BA:Marcové predaje pozemkov (Lesík na Krasovského)a iné

Nakoľko primátor aj s parťákmi predávali Bratislavu v Cannes, posunuli zasadnutie Mestskej rady Bratislavy na 22. marca 2007 (štvrtok) o 9:00 h. Už dnes ráno, zasadá Komisia pre správu majetku mesta o týchto predajoch a o 10 dní zasadne bratislavské zastupiteľstvo. Najväčší ohlas určite vyvolá návrh na predaj lesíka na Krasovského a pozemku vedľa neho. Prichádza paradoxne potom, čo študenti architektúry vypracovali niekoľko návrhov na riešenie daného územia inak ako zastavaním. Komentujeme podstatnejšie body z návrhu programu:

Písmo: A- | A+
Diskusia  (5)
Obrázok blogu
(zdroj: www.sad-janka-krala.sk)

2.Návrh na usporiadanie nevymožiteľných pohľadávokhlavného mesta SR BratislavyZaujímavý bod. Ide celkom o 119 miliónov, ale veľa, skoro 200 dlžníkov. Niektoré veci sú z r. 1995.

3.Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú.Nivy, spoločnosti Ballymore Danube, s. r. o., so sídlom v Bratislave Vyzeráto, ako keby sa predávali cesty - také slížiky. Nebolo to tak,že Ballymore postaví cesty a odovzdá ich mestu? Načo ich teda kupuje?Aby neskôr daroval? Mesto predáva 6360 m2 po 25.000,-/m2, t.j. za 159miliónov. To je zatiaľ najvyššia suma za 1 meter štvorcový, akú kedy mesto navrhlo! O čo tu ide? Sú to pozemky na brehu Dunaja predEuroveou. Tieto pozemky má Ballymore prenajaté do 15.5.2015. Tátospoločnosť má na niektoré pozemky predkupné právo do 29.1.2009, resp.do 16.10.2008.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Pripomeňme si, ako mestovyriešilo pomocou Ballymore malinký problém, ktorý si samo spôsobilo.Totiž odsúhlasili predaj PKO a pritom nemali žiadny náhradný kultúrnystánok. Nakoniec tesne pred voľbami schválili budúci dlhodobý nájom nehnuteľnosti - stavby Auditóriav Bratislave, k. ú. Nivy, na Pribinovej ulici, na dobu 30 rokov, od spoločnostiBallymore Danube, s.r.o., so sídlom na Mostovej 2 v Bratislave, , za cenu 130 000 000,-- Sk za celý predmet nájmuza prvých 12 rokov nájmu, čo je cca 11 miliónov na rok, a po 12 roku bude nájomné v sume 189,96 EUR (cca 6500 Sk) za 1 m2/ročne podlahovej plochy. + zvyšovaťo mieru ročnej inflácie.

SkryťVypnúť reklamu

6.Návrh na predaj novovytvorených pozemkovv Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5057/3, parc. č. 5057/4a parc. č. 5059/2, spoločnosti CITY Trade, s. r. o., so sídlomv Bratislave

Firma CITY Trade, s.r.o. je zrejme pre verejnosť neznáma, možno skôr pod pôvodným menom COLUMBEX TRADE). Spoločníci sú Michal Lazar a Optifin Real a.s., ktorú podľa niektorých médií ovláda Alexej Beljajev. Ale menované osoby sú minimálne poslednú dobu veľmi známe, sú spomínaní v prípade zhorenia strechy v Starom Meste (viac pozri článok v Pravde ).

Firmasi chce kúpiť pozemok pod svojím kontajnerom na smeti. Keď toto žiadalispoluvlastníci bytových domov v iných lokalitách, mesto im odmietlopredať pozemok pod kontajnerovým stojiskom.

SkryťVypnúť reklamu

8.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú.Petržalka, parc. č. 5105/299, spoločnosti IPD – International PropertyDevelopment, s. r. o., so sídlom v Bratislave

Toto je asi najväčší trhák. Predaj lesíka na Krasovského 5063 m2 za 3000,-/m2 !Z druhej strany cesty z mosta sa v tomto istom mesiaci predávalipozemky za 19.059,- Sk/m2. Pritom lesík je tesne vedľa Sadu JK! Zazáchranu lesíka bojujú ochranári už 2 roky, existuje petícia 14 tisícpodpisov za zachovanie lesíka. Tento bod ide do mestskéhozastupiteľstva už štvrtý krát! V lesíku rastú zdravé stromy. 28ks stromov o rozmerov nad 200 cm obvodu, z toho 2 majú 460 a 461 cm -úplne v dobrom stave. Sú to mimoriadne jedince, na území mesta sa takáskupina topoľov už ani nenachádza.

