Komunitné centrá a sociálna ekonomika

Návrh jednej z možností finančnej pomoci pre komunitné centrá v programovacom období 2021 – 2027 s využitím sociálnej ekonomiky.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

1. Komunitné centrá (ďalej KC) majú svoje nanahraditeľné zastúpenie v teréne pri práci najmä s občanmi zo sociálne znevýhodnených komunít. Väčšina týchto KC je financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie, v súčasnosti prostredníctvom dvoch národných projektov. Ako to už býva, keď nejaký projekt končí, druhý ešte nezačína. Hluché prechodné medziprojektové obdobie vykrýva obec/mesto/mimovládna organizácia. Systémové riešenie neexistuje a šanca na financovanie KC zo štátneho rozpočtu sa odkladá minimálne počas doby, kým projekty podpory KC vieme financovať zo spomínaných EÚ fondov. Pre úplnosť treba dodať, že financovanie KC prostredníctvom EÚ fondov hradí hrubé mzdové náklady odborného personálu KC a minimálne režijné náklady činnosti KC, čo je suma menšia ako 200 eur mesačne.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

2. KC poskytujú služby klientom komunity, takže zjednodušene môžeme povedať, že uskutočňujú aktivity v oblasti sociálnej ekonomiky. Ak by existovala finančná podpora aktivít v oblasti sociálnej ekonomiky nielen pre tzv. registrované sociálne podniky, KC by boli vhodným adeptom na túto finančnú podporu. Zdanlivo je to jednoduché a vybavené. Pravdou však je opak. Keďže štát s veľmi veľkou pravdepodobnosťou povie, že na takúto pomoc nemá finančné zdroje, skúsme nájsť podporu cez EÚ fondy. Pomoc cez EÚ fondy má svoje pravidlá a musí sa opierať o legislatívu. Pre KC prichádzajú do úvahy dva nosné zákony: Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a Zákon č.112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Pozrime sa na nich bližšie z pohľadu nášho záujmu o finančnú podporu KC.

SkryťVypnúť reklamu

3. Legislatívne krytie KC sa v súčasnosti nachádza v Zákone č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Podľa § 12 o druhoch sociálnej služby tohto zákona je KC „zariadením na poskytovanie sociálnej služby krízovej intervencie.“ Intuitívne tušíme, že úloha KC je oveľa väčšia v širší prospech, podpory a rozvoja komunity, na ktorú je KC zamerané. Tiež platí, že KC je sídlom komunitnej práce pre cielenú komunitu. KC a komunitná práca je v zákone o sociálnych službách viazaná na oblasť sociálnych služieb. Podobne je to aj s komunitným rozvojom. Dôsledkom je, že vnímanie KC, komunitnej práce a komunitného rozvoja je veľmi oklieštené.

SkryťVypnúť reklamu

4. Keďže KC podľa zákona o sociálnych službách „poskytuje sociálne služby“, tak podľa § 2 odsek (4) Zákona č.112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (ďalej Zákon o SE) to znamená, že KC „poskytuje sociálnu pomoc a humanitárnu starostlivosť“. Samozrejme, vieme, že väčšina KC uskutočňuje aj mnohé ďalšie činnosti, ktoré sú spomenuté v tom istom odseku a paragrafe zákona o sociálnej ekonomike:

- ochraňujú, obnovujú a prezentujú duchovné a kultúrne hodnoty,

- ochraňujú ľudské práva,

- vzdelávajú a vychovávajú,

- poskytujú informačné služby,

- ochraňujú životné prostredie a zdravie obyvateľstva,

SkryťVypnúť reklamu

- poskytujú služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Ak KC podľa Zákona o SE „poskytuje sociálnu pomoc a humanitárnu starostlivosť“, tak KC podľa § 2 odsek (4) Zákona o SE poskytuje spoločensky prospešnú službu. Podľa § 2 odseku (3) Zákona o SE to znamená, že KC napĺňa komunitný záujem. Napĺňanie komunitného záujmu je podľa paragrafu 2 odseku (1) Zákona o SE „pozitívnym sociálnym vplyvom“. Čiže KC uskutočňuje distribučné aktivity, ktorých hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu. Podľa § 3 Zákona o SE sú takéto aktivity súčasťou sociálnej ekonomiky. 

