Pohľad späť – môj poslanecký odpočet za rok 2009

Kým v roku 2008 bola ťažiskom mojej poslaneckej práce Petržalská okrášľovacia iniciatíva, ktorú ste vy, šikovní občania uviedli malebnými predzáhradkami do života, v roku 2009 som sa zameral na otvorenosť samosprávy, cyklotrasy a pamiatky. Prečo práve otvorenosť a transparentnosť? Samospráva má byť priehľadná ako sklo. Bez výhovoriek. Rozhoduje či ťažko zdanené peniaze každého Petržalčana poputujú na školstvo, zeleň, ihriská, parkoviská, či sa prejedia na bezuzdnom úrade alebo skončia niekomu vo vrecku. Preto musí odborná aj laická verejnosť vedieť vystopovať každý cent. Aj bez talentu a okúzľujúcej intuície Sherlocka Holmesa. Na druhej strane sú tu priority samosprávy, ktoré sa hlásia o slovo kríza-nekríza. Športom holdujúci Petržalčania zúfalo potrebujú nové cyklotrasy a poslední svedkovia petržalskej histórie zase zúfalo trochu pozornosti.  O týchto, ale aj o všetkých ostatných aktivitách, ktoré sprevádzali môj poslanecký rok 2009 sa dozviete v tomto podrobnom odpočte, ktorý predkladám svojim voličom a občanom Petržalky:

Písmo: A- | A+
Diskusia  (7)
Obrázok blogu

1. Otvorená samospráva pre občanov

Za jeden z najdôležitejších úspechov v celom volebnom období považujem presadenie výrazného rozšírenia zverejnených informácií, ku ktorým sa nad rámec infozákona dostanú petržalskí občania na webovej stránke mestskej časti. Občania, novinári a aktivisti si na nej takto budú môcť nájsť všetky odpovede miestneho úradu na informácie poskytnuté podľa zákona 211/2000 Z.z., správy z kontrol miestneho kontrolóra, zoznam došlých faktúr a zmlúv uzavretých Petržalkou od januára 2009, ako aj program a zápisnice z neverejných rokovaní miestnej rady od roku 2007. Tieto informácie som na júnovom zastupiteľstve navrhol zverejniť uznesením v bode „Správa o uplatňovaní infozákona v podmienkach MČ Bratislava - Petržalka za rok 2008." Petržalka sa vďaka tomu zaradila k niekoľkým málo samosprávam na Slovensku, ktoré urobili tento veľký krok k otvorenosti a transparentnosti.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Miestne zastupiteľstvo v septembri po úspešnej skúšobnej fáze rokovalo o zrejme najdôležitejšom protikrízovom opatrení roka - realizácií elektronických aukcií v podmienkach miestneho úradu. Už v pilotnej fáze dokázali Petržalke ušetriť tisíce eur a navyše vniesli svetlo tam, kde bola doteraz na korupciu navádzajúca tma. Z alternatív, ktoré mali poslanci k dispozícií, som neodporúčal ísť cestou nákupu softvéru a prijatím nového zamestnanca. Vzhľadom na očakávaný rozsah obstarávaných tovarov a služieb som presadil uznesenie, aby sa verejné obstarávania v Petržalke realizovali externou spoločnosťou, nakoľko som presvedčený, že iba tá má rokmi nahromadené skúsenosti, overený zoznam dodávateľov a najmä know-how v tovaroznalectve. Mnoho príkladov poukazuje na to, ako sa aj nakúp papiera do kopírky mestského úradu môže stať komplikovaným obstarávaním kvôli špecifikosti akosti a rozmeru papiera. Navyše je tu ekonomická motívácia, ktorá Petržalke garantuje najlepšie úspory a čím vyššia úspora pre Petržalku, tým vyšší zisk pre externú spoločnosť.

