Nové železničné zastávky v Bratislave

Železnice slovenskej republiky (ŽSR) podpísali zmluvu o dielo, ktorá rieši projektovú dokumentáciu  siedmych terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave na traťovom úseku Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica - Podunajské Biskupice. Nakoľko táto informácia nebola medializovaná a prínos projektu pre mesto a región je obrovský, pokúsim sa zhrnúť podstatné fakty a detaily.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (2)

Čo na úvod ?

Malá vtipná vsuvka. ŽSR aktuálne projektujú 4 veľké záchytné parkoviská na hraniciach mesta. Projektové práce sa blížia ku koncu. Asi neuveríte, že starosta jednej nemenovanej obce, kde má vyrásť takéto parkovisko sa rozhodol bojovať všetkými možnými zbraňami proti tomuto zámeru. Ešte aby tak ľudia odstavili auto a použili vlak na dopravu do mesta. Nuž, čaká nás ešte veľa práce a vzdelávania na našich dedinách. (Je mi jasné, že zvýšený počet áut v obci nepoteší žiadneho občana, ale.......)

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

K veci

Dňa 11.4. 2014 bola úspešne (na tretí pokus) ukončená verejná súťaž na projektovú dokumentáciu terminálov integrovanej osobnej prepravy (ďalej len TIOP) v Bratislave. Je veľmi smutné, že aj napriek plnej podpore od európskej komisie a jej poradného orgánu Jaspers (zabezpečené financovanie), nie sme od roku 2010 schopný projekt realizovať. Zjedli sa akurát tony zákuskov a vypili litre minerálky na poradách a rôznych „odborných“ diskusiách.

Schéma bratislavského železničného uzla s plánovnými novými zastávkami a záchytními parkoviskami

V projekte ide v princípe o 7 nových zastávok na jestvujúcich železničných tratiach v línii západ-východ. Slovíčko zastávka nie je úplne presné, pretože ide o prestupný uzol zahrňujúci ako technické zázemie, tak aj ďalšie prvky ako parkovisko, informačný a kamerový systém, cyklostojany a pod. Projektové práce v končiacom sa programovom období EÚ (2007-2015) budú bežať len po stupeň dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR). Či sa tento projekt aj zrealizuje, t.j. či sa zastávky doprojektujú a postavia bude záležať najmä od mesta a kraja, či budú ŽSR bombardovať požiadavkami na jeho realizáciu. Je všeobecne známe, že bratislavské železničné projekty integrovanej dopravy nepatria medzi priority ŽSR. V prípade, že mesto (BID a kraj) nevyvinie dostatočný tlak na ŽSR tak pôjde len o biznis pre projektantov a projekt skončí niekde v „šuflíku“.

SkryťVypnúť reklamu


Nové zastávky

Vytipované zastávky, ich počet, lokalizácia (viď mapa) a opodstatnenie (ekonomika) vychádzajú zo štúdie s názvom „Technicko - ekonomická štúdia: Implementácia integrovaného dopravného systému na území Bratislavy s dosahom na priľahlé regióny (Reming Consult 2010)“. Stavba by mala pozostávať zo siedmich samostatných zastávok/terminálov integrovanej osobnej prepravy. Ide o nasledujúce zastávky:

- TIOP č.1 zastávka Devínska Nová Ves zastávka, bude navrhnutá v blízkosti sídliska a rodinných domov. Pri železničnej zastávke bude na vhodnom mieste navrhnutá zastávka pre miestnu linku autobusu MHD za účelom zvážania cestujúcich tak, aby bola minimalizovaná prestupná vzdialenosť.

SkryťVypnúť reklamu

- TIOP č .2 zastávka Bratislava-Lamačská brána, bude situovaná na koridorovej trati Č. IV v medzistaničnom v úseku Bratislava - Lamač - Devínska Nová Ves. Bude navrhnutá pri plánovanom železničnom moste nad plánovaným predÍžením ulice Saratovská, nástupišťami orientovanými smerom k ŽST Bratislava - Lamač. Pri tejto zastávke je navrhnuté parkovisko pre individuálnu automobilovú dopravu (lAD) s cca 150 parkovacími státiami, pričom je nutné v projekte počítať s postupným rozširovaním na 250 , 350 až 500 státí. V blízkosti železničnej zastávky budú navrhnuté nové zastávky MHD vrátane zastávky na predĺženej električkovej trati Dúbravka Pri kríži - Bory tak, aby bola minimalizovaná prestupová vzdialenosť.

