Nový stavebný zákon 1.Dodatočná legalizácia čiernych stavieb ostáva

Čierna stavba - stavba, ktorá sa stavia a niekedy aj dostavia bez jedného alebo viacerých potrebných dokumentov/povolení. Dodatočná legalizácia - stavebný úrad si vyžiada dokumenty počas výstavby alebo po jej skončení a povolí stavbu tak, ako keby boli všetky náležitosti splnené už pred začatím výstavby. Dodatočné povoľovanie čiernych stavieb je verejnosťou citlivo vnímaná téma, pozrime sa na to, či návrh nového stavebného zákona (komentujem verziu z 19.10.2007), pridá občanom pokoj na duši:

Písmo: A- | A+
Diskusia  (13)

Súčasný stav

Čierne stavby existujú minimálne z 2 dôvodov:
1. Stavebník si zabudne vybaviť nejaképovolenie alebo niečo ohlásiť alebo vyhotoviť dokument. Nie je si toho vedomý.
2. To isté čo v bode 1. ale stavebník sitoho je veľmi dobre vedomý. Tu sa to delí na 2podmožnosti:
2a. Dúfa v to, že mu na to nikdy neprídu a časom sa na to zabudne alebo zakamufluje.
2b. Počíta s tým, že mu na toprídu a teda počíta aj s pokutou. Nakoľko vie, že pokutanie je tak vysoká aby sa neoplatilo začať stavať rok-dvaskôr.

Áno, na vybavenie všetkých povolení avyhotovenie všetkých potrebných dokumentov kvýstavbe je potrebne si vyhradiť rok až dva(závisí, kde a akých máte známych).Je treba prejsť výrubovým, územným a stavebnýmkonaním, pri väčších stavbách ajprocesom EIA. Treba získať súhlasné stanovisko odcca 30 dotknutých subjektov.

Opatrenia proti čiernym stavbám su 2 základné:

1. Pokuty - sú smiešne nízke a investori siich zarátavajú dopredu do nákladov. Vďalších častiach sa na pokuty pozriemepodrobnejšie.

2. Rozhodnutie o odstránení stavby - Čierne stavby totiž úrad nariadi zbúrať len vovýnimočných prípadoch, nakoľko skoro vždy samôže použiť inštitút zvaný:

Dodatočné povolenie (legalizácia) stavby (paragraf 88a)

1) Akstavebný úrad zistí, že stavba bolapostavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore sním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzvevlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom,že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnýmizáujmami chránenými týmto zákonom,najmä s cieľmi a zámermi územnéhoplánovania, a osobitnými predpismi. Ak bola stavbazačatá bez právoplatného stavebnéhopovolenia, ktoré už bolo vydané, stavebnýúrad posúdi súlad stavby s verejnýmizáujmami na základe záväznýchstanovísk podľa § 140b a podkladov predložených vstavebnom konaní.

(2) Ak vlastník stavbypožadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo aksa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejnýmzáujmom, stavebný úrad nariadi odstráneniestavby.

(4) V rozhodnutí o dodatočnompovolení stavby stavebný úrad dodatočnepovolí už vykonané stavebné práce aurčí podmienky na dokončenie stavby alebo nariadi úpravyuž realizovanej stavby.

(5) Ak sa v konaní ododatočnom povolení stavby preukáže rozpor sverejnými záujmami alebo stavebník v určenejlehote nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnompovolení stavby, stavebný úrad nariadiodstránenie stavby.

(6) Stavebný úrad nariadi odstránenie stavby aj v prípade, ak stavebník v určenej lehote

a) nepredloží žiadosť o dodatočné povolenie stavby,
b) nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby.

Čiže ako vidíte, úrad nariadi odstránenieLEN vtedy, ak ho stavebník ignoruje a nepredložív lehote potrebné dokumenty, ktoré bypreukázali, že jeho stavba nie je v rozpore s verejnýmzáujmom.

Verejný záujem

Toto je veľmi ľúbivý termín, a veľaľudí, ktorí bojujú proti čiernym stavbám sao ňho opiera, ako keby vyjadroval mienku verejnosti. Nie je toúplne tak.
Termín verejný záujemv stavebnom zákone je okrem iného množina zákonov, ktorémusí stavebníkova stavba spĺňať. Sú to vlastne tiesúhlasné stanoviská tých vyše 30subjektov (obec, dodávatelia inžinierskych sietí, atď),ktoré sú spomínané na začiatku. Eštejedna vec tam patrí, súlad s územnýmplánom obce.
Je ale na škodu, že takýto dôležitýtermín je len tak vágne pohodený v textezákona a nie je definovaný v slovníku pojmov nazačiatku zákona.

