reklama

DEFORMÁCIE PRÁCE OČTK V SÚČASNOSTI – SUMÁR POCHYBENÍ V KONKRÉTNEJ PODOBE ČASŤ 2/2

Niekoľko konkrétnych príkladov činnosti a nečinnosti OČTK v rozpore so základnými zásadami trestného konania

DEFORMÁCIE PRÁCE OČTK V SÚČASNOSTI – SUMÁR  POCHYBENÍ V KONKRÉTNEJ PODOBE ČASŤ 2/2
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

DEFORMÁCIE PRÁCE OČTK V SÚČASNOSTI – SUMÁR  POCHYBENÍ V KONKRÉTNEJ PODOBE ČASŤ 2/2

V predchádzajúcom blogu som opisoval pochybenia orgánov činných v trestnom konaní vo všeobecnej rovine. V tomto blogu uvá­dzam viacero  kon­krét­nych prík­la­dov čin­nos­ti a ne­čin­nos­ti OČTK v roz­po­re so zá­klad­ný­mi zá­sa­da­mi tres­tné­ho ko­na­nia a ich zá­kon­ný­mi po­vin­nos­ťa­mi v jed­nom kon­krét­nom ko­na­ní - s ohľadom na enormný rozsah pochybení neuvádzam všetky pochybenia (vzhľadom na moju advokátsku mlčanlivosť neuvádzam čísla konkrétnych konaní, uznesení... opakovane uvádzam, že za kaž­dým jed­ným slo­vom a tvr­de­ním si sto­jím a viem ich pod­lo­žiť konkrétnymi skutočnosťami a re­le­van­tný­mi lis­tin­ný­mi dô­kaz­mi), uvádzam najmarkantnejšie pochybenia zo strany OČTK :

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

-  práv­na „nadk­va­li­fi­ká­cia“ skut­ku u ob­vi­ne­né­ho v sadz­be tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy 20-25 ro­kov až do­ži­vo­tie v roz­po­re so správ­nou kva­li­fi­ká­ciou skut­ku v sadz­be 4-10 ro­kov tres­tu od­ňa­tia slo­bo­dy, pri­čom tá­to „nad­kva­li­fi­ká­cia“ ne­sú­vi­se­la z dô­kaz­nou si­tuáciou, ale vý­luč­ne s práv­nou teóriou (iró­niou je, že uve­de­né pre­hlia­da­li aj sú­dy ko­na­jú­ce o väz­be ob­vi­ne­né­ho - vo via­ce­rých roz­hod­nu­tiach sú­dov pr­vé­ho stup­ňa ako aj dru­hé­ho stup­ňa bolo uvedené ozna­čo­va­né čas­to ako je­di­ný hlav­ný dô­vod po­ne­chania ob­vi­ne­né­ho vo väz­be, ale naj­mä ako pre­káž­ka vy­uži­tia náh­rad väz­by – pí­som­né­ho sľu­bu, pe­ňaž­nej zá­ru­ky, doh­ľa­du pro­bač­né­ho úrad­ní­ka i vy­uži­tia tzv. elek­tro­nic­ké­ho ná­ram­ku),

SkryťVypnúť reklamu
reklama

-   vy­šet­ro­va­teľ zme­nil „nad­kva­li­fi­ká­ciu“ skut­ku po viac ako 14 me­sia­coch, a až po­tom, čo uve­de­né vy­tkol vä­zob­ný súd – do­ru­če­nie tak vý­znam­né­ho ozná­me­nia pre ob­vi­ne­né­ho – Ozná­me­nie o zme­ne práv­nej kva­li­fi­ká­cie - tr­va­lo vy­šet­ro­va­te­ľo­vi „úradnou poštou“ me­siac,