SkryťVypnúť reklamu

Elektronické aukcie sa vrátili na rokovanie decembrového zastupiteľstva potom, čo miestny úrad pripravil doplnenie môjho uznesenia. Navrhol, aby sa podlimitné zákazky a tovary a služby s nízkou hodnotou obstarávali interne cez kúpený softvér a nového zamestnanca. Zásadným rozdielom oproti pôvodnému návrhu zo septembra bola centralizácia všetkých obstarávaní, nielen v prostredí miestneho úradu, ale aj petržalských rozpočtových a príspevkových organizácií, čo enormne zvyšuje pravdepodobnosť vysokých úspor. Po užitočnej diskusií s firmami pôsobiacimi v brandži e-aukcií a odborníkmi z tretieho sektora zorganizovanej protikorupčnou skupinou Ekofóra, som sa priklonil k podpore kombinovaného systému. Parafrázujúc známy Clausewitzov výrok „vo vojne je všetko jednoduché, ale aj tie najjednoduchšie veci sú najťažšie," aj pri elektronických aukciách bude najťažšie rozhodnúť, ktoré sú tak jednoduché, že ich môže realizovať zamestnanec úradu, a ktoré tak komplikované, že by sme ich mali zveriť odborníkom externej spoločnosti. Presadil som teda riešenie, ktoré z hľadiska transparentnosti nemá obdobu nikde na Slovensku. O tom, ktoré tovary a služby sa budú obstarávať externe alebo interne rozhodne špeciálna komisia zložená z poslancov, zástupcov starostu, zástupcov miestneho úradu a odbornej verejnosti s hlasom poradným. Proces verejného obstarávania v Petržalke sa tak dostane pod bezprecedentný dohľad verejnosti a snáď bude inšpirovať ďalšie samosprávy v krajine. 

SkryťVypnúť reklamu

Na decembrovom zastupiteľstve som spolu s poslankyňou Ivetou Plšekovou do rozpočtu presadil nový programový prvok - „Projekt protikorupčnej stratégie," s požiadavkami na rozpočet vo výške 20 tisíc eur, ale bez čerpania v bežných výdavkoch. Keďže príjmy rozpočtu sú napäté, počkám si na aktuálne informácie o výbere daní a ak budú optimistickejšie, presadím peniaze na realizáciu projektu už v roku 2010. Protikorupčná stratégia bude zameraná na odstránenie možných ložísk korupcie na miestnom úrade, prinesie opatrenia na zvýšenie transparentnosti samosprávy voči občanom a bude protikrízovým balíkom prinášajúcim úspory. Aspoň takúto pozitívnu skúsenosť má s vypracovaním podobnej stratégie mesto Martin, kde na nákladoch ušetrili 25 až 30 %.

SkryťVypnúť reklamu

Pri prerokovávaní návrhu petržalského VZN o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré reaguje na nové kompetencie vyplývajúce zo zákona o sociálnych službách, som v rámci agendy transparentnosti presadil, aby starosta každoročne poslancom predkladal správu o poskytovaní dávok podľa tohto nariadenia.

2. Nové cyklotrasy

Miestny úrad vykonal moje uznesenie z roku 2008, v ktorom bola obsiahnutá moja požiadavka vytvorenia koncepcie budovania cyklotrás v mestskej časti a na januárové zastupiteľstvo predložil koncepciu ciest pre nemotorovú dopravu - tzv. zelených ciest (greenways). Išlo mi o to, aby sa neprojektovali trasy, ktoré zostanú len na papieri preto, že nebude dosť peňazí alebo že pod asfaltkou nebudú vysporiadané pozemky. Nová koncepcia predpokladá, že časť cyklotrás dokážeme vybudovať cez eurofondy a projekty cezhraničnej spolupráce. Za pilotný projekt sa správne vybralo prepojenie Petržalky cez Kittsee so sieťou cyklotrás v rakúskej spolkovej krajine Burgenland a najmä s existujúcou asfaltku kopírujúcou štátnu hranicu, ktorá má v budúcnosti obsiahnuť medzinárodny koridor Iron Curtain Greenway. Vybudovanie prepojenia cez Kopčiansku ulicu výrazne odľahčí preplnenú dunajskú hrádzu. Do uznesenia o novej koncepcií som presadil kontrolnú správu o priebežnej realizácií, ktorú miestny úrad predloží do konca roka 2009. Na jeseň poslanci schválili realizáciu pilotného projektu spolufinancovaním cez program cezhraničnej spolupráce Servus Pontis. Viac tu

V marci poslanci prerokovali zásadnú urbanistickú štúdiu týkajúcu sa prvej etapy (zóny A) výstavby polyfunkčného bloku Bratislava - Južné mesto. Do stanoviska k urbanistickej štúdií som presadil ako podmienku doplnenie realizácie vnútrosídliskovej cyklotrasy (L5 podľa koncepcie greenways), ktorú si spracovateľ štúdie osvojil. Sledoval som tým „offsetové" zapojenie investorov do budovania siete nových cyklotrás podľa koncepcie zelených ciest, na ktoré mestskej časti v najbližších rokoch zrejme nebudú stačiť finančné prostriedky.

