Schválené! Plán obnovy, zelená transformácia a obnova budov

Písmo: A- | A+

Ministri financií EÚ schválili prvých dvanásť plánov obnovy vrátane toho slovenského. Čo to znamená? Jednotlivé krajiny budú môcť podpísať s Európskou komisiou dohody o čerpaní prvej časti peňazí.

Pre Slovensko to znamená, že do roku 2026 môže získať zhruba 6 miliárd eur. Do dvoch mesiacov od podpisu dohody by Komisia mala vyplatiť prvé peniaze.

Zelená ekonomika

V dokumente „Plán obnovy, cestovná mapa k lepšiemu Slovensku“, zverejnenom na webe Ministerstva financií, je za hlavný zdroj ekonomického zaostávania považovaná nízka produktivita spôsobená alokačnou a technickou neefektívnosťou. Plán obnovy ďalej za päť kľúčových oblastí verejných politík považuje zelenú ekonomiku, vzdelávanie, vedu a inovácie, zdravie a efektívnu verejnú správu.

Pozrime sa na zelenú ekonomiku, resp. zelenú transformáciu, ktorej cieľom je okrem iného zníženie spotreby energie v budovách do roku 2050 o 40% a súčasne zníženie emisií z budov o 79% v porovnaní s rokom 2020. Z pohľadu Plánu obnovy a Zelenej ekonomiky je na komponent Obnova budov naplánovaných 741 miliónov eur a s týmto súvisia aj komponenty Obnoviteľné zdroje a energetická infraštruktúra s plánom 232 miliónov eur a Dekarbonizácia priemyslu s plánom investícií vo výške 368 miliónov eur. 

Obnova budov

Priblížme si Obnovu budov, ktorá nasmeruje významnú časť investícií do obnovy verejných budov, pamiatok a súkromných rodinných domov. Túto oblasť považujem za vynikajúcu príležitosť na akceleráciu trhu s energetickými službami, kde predpokladám užšiu spoluprácu ESCO spoločností (spoločnosti poskytujúce energetické služby v oblasti Energy Performance Contracting - EPC) so stavebnými spoločnosťami. Je to tak preto, že v prípade obnovy verejných budov je minimálnym cieľom dosiahnutie úspory primárnej energie na úrovni 30%, pričom vo významnej časti verejných budov spadajúcich do Plánu obnovy (historické a pamiatkovo chránené budovy, školské a zdravotnícke budovy) je priamo spomínaná možnosť využitia investičných prostriedkov do garantovanej energetickej služby cez nástroje aplikované cez Slovak Investment Holding.

V praxi to umožní navýšenie celkovej investície do hĺbkovej obnovy verejných budov o návratné zdroje, ktoré budú v horizonte 15 a viac rokov splácané z úspor, ktorých dosahovanie budú garantovať ESCO spoločnosti. Pre príklad uvediem, že ak si stavebná časť rekonštrukcie verejnej budovy vyžiada investíciu vo výške 5 miliónov eur, je možné túto investíciu sčasti realizovať garantovanou energetickou službou, ktorá je z budúcich úspor schopná investične pokryť oblasť výroby a distribúcie tepla a chladu, vnútorného a vonkajšieho osvetlenia, inštaláciu fotovoltických panelov, systém monitorovania, merania a regulácie všetkých technologických celkov budovy a v neposlednom rade aj garanciu úspor a garanciu funkčnosti všetkých týchto systémov po celú dobu trvania garantovanej energetickej služby. Súčasťou tejto služby je v zmysle zákona aj predkladanie pravidelných Vyhodnocovacích správ Prijímateľovi služby, ktoré podrobne popisujú výšku dosiahnutých úspor. Takýmto spôsobom je možné navýšiť celkovú výšku investície z Plánu obnovy o rádovo desiatky percent, a to s garanciou za výsledok, ktorým je významné zvýšenie energetickej efektívnosti. 

Šanca

Či už pôjde o rekonštrukciu historických a pamiatkovo chránených budov alebo ostatných verejných budov, minimálny cieľ 30%-nej úspory primárnej energie bude potrebné aj skutočne dosahovať a merať, čo predpokladá zapojenie ESCO spoločností do všetkých fáz realizácie takejto rekonštrukcie, od prípravy ponuky do procesu verejného obstarávania cez vstup do procesu prípravy projektov, realizácie stavebnej a energetickej časti až po prevádzku a monitorovanie a prípadne aj garanciu úspor po odovzdaní budovy do užívania. 

Uvidíme, čo prinesie prax a ako budú vyzerať podmienky na realizáciu obnovy budov z Plánu obnovy. Máme jedinečnú šancu výrazne prispieť k reálnemu zníženiu spotreby energií a emisií, preto by malo byť spoločným záujmom štátu a komerčných stavebných a energetických spoločností ju zmysluplne využiť, čoho predpokladom je ich úzka spolupráca už vo fáze prípravy projektov, napríklad aj formou trhových konzultácií a tiež aj využitím metód verejného obstarávania inovatívnych riešení. 

Skryť Zatvoriť reklamu