-  ok­rem nad­kva­li­fi­ká­cie doš­lo o ob­vi­ne­né­ho aj k nes­práv­nej práv­nej kva­li­fi­ká­cii iné­ho skut­ku – opäť tá­to nes­práv­na práv­na kva­li­fi­ká­cia ni­ja­ko ne­sú­vi­se­la s vý­vo­jom dô­kaz­nej si­tuácie, ale opäť vý­luč­ne na zá­kla­de práv­nej teórie – tá­to nes­práv­na kva­li­fi­ká­cia skut­ku bo­la zo stra­ny vy­šet­ro­va­te­ľa zme­ne­ná po 16-tich me­sia­coch vä­zob­né­ho stí­ha­nia ob­vi­ne­né­ho – po dvoj­ná­sob­nom upo­zor­ne­ní vä­zob­né­ho sú­du o nes­práv­nos­ti tej­to kva­li­fi­ká­cie (te­da u ob­vi­ne­né­ho doš­lo k nes­práv­nej práv­nej kva­li­fi­ká­cii 2 z 3 skut­kov – len a len na zá­kla­de nez­na­los­ti práv­nej teórie „elit­ných“ vy­šet­ro­va­te­ľov NA­KA – existuje však dôvodné podozrenie, že nešlo o neznalosť, ale zámer zo strany OČTK),

SkryťVypnúť reklamu
reklama

- pr­vý vý­sluch „ko­run­né­ho sved­ka“ (spolu­pra­cu­jú­cej oso­by), kto­rý stál za ob­vi­ne­ním 25 osôb a vä­zob­ným stí­ha­ním 13 osôb (tak­to to pria­mo uvá­dzal vy­šet­ro­va­teľ NAKA a pro­ku­rá­tor ÚŠP) PO vzne­se­ní ob­vi­ne­nia bol nap­lá­no­va­ný tak­mer 4 me­sia­ce po vzne­se­ní ob­vi­ne­nia a vä­zob­né­ho stí­ha­nia 13 osôb – sa­moz­rej­me vy­ko­na­nie vý­slu­chu uve­de­né­ho „ko­run­né­ho sved­ka“ bo­lo dô­vo­dom na ďal­šie tr­va­nie väz­by vä­zob­ne stí­ha­ných osôb,

-  vý­sluch „ko­run­né­ho sved­ka“ nep­re­bie­hal v krát­kom ča­so­vom úse­ku, aby te­da ko­run­ný sve­dok uvie­dol čo naj­skôr všet­ky sku­toč­nos­ti, kto­ré sú mu zná­me – ten­to sve­dok vy­po­ve­dal po vzne­se­ní ob­vi­ne­nia cel­ko­vo 6 krát – pri­čom kaž­dý jed­not­li­vý vý­sluch bol vy­ko­na­ný po­čas jed­né­ho dňa – av­šak zreali­zo­va­nie tých­to 6 vý­slu­chov „ko­run­né­ho sved­ka“ tr­va­lo OČTK 4 me­sia­ce – su­má­rom, 4 me­sia­ce do za­čiat­ku vý­slu­chu toh­to sved­ka, ďal­šie 4 me­sia­ce reali­zá­cie vý­slu­chov – te­da „istých“ 8 me­sia­cov väz­by pre vä­zob­ne stí­ha­né oso­by, pre­to­že vý­sluch ko­run­né­ho sved­ka bol jed­ným z hlav­ných dô­vo­dov ko­lúz­nej väz­by u ob­vi­ne­ných,

SkryťVypnúť reklamu
reklama

-   ne­vy­ko­na­nie jed­né­ho je­di­né­ho vý­slu­chu sved­ka navr­ho­va­né­ho ob­vi­ne­ným, ho­ci ob­vi­ne­ný po­dal viac ako dve de­siat­ky návr­hov na dopl­ne­nie do­ka­zo­va­nia s riad­nou špe­ci­fi­ká­ciou a od­ôvod­ne­ním, k čo­mu a akým sku­toč­nos­tiam ma­jú byť uve­de­ní sved­ko­via vy­po­ču­tí – pre úpl­nosť, jed­na­lo sa o sku­pi­no­vú vec, v kto­rej via­ce­rí ob­vi­ne­ní žia­da­li vy­ko­na­nie via­ce­rých vý­slu­chov sved­kov na pre­ve­re­nie ich ob­ha­job­ných tvr­de­ní a vy­vrá­te­nie vý­po­ve­dí pre­dov­šet­kým (tak­mer vý­luč­ne) spolu­pra­cu­jú­cich osôb – zo stra­ny vy­šet­ro­va­te­ľov NA­KA ne­doš­lo k vy­ko­na­niu výsluchu ani jed­né­ho je­di­né­ho navr­ho­va­né­ho sved­ka,