SkryťVypnúť reklamu

- TIOP č .3 zastávka Bratislava-Patrónka, bude navrhnutá pri železničnom moste nad ulicou Záhorácka, s nástupišťami alternatívne orientovanými smerom k ŽST Bratislava Lamač. Nová železničná zastávka bude v priamej. Prístup na nástupištia bude riešený schodišťami a výťahmi z jestvujúcich chodníkov. na Záhoráckej ul., prípadne tiež Ďumbierskej ul. Mimoúrovňový prístup bude zabezpečený pod jestvujúcim mostom po jestvujúcich chodníkoch tak, aby aspoň v jednej z alternatív bol zabezpečený prístup na priľahlé zastávky MHD ("Záhorácka") v oboch smeroch bez nutnosti prechodu cestnou komunikáciou.; Projektant tiež v jednej z alternatív navrhne optimalizáciu ich umiestnenia tak, aby bola minimalizovaná prestupová vzdialenosť (v spolupráci s Hl. mestom SR Bratislava).

- TIOP č.4 zastávka Bratislava-Mladá garda, bude situovaná v medzistaničnom úseku Bratislava hlavná stanica - Bratislava-Nové Mesto, ako prestupný terminál osobnej prepravy medzi vlakovou a električkovou, resp. autobusovou dopravou. Nová železničná zastávka bude celá v priamom úseku trate a prístupná z Račianskej ulice na strane bližšej k stanici Bratislava - Nové Mesto, ako krajné nástupište dĺžky od 150 m do 250 m podľa dĺžky najdlhšieho zastavujúceho vlaku, umiestnené vľavo v smere staničenia . Prístup na zastávku bude riešený mimoúrovňovo s využitím jestvujúceho cestného podjazdu a chodníka pre chodcov. Vyžaduje si vyriešenie polôh električkových zastávok Biely kríž a Mladá garda (aj s ich možným zlúčením), tak aby bola minimalizovaná prestupová vzdialenosť (v spolupráci s Hl. mestom SR Bratislava).

- TIOP č.5 zastávka Bratislava-Trnávka, bude zo stany sídliska a miesta zastávky MHD prístupná novým podchodom pod trojkoľajnou železničnou traťou. Vybudovanie predmetného podchodu bude vyžadovať i rekonštrukciu oporného múru železničnej trate v mieste zastávky MHD Clementisova a tým i úpravu miesta tejto autobusovej zastávky, ktorá je v kontakte s telesom železničného spodku. Pre prístup k vybudovanému železničnému podchodu z Clementisovej ulice bude využitý variantne jestvujúci priechod pre chodcov cez cestnú komunikáciu, ktorý slúži teraz pre prístup na zastávku MHD, alebo v druhom variante bude podchod riešený aj popod cestu.

- TIOP č.6 zastávka Bratislava-Ružinov, bude zastávka navrhnutá ako krajné nástupište dÍžky od 150 m do 250 m podľa dÍžky najdlhšieho zastavujúceho vlaku, po ľavej strane v smere staničenia. Nová železničná zastávka bude zo strany sídliska a miesta zastávky MHD prístupná novým podchodom pod trojkoľajnou železničnou traťou a pod obojsmernou cestnou komunikáciou. Uvedený podchod bude v pokračovaní Astronomickej ulice vyústený k jestvujúcim komunikáciám pre chodcov, ktoré vedú na zastávky MHD vrátane zastávok električkovej dopravy.

- TIOP č.7 zastávka Bratislava-Vrakuňa, bude situovaná na jednokoľajnej trate Bratislava Nové Mesto - Podunajské Biskupice ako krajné nástupište dlžky od 150 m do 250 m podl'a dĺžky najdlhšieho zastavujúceho vlaku, po pravej strane v smere staničenia v lokalite mestskej časti Vrakuňa - okolie ulice Čiližská. Nová železničná zastávka bude navrhnutá v blízkosti zastávky MHD a zo strany sídliska prístupná úrovňovými novovybudovanými chodníkmi vo väzbe na miestne komunikácie pre chodcov cez priechody na cestných komunikáciách.

