Otvorený list RR SaS: Podnet na požiadavku koaličnému partnerovi odvolať ministra Krajčiho

Písmo: A- | A+

V zmysle stanov SaS o zaradení bodu na program rokovania RR rozhoduje predseda. Mám informáciu od Richarda Sulíka, že poveril nášho generálneho manažéra, aby tento bod zaradil na rokovanie RR.

Ako riadny člen SaS žiadam prerokovať na najbližšom rokovaní Republikovej rady SaS nasledovné:

Republiková rada SaS zaväzuje predsedu SaS, aby na najbližšom zasadnutí koaličnej rady vyzval koaličného partnera OĽaNO, na odvolanie svojho nominanta Mareka Krajčiho z pozície ministra zdravotníctva.

Odôvodnenie:

Nominant strany OĽaNO Marek Krajči porušil vlastné pravidlá prioritizácie skupín občanov pri očkovaní proti ochoreniu covid-19. Toto porušenie prioritizácie je v príkrom rozpore medicíny založenej na dôkazoch a bude mať za následok:

  • Vysoký počet nevynútených úmrtí v skupine 65-75 ročných. Medicínske štatistiky ukazujú, že až 90% úmrtí na ochorenie covid-19 má 65 a viac rokov (dáta ČR). Skupina 65+ a skupina ťažko zdravotne postihnutých sú ďaleko najčastejšou skupinou hospitalizovaných s ťažkým priebehom ochorenia covid-19 (Dáta bez pátosu SR). Ide podľa štatistických dát o najzraniteľnejšiu skupinu.

  • Dlhodobo zlé hodnoty štatistických ukazovateľov, ktorými sa riadi nastavenie ochranných opatrení pre celú spoločnosť, vrátane ekonomických sektorov.

  • Dlhodobé pokračovanie silného tlaku na celý sektor zdravotníctva, obzvlášť na ľudské zdroje v zdravotníctve môže viesť k únave a zvýšenému výskytu pochybení aj pri ne-covidových diagnózach.

  • Dôsledkom dlhodobého zahltenia nemocníc pacientami v skupine 65+ sa stáva z ochorenia covid-19 nozokoniálna nákaza.

Medicína založená na dôkazoch považuje za dôležité dodržiavať dostupnosť liekov, v prípade ich obmedzenej dostupnosti, tak, aby boli farmakoterapiou pokryté skupiny pacientov s najväčším ohrozením na zdraví a živote.

Minister Krajči od začiatku očkovania proti covid-19 zanedbáva kontrolu a účinnú represiu v oblasti dodržania prioritizácie. Známym už v januári 2021 bol prípad Dominiky Cibulkovej a jej príbuzenstva. Až strata poradia pre stovky vakcín vyplytvaných na neprioritných, teda neindikovaných pacientov, viedla ministra Krajčiho k vypracovaniu vyhlášky o prioritizácii.

Táto vyhláška bola novelizovaná, predsunuté boli skupiny učiteľov a kritickej infraštruktúry. V súvislosti s novelizáciou boli deklarované nasledovné pravidlá:

  • 40 000 dávok pre učiteľov

  • kritická infraštruktúra tak, aby išlo skutočne o nenahraditeľné profesie, ako sú operátori elektrární, montéri pri haváriách vedenia a podobne. Pričom kontrola príslušnosti mala byť daná evidenciou v samostatnom informačnom systéme pod kontrolou ministerstva vnútra a súčasne daná vyhradením očkovacích kapacít v 3 konkrétnych nemocniciach.

Tak je aj nastavená novelizovaná vyhláška o prioritizácii. Tá stále udržiava medicínsky dôvod - ohrozenie smrťou. V prípade nefungovania kritickej infraštruktúry je to riziko smrti pre ostatných občanov spôsobených zlyhaním základného zásobovania základnými komoditami a službami.

Minister Krajči nezabezpečil dodržanie tejto vyhlášky. Z 40 000 je zrazu 60 tisíc. Zo skutočnej kritickej infraštruktúry sú zrazu kritickou infraštruktúrou všetci vodiči MHD, všetci revízori (???) , všetci taxikári a úplný nonsens sú všetci predavači a dokladači v obchodoch. Pričom dokladom má byť potvrdenie zamestnávateľa. Takto nastavené pravidlá sú v rozpore so znením vyhlášky č. 58/2021 Z.z. z 11. februára 2021, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19.

Podľa dostupných informácii neprebieha očkovanie kritickej infraštruktúri vo vyhradených očkovacích centrách, čím nie je zabezpečená dostatočná kontrola oprávnenosti pred aplikáciou vakcíny.

