Bratislava: Idú predať kino Mladosť

Jeden z bodov z pozvánky na rokovanie Mestskej rady: Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemku parc. č. 490 a domu súp. č. 100171 na parc. č. 490, Hviezdoslavovo nám. 17, spoločnosti TERA TRADE, s. r. o., so sídlom v Bratislave. Je toto pre vás dostatočná informácia? Kto z vás vie, že ide o budovu kina Mladosť, najstaršieho kina na Slovensku, v ktorej funguje už od roku 1913? Ak by ste chceli väčšie detaily k tomuto návrhu , môžete osobne nahliadať do kompletného materiálu na informačnej službe magistrátu - Front Office, Primaciálne nám. 1. Tam sa dozviete toto: Žiadateľ v žiadosti o kúpu uviedol, ze zlúčením oboch nehnuteľností by sa vytvorili podmienky pre zaujímavú rekonštrukciu polyfunkčného zariadenia v historickom centre, Cena: 43 miliónov. Stačí vám toto ako dôvodová správa na to, aby mesto túto nehnuteľnosť predalo? Mne nie, preto som sa spýtal na detaily priamo kupujúceho.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (12)
Kino Mladosť.
Kino Mladosť. (zdroj: SITA)

102 a 93 rokov bratislavského kina Mladosť

citát z roku 2003 z filmsk.sk: Dňa5. októbra 1913 sa najstaršie stále kino na Slovensku Elektrobioscoppresťahovalo z hotelu Zelený strom (kde bolo od 1905 pod názvomElektrobioscop, pozn.PP) (dnes tam stojí Carlton) do súčasnýchpriestorov kina Mladosť na Hviezdoslavovom nám. 17 v Bratislave. Akoprvé kino na Slovensku, resp. vtedy ešte v Hornom Uhorsku, používalodva premietacie stroje, čiže sa premietalo bez prestávok potrebných nazaloženie nového filmového kotúča do premietacieho stroja. Tradíciamodernosti pokračuje aj v súčasnosti, kinomá klimatizáciu, zvuk Dolby stereo, pohodlnésedadlá so zabudovaným tlmočníckymzariadením a najmodernejší akustický obklad,čím aj vlastná akustika kinosály je na najvyššej úrovni. Ako jediné kino (správne ako prvé, pozn.PP) naSlovensku má štatút Európskeho kina od Rady Európy a jeho fondu Eurimages/Europacinemas. Aké sú kultúrne zámery magistrátu? Aký vzťah má ku kinu Mladosť?

Uznáte sami, že to nie je len také obyčajné kino,len nepodstatná súčasť nejakej budovy. Mesto Bratislavasa snaží získať ocenenie Európske hlavné mesto kultúry v roku 2013 a zároveň predáva takýtopoklad. Magistrát by predsa nemal len sucho predhodiť investorovzámer na stôl členom mestskej rady a následne ajposlancom, mal by predsa vypracovať vlastnú analýzu,aké sú kultúrne zámery v Bratislave, ako simesto cení kino Mladosť, či chce aby fungovalo ďalej. A potommôže prebehnúť verejná diskusia. Keď vieme komu, načo,začo.
Nepomohli ani novinári, napríklad článok Predaj kina Hviezda rada prijala, spomína kino Mladosť raz, aj to nie v súvislosti stým, že jeho predaj bol tiež na programe rady. Predaj kinaHviezda je z hľadiska informovania verejnosti viacmenej v poriadku. Vprílohe návrhu je dôvodová správa,kde sa presne vysvetľuje, za akým účelom sa idedaná nehnuteľnosť predať. Toto pri návrhu predaja domukina Mladosť absentuje.
Ďalší dôkaz, ako sa mesto stavia k pamiatkam a kultúrnym stánkom jeten, že k predajom takýchto nehnuteľností sa odbor kultúry namagistráte vôbec nevyjadruje. Vyjadrilo sa oddelenie územného plánu afinančné oddelenie ale kultúru o názor nepožiadal nik. To je choré nie?Predaj historickej budovy, v ktorej je aj funkčné kino, je zaujímavýlen z hľadiska peňazí a zhodnosti s územným plánom.

