Diskuzia

Písmo: A- | A+

Noví pani - súdruhovia politici, prínosom ktorých sú nové metódy riadenia, morálny rozklad spoločnosti, vytvorenie nového typu ľudí s tmavými očami a ich svojský výklad pojmu demokracia i základné ľudské práva.

Diskusný príspevok k diskutérom k článkom, Politická a hospodárska blokácia Ruskej federácia a Príspevok k výberu sudcov ústavného súdu v SR. Nežijem v Rusku, ale v jedno štáte EU a som na sieti WIFI, ktorá funguje ako tento štát a tento štát funguje tak, ako Európska únia. Výsledkom toho je, že vloženie článku do textového editora blogérov mi trvá niekoľko hodín a úprava textu mi tiež trvá niekoľko hodín. Po uverejnení týchto článkov som sa pokúsil postupne odstrániť chyby a odskúšať vhodný editor, v ktorom napíšem článok a potom ho prekopírujem do textového editore blogérov. Výsledkom je, že najviac sa mi osvedčil AbiWord, typ písma Times New Roman, veľkosť písma 10 a ľavý a pravý okraj 3,5 cm.
A teraz sa k dizkusiam. Hej Slováci....., s veľkým es, žili, žijú a budú žiť na Slovensku. O niekto- rých ľudia hovoria, že že až tak sa bijú do prs, že si až rebra polámali, ale to im nebránilo a nebráni rozkrádať štátny majetok, štátne peniaze a iné. Títo ” Hej Slováci...”, rozdelili Česko- slovenský štát na základe rozhodnutia skupiny ľudí a politikov bez vedomia obyvateľov. Títo politici ihneď vysvetlili občanom, čo v praxi znamená demokracia. V priebehu oznamovania tohto rozdelenia, ľudia boli na námestiach i v uliciach. Objímali sa, blahoželali si a do vzduch vyletovali zátky zo šampanského. Pri prezentovaní týchto záberov si politici a celý svet uvedomil, že pre obyvateľov nastal okamžik šťastia. Zabudli, len na malý detail, rozdelenie štátu , bolo oznamované v prvých sekundách Nového roku a ľudia oslavovali vstup do Nového roka. Politici z konania ľudí pochopili, že konajú správne a vytvorili sami aj Ústavu Slovenskej republiky.

