Činnosť platformy Mosty z generačnej chudoby v marci a apríli 2020

Princíp subsidiarity je potrebné dodržať aj pri riešení problémov súvisiacich s bojom proti koronavírusu COVID - 19 a využiť ľudské kapacity a odbornosť mimovládnych neziskových organizácií.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

1. Aktuálne zameranie organizácií platformy v úvodnom období koronavírusovej krízy

Udalosti rýchleho nástupu zdravotného ohrozenia, ktoré vyústilo v priebehu niekoľkých dní do pandémie a úradne potvrdeného výnimočného stavu na celom Slovensku, výrazne zmenili plány a rozbehnuté aktivity všetkých členov platformy. Niektorých viac, iných menej, ale nejakým spôsobom museli svoje plány meniť a prispôsobovať všetky organizácie platformy.

 1. Keďže zdravie a život sú prioritnými hodnotami, mnohé organizácie sústredili svoje úsilie predovšetkým na zdravotnú a humanitárnu pomoc pre svojich vlastných klientov a v rámci možností aj ďalších slabších a zraniteľných ľudí v blízkych obciach a regiónoch.

 2. V snahe čím menej prerušiť rozbehnuté projekty a ich aktivity, organizácie platformy sa snažili pokračovať vo svojej činnosti síce obmedzeným, ale maximálne možným spôsobom.

 3. V prípade, že nebolo možné pokračovať v rozbehnutých aktivitách, tak organizácie hľadali náhradné možnosti, ktoré by čím viac nahradili výpadok prerušených plánovaných aktivít.

 4. V niektorých prípadoch uskutočnili (a ešte uskutočňujú) organizácie platformy nové aktivity, ktoré sú vhodné a prospešné pre ich cieľové skupiny v nových neplánovaných podmienkach.

Organizácia Divé maky (DM) sa zamerala na advokačné aktivity v prospech uznania oprávnených nákladov pre mentoring a tutoring žiakov a študentov v rámci vzdelávacích aktivít.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie (KEPLA) sa snažila čím nerušenejšie pokračovať v aktivitách pre svojich klientov vo svojich obciach. Naviac hľadá nové možnosti pre nové projekty a nové aktivity, napr. naštartovať omamy (staršie rómske ženy, ktoré sa venujú deťom) v niektorých obciach. KEPLA sledovala zdravotný stav klientov a asistovala pri testovaní COVID-19.

Karpatská nadácia (KN) sa snažila rýchle prispôsobiť svoje grantové programy, ktoré by zohľadňovali novú zdravotnú a ekonomickú situáciu. KN je partnerom na vytváraní nového "krízového fondu", zameraného na podporu vzdelávania zraniteľných a znevýhodnených skupín. Snažila sa pomáhať iným mimovládnym organizáciám v rámci iniciatívy #ITpomaha, ktorá je zameraná na fundraising a zabezpečenie chýbajúceho zdravotníckeho materiálu pre nemocnice, domovy sociálnych služieb a iné marginalizované skupiny ľudí v regióne východného Slovenska.

SkryťVypnúť reklamu

Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave (GFC) pôsobilo a koordinovalo aktivity v rámci PSK. Uskutočňovalo aktivity podľa potreby v rôznych miestach svojho pôsobenia, napr. rozvážalo stravu starším, rozdávalo oblečenie, koordinovalo šitie rúšok a pomáhalo s distribúciou hygienických a dezinfekčných prostriedkov.

Komunitné centrum menšín (KCM) uskutočňovalo osvetu v teréne na vlastné riziko, proaktívne komunikovalo s mestom, políciou a školou. Zabezpečovalo pomoc so vzdelávaním pre detí bez internetu, tlačilo materiály, skenovalo, distribuovalo rúška, pomáhalo s dezinfekciou vchodov bytoviek. Pokračuje v individuálnej podpore klientov (odklady splátok, komunikácia s lekármi, so zamestnávateľmi). Zháňa ďalšie zdroje.

SkryťVypnúť reklamu

Človek v ohrození (ČO) na celoslovenskej úrovni koordinovali humanitárnu pomoc so zvláštnym zameraním na špecifické potreby zraniteľných skupín, nie len MRK, ale aj ľudia bez domova, žiadatelia o azyl, ľudia s nízkym príjmom, ženy ako obete domáceho násilia.