-   ob­vi­ne­ný si v deň za­dr­ža­nia a ob­vi­ne­nia chcel zvo­liť kon­krét­ne­ho ob­haj­cu – uve­de­né mu ne­bo­lo umož­ne­né s tým, že ob­haj­ca bu­de vo ve­ci vy­po­ču­tý ako sve­dok, a ho­ci ob­vi­ne­ný nás­led­ne opa­ko­va­ne žia­dal o vý­sluch toh­to sved­ka – ob­haj­cu, vy­šet­ro­va­te­ľo­vi sa „ne­po­da­ri­lo“ toh­to sved­ka počas celého prípravného konania (viac ako 18 mesiacov) vô­bec vy­po­čuť,

-   v prí­pa­de, že mal byť vy­ho­to­ve­ný zna­lec­ký po­su­dok oh­ľa­dom ob­sa­hu mo­bil­né­ho te­le­fó­nu, kto­rý mal byť v nep­ros­pech ob­vi­ne­né­ho/ob­vi­ne­ných do­ká­zal uve­de­né za­bez­pe­čiť vy­šet­ro­va­teľ za nao­zaj neu­ve­ri­teľ­ných 6 dní – 6 dní po vy­da­ní mo­bi­lu bol vy­pra­co­va­ný zna­lec­ký po­su­dok – v prí­pa­de zna­lec­ké­ho po­sud­ku oh­ľa­dom ob­sa­hu mo­bil­né­ho te­le­fó­nu ob­vi­ne­né­ho, kto­rý ob­vi­ne­ný opa­ko­va­ne po­ža­do­val pou­ka­zu­júc na to, že v tom­to mo­bil­nom te­le­fó­ne sú sku­toč­nos­ti sved­čia­ce v je­ho pros­pech – uve­de­né tr­va­lo vy­šet­ro­va­te­ľo­vi viac ako 8 me­sia­cov po opa­ko­va­ných ur­gen­ciách a sťaž­nos­tiach zo stra­ny ob­vi­ne­né­ho – zna­lec­ké po­sud­ky na mo­bil­né te­le­fó­ny iných ob­vi­ne­ných bo­li vy­ho­to­ve­né po viac ako ro­ku,

-   uz­ne­se­nie o prib­ra­tí znal­ca na mo­bil­ný te­le­fón ob­vi­ne­né­ho bo­lo ob­vi­ne­né­mu do­ru­če­né v ča­se, ke­dy bol zna­lec­ký po­su­dok vy­pra­co­va­ný – sťaž­nos­tné ko­na­nie v tom­to prí­pa­de stra­ti­lo zmy­sel, a de fac­to bo­lo ob­vi­ne­né­mu up­re­né prá­vo po­dať vo­či uz­ne­se­niu sťaž­nosť, ob­vi­ne­ný mo­hol sťaž­nosť po­dať v ča­se, ke­dy bol vy­šet­ro­va­teľ oboz­ná­me­ný s ob­sa­hom mo­bi­lu ob­vi­ne­né­ho,

-   vy­šet­ro­va­te­ľo­vi tr­va­lo vo vä­zob­nom ko­na­ní 65 dní, aby do­ru­čil ob­vi­ne­né­mu uz­ne­se­nie o prib­ra­tí znal­ca na mo­bil ob­vi­ne­né­ho, a to 38 dní po tom, čo mu pro­ku­rá­tor po­ky­nom ulo­žil do­ru­čiť ob­vi­ne­né­mu uve­de­né uz­ne­se­nie IH­NEĎ (na zá­kla­de žia­dos­ti ob­vi­ne­né­ho pria­mo pro­ku­rá­to­ro­vi),

-   pro­ti uz­ne­se­niu o prib­ra­tí znal­ca na mo­bil­ný te­le­fón ob­vi­ne­né­ho po­dal ob­vi­ne­ný sťaž­nosť – pro­ku­rá­tor ÚŠP GP SR roz­ho­dol o uve­de­nej sťaž­nos­ti bez pár dní po 7 me­sia­coch,