Ako zabezpečiť nezrušenie kina Mladosť

Firme Bioscop, ktorá kino Mladosťprevádzkuje, končí zmluva s mestom v septembri tohtoroka. Ak o to požiada, získa 3 ročné predĺženie. Ale toje všetko. Potom zmluva končí a dohodne sa buď nová zmluva alebo sa kino bude sťahovaťa vlastne to už nebude kino Mladosťalebo sa kino úplne zruší.
V dôvodovej správe k predaju budovy kina Mladosť, nie je nič o kultúre, ozachovaní kina. Ani v návrhu uznesenia. Magistrát sa ževraj vyjadril, že do kúpnej zmluvysa nemôžu klásť žiadne podmienky dobudúcnosti. Ale keď si pozrieme nejaké iné uznesenie,zhodou okolností tiež súvisiace s firmou TERA TRADE, prikúpe objektov na Michalskej 22-26, vidíme tamnapríklad formuláciu: Kupujúciprevezme práva a povinnosti zo zmluvy o nájme č.18-83-0303-99-00 zo dňa 2.6.1999 v znení dodatku č. 1 zo dňa 20.6. 2001. Takže takýmto štýlom to je možné.Mesto by teda mohlo s Bioscopomuzavrieť takú zmluvu, ktorej vypovedanie by bolopre vlastníka nevýhodné. Túto zmluvuby nový vlastník musel prevziať. A potom by saukázal skutočný zámer TERA TRADE, či súfakt za kino alebo nie.

Rozhovor s investorom
(Za TERA TRADE, s.r.o. odpovedal konateľ Jozef Dučák )

PP: Ako vznikla Tera Trade?

TT: Však to si môžetepozrieť v obchodnom registri. Sme na trhu asi 4 roky a zveľadujemekapitál švajčiarskych investorov.

PP: Čím sa zaoberáte?

TT: Rozhodli sme sa nestavaťlacnú sklenenú polyfunkciu, ako to robia všetci,ale kupujeme a rekonštruujeme budovy hlavne v centre a chceme ponúknuť kultúrne a oddychové priestoryv pôvodnej architektúre Starého Mesta.

PP: Chcete kúpiť budovu kina Mladosť, prečo?

TT: Vlastníme ajvedľajšiu nehnuteľnosť a v spojení s budovou kinaMladosť máme šancu realizovať nášzámer spraviť kultúrno-stretávacie miesto. Aj prestaromešťanov, aj pre návštevníkov.

PP: Čo to znamená, v detailoch?

TT: Nemôžeme prezradiťúplne všetko, ale súčasný stav, keďvás do kina pustia tesne pred predstavením a popredstavení zas von, sa nám zdá prekonaný.Ľudia potrebujú väčšiu pridanú hodnotu,ďalšie služby, kaviareň, čitáreň, internet,informačné stredisko a podobne. Bol by tam priestor aj namenšiu spoločenskú halu.

PP: To znie zaujímavo, ale dajme tomu, že vámverejnosť neverí a chce nejaké záruky. Vedeli byste si predstaviť, že by ste boli v kúpnopredajnej zmluve medzivami a mestom zaviazaní prevádzkou kina audržiavaní celkového kultúrneho charakteru tohomiesta?

TT: S tým nemáme žiadnyproblém. Kľudne. My naopak budeme žiadať záruky, že kinoMladosť bude ďalej prevádzkované. Lebo to kino jepodstata celého nášho zámeru.

PP: Budete nadstavovať?

TT: Možno, maximálne 1 poschodie, aby sme boli zarovno s ostatnými budovami.

PP: Hovorí sa, že tam chcete mať aj hotel.

TT: Je to jedna z alternatív.

PP: Ako budete riešiť parkovanie?

TT:Veľa možností nie je. Keby sa napríklad Hotel Danube rekonštruoval, mohlo by vzniknúť niečo na spôsob garáží Carlton. Musí byť záujem ajmesta a dalších okolitých prevádzok.

PP: Máte aj ďalšie zámery?

TT: Na Michalskej sme kúpilisúbor domov Michalská 22-26. Sú tohistorické budovy, s mnohými podzemnýmipriestormi, vhodné na vernisáž, predstaveniadivadelného súboru, koncerty, klub. Zámer jevšetko toto skĺbiť, aby to bolo využité, priestorovo ajčasovo. Kultúrne centrum.