Cesta von (CV) zisťovala pripravenosť a potreby samospráv vo svojich obciach pre prípad karantény. Distribuovala cez obec rúška, rukavice a iné hygienické potreby. Snaží sa fundraisovať okrem bežnej činnosti i na humanitárnu pomoc. Koordinovali šitie rúšok. Pripravovali sa na najťažšie verzie humanitárnej pomoci pre najohrozenejších počas karantény (distribúcia potravín, dreva a inej pomoci) so zapojením dobrovoľníkov.

SkryťVypnúť reklamu

Komunitné centrum pre rómske organizácie (KCPRO) pracuje dlhodobo s vybranými jednotlivcami v rómskych osadách a túto prácu neprerušilo. Naviac, bolo aktívne pri šírení pozitívneho obrazu MNO v očiach verejnosti.

Teach for Slovakia (TFS) sa snažila vytvárať a realizovať nové formy online vzdelávania žiakov ZŠ a študentov SŠ. Spolupracujú na vytvorení „krízového fondu“ na podporu činnosti MNO.

Nadácia Pontis (NP) sa snažila o prepájanie MNO, mapovala ich potreby, bola aktívna pri akcii „Kto pomôže Slovensku“ a pri vytváraní „krízového fondu“ na podporu činnosti MNO.

Rómsky Inštitút (RI) koordinovalo a spolupracovalo pri rôznorodých akciách vyhľadávania a uskutočňovania humanitárnej a podpornej pomoci, ktorá bola orientovaná na zdravotnícke potreby, potravinovú výpomoc a podpornú asistenciu pre vzdelávanie detí. Organizácia monitorovala testovanie COVID-19 v rómskych osadách.

Detstvo deťom (DD) pomáhalo s aktivitami včasnej intervencie a neprerušene uskutočňovalo poradenstvo a konzultácie pre mamičky telefonicky a cez sociálne siete, pokračovalo pri zapožičiavaní detských kníh a hračiek - všetko za zvýšených hygienických opatrení.

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj (ETP) pokračovalo v príprave Koncepcie ukončovania bezdomovectva a bytovej núdze a na hľadaní riešení v súčasnej kríze ako pomôcť týmto zraniteľným skupinám. Distribuovalo materiálnu pomoc pre rómskych seniorov narodených pred koncom 2. svetovej vojny. Riešilo uznanie online mentoringu/tutoringu za oprávnené aktivity pri vzdelávacích projektoch. V Košiciach sa podieľalo na spoločných aktivitách pri riešení situácie ľudí v bytovej núdzi. Koordinovalo šitie rúšok a online podporovalo rodiny a šírilo podporné informácie.

Ľudia a perspektíva (ĽP) zabezpečovalo činnosť komunitného centra v Krompachoch a podľa potreby pohotovo pomáhalo so zdravotnou, humanitárnou a potravinovou pomocou pre rómske osady pred uzavretím do karantény a taktiež po uzavretí do karantény.

Inštitút zamestnanosti (IZ) sa zameral na výskum pracovných možností v ohrozených cieľových skupinách. Naviac sa orientoval na prezentáciu dobrého mena MNO počas koronavírusovej krízy.

2. Spolupráca organizácií platformy na lokálnej miestnej úrovni

Každá organizácia platformy pracuje v konkrétnych lokalitách dlhodobo (až na výnimky, ak rozbieha alebo rozširuje aktivity nejakého projektu v novej lokalite). Dlhodobý charakter projektov si zo svojej podstaty vynucuje nepretržitý kontakt s kľúčovými osobami miestnej komunity (vrátane volených komunálnych politikov) a znalosť aktuálnej situácie v mieste realizácie projektu.

Takýto postoj potvrdí napríklad KEPLA, ktorá komunikuje pravidelne so starostom a sleduje testovanie (a jeho výsledky) členov rómskej komunity na COVID-19 v Krížovej Vsi.

GFC poskytuje služby podľa potreby v obciach svojho pôsobenia, pričom medzi službami je aj rozvážanie stravy seniorom.

KCM poskytuje osvetu v teréne na vlastné riziko, čomu predchádza ich proaktívna komunikácia s mestom, políciou a školou.

Check list pre „svoje“ obce vypracovala ČO.

