Topoľnica - čierne skládky z pohľadu úradov

Písmo: A- | A+

V mojom predchádzajúcom príspevku som vám v krátkom videu stručne predstavil niekoľko skládok v obci Topoľnica. Dnes vám ukážem, ako vyzerá v praxi ochrana životného prostredia vykonávaná úradníkom, ktorého zaujímajú tri kľúčové otázky: kedy bude fajront, kedy bude výplata a kedy pôjde do dôchodku. Dozviete sa menej podstatné veci - napríklad o pochovaní niekoľkých stovák ton odpadu, vrátane nebezpečného v okolitej prírode (a to pravdepodobne naveky), aj tie podstatnejšie - o ignorovaní týchto menej podstatných vecí úradmi životného prostredia, ich kontrolnými orgánmi, ministerstvom, ale aj prokuratúrami, ktorých úlohou je kontrola zákonnosti postupu orgánov verejnej správy, ktoré možno bez nadsádzky nazvať systémovým. A nakoniec pridám aj čerstvú novinku - reakciu jedného kontrolného orgánu na moje video z predchádzajúceho príspevku.

Postup, ako majú úrady životného prostredia postupovať v prípade uloženia odpadu na mieste inom, ako na to určenom (teda v prípade čiernych skládok), stanovuje zákon o odpadoch najmä v ustanoveniach § 18, ktoré hovoria, že úrad sa v správnom konaní najprv pokúsi zistiť pôvodcu odpadu, potom zisťuje, či boli vykonané opatrenia na zabránenie uloženia odpadu a nakoniec môže obci uložiť opatrenia na nápravu. V prípade nesplnenia opatrení má úrad možnosť uložiť obci pokutu. Poďme sa pozrieť, ako vo veci postupoval odbor ochrany životného prostredia Okresného úradu Galanta, na ktorý prešla právna zodpovednosť za konanie bývalého OÚŽP Galanta (ďalej aj "úrad").

Tri mesiace po mojom ohlásení nezákonného stavu úrad zvolal priateľské stretnutie (ktoré nazval konaním), na ktorom sa okrem dvoch úradníkov zúčastnili starosta obce, zástupcovia miestnych poľnohospodárskych družstiev a Železníc SR.

Výsledkom tohoto stretnutia bolo spísanie zápisnice z konania, na ktorom "Prítomní dohodli postup prác nasledovne: 1. Z odpadov sa vytriedia pneumatiky, plasty, ktorých zhodnotenie alebo zneškodnenie zabezpečí obec Topoľnica 2. následne sa odvezú zmesové odpady" . A aby vyzerala zápisnica dôveryhodne, úrad stanovil aj termín: 30.9.2011.

Čitateľ znalý zákona o odpadoch a správneho poriadku už z tejto jednej vety identifikuje hneď niekoľko porušení zákona a tak môže nasledujúce odstavce preskočiť, my ostatní sa poďme pozrieť na to, čo hovorí zákon a ako postupoval OÚ Galanta.

1. Podľa zákona o odpadoch má vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti povinnosť bezodkladne oznámiť uloženie odpadu obvodnému úradu životného prostredia (dnes okresnému úradu). Napriek tomu, že skládky po oboch stranách trate sú viditeľné z diaľky aj zo železničnej trate, že odpadom je zahádzaný elektrický rozvadzač ŽSR už niekoľko rokov, v spisoch úradu nie je zmienka o oznámení skládok odpadu na tomto priecestí vlastníkom pozemkov, ktorým sú pravdepodobne Železnice SR. Úrad má možnosť nesplnenie tejto povinnosti pokutovať (§ 18, ods. 7). OÚ Galanta nespravil nič.

2. Zákon ukladá úradu povinnosť pokúsiť sa v správnom konaní zistiť pôvodcu odpadu (§ 18, ods. 8). OÚ Galanta nespravil nič.

3. Zákon ukladá úradu povinnosť v správnom konaní zistiť, či vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti nie je pôvodcom odpadu, či vykonal všetky opatrenia na zabránenie vyvážania odpadu, a či z uloženia nemal prospech (§ 18, ods. 9). OÚ Galanta nespravil nič.

4. Ak úrad v predchádzajúcich krokoch nenájde vinníka, prechádza povinnosť zhodnotiť alebo zneškodniť odpad na úrad a obec (§ 18, ods. 11). Obci pripadne zneškodnenie komunálneho a stavebného odpadu a úradu ostatného (napríklad toho azbestu, ropných látok, ale aj nádob od nich, čo ste videli na videu v mojom predchádzajúcom príspevku). OÚ Galanta nespravil nič.

5. Úrad má možnosť vykonať kontrolu či si obec splnila povinnosti vyplývajúce jej zo zákona o odpadoch (§ 73, štátny dozor). OÚ Galanta nespravil nič.

