Prečo by mal každý kresťan stáť s Izraelom?

Písmo: A- | A+

8 dôvodov prečo by mal každý kresťan stáť s Izraelom: Pretože Boh hovorí, že požehná tých, ktorí im žehnajú, Genezis 12.3: Žehnať budem tých čo teba žehnajú, prekľajem toho čo tebe zlorečí, a v tebe budú požehnané všetky čeľade.

Pretože Boh hovorí, že požehná tých, ktorí im žehnajú

Genezis 12.3:

Žehnať budem tých čo teba žehnajú, prekľajem toho čo tebe zlorečí, a v tebe budú požehnané všetky čeľade zeme.

Izaiáš 60.12:

Povstaň a svieť, Jeruzalem! Lebo prišlo tvoje svetlo, a sláva Jehošuova vzišla nad tebou! A synovia cudzinca vystavia tvoje múry, a ich králi ti budú svätoslúžiť, lebo som ťa zbil vo svojom hneve a vo svojej blahovôli zľutujem sa nad tebou.

 

Tvoje brány budú vždycky otvorené, nebudú zavierané ani vo dne ani v noci, aby dopravili k tebe silu pohanov, aj ich králi budú dovedení. Lebo národ a kráľovstvo, ktoré by ti neslúžili, zahynú, a také národy istotne spustnú.

Pretože máme voči nim dlh za to, čo sme cez nich prijali 

Skrze Izrael boli dané zasľúbenia a zmluvy. Skrze nich prišiel zákon, proroci a Mesiáš Ježiš, ktorý umožnil prístup k Bohu pre všetkých. Evanjelium sa dostalo k národom najprv cez židovských apoštolov. Izraelitom prináleží synovstvo, sláva, zmluvy, im bol daný zákon, služba Božia i zasľúbenia; ich sú otcovia a z nich je Kristus podľa tela, Boh nad všetkým, požehnaný naveky.

Lebo keď sa (bývalí) pohania stali účastnými ich duchovných pokladov, oni sú zase povinní poslúžiť im aj hmotnými darmi. /Rimanom 9.4-5, 15.27/

Pretože Božie dary a povolanie im neboli odňaté

Rimanom 11.28-29:

Podľa evanjelia sú síce nepriatelia pre vás, ale podľa vyvolenia (sú) milovaní - pre otcov. Lebo Boh neľutuje dary milosti a povolanie.

I keď väčšina Židov ešte neprijala evanjelium, nespôsobilo to neplatnosť Božieho plánu, ktorý má pre nich, a ktorý napokon naplní. Zmluva s Abrahámom nebola nahradená Novou zmluvou, ani zrušená kvôli tomu, že nevstúpili do Novej zmluvy. Aj keď Ježišova obeť raz navždy zavŕšila a nahradila chrámové obete, večná zmluva, ktorú uzavrel Boh s Abrahámom, Izákom, Jákobom - Izraelom a ich potomkami, nebola zrušená.

Rimanom 11.25-26:

Lebo aby ste si nenamýšľali, bratia, nechcem, aby ste nepoznali tajomstvo, že časť Izraela stala sa zatvrdilou dovtedy, kým nevojde plnosť pohanov. A tak celý Izrael bude spasený, ako je napísané:

 

Príde zo Siona vysloboditeľ, odvráti bezbožnosť od Jákoba.

Pretože Boh zasľúbil, že ich privedie naspäť do ich zeme

Boh zasľúbil, že sa opäť obráti k židovskému národu, privedie ich naspäť do ich zeme a očistí ich od neprávostí.

Ámos 9.14-15:

Zmením údel môjho ľudu, Izraela: oni vystavajú spustošené mestá a v nich budú bývať, vysadia vinice a z nich budú piť víno, spravia si záhrady a jesť budú ovocie z nich.

 

Zasadím ich do ich pôdy, a nebudú už vytrhnutí z pôdy, ktorú som im dal, vraví tvoj Boh, Jehošuah.

Ezechiel 37.21-22:

Hľa, ja vezmem synov Izraelových spomedzi národov, kam odišli, a zhromaždím ich zo všetkých strán a dovediem ich do ich zeme.