3. Historické pamiatky Petržalky

Som presvedčený, že moja generácia, ale aj naše deti a vnuci majú právo poznať miesta, ktoré sa nazývali Petržalkou dávno predtým, než sa do zeme zaryl v sedemdesiatych rokoch minulého storočia prvý báger. Niektoré, ako napríklad divadlo Aréna sú už chvalabohu pamiatkovo chránené. V roku 2007 som presadil, aby si mestská časť vytvorila zoznam pamätihodností. Medzitým bratislavský magistrát, sledujúc v stavebnom „boome" likvidáciu jednej pamätihodnosti za druhou, požiadal mestské časti, aby spísali svoje cenné pamiatky. Petržalskí poslanci v januári dostali dlhý zoznam objektov, v ktorom sa okrem nehnuteľností spred polovice dvadsiateho storočia ocitlo aj množstvo moderných stavieb a najmä plejáda diel socialistického realizmu. Presadil som preto zúžený zoznam dvanástich objektov skutočného historického významu, ktoré sa neskôr stali súčasťou mestského zoznamu. Zvyšné objekty poslanci schválili ako miestny zoznam pamätihodností, čím sme férovo nechali budúcim generáciam posúdiť ich historickú hodnotu. Druhým dôvodom zúženia zoznamu je fakt, že ten mestský má byť predstupňom zákonnej ochrany objektov a tu vstupuje do hry aj ich vlastník. Každá, aj tá najmenšia oprava, spúšťa kolotoč dozoru a povolení. Nutne sa predraží. Pamiatky, ktoré sa nám budú rozpadať nechceme, a preto je správne chrániť len tie, ktoré považujeme za najväčší poklad a Petržalka nebudeme otáľať do nich investovať. Viac tu

V januári som upozornil miestny úrad na stavebné práce, ktoré niekoľko mesiacov prebiehali na národných kultúrnych pamiatkach „Vodná veža" a „Dom strojníka vodnej veže" v blízkosti divadla Aréna na Viedenskej ceste. Stavebník tam očividne odstránil strašnú krytinu stavby a keďže Petržalka má negatívne skúsenosti s neohláseným rozoberaním historických stavieb (ako v prípade Dámskeho tenisového klubu v Inchebe), dal som prešetriť, či má stavebník stavebné povolenie a či koná pod dohľadom pamiatkárov. Podľa vyjadrenia miestneho úradu stavebné povolenie udelené nebolo a od správcu - Bratislavského samosprávneho kraja - úrad vyžiadal ohlásenie uskutočňovaných stavebných prác.

V prípade (znovu)osadenia historickej sochy Oľgy Trebitschovej v Sade Janka Kráľa som podporil myšlienku, aby namiesto originálu dala mestská časť z bezpečnostných dôvodov urobiť do parku kópiu. Na májovom zastupiteľstve som presadil, aby prednosta v tejto veci kontaktoval a s ponukou oslovil umelecké školy na území Petržalky. 

V júni som interpeloval starostu, aby inicioval rokovanie s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, ktorého predmetom by bol bezodplatný prevod alebo predaj jedného zo zanedbaných objektov z pevnostného opevnenia z rokov 1934-38 za symbolickú cenu mestskej časti Petržalka. Vojenský bunker „B-S-8 Hřbitov" je jedným za najlepšie prístupných bunkrov, nachádza sa v blízkosti rekonštruovaného vojenského cintorína Kopčany a pripravovanej cyklotrasy Iron Curtain Greenway. Aj vďaka tomu je predurčený slúžiť ako turistická atrakcia a priestor pre muzeálne a výstavné účely. Už teraz tu pracuje skupina amatérskych nadšencov vojenskej histórie, ktorá sa ho snaží obnoviť a prilákať sem verejnosť pútavou výstavou. Ak by Petržalka dostala bunker do majetku, mohla by im ho za symbolickú sumu prenajať. 