PP: Kúpili ste to za 10 miliónov, nie je to "pod cenu" ?

TT: Cena bola podstatne vyššia, napríklad bolo treba odkúpiť od nájomcu jeho práva, ktorým mu mesto prenajalo objekty na 45 rokov a nevedelo to vysporiadať a vypovedať, ani prinútiť k rekonštrukcii. Tobola významná položka. Ďalej bolo treba vysťahovať nájomcov, čo tiežniečo stálo.

PP: Kritizujú vás aj za to, že ste v roku 2003 nasľubovali objekty rekonštruovať a napriek tomu chátrajú.

TT: Po prvé, podľa Listuvlastníctva sme nadobudli budovy až 21.11.2005. Až po tomto dátume saspoločnosť mohla ujať svojich práv a prevzala objekt - začala sazaoberať sanáciou objektu aby skutočne nespadol. Bolo treba urobiťzameranie objektov,ktorý je podmienkou pre dalšiu pracu. V decembri2006 bol ukončený Pamiatkový a reštaurátorský prieskum a v tom termínesme aj prevzali autorizovanú dokumentáciu. Súčasne prebiehal ajstatický prieskum a posúdenie statickej devastácie budov. Neskôr sme nazáklade týchto krokov prevzali návrhy na spôsob ochrany a prípadnejrekonštrukcie uvedených faktov. V súčasnosti prebieha pamiatkový areštaurátorský prieskum zo strany Zámočníckej ulice a objednali smearcheologický prieskum, kedže v niektorých pivniciach budemeodstraňovať návažku a toto musia preveriť archeológovia. Po skončenítýchto úkonov požiadame o záväzné stanovisko Krajský pamiatkový úradako treba s uvedenými pamiatkami naložiť.
Po tomto stanovisku vieme sformulovať zadanie pre sútaž architektov, potom ju vyhodnotíme, kde vyberieme pre tento účel najlepší návrh, tento musí zase prebehnúť pripomienkami, potom zadáme výrobu projektu projektantom, a pokúsime sa získat územné rozhodnutie od stavebného uradu. Na zaklade toho upravíme podmienky pre projekt na stavebné povolenie, po jednaniach a dohodách dúfam že dostaneme stavebné povolenie. Vyberieme najlepšieho dodávateľa stavebných prác, postavíme - zrekonštruujeme, skolaudujeme, preberieme stavbu, zariadime interiér dobovým mobiliárom a spustíme prevádzku. Pracujeme podla Vas pomaly a zle ?

PP: Keď toto všetko počujem, tak ani nie.

PP: Nemôžeme nespomenúť aj budovu susediacus kinom Mladosť, Hviezdoslavovo námestie č.16, ktorú stekúpili aj s nájomníkmi od reštituentky.

TT: Kúpili sme budovu odvlastníka, ktorý mal všetky doklady. Aknájomníci cítia krivdu, nech sa obrátianiekam inam. My im na základe ústavnéhozákona zabezpečíme náhradné ubytovanierovnakého štandardu, staviame pre nich bytový domna Moravskej.

PP: Architekti hovoria, že budovy č.16 a 17 historicky nemajú nič spoločné, vy to chcete spojiť, je to vhodné?

TT:Architekti hovoria správne, aj my tak hovoríme: Nemajú nič spoločné anihistoricky a ani stavebne, ale môžu mať tematicky. Teda môžu funkčnespolu pôsobiť pri zmenekvality spoločenského a kultúrneho života v strede mesta, je to ako vofilme - scény sú na rôznych miestach v rôznych kulisách, ale myšlienkaje jedna. Ale pre poriadok, bolo by vhodné, predtým ako sa budemezasvätene vyjadrovať k týmto objektom, nechať prebehnúť archeologický,pamiatkový a reštaurátorský prieskum, prejednať to na príslušnýchúradoch a komisiách a potom rozdávať rozumy - toto budeme žiadať odnašich architektov.

PP: Kedy môžeme čakaťrealizáciu vami načrtnutého zámeru za predpokladuúspešnej kúpy ?