 

A učiním ich jedným národom v zemi, na vrchoch Izraelových, a jeden kráľ bude im všetkým za kráľa, a nebudú viacej dvoma národmi ani sa už nebudú viacej deliť na dve kráľovstvá, nikdy.

Opätovné zhromaždenie Izraela je prorokované v Ezechielovi, Izaiášovi, Deuteronómiu, Ámosovi, Hozeášovi, Jeremiášovi, Ježišom v Lukášovi 21.24 a Pavlom v liste Rimanom 11. kap. Je to kľúčová podmienka na to, aby sa mohol naplno rozvinúť mesiášsky vek. Boh zasľúbil krajinu Izrael Abrahámovi a jeho potomkom ako večné vlastníctvo. Tento prísľub potvrdil Izákovi, ako je to napísané v Genezis 26.3-4, a znovu Jákobovi v Genezis 35.12.

Pretože časy pohanov sú naplnené

Lukáš 21.24:

A budú padať pod ostrím meča a ako zajatí zavlečení budú medzi všetky národy.

 

A Jeruzalem budú plieniť pohania, dokiaľ sa nenaplnia časy pohanov.

Ježiš predvídal, že rímske pohanské armády odstránia v Jeruzaleme každú stopu židovskej vlády; ale videl aj to, že nadvláda pohanov v Jeruzaleme sa raz skončí. V roku 70 po Kr. padol Jeruzalem do rúk rímskej armády.

V roku 1967, počas toho, ako sa bránili proti útoku svojich arabských susedov, Izraeliti opäť získali kontrolu nad celým mestom Jeruzalem, po prvý krát od roku 70 po Kr., a tým naplnili toto Ježišove proroctvo. Všetci, ktorí veria Ježišovým slovám, by mali vedieť, že koniec pohanskej vlády nad týmto mestom je Božím plánom.

Lukáš 21.28:

Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože sa približuje vaše vykúpenie.

Pretože máme „potešovať Jeho ľud“

Izaiáš 40.1-2:

Potešujte, potešujte môj ľud, vraví Boh váš. Hovorte k srdcu Jeruzalema a privolávajte mu, že sa skončila jeho otrocká služba, zmierená je jeho vina, že dostal z rúk Jehošuu dvojnásobne za všetky svoje hriechy.

To je výzva pre kresťanov, aby potešovali židovský ľud. Izaiáš tiež predvída, že pri opätovnom zhromažďovaní Židov im budú vodcovia národov pomáhať a starať sa o nich.

Izaiáš 49.22-23:

Takto vraví Jehošuah, Pán: Ajhľa, zodvihnem ruku k pohanom a svoj prápor pozdvihnem k národom; tvojich synov prinesú v náručí a tvoje dcéry donesú na pleci.

 

Králi budú tvojimi ochrancami a ich kňažné tvojimi dojkami. Budú sa ti klaňať tvárou k zemi a lízať prach tvojich nôh.

 

Vtedy poznáš, že ja som Jehošuah, v ktorom sa nesklamú tí, čo dúfajú v Neho.

Boh hovorí, že pohania budú živiť židovský ľud a pomáhať im pri ich opätovnom vchádzaní do svojej zeme. Je naším duchovným poverením, aby sme im pomohli kvôli nim samým a kvôli naplneniu ich jedinečného povolania. Veriaci z pohanov musia urobiť viac ako len pozorovať, čo Boh robí so židovským národom... Boh od nás žiada, aby sme sa do tejto pomoci zapojili!

Pretože potrebujeme odčiniť antisemitské učenie a skutky

V celých dejinách cirkvi, od 2. storočia, sa kresťanskí vodcovia prehrešovali najhoršími antisemitskými výrokmi. Pre tyranov boli tieto výroky po mnoho storočí, až po dnes, základňou na zosmiešňovanie, diskrimináciu a dokonca zabíjanie Židov.

Často sa týchto činov dopúšťali tí, ktorí sa vyhlasovali za nasledovníkov Mesiáša / Záchrancu Izraela a Toho, ktorý nás učil milovať a odpúšťať/. Môžeme obviňovať Židov za to, že často odmietali Mesiáša, ktorého nasledovníci boli antisemiti?