-   už pred vy­ho­to­ve­ním zna­lec­ké­ho po­sud­ku na ob­sah mo­bil­né­ho te­le­fó­nu ob­vi­ne­né­ho po­ža­do­val ob­vi­ne­ný o vy­ho­to­ve­nie extrak­cie ko­mu­ni­ká­cie ob­vi­ne­ný – kon­krét­ny sve­dok („ko­run­ný sve­dok“), pre­to­že uve­de­ná ko­mu­ni­ká­cia by preu­ká­za­la je­ho ob­ha­job­né tvr­de­nia – až do skon­če­nia príp­rav­né­ho ko­na­nia ne­bol vy­šet­ro­va­teľ schop­ný (ochotný) extra­ho­vať uve­de­nú po­ža­do­va­nú ko­mu­ni­ká­ciu – pretože bola zjavne v prospech obvineného,

-  ob­vi­ne­ný žia­dal o extrak­ciu ko­mu­ni­ká­cie z mo­bi­lov spolu­ob­vi­ne­ných o prí­pad­nej ko­mu­ni­ká­cii me­dzi ním a je­ho spolu­ob­vi­ne­ný­mi – ho­ci by tie­to sku­toč­nos­ti vý­raz­ným spô­so­bom us­tá­li­li skut­ko­vý stav a pri­nies­li ob­jek­tív­ne sku­toč­nos­ti, vyšetrovateľ tak vôbec neurobil,

-  ob­vi­ne­ný po­ža­do­val dopl­ne­nie do­ka­zo­va­nia o pril­ože­nie iných súd­nych a vy­šet­ro­va­cích spi­sov, resp. vy­ho­to­ve­nie kó­pií z po­ža­do­va­né­ho spi­so­vé­ho ma­te­riá­lu – zo súd­nych a vy­šet­ro­va­cích ­spi­sov, kto­ré ma­li preu­ka­zo­vať je­ho ob­ha­job­né tvr­de­nia a vy­vra­cať sku­toč­nos­ti sved­čia­ce pro­ti ne­mu – uve­de­né tr­va­lo vy­šet­ro­va­te­ľo­vi viac ako 6 me­sia­cov, po­kiaľ za­bez­pe­čil časť ne­kom­plet­ných spi­sov, niek­to­ré spi­sy, resp. kó­pie z niek­to­rých iných spi­sov sa mu „ne­po­da­ri­lo“ za­bez­pe­čiť ani po do­bu 18 me­sia­cov príp­rav­né­ho ko­na­nia a vä­zob­né­ho stí­ha­nia ob­vi­ne­né­ho – nap­ro­ti to­mu, keď vy­šet­ro­va­teľ „pot­re­bo­val“ za­bez­pe­čiť kó­pie zo súd­ne­ho spi­su, kto­ré ma­li pod­ľa vy­šet­ro­va­te­ľa sved­čiť pro­ti ob­vi­ne­né­mu – tie­to za­bez­pe­čil sám vy­šet­ro­va­teľ osob­ne do 24 ho­dín, ho­ci mu­sel ces­to­vať tak­mer 60 km do síd­la sú­du, aby si tie­to kó­pie za­bez­pe­čil,

-  ob­vi­ne­ný vä­zob­ne stí­ha­ný po­žia­dal o naz­re­tie do vy­šet­ro­va­cie­ho spi­su, čo mu bo­lo umož­ne­né po tak­mer 2 me­sia­coch (vo vä­zob­nom ko­na­ní) – po naz­re­tí do spi­su po­žia­dal vy­šet­ro­va­te­ľa o vy­ho­to­ve­nie kó­pií – (čo je jeho právom vyplývajúcim z Trestného poriadku), kto­ré riad­ne špe­ci­fi­ko­val – vy­šet­ro­va­teľ po­ža­do­va­né kó­pie vôbec ne­vy­ho­to­vil a vôbec neo­dov­zdal ob­vi­ne­né­mu (pri­čom na ob­vi­ne­né­ho bo­la me­dzi­tým po­da­ná ob­ža­lo­ba) – v uve­de­nom ko­na­ní ten is­tý vy­šet­ro­va­teľ do dneš­né­ho dňa ne­vy­ho­to­vil kó­pie z preš­tu­do­va­nia spi­su po skon­če­ní vy­šet­ro­va­nia via­ce­rým ob­vi­ne­ným a ich obhaj­com, ho­ci od preš­tu­do­va­nia spi­su po skon­če­ní vy­šet­ro­va­nia ubeh­lo viac ako 6 me­sia­cov- a vznik­la ab­sur­dná si­tuácia, že po po­da­ní ob­ža­lo­by už v súd­nom ko­na­ní ne­dis­po­nu­jú ob­vi­ne­ní (ob­ža­lo­va­ní) a ich ob­haj­co­via kó­pia­mi z vy­šet­ro­va­cie­ho spi­su, o ktoré žiadali pri preštudovaní spisu,