6. V prípade nesplnenia si zákonných povinností alebo zistenia iného nedostatku môže úrad obci uložiť opatrenie na nápravu a termín na jeho vykonanie. Ak obec nevykoná opatrenie v určenom termíne, úrad mu podľa zákona musí uložiť pokutu (§ 73, ods. 2). OÚ Galanta nespravil nič.

Nenechajte sa pomýliť priateľskou dohodou a termínom, ktoré úradníci spomínajú v zápisnici - úrad musí kroky vykonať v poradí, ktoré stanovuje zákon a zákonom stanoveným spôsobom - a tým je začatie najmenej jedného, väčšinou niekoľkých správnych konaní, ktoré na seba nadväzujú - nestačí len spísať zápisnicu z akéhosi stretnutia, ktoré sa nazve konaním. Dôvod je jednoduchý - ak by neexistovali presné pravidlá, úrady by mohli postupovať podľa svojvôle. Okresného úradu Galanta sa to ale zjavne netýka, ten si koná svojvoľne aj tak... 

Zatiaľ sme sa dozvedeli ako má úrad postupovať a tiež to, ako postupoval - spomínate si? - OÚ Galanta nespravil nič. V tejto chvíli sa vynára otázka, ako môže občan, snažiaci sa presvedčiť úrady, aby dodržiavali zákon, postupovať v prípade, ak porušuje zákon nielen obec, ale aj úrad životného prostredia - ktorý bol sám zriadený na kontrolu dodržiavania zákona? Zákon o odpadoch pamätá aj na kontrolu úradov životného prostredia a hovorí, že výkon štátnej správy v odpadovom hospodárstve riadi a kontroluje ministerstvo (v § 68, ods. 2, písm. a).

O nezákonnej činnosti OÚ Galanta som informoval ministerstvo životného prostredia aj ministra niekoľkokrát. Neupozorňoval som síce konkrétne na skládky v obci Topoľnica, ktoré sú v porovnaní s inými menej rozsiahle, ale upozorňoval som na nezákonný postup úradu v iných prípadoch - na to, ako obce zahŕňajú odpad zeminou, nahŕňajú ho do jám, či dokonca do jazierka, zhŕňajú odpad zo svahov - a to všetko prakticky pod dohľadom úradu (aj keď neviem, či možno nazvať zatváranie očí dohľadom). Ministerstvo mohlo vykonať kontrolu na základe § 68 zákona o odpadoch - ale, ako už iste tušíte, ani ministerstvo nespravilo nič, minister sa ani neobťažoval s odpoveďou na moje upozornenia. 

So slepotou ministerských úradníkov nepohlo ani moje informovanie o vydaní niekoľkých upozornení prokurátora, ktorými Okresná prokuratúra Galanta v minulosti upozorňovala na porušovanie zákona úradom. Na nezákonnú činnosť úradu upozorňovalo ministra aj Občianske združenie TATRY, ktorému odpovedal, že všetko je v poriadku, len to chce čas...

Ďalšou možnosťou, ako sa občan môže domáhať svojho práva na fungovanie orgánov štátnej správy je požiadanie prokuratúry o prešetrenie ich postupu a vydanie príslušného opatrenia prokurátora. Požiadal som teda Okresnú prokuratúru Galanta o prešetrenie postupu úradu - výsledkom je niekoľko strán dlhá odpoveď, z ktorej zistíme, že prokurátorka práve na skládku Topoľnica - priecestie akosi pozabudla. Ďalší podnet podalo OZ TATRY - s podobným výsledkom. OZ TATRY neskôr požiadalo aj o preskúmanie postupu Okresnej prokuratúry Galanta nadriadenou Krajskou prokuratúrou Trnava. A výsledok? - škoda reči: nikto nepochybil, všetko je v poriadku a prípadný ďalší podnet bude odložený. Formulácie vyjadrení prokurátorov sa tak nápadne podobajú na vyjadrenia úradu, že len ťažko uveriť, že mohli vzniknúť inak, ako skopírovaním výhovoriek úradníčiek do upovedomení prokurátorov - a keďže sa k skládkam Topoľnica - priecestie úradníci zabudli vyjadriť, prokurátori nemali čo skopírovať. V tomto momente si občan, ktorý si naivne myslel, že vedúca úloha jednej strany sa v tejto krajine skončila pred dvadsiatimi piatimi rokmi, pravdepodobne kladie ďalšiu otázku: dokedy sa ešte budeme pozerať na to, ako si úradníci (z ktorých niektorí si dodnes starostlivo uchovávajú členské preukazy onej strany) navzájom kryjú chrbát a poskytujú podobné službičky, aké poskytujú prokurátori úradníkom OÚ Galanta? Pripomeňme si výsledok: Okresná prokuratúra Galanta v tejto veci nespravila nič , Krajská prokuratúra Trnava v tejto veci nespravila nič - aspoň teda nič zmysluplné. 