CV zisťovala pripravenosť a potreby samosprávy pre prípad karantény. Komunikovali so všetkými starostami vo „svojich“ 12 komunitách a na základe ich potrieb distribuovali často práve cez obec rúška, rukavice a iné hygienické potreby.

TFS vykonáva prieskum situácie v lokalitách, kde pôsobí. Hľadá potreby a možnosti vzdelávania pre školy, ako viesť online vyučovanie a pracovať s deťmi na diaľku.

RI sa usiluje o členstvo v krízovom štábe mesta Prešov. Koordinuje činnosť občianskych hliadok, kontroluje dodržiavania karantény pre ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia, zabezpečuje rozprašovače a náplne pre obyvateľov „svojich“ lokalít, spolupracovala pri armádnom testovaní lokality v Jarovniciach. Zároveň koordinuje svoju činnosť so ZŠ pre deti z lokality Tehelňa za účelom dostupnosti k vzdelávaniu aj formou preposielania domácich úloh pre deti. 

DD na základe rozbehnutej spolupráce s mestom distribuovali SAVO do bytoviek a v lokalite šili rúška.

ETP spolupracuje s Mestom Košice (v spolupráci s Nadáciou DEDO a ďalšími partnermi) na príprave Koncepcie ukončovania bezdomovectva a bytovej núdze a na hľadaní riešení v súčasnej kríze ako pomôcť týmto zraniteľným skupinám v meste Košice. V spolupráci so starostami obcí/MČ ohľadom vývoja situácie, potrieb v 13 obciach distribuovali materiálnu pomoc pre rómskych seniorov narodených pred koncom 2. svetovej vojny.

Organizácia ĽP spolupracuje s mestom Krompachy.

3. Spolupráca organizácií platformy na regionálnej úrovni

Kompetencie a reálne možnosti vyšších územných celkov sú pre praktický výkon na lokálnej úrovni miest a obcí výrazne obmedzené. Väčšina zodpovednosti spadá do právomocí obcí a časť práv si ponechal štát, stačí spomenúť okresné úrady, ktoré riadia krízové štáby na úrovni okresov.

Napriek tomu, rôzne VÚC majú rôzne organizačné poriadky a niektoré z nich majú aj špecifické odbory/oddelenia pre sociálne znevýhodnené skupiny/marginalizované rómske komunity. Práve tieto organizačné zložky spolu so sociálnymi odbormi a odbormi pre regionálny rozvoj sú najprirodzenejším partnerom pre mimovládne neziskové organizácie pracujúce v teréne.

GFC potvrdzuje, že v Prešovskom kraji sa snaží VÚC koordinovať humanitárne aktivity v prospech pomoci pre zanedbané rómske komunity.

KN je členom iniciatívy #ITpomáha. Iniciatíva platformy Košice IT Valley je zameraná na fundraising a zabezpečenie chýbajúceho zdravotníckeho materiálu pre nemocnice, domovy sociálnych služieb a iné marginalizované skupiny ľudí v regióne východného Slovenska.

S Banskobystrickým samosprávnym krajom komunikuje ČO.

Zástupcovia RI sa snažia byť členmi Okresných krízových štábov a v teréne sa zúčastňujú monitorovania armádneho testovania v osadách Prešovského kraja.

S VÚC Košického kraja spolupracuje mimovládna organizácia ĽP.

4. Spolupráca organizácií platformy na štátnej úrovni

Organizácie platformy realizujú niekoľko projektov, ktoré sú financované zo zahraničných zdrojov, vrátane Európskych štrukturálnych fondov. Tieto zdroje sprostredkúvajú implementačné agentúry príslušných ministerstiev. Znamená to, že organizácie platformy spolupracujú so štátnymi inštitúciami na celoslovenskej úrovni. Okrem toho spolupracujú medzi sebou navzájom a taktiež spolupracujú so štátnou správou a jej predstaviteľmi a zástupcami, ktorí majú pôsobenie najčastejšie na okresnej úrovni, typickým príkladom sú okresné úrady práce.

DM riešili spoločne s ETP a s Ministerstvom vnútra SR uznanie online mentoringu/tútoringu.

KEPLA je v nepretržitom kontakte s regionálnymi koordinátormi projektu Terénnej sociálnej práce a komunitných centier v okrese Kežmarok pod kuratelou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v Krížovej Vsi.