-   ob­vi­ne­ný po­dal v zmys­le ust. §210 Tr. por. Žia­dosť o pres­kú­ma­nie pos­tu­pu po­li­caj­ta – v kto­rej sa ok­rem iné­ho sťa­žo­val na prie­ťa­hy v ko­na­ní vy­šet­ro­va­te­ľa – vy­šet­ro­va­teľ pred­lo­žil tú­to žia­dosť pro­ku­rá­to­ro­vi po viac ako 6 me­sia­coch, hoci tak zo zákona musí urobiť BEZ MEŠKANIA – pro­ku­rá­tor, kto­rý má vy­ko­ná­vať do­zor nad zá­kon­nos­ťou v príp­rav­nom ko­na­ní, skon­šta­to­val, že je všet­ko v po­riad­ku – šlo o ľud­ské zly­ha­nie, vy­šet­ro­va­teľ to po­da­nie omy­lom nie­kam za­lo­žil a za­bu­dol na to, a to je po­cho­pi­teľ­né, le­bo pán vy­šet­ro­va­teľ má to­ho „ve­ľa“ – pre úpl­nosť uvá­dzam, že v tom­to ko­na­ní po­da­li via­ce­rí ob­vi­ne­ní ob­dob­né žia­dos­ti, o niek­to­rých bo­lo roz­hod­nu­té po viac ako 18 me­sia­coch, aj tie­to „za­bu­dol“ vy­šet­ro­va­teľ pred­lo­žiť, ale aj to bo­lo v po­riad­ku, le­bo šlo o „oje­di­ne­lé po­chy­be­nie na stra­ne vy­šet­ro­va­te­ľa“,

-   pro­ku­rá­tor ÚŠP GP SR z ob­sa­hu spi­so­vé­ho ma­te­riá­lu by mal ve­dieť o po­da­ných ná­miet­kach ob­vi­ne­né­ho oh­ľa­dom nad­kva­li­fi­ká­cie, nes­práv­nej práv­nej kva­li­fi­ká­cie, o po­da­ní žia­dos­ti v zmys­le ust. §210 Tr. por. ...ako aj mno­hých iných ná­miet­kach ob­vi­ne­né­ho – pri­čom tie­to všet­ky bo­li pro­ku­rá­to­ro­vi osob­ne od­ov­zda­né v pí­som­nej po­do­be pri roz­ho­do­va­ní o väz­be ob­vi­ne­né­ho – pro­ku­rá­tor tie­to všet­ky pre­hlia­dal, a predovšetkým nez­jed­nal žiad­nu náp­ra­vu po­chy­be­ní vy­šet­ro­va­te­ľov,

-  pro­ku­rá­tor ÚŠP GP SR ve­del z po­da­ní ob­vi­ne­né­ho, ako aj z vý­slu­chov ob­vi­ne­né­ho pri vä­zob­nom roz­ho­do­va­ní o ná­miet­kach pre­dov­šet­kým o zjav­nej nes­práv­nej práv­nej „nad­kva­li­fi­ká­cii“ skut­ku – tie­to ig­no­ro­val, ho­ci v rám­ci je­ho zá­kon­ných po­vin­nos­tí do­zo­ru nad zá­kon­nos­ťou v príp­rav­nom ko­na­ní mal tú­to zjav­nú „nad­kva­li­fi­ká­ciu“ zme­niť a napraviť pochybenia vyšetrovateľov v tomto smere,