V prípade očkovania učiteľov, v rozpore s princípom registrácie a na ňu naviazanú logistiku vakcín, došlo až absurdným potrebám vyočkovania stovky až niekoľko tisíc dávok vakcín. K tomuto rozporu s vyhláškou (rozsah náhradníkov) dokonca boli očkovacie centrá vyzvané prípisom z ministerstva zdravotníctva.

Pritom v zmysle SPC (súhrn produktových charakteristík) jednotlivých vakcín platí, že po rozmrazení z hlbokého chladu platí:

  • vakcína AstraZenec je možné skladovať 48 hodín pri teplote 2-8 stupňov

  • vakcína Cominarty (Pfizer) je možné skladovať až 5 dní pri teplote 2-8 stupňov

Počty náhradníkov v stovkách až jednotkách tisícov za deň nie sú potrebné, ak by ministerstvo kvalitne manažovalo distribúciu vakcín a pokyny pre správne hospodárenie.

Minister Krajči svojim laxným prístupom umožnil očkovanie osôb na pozíciách nedôležitých pre priamu ochranu zdravia občanov a hospodárstva Slovenskej republiky len preto, že sú zamestnancami firiem kritickej infraštruktúry (administratívni pracovníci a upratovacie služby).

Minister Krajči nezabezpečil účinné obmedzenie osôb zamestnaných vo firmách kritickej infraštruktúry len na počty skutočne nevyhnutné na riešenie úloh daných zákonom o kritickej infraštruktúre.

Naozaj nie je nevyhnutné zaočkovať všetkých montérov, vodičov MHD vo všetkých firmách a všetkých smenách firiem. Každé jedno správne posúdenie indikácie vakcíny môže prispieť k vyššej dostupnosti obmedzeného počtu vakcín pre skutočne ohrozenú skupinu 65+, tak ako ju definuje medicína založená na dôkazoch.

Zvláštnym prípadom je nezabezpečenie prioritného očkovania v zariadeniach sociálnej starostlivosti formou výjazdových očkovacích tímov. Ani dva mesiace po začiatku očkovania nie je táto skupina (cca 42 000) našich najzraniteľnejších občanov zaočkovaná. Pritom sa jedná o logisticky nenáročnú operáciu.

Cynicky by som mohol povedať - za starkých 65+ a ťažko chorých nemá na rozdiel od predavačov hypermarketov kto lobovať. Tak berte tento otvorený list ako lobing za starých a chorých podložemný medicínou založenou na dôkazoch.

Obrázok blogu

 Zdroj: Dáta bez pátosu

Obrázok blogu

Zdroj:Dáta bez pátosu

Záver:

Výkon funkcie ministra zdravotníctva, dosah jeho riadiacich a politických kompetencii spôsobili, že vakcíny neboli podané osobám vo vekovej skupine 65+ a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím včas a v dostatočnom rozsahu. Tým umožnil použitie lieku v rozpore s pravidlami danými zákonom o lieku a zákonom o zdravotnej starostlivosti.

Konanie, či skôr nekonanie, ministra Krajčiho vo veci rozhodovania o podávaní vakcín v čase ich obmedzenej dostupnosti a núdzového stavu štátu je v rozpore so správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona 571/2004 Z.z. §4 odsek 3)

Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy a v súlade so štandardnými postupmi na výkon prevencie, štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi pri zohľadnení individuálneho stavu pacienta.

Osobná poznámka:

Pre mňa je neporiadok v organizácii prístupu jednotlivých skupín pacientov k vakcíne v čase jej obmedzenej dostupnosti hrubým porušením medicínskych pravidiel a bude viesť k zbytočným úmrtiam v skupine 65+. Týmto úmrtiam by sa dalo predísť veľmi jednoducho zavedením účinných pravidiel a ich dôsledným dodržiavaním.

Ako člen SaS sa nemôžem nečinne prizerať nevynúteným úmrtiam spôsobených manažérskym zlyhaním pri priamom výkone svojich úloh ministra ako aj z dôvodu zlyhania pri výbere a kontrole svojich spolupracovníkov. Za toto nesie MUDr. Krajči plnú politickú zodpovednosť. Politická zodpovednosť sa prenáša aj na celú politickú stranu OĽaNO, keďže ide o jej nominanta.

Autor je členom tímu SaS pre zdravotníctvo, roky sa zaoberá liekovou politikou a elektronizáciou. Viac jeho politických textov na jeho politickom webe www.politik.pilnik.sk. Ak chcete sledovať aj ďalšie jeho politické vyjadrenia, staňte sa fanúšikom jeho facebookovej stránky.
 

Skryť Zatvoriť reklamu