SkryťVypnúť reklamu

Bratislavskéregionálne ochranárske združenie vypracovalo návrh na vyhlásenie lesíkaza chránený krajinný prvok (chránené územie). Obvodný úrad životnéhoprostredia ( ObUŽP)nezačal proces vyhlasovania, hoci Štátna ochrana prírody tento návrhBROZ odobrila, uznala územie za vhodné na vyhlásenie. ObUŽP nekonal vzáujme ochrany prírody, ale v záujme ochrany investora - nájomníka.Nezaoberal sa dôvodmi uvedenými v návrhu a potvrdenými v stanoviskuštátnej ochrany prírody, ale prihliadal na nájomný vzťah.

Naúzemí lesíka nejde iba o stromy, ale aj o výskyt chránených zivočíchov.Zatiaľ bol urobený entomologický prieskum. Další zoologický prieskum,ani ornitologický , urobeny nebol. Ak by sa územie lesíka zlikvidovalo,došlo by k vážnemu porušeniu zákona o ochrane prírody a krajiny. Na tosme upozornili starostu Ftáčnika. On môže rozhodnutie, súhlas na výrub,zrušiť.

9.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú.Petržalka, parc. č. 5105/238 a parc. č. 5202/8, spoločnosti Farch, s. r. o., so sídlom v Bratislave

Tretíkrát ide tento bod do mestského zastupiteľstva. Je to taká dvojička spredošlým bodom. Aktívni občania v tejto lokalite navrhli spraviť park,ktorý by prechádzal do Sadu Janka Kráľa. Problematiku pozemkov v bodoch 8 a 9 a Parku Chorvátske Rameno sa budeme venovať detailnejšie neskôr.

10.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú.Ružinov, parc. č. 1286/38, spoločnosti ŠIROKÉ, s. r. o., so sídlom vBratislavePredaj 1357 m2 za 5.000,-/m2, spolu 6 785 000,- Pozemok pod telocvičňou na ulici V. Figuša Bystrého. Telocvičňu vlastní tiež spoločnosť Široké (jedna z ďalších rodinných firiem Chrenkovcov), preto aj pozemok sapredáva jej. Hoci aj Golf Club Bratislava Bernolákovo, a. s. požiadalao kúpu. Bojím sa, že po kúpe pozemku sa telocvičňa zbúra a vzniknepolyfunkčná výstavba.

12.Návrh na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú.Podunajské Biskupice, parc. č. 5481/2

280 m2 za cenu 3.000,-/m2 na rohu Korytnickej a Bodrockej ul. za účelom stavby polyfunkčného objektu.

13.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú.Vrakuňa, parc. č. 3551/24, parc. č. 3551/15 a časti parc. č. 3551/27a parc. č. 3553/25, spoločnosti JL spol. s r. o., so sídlomv BratislavePredaj pozemkov na Dvojkrížnej ulici, 1759 m2, za cenu 3.000,-/m2. Časť pozemkov má spoločnosť JL, s.r.o. v prenájme, má tam autoservis, chce pozemky pod budovami + dokúpiťďalšie. ) Je tento systém, že mesto najprv spraví dlhodobý prenájom apotom predáva pozemok nájomcovi, zavedený preto, aby sa OVERIL nájomca,aby nepredávali hneď neznámym firmám?

14.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú.Nové Mesto, parc. č. 13639/5, parc. č. 15101/4 a parc. č. 15102/27,spoločnosti VIGOR, a. s., so sídlom v Trenčíne

Predaj2076 m2, za cenu 2.500,-/m2, spolu 5,19 mil. Je to čudné, lebo v LV jeplocha 1551 ako vodná plocha. Pozemky sa nachádzajú za traťou naVajnorskej, akoby v areáli Istrochemu. Podľa súdneho znalca je časť(195 m2) za cenu 3.146,-/m2. Ostatné parcely - prechádza cez nenadzemné teplovodné veľkokapacitné potrubie a jeho ochranné pásmo.Pozemky nie je podla znaleckého posudku možno užívať, sú zarastenéburinou a zahádzané odpadkami - preto cena iba 943,8 Sk/m2.

Takza to, že sa pozemok podľa súdneho znalca nedá užívať, je stanovenánízka cena? A kto dovolil zanedbať pozemok? Čo robil vlastník anájomnca? Znehodnotil mestský majetok? Takto to máme chápať? Vtipné súvyjadrenia jednotlivých oddelení magistrátu:

  • oddelenie územného plánu - predmetné uzemie je súčasťou funkčnej plochy určenej pre funkciu vyhradená zeleň ochranná

  • Oddelenie životného prostredia - pozemky nie sú súčasťou verejnej zelene

Pozdĺžulice Za stanicou sú stromy. To je úplne klasický príklad chápaniaverejnej zelene magistrátom - darmo sú tam stromy a je to pozemok vovlastníctve mesta, nie je to verejná zeleň. Je viac ako pravdepodobné,že mesto sa o tú zeleň nestará, hoci podľa zákona č. 543/2002 o ochraneprírody a krajiny je vlastník pozemku povinný sa o dreviny starať,ošetrovať ich a udržiavať. Mesto sa stará iba o veľmi malú časť zelenevo svojom vlastníctve. Ak je to podľa ÚP ochranná zeleň, má sa o ňustarať.

