O vesmíre

Písmo: A- | A+

Dnes prispejem názorom jedného človeka o jeho názore na podstatu vesmíru a uvediem svoj pohľad na dané okolnosti.

"Tí, ktorí nerešpektujú a nechápu spiritualitu vesmíru, majú úplne rozmazané videnie akejkoľvek pravdy, ktorá sa vo vesmíre objavuje. Kvantová mechanika je súčasťou vedy, ktorá sa snaží pochopiť tie javy, ktoré nemožno merať ani registrovať ničím energeticky materiálnym. Preto je kvantová mechanika veľmi otázna v súvislosti s jej súladom s vesmírnymi zákonmi, ktorým veda zle rozumie.
Zjavným dôkazom toho, čo je vedomie, je akékoľvek nevedomé chápanie prírodných zákonov, ak nie sú rešpektované zákony toho, kto tvorí všetko vo vesmíre. Veda chce vniknúť do Duchovnej entity, pretože si myslí, že neexistuje, a chce, aby bola „Zničiteľom“ všetkého, o čom nevie nič pravdivo vysvetliť.Akonáhle vedeckí tuláci pochopia, čo je spiritualita a aká je jej sila a úloha vo vesmíre, prestanú šalieť a „mlátiť prázdnu slamu“ nad nepochopením organizácie vesmíru. !!" - slová N.M.

Moje myšlienky:

Je pravda, že ja sa pozerám na všetko cez čísla. V mojej teórii "o všetkom" má základná geometria počiatok v bode -1. To poukazuje na fakt, že základ vesmíru je vytváraný v duchu - duševnej oblasti. V tvorbe tabuľky podľa mojej metódy rozloženia prvočísle v rade "N" čísel sú viaceré základné znaky kvantovej mechaniky. Číselné hodnoty v tabuľke vytvárajú spomínanú základnú geometriu vesmíru. Postupnosti týchto čísel poukazujú na spôsob výpočtu a existenciu konštánt Pí, Phí a "e" vo vývojovej špirále.

Moja tabuľka rozloženia je hologram. Väčšie číslo v riadku každého prvočísla je rozdelené na dve časti. Sú za ním skryté energie. Elektrická a elektromagnetická podstata. Menšie číslo podľa Minkowského časopriestorového diagramu hovorí o pohybe fotónu. Myslím, že popis "c" nie je celkom správny. Tým, že za každým prvočíslom existuje vektor troch čísel s posunom, vytvára sa 3D priestor. Podstata je však taká, že číselné body na polpriamkach "c" sú navádzacími bodmi postupu vývojovej špirály. Ich polpriamky volám polpriamkami stability. V týchto bodoch je vytváraný kolaps vĺn. Je to miesto, kde sa stretajú rovnaké vlny. Na týchto polpriamkach priečnych k pohybu vývojovej špirály je prítomná vlna reálnej Pytagorovej trojice 3;4;5. Tu sa stabilizujú energie s prenosom informácií o vzájomnom prepojení dvoch bodov - protipólov. Začína sa vytvárať obal atómu.

Už som písal, že príroda je živá a preto je živý aj vesmír. Podstatou existencie je vedomie. Cez vývoj v prírode je hlavné vedomie vesmíru prepojené s vedomím každého živého jedinca.

Ak sa v základnej geometrii riadi vývojová špirála cez čísla, ktoré súvisia s prvočíslami, znamená to, že základom existencie všetkého je abstraktná kombinatorika rozloženia prvočísle v rade "N" čísel. V prepise to znamená iba toľko, že za všetkým je myšlienka, ktorá nesie hmotu. Myšlienka tvorby je abstraktným výberom z viacerých možných, kombinatorikou vytvorených myšlienok. Človek si iba, cez "hlavné vedomie" vyberá, ktorá z myšlienok mu najviac imponuje. Svojím pohľadom premieňa svoje okolie ku svojmu obrazu.

Skryť Zatvoriť reklamu