Výpočet krokov, ktoré vo veci úrad podnikol v tejto veci od podania podnetu v roku 2011 dodnes nie je príliš dlhý - spísanie jednej zápisnice a po opakovanom podaní podnetu v roku 2012 ešte jedného záznamu.

Úrad v zázname konštatuje, že obec odstraňovala plasty a pneumatiky (prečo len plasty a pneumatiky?), ale nijako to nepreukazuje. Moje fotografie ukazujú niečo iné - obec nielenže nič neodstránila, ale plastové súčiasky áut, pneumatiky, nádoby od olejov, či azbestový odpad ležia na rovnakom mieste, ako pred troma rokmi. Len odpad pri betónovej ceste "sa" za tú dobu presunul - do jamy vedľa cesty. Ale moje fotografie nemožno považovať za dôkazy - za tie možno považovať len fotografie vyhotovené úradom. A ten nevyhotovil žiadne (pretože pri písaní zápisníc a záznamov, poprdkávajúc si pritom na úradnej stoličke sa zhotoviť nedali). Zo záznamu sa ešte dozvedáme, že "nezistené osoby napriek zákazu ukladania naďalej umiestňujú ďalšie odpady na toto miesto". Ak by úradníčka miesto navštívila, zistila by, že tam nikdy žiaden zákaz nebol označený (ale nevieme, či nemala na mysli nejaký ústny, či dokonca myslený zákaz).

Ak vás podobná literatúra zaujíma, prečítajte si aj ďalšie dielko - zápis o aktuálnom stave lokality z mája 2013, ktorý mi poslala prednostka úradu ako odpoveď na moju žiadosť o sprístupnenie dokumentov zo spisu. Ak sa vám nechce čítať - prednostka mi oznamuje, že skládky boli odstránené, ale úrad nevie, kto ich odstránil. Nevie to ani obec, ani ŽSR. Ale keďže ste sa dočítali až sem, zaslúžite si, aby som vám prezradil, kto ich odstránil. Nikto. A o údajnom odstránení samozrejme neexistujú žiadne dôkazy. 

Skutočný stav vidno na videu v mojom predchádzajúcom príspevku. Ale to úradníčky pri písaní záznamov, odfukujúc si pri tom do úradnej stoličky, zistiť nemohli. A nezistili by to ani v prípade, ak by v skutočnosti vyšli do terénu - a poprechádzali sa v sukniach a lodičkách okolo auta, či nanajvýš nejakých tých pár metrov po spevnených cestách v okolí.

Na skládky sa dá totiž pozerať aj z iného uhla:

Alternatívny pohľad na skládky
Alternatívny pohľad na skládky 

Tieto obrázky som vystrihol z rovnakých videonahrávok, z ktorých sú obrázky z roka 2014 v mojom predchádzajúcom príspevku, na ktorých ste videli desiatky ton viditeľného odpadu - ale vybral som ich tak, aby zachtávali skládky z pohľadu úradníka, ktorý si po dobrom obede vyšiel na vychádzku do terénu (skládky na obrázkoch som očísloval rovnako, ako vo videu). Podobné fotografie (často vylepšené vytlačením na nejakej "vybehanej" čiernobielej tlačiarni s nedostatkom tonera) nájdete v niektorých spisoch úradu - ale len v prípadoch, keď úradníkom poskytla fotografie obec - sami sa totiž fotografovaním neobťažujú. Na základe mojich predchádzajúcich skúseností musím žiaľ konštatovať, že tieto zábery sú zároveň nahliadnutím do pravdepodobnej budúcnosti skládok - skládky zarastú divokou vegetáciou (už teraz zarastajú náletovými drevinami) - a po čase po nich neostane ani stopa - akurát tie ropné látky a iné neznáme chemikálie sa budú uvoľňovať do spodnej vody a okolitej pôdy ešte generácie.

A na koniec tu pre vás mám čerstvú novinku v prípade - odpoveď Okresného úradu Trnava Občianskemu združeniu TATRY na podnet, ktorý podali na základe môjho predchádzajúceho príspevku na blogu:

"Pretože vo Vašom podaní sa uvádza: „Pozrite si video a prečítajte najmä komentáre na jeho konci“, oznamujeme Vám, že Okresný úrad Trnava má z dôvodu Nariadenia MV SR č. 87 zo dňa 05.06. 2013 zamietnutý prístup na stránky youtube .
Z tohto dôvodu Vás žiadame o zaslanie podkladov na prešetrenie nečinnosti OÚ Galanta.
S pozdravom Škodová , OÚ Trnava, odbor opravných prostriedkov"

Keď sa nedá, tak sa nedá - alebo žeby sa iba nechcelo?