KN je členom Komory mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády SR, ako aj Krízového štábu pre neziskový sektor, kde komunikuje dopad koronavírusovej krízy pre neziskový sektor, napríklad aj 2% štátnu podporu pre zamestnancov mimovládnych neziskových organizácií.

Nezisková organizácia ČO sa spolupodieľa na koordinácii humanitárnej pomoci a vyvíja iniciatívu v prospech špecifických potrieb zraniteľných skupín, ktorými sú ľudia bez domova, chudobní obyvatelia v segregovaných rómskych osadách, žiadatelia o azyl, ľudia s nízkym príjmom, ženy ohrozené domácim násilím, ... Tieto skupiny najzraniteľnejších osôb majú najväčšie ťažkosti s komunikáciou a prezentáciou svojich ťažkostí a svojich špecifických potrieb. Majú osobitné problémy s časovými limitmi v karanténe a napríklad ľudia s dávkami v hmotnej núdzi si nedokážu platiť za karanténu.

CV sa snaží zlaďovať svoje aktivity s celoslovensky pôsobiacou organizáciou Zdravé regióny. Pomáhajú šíriť ich postupy a usmernenia. Organizácia CV distribuovala do obcí v karanténe 10 tisíc rúšok. Tiež pomáhala so zabezpečením a výbavou špeciálnych ochranných pomôcok.

Opakovane sa pokúšali osloviť krízový štáb, ktorému ponúkali svoju pomoc. 2x dostali odpoveď, že im budú volať, ale nikto sa už neozval. Napriek tomu sa snažia realizovať humanitárnu pomoc, ideálne postupovať v súlade so štátom a inými mimovládnymi organizáciami.

Ambasádori TFS pracujú na viacerých celoštátnych inštitúciách so zameraním na vzdelávanie, napríklad v Inštitúte vzdelávacej politiky, vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, atď.

RI koordinuje svoju činnosť s krízovým odborom Okresného úradu Prešov a zároveň s činnosťou Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity a taktiež s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

ETP riešilo spoločne s DM na Ministerstve vnútra SR uznanie online mentoringu/tutoringu za oprávnené aktivity a v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity pomohlo s realizáciou školení pre terénnych pracovníkov okresu Sabinov.

S Okresným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves spolupracuje organizácia ĽP.

5. Spolupráca organizácií platformy so súkromným sektorom

Spolupráca mimovládneho neziskového sektora so súkromným sektorom nepatrila nikdy k dominantným spoluprácam, naopak často bola slabinou tretieho sektora. Nie je prekvapením, že ani v čase koronavírusovej krízy sa spolupráca s oslabeným súkromným sektorom buduje ťažšie. Napriek tomu, niekoľko pozitívnych príkladov sa dá nájsť aj pre túto spoluprácu.

KN sa snaží o vytvorenie nového "krízového fondu", zameraného na podporu vzdelávania zraniteľných a znevýhodnených skupín. Vzhľadom na vybudované partnerstvá v minulosti najmä so zástupcami automobilového priemyslu a IT oblasti, ťažko sa hľadá podpora od týchto partnerov pre tretí sektor a zvlášť pre sociálne znevýhodnené komunity. Na druhej strane, možnou príležitosťou môže byť využitie dobrých vzťahov s potravinovým reťazcom Fresh.

Do snahy o vytvorenie "krízového fondu“ sa zapojila aj NP.

RI komunikuje s veľkopredajcami dezinfekčných prostriedkov (Tesco Prešov, drogéria Fifty-Fifty, Kaufland Prešov, Billa Prešov) s cieľom zabezpečenia dezinfekčných a ochranných pomôcok pre marginalizované rómske komunity. S telekomunikačným operátorom ORANGE sa snaží rokovať o možnosti zabezpečenia internetového pripojenia pre lokalitu Teheľňa v Prešove. Komunikácia s reklamnými agentúrami je zameraná na možnosť vyrobenia nosného informačného banneru (rozmer 3x2m) s cieľom zvýšenia informovanosti o zdravotných súvislostiach s koronavírusovou krízou.

Iniciatíva „Kto pomôže Slovensku“ podporila činnosť ETP.

CV sa snaží fundraisovať okrem svojej bežnej činnosti i na humanitárnu pomoc.