V otázke spravodlivosti ako aj milosrdenstva potrebujeme napraviť tragický záznam kresťanstva /v oboch jeho formách, katolíckej aj protestantskej/ v zaobchádzaní so Židmi. My, ktorí sme sa mali o nich starať, sme boli často ich nepriateľmi a mučiteľmi. Duch antisemitizmu neprišiel ani neodišiel s Adolfom Hitlerom, ale môže si nájsť miesto v kresťanoch, ktorí si neuvedomujú svoju zodpovednosť voči Izraelu.

Od 2. storočia sa vyučuje heréza, že cirkev nahradila Izrael. Takéto učenie nemá oporu ani v starozmluvných, ani v novozmluvných Písmach. Aj keď väčšina národov a cirkví dnes už antisemitizmus odsudzuje, antisionizmus má stále širokú podporu. Je novodobým antisemitizmom. Nesúhlas s právom Izraela na naplnenie Bohom daného údelu v zasľúbenej zemi je dnes najnebezpečnejšou formou antisemitizmu.

Pretože ich Boh používa na uskutočnenie svojho plánu pokoja pre svet

Rimanom 11.15:

Lebo keď už ich zavrhnutie bolo svetu zmierením, čím bude ich prijatie, ak nie životom zo smrti?!

Mesiáš sa vracia do Izraela, aby bol zmierený so svojím vlastným národom. Odtiaľ bude vládnuť nad všetkými národmi so svojimi svätými, ktorí zvíťazili.

Matúš 24.30-33:

A vtedy sa zjaví znamenie Syna človeka na nebi, všetky kmene zeme budú vtedy nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. Potom vyšle svojich anjelov s hlučným trúbením a zhromaždia Jeho vyvolených zo štyroch strán, od jedného konca nebies po druhý koniec.

 

Od figovníka/Izraela/ sa učte podobenstvu: keď mu ratolesť mladne a lístie pučí, viete, že je leto blízko. Tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko, predo dvermi.

Zachariáš 14.2-4:

Hľa, prichádza deň Jehošuov, a korisť tebe odňatá bude rozdelená uprostred teba. Vtedy zhromaždím všetky národy k Jeruzalemu do boja; mesto bude dobyté, domy vyplienené a ženy zhanobené. Polovica mesta vyjde do zajatia, ale ostatok ľudu nebude vyhladený z mesta.

 

Lebo Jehošuah vytiahne a bude bojovať proti tým národom, ako keď bojoval v deň boja. V ten deň zastanú Jeho nohy na Olivovom vrchu, ktorý leží východne od Jeruzalema, takže sa Olivový vrch rozštiepi spolovice na východ a na západ.

Matúš 25.31-32: 

Keď Syn človeka príde vo svojej sláve a všetci anjeli s Ním, posadí sa vtedy na trón svojej slávy. I zhromaždia sa pred Neho všetky národy; a oddelí ich, ako pastier oddeľuje ovce od kozlov, a postaví si ovce sprava, kozlov však zľava.

/Podľa postoja voči Židom./

Zjavenie Jána: 20.4:

Potom som videl tróny: posadili sa na ne, dostali moc súdiť, a videl som duše zabitých pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo, aj tých, čo sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali jej znak na svoje čelá ani na ruky, ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov.

Prichádza Knieža Pokoja s pokojom pre svet. Prichádza plnosť mesiášskeho veku. Ale najskôr budú zničené všetky systémy a kráľovstvá, ktoré ignorujú Boží mesiášsky plán.

Ak chcete, aby bol na svete mier, modlite sa a pomáhajte Židom.

Ak chcete vidieť obnovenú cirkev, modlite sa a pomáhajte Židom.

Ak chcete vidieť Mesiáša prichádzať, modlite sa za obnovenie Izraela.

Ak chcete, aby náš národ a všetky národy /vrátane arabských/ boli požehnané, modlite sa a pracujte na tom, aby ste stáli s Izraelom a so židovským národom, a odmietajte antisemitizmus.

Ak chcete, aby bol požehnaný váš vlastný život, pomáhajte Židom.

Ak chcete, aby sa vám dobre darilo, modlite sa za pokoj pre Jeruzalem.

Ak chcete byť účastný kráľovstva pri príchode Syna človeka, modlite sa a pomáhajte Židom.

Spracované podľa traktátu s rovnomenným názvom od Paula a Nuali O´Higginsových

Skryť Zatvoriť reklamu