Komu zvoní hrana

Písmo: A- | A+

Čas nášho života sa kráti rovnako každému jednému z nás. Všetkým je nad slnko jasnejšie, že dnes sme bližšie nášmu koncu, ako keď sme sa narodili. Čo už tak jednoducho pochopiť každý nedokáže je skutočnosť,

že človek je vo svojej podstate bytosťou duchovnou a preto hovoriť o jeho konci nadobro teda smrti, je prinajmenšom krátkozraké.

Človek – my ľudia, sme úžasné stvorenie – a aj keď je síce smutnou pravdou, že naše fyzické telo starne až po agóniu umierania, nakoľko sme však dostali do vienka tiež dych z Ducha – stali sme sa nesmrteľnou dušou. Nuž, jednoducho povedané, pretože sme bytosťou stvorenou na obraz a podobu Božiu, naša existencia – vedomie nášho bytia presahuje smrteľnosť tela.

No a tu by už mal spozornieť každý, lebo sa to osudovo dotýka všetkých nás – nášho ďalšieho prežívania.

V súčasnosti (trochu odbočím) môžeme počuť, ako mnohí a rôzni rečníci poukazujú na ešte iný koniec – a to koniec terajšieho usporiadania sveta.

Čo sa týka tejto veci, je neodškriepiteľným faktom, že my – dnešné generácie sme svedkami prapodivných planetárnych úkazov na nebeskej oblohe, ktoré keď sa udiali v historických dobách ľudstva – predznamenali resp. boli sprievodným javom prevratných a tiež dramatických udalostí po celom svete (tetrády počas sviatkov Božích - https://milanlehotsky.blog.sme.sk/c/343252/Tetrada-o-signaloch-neba.html

resp. postavenie planét súhvezdia Leva či Mesiaca, Slnka, Jupitera, Merkuru, atď. voči súhvezdiu Panny, ktoré sa udialo 23. septembra 2017 - https://www.youtube.com/watch?v=OvldaTtd-eQ&t=236s&ab_channel=RaptureoftheChurch).

Samozrejme, akokoľvek môžu byť správy o takýchto až apokalyptických znameniach neskutočne vierohodné, súčasného človeka odchovaného na hororovej filmovej produkcii to vôbec nevyrušuje a nemusí to byť nevyhnutne považované za nesprávne či pochabé.

Čo by však už vyrušovať malo každého jedného človeka je skutočnosť, že o týchto veciach v predstihu tisícov aj stoviek rokov hovorili Bohom povolaní ľudia – vidiaci v Duchu za obzor vlastných životov a svojich generácií, a ktoré pre naše poučenie boli zapísané v knihách a dnes si ich môžeme preštudovať v súbornom diele nazvanom Biblia, napr.:

Dám vidieť znamenia na nebi i na zemi, krv a oheň a stĺpy dymu. Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv, prv než príde veľký a slávny deň Pána a Boha. Vtedy bude zachránený každý, kto bude vzývať meno Pána Ježiša (Joel 3.3-5, Skutky apoštolov 2.19-21).

A ukázalo sa veľké znamenie na nebi:

Žena odiata slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave koruna z dvanástich hviezd. Bola tehotná kričiac v pôrodných bolestiach a trápila sa majúc porodiť.

A ukázalo sa aj iné znamenie na nebi:

Hľa, veľký červený drak, ktorý mal sedem hláv a desať rohov a na svojich hlavách mal sedem diadémov. Jeho chvost vliekol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala porodiť, aby zožral jej dieťa, len čo ho porodí (Zjavenie Jána 12.1-4).

Niekto môže nad tým všetkým mávnuť rukou:

Čo mňa je do toho?! Čo s tým mám ja do činenia?!

A v pravde je to tak, veď tieto javy sú rozmerov tak gigantických a tak nepredstaviteľne ľudstvo presahujú – úplne mimo rámec uvedomelého vnímania bežného života – majúc samozrejme na zreteli, že toto nie je vecou ľudí či v ich kompetencii, a tak prechádzajú takmer nepovšimnuté pomimo nich.

Čo by však našou vecou byť malo, je fakt, že ak sa v biblických knihách píše pravdivo o tomto, potom by bolo správne a nanajvýš rozumné si priznať, že pravdou budú i osudové predpovede vyjadrujúce sa konkrétne už aj na vrub každej jednotlivej živej duše.

Nuž človeče, nechaj sa vyrušiť – nemaj pokoja, dokiaľ nebudeš účastný aj ty samotný toho, čo je napísané v Božích knihách ohľadne dobrého údelu a šťastnej večnej prítomnosti bohabojného človeka.