4. Sad Janka Kráľa bez erotického salóna

V rámci realizácie zámerov občianskej iniciatívy Vráťme dôstojnosť Sadu Janka Kráľa som ako nultý bod rokovania májového zastupiteľstva a neskôr interpeláciou v júli, vystúpil s prejavom k absurdnosti existencie erotického salónu Messalina v národnej kultúrnej pamiatke Sad Janka Kráľa. Presadil som uznesenie, prostredníctvom ktorého poslanci poverili prednostu zamedziť vstup autám klientov salónu do priestoru parku dopravným značením alebo bariérami a starostu MČ prešetrením dodržiavania VZN mestskej časti č. 9/2006 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v živnostenskom podnikaní zo strany prevádzkovateľa erotických služieb. Podľa tohto VZN totiž musia podnikatelia v Petržalke každoročne požiadať starostu o povolenie predĺženia prevádzkových hodín, ak chcú fungovať po 21 hodine. Zistilo sa, že klub Messalina má také povolenie ako jediný podnikateľský subjekt v celej Petržalke ešte z roku 1994, predtým ako začalo platiť spomínané VZN. Toto privilegované postavenie vyráža dych a je nefér voči ostatným podnikateľom, ktorí si musia každoročne plniť túto povinnosť. Počas roka bolo moje uznesenie splnené, dopravné obmedzenia vytlačili autá spred objektu erotického salóna a na základe petície a sťažností občanov, ktoré sme s kolegami z iniciatívy Vráťme dôstojnosť Sadu Janka Kráľa vyzbierali, bude začaté správne konanie na obmedzenie prevádzkovej doby. Viac tu

5. Modernejší a štíhlejší úrad

S cieľom urýchliť a vylepšiť riešenie jednotlivých problémov pre občanov a načrtnúť užšiu organizačnú štruktúru miestneho úradu som na januárovom zastupiteľstve presadil vytvorenie komisie, ktorá pripravila podmienky výberového konania na dodávateľa dlho očakávaného procesného auditu. Výberová komisia na základe takto určených kritérií vybrala dodávateľa - spoločnosť Armstrong CC, ktorá v súčasnosti realizuje poslednú fázu auditu za pravidelného dohľadu mňa a ostatných poslancov v komisii.

Po diskusiách, na ktorých som sa s kolegami poslancami spolupodieľal počas celého roka 2008, bola na marcovom zastupiteľstve schválená definitívna Koncepcia rozvoja informačných systémov mestskej časti (KRIS). Poslúži ako východisko rozvoja IT služieb v petržalskej samospráve. Viac tu.

Spolu s poslancami Rasťom Pavlíkom a Jurajom Kockom som bol súčasťou neformálnej „IT komisie" alebo výberovej komisie na prípravu a výber projektu digitálneho úradu a digitálneho zastupiteľstva, na ktorý chceme čo najskôr získať prostriedky z eurofondov. Realizácia oboch projektov prinesie „revolučne" novú kvalitu komunikácie medzi úradníkmi a občanmi, ako aj úradníkmi navzájom.

6. Spolupráca s občanmi

Na základe podnetu návštevníkov lesoparku pri bývalej horárni a kaplnke Starý háj som v apríli interpeloval miestny úrad kvôli zaneseniu porastu odpadom. Znečistenie sa tu neobmedzuje len na drobné odpadky ako igelit, papier, ale aj objemnejší odpad ako pneumatiky, stavebný odpad, ktorý „svieti" najmä mimo vegetačného obdobia. Nahnevaní občania Gwerkovej ulice nečakali na zásah samosprávy a sami brigádnicky začali odstraňovať odpad, čo je obzvlásť príkladné. Miestny úrad ma infomoval, že v lesíku prebieha jarné a jesenné čistenie, ale že porast funguje ako filter pre všetok odpad poletujúci zo sídliska, prípadne ho zavážajú bezdomovci. Nespokojný s týmto vysvetlením som inicioval stretnutie občanov s pracovníkom oddelenia životného prostredia v Starom háji, na ktorom sa zúčastnila asi desiatka dobrovoľníkov z Gwerkovej. 

V júli som po upozornení občanov intrepeloval miestny úrad, aby zabezpečil pokosenie pozemku spoločnosti TMS-Invest na Gwerkovej ulici, pri vyústení pešej zóny prechádzajúcej Starým hájom. Celý rok nepokosený pozemok zarastal burinou a bol zdrojom alergénov pre okolitých obyvateľov. Na základe môjho podnetu vlastník pozemku jeho plochu pokosil a burinu k spokojnosti občanov Gwerkovej ulice odstránil. 