Mimovládna organizácia ĽP spolupracuje s SEZ Krompachy a.s., VDS a.s. Košice, SIRAEL s.r.o Prakovce. Túto spoluprácu zameriava na činnosť vlastného sociálneho podniku, keďže ĽP má štatút sociálneho rozvojového podniku.

6. Spolupráca organizácií platformy s fyzickými osobami

Väčšina tejto spolupráce sa orientovala na rýchlu „dobrovoľnícku“ pomoc ochotných jednotlivcov pri zabezpečovaní základných potrieb humanitného, najmä zdravotníckeho materiálu, pre tých najslabších a najohrozenejších, ktorými sú deti, seniori, najchudobnejšie rodiny a bezdomovci.

Nadšení jednotlivci pomáhali GFC tým, že šili rúška, rozdávali oblečenie (v Lenártove vyhorela jedna domácnosť). Títo jednotlivci nemajú kapacity zháňať hygienické potreby a dezinfekčné prostriedky, ale vedia pomôcť s distribúciou.

V rámci aktivít neziskovej organizácie CV niektoré ich omamy v osadách šijú rúška a takisto šijú rúška aj niektorí dobrovoľníci.

Pre KCM zabezpečujú dobrovoľníci pomoc so vzdelávaním pre 37 detí bez internetu, tlačia materiály, skenujú, komunikujú so školami. Taktiež zabezpečovali distribúciu rúšok a dezinfekciu vchodov do bytoviek. Zháňajú tiež ďalšie finančné a materiálne zdroje.

7. Spolupráca organizácií platformy medzi sebou a s ďalšími mimovládnymi neziskovými organizáciami

Spolupráca medzi mimovládnymi neziskovými organizáciami je tou najprirodzenejšou a najpochopiteľnejšou spoluprácou aká vôbec medzi organizáciami môže byť. Samozrejme, toto tvrdenie platí pre prípady, že mimovládne neziskové organizácie nebojujú medzi sebou o toho istého klienta, alebo o to isté územie pôsobenia, alebo o tie isté finančné zdroje. Ak si mimovládne neziskové organizácie nekonkurujú z vyššie uvedených dôvodov, ich spolupráca môže priniesť mnohonásobne väčší zisk, výsledok a všeobecný prospech pre cieľové skupiny. Tieto fakty platia o to viac, čím je spoločenská situácia vyhrotená, nezvyčajná, alebo nejakým spôsobom výnimočná a nebezpečná. Takouto situáciou je súčasný stav zdravotného ohrozenia koronavírusom COVID - 19 na Slovensku.

Mnohé organizácie platformy sa snažia spolupracovať a koordinovať svoju činnosť „prvej zdravotnej a humanitárnej pomoci“ s celoštátne pôsobiacou organizáciou Zdravé regióny, ktorá vyrástla z prostredia tretieho sektora. Medzi takéto organizácie patrí CV, ČO a Ľudia a perspektíva (ĽP).

Ako vzájomnú spoluprácu organizácií platformy môžeme spomenúť:

1.Komunikáciu medzi KEPLA a CV o možnosti realizácie aktivít s miestnymi budúcimi

mentorkami omám vo V. Lomnici a Huncovciach.

2.Snaha o zladenie vzájomných aktivít medzi ČO, CV a ETP.

3.RI spolupracuje a koordinuje svoju činnosť s DM a KN.

4.DD dostalo od KN do daru dezinfekčné prostriedky.

5.ETP, DM a ČO docielili spoločným snažením uznanie online mentoringu/tutoringu za oprávnené aktivity pre projekt podporený MV SR.

6.Pravidelná komunikácia a vzájomné poradenstvo medzi KEPLA a ĽP.

Pod spoluprácou organizácií platformy s inými mimovládnymi neziskovými organizáciami môžeme rozumieť aj tieto partnerstvá a spoločné aktivity:

1.Grantové programy KN pre iné mimovládne neziskové organizácie. V prítomnosti sa uskutočňuje prispôsobenie a doplnenie zamerania programov a ich pravidiel.

2.TFS spolupracuje s Komenského inštitútom.

3.ETP spolupracuje s Oázou – nádej pre nový život za účelom pomoci bezdomovcom.