Teda, daj miesto Bohu! Nebuď ignorant k tomu, čo Boh hovorí k tvojmu srdcu, aby aj teba v tom opätovnom splodení z vody a v Duchu vyviedol do novoty života a tak sa staneš Božím dieťaťom – synom nebeského Otca, a dedičom milostivých (a nie tých druhých) zasľúbení Božích:

A mnohí z tých, ktorí spia v prachu zeme sa zobudia:

Jedni na večný život, avšak druhí na potupu a na večný hnus.

Rozumní sa budú skvieť ako jas oblohy, a tí, ktorí privedú mnohých k spravodlivosti, ako hviezdy na večné veky (Daniel 12.2-3).

Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna - Ježiša, aby každý kto v neho verí – nezahynul, ale mal večný život. Kto v neho verí – nebude odsúdený, ale ten kto neverí – je už odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho (Evanjelium podľa Jána 3.16,18).

Ježiš povedal:

Veru, veru vám hovorím:

Ten, kto počuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Veru, veru vám hovorím:

Príde hodina a je teraz, keď mŕtvi počujú hlas Syna Božieho, a tí, ktorí počujú – žiť budú.

Lebo ako má Otec život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život sám v sebe. A dal mu právo a moc konať i súd, pretože je Synom človeka.

Nedivte sa tomu, lebo príde hodina, v ktorú všetci, ktorí sú v hroboch počujú jeho hlas:

Tí, ktorí robili dobre – budú vzkriesení pre život.

Tí, ktorí robili zle – budú vzkriesení na súd (Evanjelium podľa Jána 5.24-29).

Videl som veľký biely trón i toho, ktorý na ňom sedel. Pred jeho tvárou utiekla zem i nebo a už nebolo pre ne miesta.

Videl som mŕtvych, veľkých i malých ako stáli pred trónom. A otvorili sa knihy. Aj iná kniha sa otvorila, a to kniha života.

A mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa ich skutkov.

A more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom. Aj smrť a peklo vydali mŕtvych, ktorí boli v nich.

A každý jeden bol súdený podľa svojich skutkov. Smrť a peklo boli uvrhnuté do ohnivého jazera. Toto ohnivé jazero je tá druhá smrť.

A ak niekto nebol nájdený zapísaný v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera. (Zjavenie Jána 20.11-14).

A ten, ktorý sedel na tróne, povedal: Hľa, tvorím všetko nové. A povedal mi:

Napíš, pretože tieto slová sú verné a pravdivé.

A ďalej mi povedal:

Stalo sa. Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. Ja dám smädnému zadarmo z prameňa vody života.

Kto víťazí, zdedí všetko, a budem mu Bohom, a on mi bude synom.

Ale zbabelci, neverní, nemravní, vrahovia, smilníci, čarodejníci, modlári a všetci luhári budú mať podiel v ohnivom jazere horiaceho sírou, čo je tá druhá smrť (Zjavenie Jána 21.5-8).

A synovia Boží zvíťazili nad veľkým drakom tým starým hadom, ktorý sa volá diabol a satan – zvodca celého sveta:

Pre krv Baránkovu a pre slovo svojho svedectva a nemilovaním svojej duše až do smrti (Zjavenie Jána 12.11).

Majme na seba pozor, nech nás nikto nezvedie na žiadny spôsob. Lebo veľký a slávny deň Kristov nenastane, kým prv nepríde odpadnutie a nebude zjavený človek hriechu – syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo nesie Božie meno resp. čo je predmetom zbožného uctievania, takže sa posadí do chrámu Božieho ako Boh a bude sa vydávať za Boha.

Áno, tajomstvo bezzákonnosti už pôsobí, ale len v skrytosti, dokiaľ nebude odstránený zo stredu ten, čo ho teraz zdržiava. A potom sa zjaví ten bezzákonný bezbožník, ktorého Pán Ježiš zahubí dychom svojich úst a zničí zjavením svojho slávneho príchodu (Druhý list Tesaloničanom 2.3-4, 7-8).

Od trónu som počul mohutný hlas:

Pozri, Boží stánok s ľuďmi. Boh bude bývať s nimi a oni budú jeho ľudom; a On sám – ich Boh, bude s nimi a bude ich Bohom.

A Boh zotrie každú slzu z ich očí, a smrti už viacej nebude, ani smútku, ani nariekania, ani bolesti viacej nebude, lebo prvé veci pominuli (Zjavenie Jána 21.3-4).

P.S.:

Hallelujah! Narovnajme sa a pozdvihnime svoje hlavy, pretože sa blíži naše vykúpenie.

Nebeský Ženích – Mašiah Jehošua prichádza!

Použité pramene:

Biblické knihy a listy Starej a Novej zmluvy,

Video - https://www.youtube.com/watch?v=OvldaTtd-eQ&t=236s&ab_channel=RaptureoftheChurch

Skryť Zatvoriť reklamu