Na základe podnetu občanov a medializovaných informácií som v máji interpeloval Miestny podnik verejnoprospešných služieb (VPS) s otázkou na postup prác pri revitalizácií detského ihriska na Gessayovej ulici, pretože občania sa sťažovali, že 5-6 pracovníkov VPS na ihrisko príde raz za dva-tri týždňe a urobí iba dieru do zeme alebo osadí jednu časť plota, a aj to s neodprataným stavebným odpadom. 

V rámci návrhu na inštaláciu monitorovacieho systému RYS v neslávne známom „modrom dome" na Čapajevovej ulici som v júni namiesto osadenia novej brány a elektronických kľúčov presadil, aby sa pokračovalo v strážení objektu strážnou službou do konca roka 2009. Strážna služba sa osvedčila policajtom aj terénnym sociálnym pracovníkom. Osádzanie elektronických kľúčov tu zatiaľ nemá zmysel kvôli chýbajúcemu zamrežovaniu okien na prízemí a faktu, že tento systém sa ľahko zneužíva, keď nie je pod dozorom strážnej služby. 

Ešte na decembrovom zastupiteľstve som prednostu MÚ požiadal, aby podľa možností vyčlenil jednu bytovú jednotku v modrom dome na Čapajevovej ulici pre občianske združenia, ktoré tu pracujú s neplatičmi a cez sociálnu kontrolu komunity spolu so strážnou službou pozitívne vplývajú na zvýšenie bezpečnosti v lokalite. Úrad skonštatoval, že v dome nie je voľný žiaden byt. V júli som preto požiadal, aby sa zvážili ďalšie priestory mestskej časti v okolí Čapajevovej. Pre terénnu sociálnu prácu združenia Mládež ulice sa nám nakoniec podarilo vyčleniť nebytové priestory na Kutlíkovej ulici.

Na základe podnetu domových samospráv na Romanovej ulici č. 9 a 11 som v septembri interpeloval starostu, aby prehodnotil udelenie výnimky povolenia prevádzkovej doby po 21 hodine pre Hospúdku u Maťa podľa petržalského VZN č. 9/2006 o prevádzkovej dobe. Obyvatelia Romanovej a Ambroseho sú totiž v noci opakovane vyrušovaní hlučným správaním zakazníkov zariadenia, ktorí v podnapitom stave čakajú na odvoz taxíkom aj po polnoci. Tiež som starostu poprosil o informáciu, akým spôsobom posudzuje žiadosti prevádzok na neskorú záverečnú, najmä pokiaľ ide o krčmy a reštaurácie v husto obývaných blokoch, kde by výnimky podľa môjho názoru dostávať nemali. 

Do čiastkového rozpočtu Miestneho podniku verejnoprospešných služieb som na decembrovom zastupiteľstve presadil doplnenie detského ihriska na Osuského ulici 20 na obnovu v roku 2010. Mamičky s deťmi tak konečne dostanú náhradu za chýbajúce ihrisko, ktoré medzičasom pohltili živelne parkujúce autá. 

V decembri som po upozornení občanov bývajúcich v dome na Rovniakovej č. 14 až 16 interpeloval starostu vo veci procesného postupu riešenia uloženia optického kábla spoločnosti T-Com prostredníctvom subdodávky cez spoločnosť Heizer Optik. T-Com pri prerokovávaní územného rozhodnutia akceptoval požiadavku obyvateľov viesť rozkopávku z južnej strany domu a prepojiť vchody cez pivnice. Dodávateľ však rozkopal iné miesto - zelený pás pri dome, preťal datakábel od kontajnerového stanoviska a narušil okraj predzáhradky revitalizovanej z Petržalskej okrášľovacej iniciatívy. Požiadal som starostu o prešetrenie procesu konania príslušného oddelenia miestneho úradu. Tiež o informáciu aký systém Petržalka mieni prijať pri povoľovaní rozkopávok v budúcnosti, aby sa predišlo nepochopiteľnému znehodnoteniu projektov realizovaných z peňazí petržalských občanov.

7. Iné

V rámci diskusie som na májovom zastupiteľstve navrhol, aby v rámci tradície hodnotiacich správ predstaviteľov Okresného riaditeľstva PZ a okrskovej stanice MP čelil otázkam poslancov aj zástupca Krajského dopravného inšpektorátu.