-  ob­vi­ne­ný po­čas vä­zob­né­ho stí­ha­nia opa­ko­va­ne a opa­ko­va­ne žia­dal o po­vo­le­nie náv­štev ro­din­ných prís­luš­ní­kov v ÚVV  - vy­šet­ro­va­teľ tie­to ne­po­vo­lil po do­bu 11 me­sia­cov s od­ôvod­ne­ním, že ob­vi­ne­ný je v ko­lúz­nej väz­be – ho­ci, pri uve­de­ných náv­šte­vách je mož­ná prí­tom­nosť OČTK – ob­vi­ne­ný tak pr­vý krát mal po­vo­le­nú náv­šte­vu ro­di­ny v ÚVV po 11 me­sia­coch vý­ko­nu ko­lúz­nej väz­by,

-  ob­vi­ne­ný opa­ko­va­ne žia­dal o po­vo­le­nie te­le­fo­no­va­nia blíz­kym oso­bám z ÚVV – vy­šet­ro­va­teľ tie­to po­vo­lil až po tak­mer 14 me­sia­coch vý­ko­nu ko­lúz­nej väz­by ob­vi­ne­né­ho – po­vo­le­nie na te­le­fo­no­va­nie schvá­lil vy­šet­ro­va­teľ 10 dní pred Via­no­ca­mi – av­šak do­ru­če­nie toh­to po­vo­le­nia tr­va­lo vy­šet­ro­va­te­ľo­vi „úrad­nou poš­tou“ tak­mer me­siac – ob­vi­ne­ný mo­hol te­le­fo­no­vať so svo­jou ro­di­nou po tak­mer 15 me­sia­coch vo väz­be, a kvô­li me­sač­né­mu do­ru­čo­va­niu po­vo­le­nia zne­mož­nil ob­vi­ne­né­mu kon­takt s ro­di­nou a naj­mä s ma­lo­le­tý­mi deť­mi po­čas Via­noc – uve­de­né je o to ab­sur­dnej­šie, že ho­vo­ry z ÚVV sú nah­rá­va­né a ar­chi­vo­va­né,

-   oh­ľa­dom po­vo­le­nia náv­štev a te­le­fo­no­va­nia za­slal ob­vi­ne­ný vy­šet­ro­va­te­ľo­vi via­ce­ro žia­dos­tí, aby mu za­slal riadne od­ôvod­ne­nie ne­po­vo­le­nia náv­štev a te­le­fo­no­va­nia, avšak vždy ab­sen­to­va­lo reál­ne od­ôvod­ne­nie ne­po­vo­le­ní náv­štev a te­le­fo­no­va­nia,

-   kon­tro­la súk­rom­nej poš­ty ob­vi­ne­né­ho vy­šet­ro­va­te­ľom bež­ne tr­va­la týž­dne – a tak bo­lo bež­né, že súk­rom­ná poš­ta ob­vi­ne­né­ho šla jed­ným sme­rom aj me­siac, te­da ak ob­vi­ne­ný za­slal ro­di­ne list, od­po­veď obdr­žal niekedy aj po 2 me­sia­coch,

-   ob­vi­ne­ný vi­del svo­je 3 ma­lo­le­té de­ti pr­výkrát po 13 me­sia­coch vý­ko­nu väz­bu – pros­tred­níc­tvom tzv. vi­deo­náv­šte­vy – 20 mi­nút po 13-tich me­sia­coch na ob­ra­zov­ke tab­le­tu cca 25x15cm,

-   všet­ky návr­hy na dopl­ne­nie do­ka­zo­va­nia zo stra­ny ob­vi­ne­né­ho pri preš­tu­do­va­ní spi­su po skon­če­ní vy­šet­ro­va­nia bo­li za­miet­nu­té ako ne­dô­vod­né – a to bez oh­ľa­du na ich dô­vod­nosť a vy­svet­le­nie ob­vi­ne­né­ho, čo pres­ne sa tý­mi­to dô­kaz­mi dá vy­ko­nať,

-   ob­vi­ne­ný bol pod­ľa je­ho ná­zo­ru úče­lo­vo vy­lú­če­ný zo spo­loč­né­ho ko­na­nia s iný­mi ob­vi­ne­ný­mi, a to len z dô­vo­du, že sa kon­či­la maximál­na mož­ná dĺžka väz­by u ob­vi­ne­né­ho, bo­lo urý­chle­ne, až neu­ve­ri­teľ­ne rých­lo ukon­če­né vy­šet­ro­va­nie a po­da­ný návrh na po­da­nie ob­ža­lo­by, nás­led­ne ob­ža­lo­ba s cie­ľom po­ne­chať ob­vi­ne­né­ho v súd­nej väz­be – už len asi iró­niu je, že nás­led­ne doš­lo na sú­de k opä­tov­né­mu spo­je­niu tres­tné­ho ko­na­nia ob­vi­ne­né­ho s bý­va­lý­mi spolu­ob­vi­ne­ný­mi po po­da­ní ich ob­ža­lo­by,