4.ĽP spolupracuje s Miestnou akčnou skupinou Hnilec (MAS Hnilec).

8. Odporúčania organizácií platformy

Na celoštátnej, regionálnej aj lokálnej úrovni je potrebné využiť ľudské kapacity a odbornosť mimovládnych neziskových organizácií, ktoré majú skúsenosť s prácou v ohrozených, znevýhodnených a sociálne slabých komunitách, vrátane marginalizovaných rómskych komunít.

Princíp subsidiarity je potrebné dodržať aj pri riešení problémov súvisiacich s bojom proti koronavírusu COVID - 19.

V praxi to znamená, že pri zdravotných, humanitárnych a bezpečnostných aktivitách (preventívnych aj represívnych):

 • Pre konkrétnu oslabenú alebo napadnutú komunitu je nevyhnutné spolupracovať s pracovníkmi mimovládnych neziskových organizácií, ktorí pracujú v tejto komunite. Títo pracovníci (ich zástupca) musia byť členmi krízového štábu, ktorý rozhoduje o takejto komunite. Pri komunikácií s členmi takejto komunity je nevyhnutné využiť kontakty a skúsenosti spomínaných profesionálnych terénnych pracovníkov mimovládnych neziskových organizácií. Úvaha popísaná vyššie platí aj pre využitie komunitných pracovníkov a terénnych pracovníkov, ktorí pracujú v danej lokalite v rámci iných národných projektov.

 • Pre úroveň viacerých obcí (alebo okresu) je potrebné zapojiť do rozhodovacieho procesu (vrátane účasti v krízovom štábe) o tejto oblasti zástupcov mimovládnych neziskových organizácií, ktoré pracujú v tomto prostredí s komunitami v týchto obciach. Podobne by mali byť zastúpení v takýchto rozhodovacích orgánoch pracovníci regionálnych kancelárií Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

 • Pre regionálnu (krajskú) a celoštátnu úroveň platia odporúčania úmerne. To znamená, že na krajskej úrovni by mali mať účasť na rozhodovacom procese (vrátane účasti v krízovom štábe) zástupcovia organizácií pôsobiacich v kraji. Úmerne je takéto zastúpenie mimovládnych neziskových organizácií potrebné aj na celoštátnej úrovni. Samozrejme, platí pritom úmerne vyššia kompetencia, skúsenosť a odbornosť.

Konkrétne návrhy technických a organizačných zmien a odporúčaní sú doposiaľ najlepšie popísané v článku Á. Ravasza s názvom „Vláda pri víruse v osadách stále improvizuje. Napätie stúpa, poučme sa.“( https://dennikn.sk/1880450/vlada-pri-viruse-v-osadach-stale-improvizuje-napatie-stupa-poucme-sa/?ref=tit

 Pre úplnosť tieto odporúčania zopakujme:

 • Pripraviť kapacity na lokálnu karanténu infikovaných – školy, komunitné centrá.

 • Celoplošne karantenizovať iba tam, kde je naozaj ohnisko (10 %).

 • Vopred pripraviť zonáciu karantenizovaných lokalít a ich zásobovanie.

 • Pokračovať v testovaní vrátane testov na protilátky.

 • Testovať zásadne tých, ktorých je treba – nie tých, ktorí sú poruke v deň testovania.

 • Minimalizovať intervencie armády a polície na absolútne nutné.

 • Posilniť MOPS a zabezpečiť ich pokračovanie po roku 2020, ideálne prechodom programu do štátneho financovania.

 • Zabezpečiť pomôcky pre terénnych pracovníkov a doplniť ich siete.

 • Vytvoriť krízové plány pre obce a držanie sa týchto plánov.

 • Počúvať organizácie fungujúce v regiónoch a zapájať ich do efektívnej spolupráce.

Tento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.

Miroslav Pollák

Miroslav Pollák

Bloger 
 • Počet článkov:  83
 •  | 
 • Páči sa:  112x

Som presvedčený, že žiadna generácia nie je dokonalá, neomylná a imúnna voči pokušeniu ku kolektívnym a definitívnym riešeniam svojich problémov na úkor menšín. Pred každou generáciou stojí jednoduchá a ťažká úloha zároveň: nepodľahnúť týmto pokušeniam! Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

53 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

722 článkov
SkryťZatvoriť reklamu