V prípade správ predstaviteľov štátnej a mestskej polície som upozornil najmä na výtržníctvo mladistvých v Sade Janka Kráľa pri Auparku a snažil som sa získať bližšie informácie k rozmiestneniu kamier mestskej polície v blízkosti ulíc s najvyššou frekvenciou trestnej činnosti. 

V diskusií o rozšírení počtu inšpektorov verejného poriadku kontrolujúcich čistotu na sídliskách (zabehnutých ako pilotný projekt v lokalite Lúky od roku 2008), som podporil zamýšľané navýšenie počtu inšpektoroch namiesto navrhovaných šiestich iba na štyroch, kvôli očakávaným negatívnym dopadom hospodárskej krízy na Petržalku. Upozornil som na fakt, že inšpektori budú očami miestneho úradu v teréne a preto musia byť aj na očiach všetkých obyvateľov sídliska. Požiadal som aby sa fotky a kontakty na inšpektorov vyskytovali na internetovej stránke Petržalky a aby fungovali ako okrskári v jednotlivých častiach Petržalky. Presadil som do uznesenia vyhodnotenie činnosti štyroch inšpektorov ku koncu roka 2009, aby sme starostlivo zvážili akú úsporu nám priniesli a či stojí za zváženie ich rozšírenie na šesť.

Pri schválení pokračovania v údržbe zelene vo vybraných častiach Petržalky Miestnym podnikom verejnoprospešných služieb namiesto súkromných dodávateľov, som na júlovom zastupiteľstve navrhol opakované prehodnotenie tohto modelu a zároveň aj vyhodnotenie údržby zelene ostatnými poskytovateľmi spolu s porovnaním ich cien do konca roka. Zostávam presvedčený, že alternatíva kosenia cez súkromné firmy je lacnejšia, kvalitnejšia a najmä najlepšie kontrolovateľná zo strany poslancov aj občanov. 

Pri prerokovávaní mimoriadnej informácie o plnení realizačného plánu Programových priorít samosprávy 2006 až 2010 na októbrovom zastupiteľstve som presadil, aby sa tento dôležitý materiál rok pred koncom volebného obdobia prerokoval v každej vecne príslušnej komisií miestneho zastupiteľstva. Poslanci aj ostatní členovia komisií sa takto môžu odborne vyjadriť k plneniu, prípadne neplneniu zásadných predsavzatí petržalskej samosprávy.

Novembrové mimoriadne zastupiteľstvo sme si my poslanci presadili, aby sme mali dostatok času prerokovať východiská rozpočtu mestskej časti na rok 2010. V očakávaní dopadu krízovej vlny, ktorá sa kvôli klesajúcemu výberu daní v roku 2009 prejaví najmä v roku 2010 som navrhol, aby sa výdavky na výkon volených funkcionárov Petržalky a chod miestneho úradu zmrazili na úrovni roku 2009. Ak má šetrenie niekde začať, musí začať pri nás. Naopak, odmietol som finančne podvýživiť priority mestskej časti, preto som sa ohradil proti zníženiu výdavkov na rekonštrukciu detských ihrísk o päťdesiat percent. Tiež som navrhol riešiť kultúrne podujatia organizované miestnym úradom (fašiangový maškarný bál, dni Petržalky, Senior Fest a predvianočná Petržalka) výlučne zo sponzorských darov. Aj keď tieto podujatia majú svoju tradíciu, môžu sa v čase krízy uskromniť tak, aby sponzorské stačilo na ich striedmejšie prevedenie. 

Do zoznamu prísediacich Okresného súdu Bratislava V., ktorých každé štyri roky volia poslanci miestneho zastupiteľstva, som v decembri presadil mladého právnika JUDr. Henricha Haščáka z Ambroseho ulice.