TT: Bude to realizované postupne, v horizonte 4-5 rokov by to mohlo byť hotové .

Záverom k predaju kina Mladosť

Konkrétne

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
 • Ponúkanácena je 43 miliónov. Je uvedené, že je stanovená podľa znaleckéhoposudku. Je to málo alebo veľa? V inom bode sa bude prejednávať predajbudovy na Židovkej ulici č.1, za ktorú 2 záujemcovia ponúkajú 112 a 110miliónov ( Teraz si nevšímajme, to že podobnosť týchto 2 cien jepodozrivá, a vyzerá to tak, že sa mal len vytvoriť dojem verejnejsúťaže). Čo má väčšiu cenu? Dom na Hviezdoslavovom námestí s fungujúcimrekonštruovaným kinom alebo dlhodobo nepredajná budova nad hlavnouStaromestskou cestou? Teraz mi napadá, že sú plány Staromestskúpremostiť v tej časti pešou zónou, čiže do budúcna by budova získala nacene.

 • V materiáli chýba stanovisko mestskej časti Staré mesto, pamiatkárov a bližší popis zámeru.

 • Predkupné právo na budovu kina má Ministerstvo kultúry. Využije to?

 • Aknie, právnici magistrátu by mali do kúpnopredajnej zmluvy zakomponovaťzáväzok prevádzkovať kino (samozrejme nie takto 2 slovami, alepresnejšie špecifikovať).

 • Musí vôbec mesto túto budovu predať?V rozpočte na tento rok schválili kapitálové príjmy z predaja majetkumesta na 610 miliónov. Horeuvedená Židovská 1 je za 110 miliónov,Hviezda ide za 60, Mladosť za 40. To chcú naplniť plán za prvé 3mesiace?

Všeobecné

 • Chýba aspekt verejnej súťaže. Magistrát by mohol tento zámerzverejniť aspôň v troch médiách (z toho aspoň jedno celoslovenské) aprijímať ďalšie cenové a projektové ponuky aby si vedelo čo najlepšievybrať.

 • Uvádza sa, že vlastníkom nehnuteľnosti je Hlavné mestoBratislava, ale mohlo by sa spomenúť ako túto nehnuteľnosť nadobudlo.Ako aj všetky ostatné, ktoré plánuje predať. Nech sa nezabudne akomesto pozemky a budovy získalo!

 • Mesto by malo zverejniť prerokovaný a schválený súpisprebytočného majetku mesta, čo by vylúčilo rozhodovanie ad-hoc aprekvapivé neočakávané predaje nehnuteľností.

 • Neboloby odveci sa pozrieť na zmluvu o prenájme medzi mestom a Bioscopom.Keby ste si to chceli pozrieť na stránke magistrátu na to aké zmluvy mámesto uzatvorené s ďalšími subjektami, nájdete sľubnú linku: Zmluvy a dohody hlavného mesta. Ale je tam len JEDNA JEDINÁ zmluva uvedená!

 • citát z Bratislavských novín 3/2007: A.Dyttertová, námestníčka primátora: "Budemsa snažiť každému predaju majetku mesta venovať osobitne, s dôrazomna to, aby sa neprihliadalo len na sumy, ktoré mesto z jednotlivýchpredajov získa, ale aj na potreby mesta v budúcnosti. Myslím si, žemajetok mesta by sa mal viac prenajímať a menej predávať, čo platínajmä v prípade nehnuteľností v centre mesta."

Pokus o verejnú diskusiu

Prosím vyjadrite sa v diskusii kčlánku, čo si o tom všetkom myslíte akto nemáte čas, aspoň zahlasujte v ankete pod článkom.


Anketa od BlueBoard.cz

Palo Petras

Palo Petras

Bloger 
 • Počet článkov:  89
 •  | 
 • Páči sa:  0x

nekompromisný ale konštruktívny kritik Zoznam autorových rubrík:  NezaradenáKritika inštitúciíVýstavbaDopravaPolitikaSpoločnosťEkonomikaInéČítať pri 1.návšteve! v1.1

Prémioví blogeri

Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

53 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

278 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Iveta Rall

Iveta Rall

56 článkov
SkryťZatvoriť reklamu