reklama

Ba: Poslanec Duni v trojroli Vežiak proti škôlke [DOPLNENÉ!]

[DOPLNENÉ 23.8.2007 12:00 o 2.postavu v hre, Otta Novitzkeho, tiež SDKÚ a o 2 rozsiahle diskusné príspevky oboch strán] Mestský poslanec Duni/SDKÚ-DS hrá trojrolu (vysvetlenie na konci článku) v tragédii Vežiak proti škôlke a proti novému ÚP na Letnej ulici v Novom Meste. Na zorientovanie si môžte najprv prečítať článok SME a potom bližšie podrobnosti uvedené tu. Pricirkuloval mi e-mailom otvorený list starostovi Mestskej časti Bratislava Nové Mesto Frimellovi, ktorý píše Mgr. Rudolf Kusý, nezávislý poslanec z miestneho zastupiteľstva, 17. augusta 2007:

Písmo: A- | A+
Diskusia  (18)

Miesto predstavenia

Obrázok blogu

Dejstvo 1: Otvorený list

Vážený pán starosta Frimmel,

v najbližšíchdňoch má stavebný úrad MČ Nové Mesto rozhodnúť o vydaní stavebnéhopovolenia pre firmu DUNI & PARTNERS, ktorá má v pláne zbúrať jasle,ktoré sú v bezprostrednej blízkosti Materskej škôlky Letná a na ich miestepostaviť komplex polyfunkčných 6 a 12 podlažných budov. Proti ich výstavbesa v petícii postavili nielen rodičia, obyvatelia blízkeho sídliska aĽudovej štvrte, ale aj okolitých ulíc.

Dôvodov je niekoľko:

1. Ulice Hálkova, Letná a Za kasárňou, ako aj vedľajšieulice nie sú dimenzované na zvýšenie dopravy a parkovacie miesta vyčlenenév podzemnom parkovisku sú nedostatočné. Ak totiž odrátame tie, ktorépatria k jestvujúcim obytným blokom, tak na zhruba 1100 m2 plánovaných administratívno-obchodnýchpriestorov zostáva 38 miest pre všetkých zamestnancov, obyvateľov a zákazníkovplánovaného polyfunkčného komplexu. Ostatní budú musieť parkovať nachodníkoch a trávnatých plochách pred našimi domami!

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

2. S jasľami, ktoré sa majú búrať, je spojenánajväčšia materská škôlka našej mestskej časti. V prípade, že sa začne výstavbaobjektov, pracovníci hygieny nebudú mať inú možnosť, než škôlku zatvoriť. Nieje predsa možné, aby počas búracích a stavebných prác, normálne fungovala v bezprostrednejblízkosti materská škôlka. Hluk, otrasy, prach, stavebný ruch a s týmspojená ochrana bezpečnosti, tomu všetkému nesmú byť vystavené malé deti.

3. Ak odhliadneme od skutočnosti, že za stavboua jej projektovaním sú osobne zainteresovaní dvaja poslanci mestskej častíza SDKÚ - pán Duni, ktorý je zároveň tajomníkom miestnej rady a pánNovitzky, neúspešný kandidát na starostu, uvedená stavba je v príkromrozpore len s 10 mesiacov starými predvolebnými sľubmi ich voličom.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

4. Budova jaslí bola pánovi Dunimu odpredaná na účely zriadeniaredakcie a vydávania Novomestských novín. Zatiaľ vyšlo iba jedno číslo –a to pred voľbami. Takže by bolo správne dať pánovi Dunimu možnosť, abymohol podľa dohody v tejto prospešnej aktivite pokračovať.

V máji2007 som ako člen Rady združenej ZŠ Riazanská a MŠ Letná nerozumel silnémutlaku zo strany časti poslancov mestského zastupiteľstva zrušiť našu najväčšiuškôlku, respektíve, presunúť škôlkarov do priestorov základnej školy. Hlavným dôvodombola ekonomická strata vyplývajúca z vysokej spotreby za teplo. Takženamiesto inštalácie samostatného kotla (tak ako nám to odporučili aj teplárne!!!),bude pre mestskú časť, podľa týchto poslancov, údajne ekonomickejšie investovaťdo prestavby objektu základnej školy, odhlučnenia priestorov, nových hygienickýchzariadení, samostatného vchodu, prebudovania ihriska, zriadenie nových šatní,prebudovania jedálne a zabezpečenia dôsledného oddelenia od žiakov školy. Dnes,v kontexte súčasných informácií, to vnímam už len ako špekulatívnu snahuniekoľkých jednotlivcov získať lukratívny pozemok na úkor obyvateľov mestskejčasti, našich deti, ako aj tej trocha zelene v meste.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Vážený pán starosta,