8. Ostatné rady a komisie

Okrem „štandardných" povinností každého poslanca som ako zástupca občanov v roku 2009 pôsobil v týchto špecializovaných orgánoch:

V mediálnej rade zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka som sa zameriaval na hodnotenie kvality, obsahu a objektivity Petržalských novín. Navrhol som, aby sa v tomto lokálnom médiu vychádzajúcom s podporou Petržalky lepšie oddeľovalo spravodajstvo od publicistiky. Tiež som požadoval lepšie mediálne pokrytie poslaneckých aktivít a iniciatív v prospech občanov a v spolupráci s občanmi. Navrhol som rozšírenie webovej stránky Petržalských novín ako nosnej osi komunikácie Petržalky s mladšími občanmi prostredníctvom pravidelne aktualizovaného vydania, blogov a flogov. 

rade Materskej školy na Rovniankovej č. 8 som v spolupráci s riaditeľkou škôlky a aktívnymi občanmi pripravil návrh stanov Združenia rodičov a priateľov MŠ „Deti dúhy," ktoré sa bude snažiť získať sponzorské dary a dve percentá z dane. Tiež bude realizovať užitočné projekty, ktoré majú ambíciu zapojiť okolité sídlisko do života skôlky a naopak. 

názvoslovnej komisií som predložil môj návrh mien historicky významných občanov a udalostí spadajúcich do kategórií potenciálnych názvov ulíc a námestí, ktoré mi členovia komisie schválili ešte v roku 2007. Ide o mená, podľa ktorých v budúcnosti mestská časť bude pomenovávať novovzniknuté ulice a námestia, a ktoré sa ešte nikde v hlavnom meste nevyskytli. Do kategórie významní Slováci z emigrácie v USA som presadil zaradenie Michala Stranka, Jozefa Lettricha a Martina Kvetka. Do kategórie osobnosti druhého a tretieho protikomunistického odboja som presadil doplnenie generálmajora Antona Petráka, generálmajora Otta Smika, generála Rudolfa Viesta, generála Jána Goliana, Alfréda Wetzlera, Rudolfa Vrbu, Miladu Horákovú, Viliama Žingora, Antona Tunegu, Pavla Gojdiča, Michala Buzalku, Antona Neuwirtha, Jozefa Vicena, Hanu Ponickú a Dominika Tatarku. Mimo stanovených kategórií som navrhol zaradiť na názvoslovný zoznam ulicu alebo námestie Slobodnej Európy, Slovenskej ligy a Pavla Blahu, významného uhorského a slovenského lekára, novinára a politika, ktorý ešte v Bratislave nemá svoju ulicu. Všetky návrhy si členovia komisie osvojili.

Ako člen názvoslovnej komisie som v októbri vystúpil proti opätovnému premenovaniu Nového mesta na Most SNP na základe žiadosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Nie preto, žeby som podceňoval historickú úlohu Slovenského národného povstania v našich dejinách, ale z pragmatických dôvodov. Podľa tejto významnej udalosti je už pomenované jedno z najdôstojnejších námestí v samom centre Bratislavy a duplicita názvov môže miasť. Navyše platí úzus, že mosty cez Dunaj sa v Bratislave podľa historických osobností, či udalostí nebudú pomenuvávať. Aj Most Lafranconi je pomenovaný podľa priľahlej lokality na ľavom brehu Dunaja a nie podľa talianskeho architekta Lanfranconiho.

Záverom úprimne ďakujem susedom a spoluobčanom, ktorí ma upozornili na problémy strpčujúce život v našej komunite. Tento odpočet je svedectvom, že ich riešenie nemusí byť behom na dlhé trate. Ďakujem aj tým, ktorí nečakali, kým samospráva pohne kostrou, ale dobrovoľne priložili ruku k dielu. Výsledkom je čistejší lesopark v Starom háji, udržiavané detské ihriská a každodenné malé víťazstvá vo vojne s ľahostajnosťou. Mojim politickým jedenástym prikázaním je: „mysli globálne, konaj lokálne a neboj sa osloviť svojho poslanca." Jediné čoho sa treba báť, je vlastná nevšímavosť. Majte oči otvorené. Ak vám cestou do školy, do práce alebo kedykoľvek cez sídlisko niečo do nich padne, ozvite sa mi prosím. Môj kontakt je tu.

Michal Novota

Michal Novota

Bloger 
  • Počet článkov:  14
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Živnostník, občasný publicista, Program Officer v International Republican Institute, analytik Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika, človek sledujúci verejné dianie okolo. Inak optimistický realista s vážnymi príznakmi daňovej a odvodovej revolty. Ako poslanec miestneho zastupiteľstva v Petržalke reprezentuje občanov v treťom volebnom obvode. Zoznam autorových rubrík:  PetržalkaOrwelliadaJoy of LifePhotostoryReakcie

Prémioví blogeri

Monika Nagyova

Monika Nagyova

274 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

50 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

713 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

41 článkov
SkryťZatvoriť reklamu