Úplne na záver ešte jeden na zasmiatie - pozrite si moje otázky Železniciam SR (číslované) za ktorými nasledujú ich odpovede (bez čísel):

1. Odkedy majú ŽSR vedomosť o týchto skládkach?
2. Aké kroky vykonali ŽSR vo veci odstránenia skládok odo dňa zistenia do dňa prijatia tejto žiadosti?
3. Železničné priecestie bolo medzičasom odstránené. Kto vykonával stavebné práce? 
4. Zrejme pri odstraňovaní priecestia bola odstránená aj časť odpadu. Majú ŽSR vedomosť o tom, kto odpad odstránil? 

- Železnice Slovenskej republiky, Bratislava (ŽSR) začiatkom roka 2011 dali návrh na zrušenie železničného priecestia v žkm 107,074 v k.ú. Topoľnica, čo aj uskutočnili na svoje náklady,
- Obvodný úrad životného prostredia (ObÚŽP) Galanta v zápisnici zo dňa 7.7.2011 uložil obci Topoľnica, aby vytriedili odpad z predmetnej nelegálne skládky a odpad odviezli - z časti realizované, 
- ObÚŽP Galanta v zápisnici zo dňa 7.7.2011 uložili Poľnohospodárskemu družstvu (PD) Kajal a AGRO-MATUŠKOVO, aby zamedzili prístupu vozidiel z ich poľnej cesty k priecestiu, a tak sa zamedzilo vjazdu vozidiel s odpadom – bolo realizované, 
- 11/2013 oznámenie o opätovnom uložení a zriadení nelegálnej skládky v predmetnej 
lokalite v zmysle § 18 ods. 6 zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch na ObÚŽP Galanta.

Mgr. Martina Pavliková, v. r.
riaditeľ odboru komunikácie

No naschvál - podarilo sa vám zistiť, na koľko otázok a na ktoré z nich mi to vlastne odpovedali? Na vaše odpovede sa teším v diskusii pod článkom.

Takto teda vyzerá ochrana životného prostredia vykonávaná úradníkom, ktorého zaujímajú tri kľúčové otázky: kedy bude fajront, kedy bude výplata a kedy pôjde do dôchodku.

Poznámka

Na začiatku článku som označil pochovanie niekoľkých stovák ton odpadu na večné časy (veľká časť odpadu bola zhrnutá zo svahu a zasypaná zeminou [skládka č. 4], ďalšia časť bola rozhrnutá po okolí pri odstraňovaní priecestia [skládka č. 2]) za menej významnú skutočnosť. Za menej významnú ju považujem nielen v porovnaní s oveľa väčšími skládkami v okrese Galanta, ale najmä v porovnaní so systémovou ignoráciou divokého skládkovania odborom životného prostredia Okresného úradu Galanta a s ignoráciou tejto ignorácie riadiacimi či kontrolnými orgánmi, či ignoráciu trestnej činnosti orgánmi, (ktoré by mali byť) činnými v trestnom konaní, alebo s ignoráciou tejto ignorácie prokuratúrami, ktoré majú dohliadať na zákonnosť konania úradov verejnej správy. 

Len skutočne systémovým a dlhotrvajúcim ignorovaním divokého skládkovania mohli v okrese Galanta vzniknúť také skládky, na ktorých sú uložené tisíce ton odpadu, často sa máčajúceho v spodnej vode - v jamách po ťažbe štrku, napríklad pri obci Tomášikovo (na rozlohe 5 hektárov, v blízkosti ľudských obydlí a zdrojov vody), pri Horných Salibách (na rozlohe 1,5 ha), skládky pri obci Šintava na jedinečnom zosuvnom území - poslednom nezregulovanom úseku Váhu na jeho dolnom a strednom toku, skládka v rovankej obci nahrnutá do jazierka, ktoré je jedným z mála pozostatkov po starých ramenách Váhu, a mnohé ďalšie, o ktorých som zatiaľ nepísal. 

Osoby a obsadenie

Pod voľnú tvrobu úradníkov (záznam, zápisnicu, zápis o stave lokality) sa podpísali pracovníčky úradu Ing. Príbelská, Ing. Szabová a vtedajšia prednostka, dnes vedúca odboru ochrany životného prostredia úradu RNDr. Belovičová.

Za chod Okresného úradu životného prostredia Galanta zodpovedali v rokoch 2011 - 2014 striedavo RNDr. Ivánová a RNDr. Belovičová, za chod Okresného úradu dnes zodpovedá Mgr. Júlia Gálová. Za chod ministerstva v rovnakej dobe zodpovedali ministri József Nagy a Peter Žiga.

Z voľnej tvorby referentov OÚ Galanta

zápisnica zo dňa 7.7.2011

záznam zo dňa 18.6.2012

zápis o aktuálnom stave lokality zo dňa 6.5.2013

Skryť Zatvoriť reklamu