Treba dodať, že pre každú novovzniknutú zastávku platí, že v rámci stavby sa požaduje realizovať automatické informačné zariadenie pre cestujúcu verejnosť s prepojením na zabezpečovacie zariadenie, spolu s kamerovým systémom, poplachový systém narušenia, elektrickú prípojku zastávky, vonkajšie osvetlenie, riešiť prístup imobilných a nevidiacich cestujúcich.

Zastávky budú vybavené prístreškom pre cestujúcich, automatmi na výdaj cestovných lístkov, krytým úložiskom pre bicykle v dohľadnom uhle kamerového systému, parkoviskom pre osobné vozidlá v dohľadnom uhle staničného kamerového systému. Je v pláne prehodnotiť vybudovanie proti hlukových stien v lokalite domovej zástavby.

Pre „fanúšikov projektu“

Viacero „odborníkov“ spochybňuje zámer nových zastávok s odôvodnením, že „poloha zastávok nie vždy rešpektuje väzby na MHD, alebo hustejšie obývané územia“.

Je dôležité pripomenúť, že v rámci projektov prípravy sa bude riešiť alternatívne polohové umiestnenie zastávok min. dvoma variantnými plnohodnotnými riešeniami (alternatívne riešenia zastávok z hľadiska technického, dopravného a ekonomického). Je dôležité, aby do procesu EIA prípadne ďalších stupňov projektovej činnosti vstúpili občania prípadne aktivisti, aby svojimi návrhmi prispeli k skvalitneniu projektu a jeho lepšej využiteľnosti v prospech kvalitnejšieho riešenia.

Ďalšie názory zasa hovoria, že „načo je nám viac zastávok, keď vlaky chodia tak „často“ ako chodia? Povedzme si úprimne. Ak chceme, aby ľudia využívali vlak, tak ich musíme priviesť tam kam chcú ijsť a pristaviť MHD. Veľa ľudí chodí vlakom a mohlo by oveľa viacej. Koľko pacientov, ktorí cestujú na Kramáre resp. študentov z Mlynskej doliny by privítalo a využilo možnosť vystúpiť na zastávke Patrónka namiesto Hl. stanice. Koľko ľudí by rado využívalo zastávku vlaku pri Avione, Hornbachu a Kike prípadne zastávku na Račianskej pri Ml. Garde. O zastávke na Trnávke, kde sa aktivisti dožadujú podchodu (ktorý bude v rámci terminálu riešený) cez veľmi nebezpečnú trojkoľajnú trať ani nehovoriac. To sú 4 zo 7 plánovaných nových zastávok. Čo sa týka intervalu vlakov, momentálne už máme v špičkách celkom slušný interval vlakov zo smeru Trnava. Chce to potom už len „maličkosť“, aby vlaky nekončili na Hlavnej stanici, ale pokračovali ďalej napr. do Devínskej novej vsi. Toto záleží najmä na prístupe ZSSK prípadne iných prepravcoch. Dúfajme, že tento projekt bude realizovaný, a tak v dohľadnom čase prispeje k skvalitneniu verejnej hromadnej dopravy.

Autor je členom združenia ZEED

Referencie:

Určenia štandardov technicko- prevádzkového riešenia podoby terminálu integrovanej osobnej dopravy, Reming Consult a.s.

Pre- Feasibility Study for Bratislava and the Bratislava region, JASPERS

Technicko - ekonomická štúdia: Implementácia integrovaného dopravného systému na území Bratislavy s dosahom na priľahlé regióny (Reming Consult 2010)

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1332390&l=sk

Milan Perný

Milan Perný

Bloger 
  • Počet článkov:  5
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Milan Perný (Ing., PhD.) pedagóg, výskumný pracovník a hudobník. Viac: www.milanperny.sk Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

53 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

722 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
SkryťZatvoriť reklamu