Ak je niekto tak drzý, že stavia stavbu, ktorúúzemný plán nedovoľuje ( či už podľa funkcie,výšky alebo iného obmedzenia) takúto stavbuNEMOŽNO dodatočne legalizovať.

Toto Dodatočné povoľovanie stavieb , keď stavebník nečaká na povolenia alenestráca čas a vybavuje si ich popri výstavbe, veľmi demoralizuje spoločnosť .Väčšina je proti tomu, aby niekto takto využívalzákon. Občania cítia, že aj keď to nie je v rozpore sozákonom, je to v rozpore s dobrými mravmi. Takétokonanie vlastne hovorí ľudom: nedodržujte zákony, snažtesa ich obísť a potom sa to nejak zakamufluje.

Najznámejšie bývalé čierne stavby (mohli by sme ich volať šedé? stavby)

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Názor verejnosti

Pozrite si napríklad diskusiu na Pravde.V skratke názor verejnosti - pokuty sú smiešne,nepovoľovať dodatočne, zastaviť výstavbu. Prečo toto uždávno do zákona neimplementovali?

Ako dodatočnú legalizáciu rieši nový zákon? - paragraf 145

Návrh nového stavebného zákona BOHUŽIAĽ dodatočné povolenie stavby zachováva. Pribudlo lenvyšpecifikovanie, kedy stavbu NEMOŽNO dodatočne povoliť:

(2) Stavbu podľa ods. 1 písm. b) možno dodatočne povoliť len, ak
a) bolauskutočnená na stavebnom pozemku alebo na pozemku, ktorývzhľadom na priestorové usporiadanie a funkčnévyužívanie podľa územného plánu a na pomeryv území možno určiť ako stavebný pozemok,
b) bolauskutočnená osobou, ktorá preukáže k pozemku,alebo stavbe vlastnícke alebo iné právo,
c) nie je vrozpore so zastavovacími podmienkami podľaúzemného plánu alebo podľa územnéhorozhodnutia alebo s verejným záujmomchráneným osobitnými predpismi14),
d) je podľaprojektovej dokumentácie v súlade sozákladnými požiadavkami na stavby a sovšeobecnými technickými požiadavkami na stavby,
e) ju možno napojiť na verejnú komunikáciu a na technickú infraštruktúru,
f) jeprispôsobená osobám s obmedzenou schopnosťou pohybualebo orientácie, ak ide o budovu určenú naužívanie takýmito osobami, alebo ak ide o budovu,ktorú má užívať verejnosť,
g) záväzné stanoviská dotknutýchorgánov sú súhlasné,
h) uskutočnenie stavby nezasahuje do práv iných osôb,
i) stavebníkrešpektoval rozhodnutie stavebného úradu ozastavení stavebných prácpodľa § 152 ods. 4, ak stavebnýúrad takéto rozhodnutie vydal.

medzi týmito jednotlivými ustanoveniami je spojkaA, čiže VŠETKY musia byť splnené aby mohla byť stavbadodatočne povolená.

Ak si všimnete písmeno i) stavebník musí zastaviť stavebné práce ak mu to stavebný úrad nariadi. Ak sa samozrejme stavebník po nariadení nezmení, ako v prípade Aupark Žilina . Detailnejšie sa o nariadení zastaviť stavebné práce porozprávame nabudúce.

Záver

Nový stavebný zákon sprísňujedodatočnú legalizáciu len minimálne a je to hlavnepreto, že autori zákona sú prílišmäkkí k stavebníkom. Dávajú imnepochopiteľne druhú šancu, zrejme sa boja odstraňovaniastavieb, možno im to pripadá brutálne. Mali by sa pozrieťpo Európe, sú krajiny, ktoré s týmproblém nemajú.

Vďaka súčasnému návrhu kombináciedodatočného povoľovania stavieb a nízkychpokút, ostanú čierne stavby medzi nami.

Aj keď sa postupne budú meniť na šedé, my na ten čierny fľak nezabudneme.

Palo Petras

Palo Petras

Bloger 
  • Počet článkov:  89
  •  | 
  • Páči sa:  0x

nekompromisný ale konštruktívny kritik Zoznam autorových rubrík:  NezaradenáKritika inštitúciíVýstavbaDopravaPolitikaSpoločnosťEkonomikaInéČítať pri 1.návšteve! v1.1

Prémioví blogeri

Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

727 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
SkryťZatvoriť reklamu