Došli sme k tomu, že KC vykonáva svoju ne/hospodársku činnosť v rámci aktivít sociálnej ekonomiky tak, ako o tom hovorí § 4 odsek (1) písmeno b) Zákona o SE.

Na to, aby KC mohlo byť subjektom sociálnej ekonomiky v zmysle celého § 4 je potrebné, aby KC bolo právnym subjektom, napr. občianskym združením, neziskovou organizáciou, nadáciou, ... Táto prekážka nie je náročná a neprekonateľná. Pre KC, ktoré spravujú mimovládne organizácie, je už splnená. Horšími prekážkami sú dve ďalšie podmienky:

  • podmienka pre subjekt sociálnej ekonomiky, aby bol zamestnávateľom podľa odseku (1),

  • podmienka, že štátny orgán subjekt sociálnej ekonomiky z väčšej časti nefinancuje.

Ak by tieto dve podmienky boli zo zákona odstránené, KC by sa mohli veľmi ľahko (potom, ako sa stanú napr. občianskymi združeniami) stať subjektami sociálnej ekonomiky v zmysle Zákona o SE. Ak uznáme činnosť poskytovania služieb v KC za hospodársku činnosť, tak KC by mohli po splnení predchádzajúcich podmienok spĺňať štatút sociálnych podnikov (nie registrovaných sociálnych podnikov) podľa § 5 Zákona o SE.

Ak by KC boli subjektami sociálnej ekonomiky, stačí nasmerovať finančnú podporu cez dopytovú výzvu alebo národný projekt nie len pre registrované sociálne podniky (to je príliš veľká a nesplniteľná požiadavka pre KC), ale (aj) pre subjekty sociálnej ekonomiky. Výzvy treba nastaviť tak, aby oprávneným žiadateľom v dopytovej otvorenej výzve, resp. prijímateľom finančnej podpory národného projektu mohol byť subjekt sociálnej ekonomiky (nie iba registrovaný sociálny podnik).

Z predchádzajúceho textu vyplývajú úlohy pre dosiahnutie financovania KC v prepojení na sociálnu ekonomiku a s využitím myšlienky sociálnej ekonomiky prostredníctvom finančnej podpory EÚ fondov:

1. Zabezpečiť, aby KC mohli byť subjektami sociálnej ekonomiky v zmysle Zákona o SE.

Táto úloha znamená prijatie novely zákona č.112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

2. V novom operačnom programe pre programovacie obdobie 2021 – 2027:

a) Vyjadriť politickú úlohu o väčšej podpore sociálnej ekonomiky.

b) Následne v špecifickom cieli operačného programu túto politickú podporu sociálnej ekonomiky explicitne vyjadriť.

c) Nakoniec v súlade s týmto vyjadrením je potrebné v príslušnom opatrení tohto špecifického cieľa priamo napísať potrebu podpory subjektov sociálnej ekonomiky.

d) Táto podpora subjektov sociálnej ekonomiky musí byť vyjadrená minimálne ako jeden z príkladov použitia finančných prostriedkov v príslušnom opatrení špecifického cieľa.

Ak má mať myšlienka podpory KC prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ fondov cez podporu sociálnej ekonomiky šancu, tak musí byť uskutočnený minimálne bod d) z vyššie popísanej postupnosti bodov a) až d). Podarí sa to?

Miroslav Pollák

Miroslav Pollák

Bloger 
  • Počet článkov:  86
  •  | 
  • Páči sa:  142x

Som presvedčený, že žiadna generácia nie je dokonalá, neomylná a imúnna voči pokušeniu ku kolektívnym a definitívnym riešeniam svojich problémov na úkor menšín. Pred každou generáciou stojí jednoduchá a ťažká úloha zároveň: nepodľahnúť týmto pokušeniam! Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

SkryťZatvoriť reklamu