my si nemôžeme dovoliť rušiť škôlky a ani ichpresúvať do náhradných priestorov základných škôl! A to ani na Letnej, aninikde inde. V súčasnosti sa zvyšuje počet novonarodených detí, nakoľko najsilnejšiepopulačné ročníky´72 až ´86 si iba teraz zakladajú rodiny. To znamená, že sabude postupne zvyšovať i počet detí v našich jasliach, materských a základnýchškolách. Preto v najbližších rokoch budeme potrebovať každú jednu materskúa základnú školu, ktorá nám ešte zostala.

Váženýpán starosta, sú situácie kedy je jasné, čo je správne a čo nie je, čo je dobrépre ľudí a čo nie. Je nesprávne, ak chce niekto presadzovať osobnýprospech namiesto verejného a parazitovať na našich deťoch. Je dvojnásobnenesprávne, ak ide o volených zástupcov občanov - poslancov.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Preto Vás otvorenežiadam, zastavte územné konanie v prípade súkromného polyfunkčnéhokomplexu, ktorý ma nahradiť verejnú budovu – mestské jasle a nepodpíštestavebné povolenie!

S úctou

Mgr. RudolfKusý
poslanec
Dejstvo 2: Zajtrajšie stretnutie občanov

Ohľadne tejto kauzy je zvolané petičným výborom aj stretnutie občanov. Kto máte záujem, čítajte pozvánku:

POZVÁNKA

Susedia!

Ako viete, od mája tohtoroka bojujeme proti plánu tajomníka Miestneho zastupiteľstva Bratislava Novémesto p. Duniho, zo spoločnosti DUNI&PARTNERS postaviť na mieste detskýchjaslí na Hálkovej-Letnej polyfunkčný komplex zložený zo 6 a 12 poschodovejbudovy. Rovnako tak nesúhlasíme s plánmi Miestneho úradu zatvoriť škôlku.

Začali sme podpisovanímdvoch petícii. Prvá bola namierená proti plánovanej výstavbe a druhá protizatvoreniu škôlky a jej presťahovaniu do nevyhovujúcich(pre škôlkárov) priestorovškoly.

Po troch mesiacoch máme zasebou listy adresované poslancom miestneho zastupiteľstva, starostovi,primátorovi, stretnutia s pánom Dunim a jeho kolegami, ale tiež vďakaspolupráci advokátskej kancelárii, ktorá sa nás ujala pro bono odborné námietkyna stavebný úrad, odvolanie proti rozhodnutiu úradu verejného zdravotníctva, činávrh na preskúmanie jeho rozhodnutia orgánom nadriadeným.

Radi by sme Vás informovalio našich doterajších krokoch, momentálnych výsledkoch rokovaní s p.Dunim, komunikácii so stavebným úradom, orizikách aj o našich možnostiach.

Chceme si vypočuť Vášnázor a spolu sa dohodnúť na ďalšom postupe.

Preto Vás pozývame na stretnutie občanov, ktoré sabude konať vo štvrtok, dňa 23. augusta 2007, v areáli MŠ Letná o 18.00hod.

Uvedomujeme si, že každýz nás má dosť svojich starostí. Niekto si možno nevie prestaviť, čo budeznamenať zvýšenie dopravy, hluku a nedostatku parkovacích plôch preRiazanskú, Hálkovu, Kukučínovu a ďalšie priľahlé ulice. Iného nejaká škôlkanemusí zaujímať, lebo deti ešte nemá, alebo sú už odrastené. Ak však nedáme jasne najavo naše predstavyriešenia situácie, nabudúce sa nás už nikto nebude pýtať čo chceme my. My,ktorí tu žijeme.

Tešíme na Vás!