Načo tomu Vigoru bude pozemok, kde ide teplovodné potrubie?18.Návrh na predaj novovytvorených pozemkovv Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 256/1, parc. č. 256/10, parc. č. 256/11,parc. č. 256/12, parc. č. 256/13 a parc. č. 256/15,spoločnosti INVESTMENT CONSULTING INTERNATIONAL, s. r. o. , so sídlom v Bratislave

Pozrime sa, ex primátor Moravčík a jeho šéf magistrátu Hoffmann ! Skončia tak aj Ďurkovský a Pavlovičová? 1530m2 za 3.000,-/m2. Je to na Perneckej, za nám. sv. Františka. Bytovédomy sú už postavené, teraz sa kupujú pozemky pod nimi. To je nejakýdivný postup, najprv stoja domy, potom sa odkupujú pozemky.Pozemky snovostavbami za 3000,-/m2. Je to to ukážka pripravovanej pôdy (ako sem pasuje tento zvrat alebo zvratok) ? Kto podpisoval nájomnú zmluvu na tie pozemky?

21.Návrh na kúpu častí pozemkov v Bratislave, k. ú.Rača, parc. č. 1007/146 a parc. č. 1007/147

Mesto kupuje od 8 ľudí pozemky pod komunikáciami. V r. 2001 MsZ schválilo odkúpenie za cenu 35,-/m2.Majitelia nesúhlasili, chceli súdnoznalecký posudok - ten bol na3.024,-/m2. MsZ toto neschválilo 25.5.2006. Jedna z majiteliek to dalana prokuratúru. Krajský prokurátor listom oznámil, že by bolo žiadúceopätovne predložiť vec na pracovné rokovanie MsZ. Z dôvodu, že mestoBratislava ako vlastník miestnych komunikácii má zákonnú povinnosť voverejnom záujme pozemky pod komunikáciami od dotknutých vlastníkovkúpiť!
Ak je súdnoznalecká cena kdesi v Rači viac ako 3000,-, aká je potom trhová cena pozemkov pri Sade Janka Kráľa ?!? 22.Návrh na kúpu pozemkov v Bratislave, k. ú.Rača, parc. č. 1448/21 a časti parc. č. 4839/18

Tu je zas návrh na kúpu pozemkov, ktoré mesto predalo, ale nevlastnilo.Vlastníci to zistili, žiadali vyrovnanie sa s mestom. Mesto ponúklocenu 10,-/m2, oni nesúhlasili, ich právny zástupca poslal mestu pokus o zmier a cenu 2000,-/m2.

Čo v tej Rači robia ?!?

26.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupnéhopráva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú.Nové Mesto, pozemkom parc. č. 12828/1, parc. č. 12828/2 a stavbesúp. č. 11512, vo vlastníctve spoločnosti Victory sport, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

na Junáckej 6. Victory šport nedávno zažiadalo o kúpu pozemku na ktoromstojí ich budova. Bolo vyhovené ale obratom chce firma predať ajpozemok aj dom a mesto sa má vyjadriť, lebo má predkupné právo. 30.Návrh na odpustenie pohľadávky v sume 6 891 330,–Sk

firma RO-TI Invest,s.r.o. bola nájomcom pozemkov v Dúbravke - využitie pozemkov na občianskuvybavenoť - obchod Dúbravanka. Firma zaplatila oneskorenénájomné. Požiadali o odpustenie sankcií aj preto, ze investoval nemaléprostriedky do skvalitnenia ZP, vybudovania detského ihriska, sadové aterénne úpravy v Dúbravke.
konatel spolocnosti Roman Ruhig, Male palenisko. Neviem, kde sa nachadzaju pozemky, ktore mal v najme, su tu iba parc.c.
jaj, uz viem, je to obch. dom Dubravanka a okolie.
Záver

1. Mesto takýmto rozbehom rýchlo naplní plán predať nehnuteľnosti za 600 miliónov, tak ako má v rozpočte
2.Keby na ostatnom zastupiteľstve predali pozemky v koridorerýchloelekričky za normálnu trhovú cenu, už by bol TERAZ naplnený stav.
3. Súdnoznalecká cena sa používa väčšinou pri kúpe, nie pri predaji. Pri predaji sa iba uvádza suma 3000,-Sk/m2, či je to Petržalka, Dúbravka, Karlova Ves, Ružinov.

4.Mesto predáva bez verejnej súťaže, a nielen to, ani nehodnotíspoločnosť, ktorá zažiadala o kúpu. Poradíte mi v diskusii ako by sa dadalo riesiť? aké kritériá posudzovať a akú ich váhu nastaviť?

Anketa od BlueBoard.cz

Palo Petras

Palo Petras

Bloger 
  • Počet článkov:  89
  •  | 
  • Páči sa:  0x

nekompromisný ale konštruktívny kritik Zoznam autorových rubrík:  NezaradenáKritika inštitúciíVýstavbaDopravaPolitikaSpoločnosťEkonomikaInéČítať pri 1.návšteve! v1.1

Prémioví blogeri

Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

713 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
SkryťZatvoriť reklamu