 Kde v časti Preambula je uvedené, citujem: My, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov.....teda my, občania Slovenskej republiky, uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na tejto ústave:, koniec citátu.
Z obsahu článku 2 odseku 1 vyplýva, citujem: Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. , koniec citátu.
Z obsahu článku 7 vyplýva, citujem: Slovenská republika môže na základe slobodného rozhodnutia vstúpiť do štátneho zväzku s inými štátmi. Právo vystúpenia z tohto zväzku sa rozhodne ústavným zákonom s následným referendom. , koniec citátu.
Ústava Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky neuvažovala s rozdelením štátu, ale zacitujem niekoľko článkov:
Čl. 1 Česká a Slovenská Federatívna Republika je demokratický právny štát zložený z Českej republiky a Slovenskej republiky.
Čl. 2
(1) Všetka moc v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike patrí pracujúcemu ľudu.
(2) Štátnu moc vykonáva ľud zákonodarnými zbormi, ktoré volí, a ľudovým hlasovaním (referendom).
Žiadne referendum sa nekonalo a pred verejnosťou sa utajovali jednania o rozdelení štátu. Podľa môjho názoru títo Slováci s veľkým es nekonali podľa zákona. Nik ich nesplnomocnil na rozdelenie štátu a vytvorenie svojskej Slovenskej Ústavy. Tak vznikla Slovenská republika. Nejaká skupina Slovákov s veľkým es si naplnila svoje sny a túžby ale dodnes neviem či naplnili aj túžbu občanov. Vyjadriť by sa mohli aj naší bývali i súčasní páni - súdruhovia politici. Ostatní, nech si každý urobí záver sám a kto chce môže ho aj zverejniť.
Akú Ústavu vytvorili? Z obsahu článku 15 odseku 4 vyplýva, citujem: Podľa tohto článku nie je porušením práv, ak bol niekto pozbavený života v súvislosti s konaním, ktoré podľa zákona nie je trestné., koniec citátu. Čo tvorcovia chceli uzákoniť? Likvidáciu tzv. nežiadúcich ľudí alebo činnosť agentov.
Z obsahu článku 93 odseku 3 vyplýva, citujem: Predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet., koniec citátu. Čo tvorcovia chceli dosiahnuť? Občania nemajú právo sa vyjadriť k daniam, k odvodom ani k štátnemu rozpočtu a tak došlo k uzákoneniu práva politikov na svojvoľné disponovanie s peniazmi a aj majetkom štátu.
Z obsahu článku 78 odseku 2 vyplýva, citujem: Poslanca nemožno trestne ani disciplinárne stíhať, ani ho vziať do väzby bez súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky. Ak Národná rada Slovenskej republiky súhlas odoprie, stíhanie je navždy vylúčené. Politici si uzákonili skoro 100 % -nú beztrestnosť.
V tejto ústave jej tvorcovia zabudli uzákoniť, kedy je možno trestne stíhať i ostatných volených a nevolených predstaviteľov štátu, ktorí majú imunitu.
Z obsahu článku 48, odseku 1 vyplýva, citujem: Nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi. Príslušnosť súdu ustanoví zákon. Čo môže robiť občan ak sudca a príslušný súd je skorumpovaný a preukázateľne nedodržiava zákony? Prakticky skoro nič a teoreticky mu zostávajú ešte nejaké možnosti.
V akom stave sa nachádzajú slovenské súdy, prokuratúra a polícia to vyplýva z objasňovania jednotlivých káuz a tiež z obsahu článku ‭ ‬Príspevok k výberu sudcov ústavného súdu v SR. Štát sa dôsledku pôsobenia Slovákov s veľkým es a politikov sa nachádza v kríze, ktorú podľa môjho názoru nevedia vyriešiť. Ešte čiastočne štát žije z hypoték, ktoré mu splácajú iné štáty. Tieto štáty zobrali hypotéky ešte v dobe Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a aj predtým. Čitatelia nech si nemyslia, že tým chcem obhajovať socializmus pod vedením komunistickej strany. To je skutočnosť.
Sociálne zabezpečenie občanov oproti iným štátom je podstatne nižšie a nepostačuje ani na pokrytie bežných výdavkov, čoraz viac ľudí žiada charitatívne spolky o pomoc. Charitatívne spolky so svojou činnosťou majú zvyšovať životnú úroveň sociálne slabším ľuďom, ale nesmú nahrádzať štát, ale oni ho nahrádzajú. Štát ešte po vzoru iných štátoch v EU môže ešte začať vytvárať sklady potravin a z nich rozdávať niektoré potraviny zdarma. Potraviny do týchto skladov môžu prísť darom, alebo nakupovaním za štátne peniaze a to podľa môjho názoru nie je riešenie. A tak krok za krokom vzniká slovensko s malým es. Naší nový politici vniesli do riadenia štátu aj nové metódy riadenia, viď kresba (inšpirovali ma slovenský karikaturisti). Tieto metódy riadenia používali predstavitelia komunistickej strany aj na verejných schôdzach, keď vysvetľovali občanom svoje ciele. Tieto spôsoby naši noví politici, ktorí boli niekedy komunisti, používajú aj dnes pri vysvetľovaní občanom a aj ich deťom čo je demokracia a základné ľudské práva. Čim vytvorili noví typ ľudí s tmavými očami.

Nové metódy riadenia
Nové metódy riadenia  

Naši politici a Slováci s veľký es, sa po rozdelení štátov a po vstupe do EU viac venovali privatizácii a eurofondom. Zabudli na tú skutočnosť, že nový štát je potrebne propagovať, ale nie korupčnými kauzami a podobne. V zahraničí poznajú Československo a spomínajú aj na tovar, ktorý dovážali z tohto štátu. Slovensko si často mýlia zo Slovinskom, preto je potrebné takým jedincom vysvetľovať, že Slovensko vzniklo rozdelením Československa. Predstavitelia štátu do súčasnej doby nemali snahu propagovať výsledky slovenskej vedy, techniky, vzdelania, výrobkov aj v štátoch tzv. tretieho sveta a následne uzavrieť dohody o spolupráci v oblasti vedy, vzdelania, rozvoja priemyslu i poľnohospodárstva a podobne.Tak by došlo aj k vytvoreniu nových možností na vývoz výrobkov a podobne a následne možnosť dovozu tovaru a surovín, ktoré potrebuje štát. Kladne by to vplývalo aj na znižovanie nezamestnanosti v každom štáte a k zníženiu počtu hladujúcich v štátoch tretieho sveta. Ľudia z týchto štátov prichádzajú do štátov EU, lebo chcú pracovať a žiť. Vývozom nejakých ideí do týchto štátov sa v týchto štátoch nezníži nezamestnanosť a nenasýtia hladujúci ľudia. Preto som toho názoru, že už keď Slovensko vzniklo malo by viac propagovať vo svete svoju existenciu i úroveň, odstrániť negatíva vo svojom riadení štátu a urobiť za tým bodku.

Skryť Zatvoriť reklamu