Mgr. Rudolf Kusý Mgr. Katarína Poláčková Ľuboš Fiam

nezávislý poslanec hovorkyňa petičného výboru rada rodičov

Z bulletinu k tejto hre

Trojjediný Gerti Duni (SDKÚ-DS) doteraz skrýval v sebe jedinečný talent preherectvo, ktorý sa v tejto tragédii teraz naplno prejavil.
V prvej role, ako mestský poslanec, schválil nový Územný plánmesta Bratislavy, ktorý na inkriminovanom mieste určuje malopodlažnúzástavbu, t.j. maximálne 4 nadzemné podlažia (Kto si chcete pozrieť courčuje nový Územný plán vo vašej lokalite, návod je v článku - Ako zistiť, čo vám postavia pod oknami )

V druhej role, ako investor, spoločník firmy Duni and Partners ,kúpil predmetnú budovu jaslí za účelom vybudovania redakcieNovomestských novín. Tento zámer poňal ako sa vraví od základov, chcejasle zbúrať a postaviť tam 12 podlažnú budovu, zrejme aby malaredakcia adekvátne priestory.

No a v tretej role ako tajomník Miestnej rady Bratislava Nové Mesto, je vlastne na strane úradu, ktorý túto výstavbu povoľuje.

2.postavička komunálnej politiky v tejto kauze. Ing. arch. Otto Novitzky z SDKÚ, bývalý mestský poslanec, teraz "už len" miestny. Jeho firma MAX-ART je autor projektu. Má záujem riešiť aj prestavbu hotela na Železnej studničke, čo je samostatná kauza.

Prečo to posudzovali so starým územným plánom?

Lebo podľa nového by to už nemohli povoliť. Citujem z územného rozhodnutia o umiestnení tejto stavby:Stavebný úrad v územnom konaní v intenciách s § 37 stavebného zákona preskúmal návrh a jeho súlad s podkladmi pre vydanie územného rozhodnutia, predovšetkým s územným plánom, a to na základe záväzného stanoviska Hlavného mesta SR Bratislava zo dňa 4.07.2007 č. MAG S ORM-16941/07/406448, ktoré ako dotknutý orgán územného plánovania po posúdení zámeru navrhovateľa, riešiaceho novostavbu polyfunkčného objektu s tromi podzemnými a dvanástimi nadzemnými podlažiami,
vo vzťahu k Aktualizácii územného plánu mesta SR Bratislavy, rok 1993 v znení neskorších zmien a doplnkov uviedlo, že predmetné územie je definované z hľadiska funkčného využitia pre funkciu : bývanieviacpodlažná bytové zástavba s doplňujúcimi plochami stavieb a zariadení : občianska vybavenosť a skonštatovalo, že predložený zámer je v súlade s touto aktualizáciou, ktorá je zrušená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 123/2007 zo dňa 31.05.2007 s účinnosťou od 1.09.2007.
Návrh bol podaný 3.07.2007 a stavebný úrad o ňom konal a rozhodoval v intenciách lehôt určených stavebným zákonom a správnym poriadkom, a v tomto čase ho preto musel v súlade so záväzným stanoviskom hl. mesta SR Bratislavy posúdiť podľa platného územného plánu t.j. Aktualizácie územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy z r. 1993.

Poznámka: Aj keď nový územný plán nie je ešte účinný, JE PLATNÝ,lebo bol schválený. Všetky územné rozhodnutia by ho mali rešpektovať.Je potrebné toto namietať v územnom konaní. Aj hore v samotnomrozhodnutí sa píše, že to museli posúdiť podľa platného územného plánu.A platný je už aj ten nový!!!! Čiže stavebný úrad zrejme pochybil. Práve natoto preklenovacie obdobie sa vyhlasuje stavebná uzávera, ale v NovomMeste si povedali, že to budú riešiť ináč, po svojom.

Akože PS.: Aká škoda, že Gerti nemá na stránke www.bratislava.sk uvedený emailový kontakt, bolo by zaujímavé si prečítať, čo si myslel o schvaľovaní nového Územného plánu.

Palo Petras

Palo Petras

Bloger 
  • Počet článkov:  89
  •  | 
  • Páči sa:  0x

nekompromisný ale konštruktívny kritik Zoznam autorových rubrík:  NezaradenáKritika inštitúciíVýstavbaDopravaPolitikaSpoločnosťEkonomikaInéČítať pri 1.návšteve! v1.1

Prémioví blogeri

Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

49 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

291 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

747 článkov
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu