenie tých, ktorí ničia zem (Zj 11.18).

Zničenie tých, ktorí ničia zem, zahrnuje zničenia Antikrista, jeho falošného proroka, desiatich kráľov a ich vojsk v harmagedonskej vojne. Po zmienke o páde náboženského Babylonu, Zjavenie 14 hovorí o varovaní proti uctievaniu Antikrista počas veľkého súženia (Zj 14.9-12), blahoslavenstve mučeníkov v priebehu veľkého súženia (Zj 14.13), žatve veriacich ku konci veľkého súženia (Zj 14.14-16) a zhromaždenie hrozna – páchateľov zla na konci veľkého súženia (Zj 14.17-20). To bude ten veľký lis – vojna u Harmagedonu, kde budú zničení Antikrist, falošný prorok, desať kráľov a ich vojská (Zj 16.13-16, 17.11-14, 19.11-21). Tí všetci sú ničitelia zeme. Vo vojne u Harmagedonu budú zničení Kristom.

Zničenie fyzického veľkého Babylona – mesta Rím – nastane na konci veľkého súženia (Zj 16.19b, 18.1-19.5). K tomuto zničeniu dôjde pri siedmej miske. Zjavenie 16.19 hovorí: A to veľké mesto sa roztrhlo na tri diely a mestá národov sa zrútili. A veľký Babylon bol pripomenutý pred Bohom a Boh mu dal pohár vína svojho planúceho hnevu.

Teda,

pre veľké zemetrasenie siedmej misky bude Jeruzalem rozdelený na tri diely.

Okrem toho bude mesto Rím pripomenuté pred Bohom, aby bolo úplne zničené.

Zničenie tých, ktorí ničia zem, zahrnuje spútanie a uväznenie Satana v bezodnej priepasti na tisíc rokov (Zj 20.1-3). To nastane potom, čo budú Antikrist s falošným prorokom porazení a hodení do ohnivého jazera (Zj 19.19-21).

Tiež dôjde k hodeniu „kozlov“, tých, ktorí uctievajú Antikrista a neprijímajú večné evanjelium, do ohnivého jazera (Zj 14.6-7, 9-11, Matúš 25.31-33, 41-46a).

Po zničení Antikrista a uväznení Satana, budú národy ponechané na zemi súdené pred Kristovým trónom slávy. Kristus ich nebude súdiť podľa Mojžišovho zákona ani podľa Kristovho evanjelia, ale podľa večného evanjelia.

Večné evanjelium tvorí

Božia bázeň a

uctievanie Boha a

nenasledovanie Antikrista.

Národy, ktoré toto evanjelium prijmú a ktoré budú dobre zaobchádzať s Božím ľudom v dobe veľkého súženia, budú považované za „ovce“. A vstúpia do tisícročného kráľovstva, aby boli jeho občanmi. Tí, ktorí budú nasledovať a uctievať Antikrista a nebudú dobre zaobchádzať s Božím ľudom v dobe veľkého súženia, budú považovaní za „kozlov“. Kristus ich uvrhne do ohnivého jazera. Aj oni sú považovaní za ničiteľov zeme.

Zničenie tých, korí ničia zem, zahrnuje tiež spálenie tých, ktorí sa pripoja k poslednej vzbure ľudstva (Zj 20.7-9). Satan, Boží nepriateľ, podnieti poslednú vzburu ľudstva po miléniu. Oheň zostúpi z neba a pohltí týchto vzbúrencov.

Potom dôjde k hodeniu Satana do ohnivého jazera (Zj 20.10). Satan bude spútaný a uväznený v bezodnej priepasti na tisíc rokov. Po tých tisíc rokoch bude prepustený zo svojho väzenia (Zj 20.7), aby zviedol národy k vzbure proti Bohu. Títo vzbúrenci budú súdení a Satan potom bude uvrhnutý do ohnivého jazera, aby sa pripojil k Antikristovi a falošnému prorokovi, ktorí do neho boli hodení o tisíc rokov skôr (Zj 19.20).

Nakoniec dôjde k hodeniu neveriacich a démonov do ohnivého jazera (Zj 20.12-15).

Teda,

Boh používa súd so všetkými ranami a pohromami, aby vymietol – vyčistil zašpinený vesmír.

Všetka špina, všetko nečisté pôjde do ohnivého jazera.

Ohnivé jazero je „popolnica“ celého vesmíru.

Toto ohnivé jazero je tá druhá smrť.

Po hodení neveriacich a démonov do ohnivého jazera, budú smrť a Hádes (Peklo) hodení do ohnivého jazera (Zj 20.14). Vtedy staré nebo a stará zem pominú a bude nové nebo a nová zem s Novým Jeruzalemom.

A záverom slová z knihy proroka Daniela:

Mnohí budú čistení a bielení a skúšaní ako v ohni, ale svojvoľní budú ďalej páchať bezbožnosť.

Ani jeden z bezbožných nepochopí tieto veci, ale múdri pochopia.

Od času, keď bude odstránená ustavičná obeta a postavená ohavná modla, uplynie tisícdvesto deväťdesiat dní. Šťastný, kto bude čakať a dospeje k dňom tisíctristo tridsaťpäť.

P.S.:

Odíďme z veľkého Babylona, poďme von, nedotýkajme sa ničoho nečistého, a bdejme každého času sa modliac, aby sme boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať, a postaviť sa pred Synom človeka.

Použité pramene:

Biblia, knihy Starej a Novej zmluvy;

Kniha, Proroctvo štyroch "sedmičiek" v Biblii, Witness Lee.

Skryť Zatvoriť reklamu