UBER vs. Zákony Slovenskej republiky

Už dlhšie sa vedie diskusia ohľadom kontroverznej spoločnosti Uber a jej vodičov. Je tento systém legálny alebo nie? Pokúsim sa zodpovedať tieto otázky v nasledujúcom článku.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (45)

Už skoro rok je na slovenskom "trhu" ikona zdieľanej ekonomiky, spoločnosť Uber. Pôsobí v Bratislave a jej okolí v oblasti prepravy osôb. Funguje na platforme online aplikácie dostupnej pre smartfóny a spája ľudí zákazníkov ktorí sa chcú odviesť s vodičmi, ktorí majú vlastné auto a chcú si prepravou osôb privyrobiť. V podstate ak máte auto nie staršie ako 10 rokov, máte vodičský preukaz, čistý register trestov a v karte vodiča nemáte záznam o priestupku súvisiacom s alkoholom, môže byť z vás Uberák. Zaregistrujete sa, zašlete dokumenty a jazdíte. A tu nastáva "drobný" problém - či sa jedná o legálnu činnosť.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou


Napríklad 
Zákon 455/1991 Zb.z. "Zákon o živnostenskom podnikaní"
ktorý hovorí v paragrafe 2 následovné:

"Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom."

Čiže v lajickom preklade, keďže vykonávam sústavnú činnosť vo vlastom mene, keďže vozím ľudí za odplatu tým pádom sa zo mňa stáva podnikateľ/živnostník. A ako živnostník mám vo súvislosti s vykonávanou činnosťou (vozením ľudí) voči štátu určité povinnosti. A to v dodržiavaní predpisov a zákonov. 

OPRÁVNENIE

A to konkrétne Zákon 56/2012 Zb.z. "Zákon o cestnej doprave"
ktorý hovorí že:

SkryťVypnúť reklamu

"Prevádzkovanie cestnej dopravy je podnikanie, ktorého predmetom je odplatné poskytovanie dopravných služieb verejnosti cestnými motorovými vozidlami, ktoré sú na tento účel typovo schválené (ďalej len „vozidlo“)."

"Dopravcom na účely tohto zákona je prevádzkovateľ cestnej dopravy odo dňa právoplatnosti dopravnej licencie, koncesie alebo iného oprávnenia, ktoré ho oprávňuje na poskytovanie dopravných služieb verejnosti na základe prepravnej zmluvy, a to v osobnej doprave na základe zmluvy o preprave osôb a v nákladnej doprave na základe zmluvy o preprave nákladu"

Ďalej sa v paragrafe 8 tohto zákona uvádza

SkryťVypnúť reklamu

1) Prevádzkovať osobnú dopravu možno ako autobusovú dopravu alebo ako taxislužbu.

3) Prevádzkovanie osobnej dopravy podľa odseku 1 vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča je prevádzkovaním taxislužby

Čiže sme sa dozvedeli že ak prepravujeme ľudí do 9 osôb a berieme za to peniaze, podľa zákona prevádzkujeme TAXISLUŽBU
Pokračujeme v čítaní zákona ďalej:

paragraf 27
(1) Prevádzkovať taxislužbu môže len držiteľ koncesie podľa tohto zákona.

(2) Koncesia oprávňuje dopravcu ponúkať dopravné služby a uzatvárať zmluvy o preprave osôb len na území vymedzenom v koncesii. Dopravca môže prepraviť cestujúceho z územia vymedzeného v koncesii do ktoréhokoľvek cieľového miesta v Slovenskej republiky alebo v cudzine a z cieľového miesta v Slovenskej republike na územie vymedzené v koncesii alebo prepraviť cestujúceho aj z iného miesta v Slovenskej republike, ako je územie vymedzené v koncesii, ak cieľové miesto je v cudzine.

SkryťVypnúť reklamu

(3) Udeliť koncesiu možno žiadateľovi, ktorý
a) má najmenej jedno vlastné alebo prenajaté vozidlo, ktoré spĺňa požiadavky na vozidlo taxislužby podľa § 30,
b) má vlastné, prenajaté alebo inak zabezpečené stanovište taxislužby a miesto na garážovanie alebo odstavenie vozidla taxislužby mimo času poskytovania dopravných služieb,
c) je bezúhonný podľa § 6 ods. 3 a 4,
d) má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby a
e) preukáže finančnú spoľahlivosť podľa § 6 ods. 5.

Takže ak chceme prevádzkovať taxislužbu potrebujeme k tomu oprávnenie ktoré sa nazýva KONCESIA, inak vozíme ľudí "na čierno".

No a to sme ešte neskončili. Keďže sme sa z predchadzajúcich riadkov dozvedeli čo potrebujeme ,aby sme mali vôbec oprávnenie voziť ľudí, pozrieme sa na túto problematiku ďalej, lebo oprávnením sme neskončili. Zákon pozerá a dáva požiadavky aj na VOZIDLO a VODIČA. 

VOZIDLO

pararaf 30 zákona 56/2012 Zb.z

(1) Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré:
a) je uvedené v koncesii a má v koncesii pridelené evidenčné číslo vozidla taxislužby; toto číslo musí byť umiestnené vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho,
b) je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby a telefónnym číslom dispečingu objednávkovej služby, ak ju prevádzkovateľ taxislužby zriadil; inak telefónnym číslom vodiča alebo dopravcu,
c) má pevne zabudovaný funkčný taxameter spĺňajúci požiadavky na určené meradlá, ktorý umožňuje cestujúcemu počas prepravy sledovať okamžitú cenu cestovného a ktorý vydáva potvrdenku o zaplatenom cestovnom; taxameter nemusí mať vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy,
d) má na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho základnú sadzbu cestovného; to neplatí, ak ide o vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy,
e) je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví alebo na jeho majetku,
f) je vybavené pevným alebo odnímateľným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI,
g) musí umožniť prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla alebo musí mať batožinový priestor alebo ložný priestor s objemom najmenej 375 dm3.

Takže sme sa dozvedeli z uvedeného, že v skratke vozidlo musí mať: zápis vozidla v koncesii, označenie cenníkom, obchodným menom a telefónnym číslom, overený taxameter, poistenie zodpovednosti za škodu, strešné svietidlo TAXI

VODIČ VOZIDLA

preukaz vodiča (paragraf 28 zákona 56/2012 Zb.z.)

(1) Vodičom vozidla taxislužby môže byť len ten, kto je držiteľom preukazu vodiča vozidla taxislužby (ďalej len „preukaz vodiča“). Vodič vozidla taxislužby musí byť v pracovnom pomere k prevádzkovateľovi taxislužby po ustanovený týždenný pracovný čas alebo prevádzkovať taxislužbu ako samostatne zárobkovo činná osoba.

Preukaz vodiča možno vydať tomu, kto:
a) je najmenej tri roky držiteľom vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny oprávňujúcej viesť vozidlo taxislužby,
b) má najmenej 21 rokov,
c) je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
d) je bezúhonný,
e) je odborne spôsobilý.

( (4) Odborná spôsobilosť vodiča vozidla taxislužby sa získava skúškou pred skúšobnou komisiou a osvedčuje sa vydaním preukazu vodiča.)

Zákon 8/2009 Zb.Z. - (Zákon o cestnej premávke)
paragraf 88

(6) Pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa:
b) vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na prepravu nebezpečných vecí, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.

paragraf 87

(3) Pravidelným lekárskym prehliadkam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky sú povinní podrobiť sa:
b) vodiči, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu Slovenskej republiky a ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.

Z uvedeného sme zistili, že na to aby sme mohli byť vodičom takéhoto vozidla, potrebujeme absolvovaťskúšku odbornej spôsobilosti, psychologické a lekárske vyšetrenie spôsobilosti !

Ak tieto všetky podmienky nespĺňame a nemáme potrebné dokumenty môžu nám orgány udeliť nasledovné sankcie: 

paragraf 48 zákona 56/2012 Zb.Z.

(1) Dopravný správny orgán uloží pokutu od 100 eur do 15 000 eur tomu, kto
p) prevádzkuje taxislužbu bez koncesie alebo v rozpore s ňou alebo poskytuje dopravné služby taxislužby vodičom, ktorý nemá preukaz vodiča alebo zamestnáva vodiča vozidla taxislužby, ktorý nie je v pracovnom pomere k prevádzkovateľovi taxislužby,
e) zamestnáva vodičov v rozpore s týmto zákonom, osobitnými predpismi a medzinárodnými zmluvami,
l) prevádzkuje cestnú dopravu alebo taxislužbu vozidlami, ktoré nie sú vybavené alebo označené ustanoveným spôsobom,
m) prevádzkuje taxislužbu vozidlami, ktoré nespĺňajú podmienky podľa tohto zákona alebo nie sú vybavené alebo označené ustanoveným spôsobom,

Paragraf 251 zákona 300/2005 Zb.Z. (Trestný zákon)

(1) Kto neoprávnene podniká v malom rozsahu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) závažnejším spôsobom konania,
b) tým, že použije iného ako pracovnú silu,
c) a získa ním väčší prospech, alebo
d) ako verejný činiteľ alebo v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania alebo funkcie.
(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

Takže to, že niekto vyhlási, že iba "spája ľudí" a nerobí taxislužbu prípadne nepodniká, môže byť v ponímaní zákona trochu odlišné a príslušné orgány sa na celú situáciu môžu pozerať trochu inak. Nastáva otázka, ako môže takáto platforma ďalej, hoci nelegálne fungovať v právnom štáte, ktorý je tu tak silno delkarovaný? Odpovie si asi každý sám...

Ondrej Halás

Ondrej Halás

Bloger 
  • Počet článkov:  2
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Svoju profesnú kariéru som začal v Českej republike pri zakladaní spoločnosti Comfort Consulting, ktorá sa venuje obchodu s drahými kovmi. V tejto spoločnosti som bol manažérom pobočky v Brne.Po príchode naspäť na Slovensko, som začal pracovať ako vodič taxislužby a táto problematika mi "prirástla k srdcu". Začal som sa tejto špecifickej a zaujímavej práci venovať viac.V tomto čase pôsobím ako CEO v spoločnosti EUROTAXI BRATISLAVA Zaujímam sa o témy z oblasti dopravy a práva. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

717 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Iveta Rall

Iveta Rall

53 článkov
SkryťZatvoriť reklamu