-   ob­vi­ne­né­mu ne­bol pri preš­tu­do­va­ní spi­so­vé­ho ma­te­riá­lu pred­lo­že­ný kom­plet­ný ce­lý za­do­vá­že­ný vy­šet­ro­va­cí spis,

-  po po­da­ní ob­ža­lo­by „pri­bud­lo“ k spi­so­vé­mu ma­te­riá­lu via­ce­ro iných spi­so­vých ma­te­riá­lov, s kto­rý­mi sa ob­vi­ne­ný ne­mo­hol oboz­ná­miť pri preš­tu­do­va­ní spi­so­vé­ho ma­te­riá­lu.

O uve­de­nom prí­pa­de by sa da­lo eš­te mno­ho na­pí­sať – vy­ššie uve­de­né sa tý­ka tak­mer vo všet­kom jed­né­ho ob­vi­ne­né­ho v sku­pi­no­vej ve­ci – súč­tom po­chy­be­ní zo stra­ny OČTK aj u os­tat­ných ob­vi­ne­ných by sme doš­li až k neu­ve­ri­teľ­né­mu a ab­sur­dné­mu poč­tu zjav­ných po­chy­be­ní OČTK, a to tak vy­šet­ro­va­te­ľov NA­KA ako aj pro­ku­rá­to­rov ÚŠP GP SR.

V tej­to sku­pi­no­vej ve­ci doš­lo pod­ľa ve­do­mos­tí auto­ra k vy­da­niu min. 4 Ná­le­zov Ústav­né­ho sú­du SR o po­ru­šo­va­ní zá­klad­ných práv a slo­bôd ob­vi­ne­ných.

Uve­de­né „kon­krét­ne“ prík­la­dy sú v prík­rom roz­po­re so zá­kon­ný­mi po­vin­nos­ťa­mi OČTK – tak vy­šet­ro­va­te­ľov ako aj pro­ku­rá­to­rov.

Zá­sa­da pre­zum­pcie ne­vi­ny, zá­sa­da prá­va na ob­ha­jo­bu, zá­sa­da stí­ha­nia a ob­vi­ne­nia len zo zá­kon­ných dô­vo­dov a spô­so­bom, kto­rý us­ta­no­vu­je zá­kon, zá­sa­da pri­me­ra­nos­ti a zdr­žan­li­vos­ti, zá­sa­da rých­los­ti ko­na­nia, zá­sa­da kon­tra­dik­tór­nos­ti, zá­sa­da le­ga­li­ty, zá­sa­da ofi­cia­li­ty, vy­hľa­dá­va­cia zá­sa­da, zá­sa­da ná­le­ži­té­ho zis­te­nia skut­ko­vé­ho sta­vu, zá­sa­da voľ­né­ho (nie svoj­voľ­né­ho) hod­no­te­nia dô­ka­zov ako­by ani neexis­to­va­li – zhr­núc všet­ky vy­ššie uve­de­né sku­toč­nos­ti zá­sa­da prá­va na spra­vod­li­vý pro­ces sa zdá byť v niek­to­rých tres­tných ko­na­niach dneš­ných dní ilu­zór­nou.

 Je nut­né uve­de­né „zme­niť“ – pre­to­že bu­de pri­bú­dať nes­pra­vod­li­vos­ti, ne­zá­kon­nos­ti a z to­ho pra­me­nia­cich Ná­le­zov Ústav­né­ho sú­du SR o po­ru­šo­va­ní zá­klad­ných ľud­ských práv a slo­bôd ob­vi­ne­ných osôb a nes­kôr nás­led­ne k roz­hod­nu­tiam ESĽP o po­ru­šo­va­ní práv na­ši­mi OČTK ale aj súd­ny­mi or­gán­mi.

 

 

 

Martin Ribár

Martin Ribár

Bloger 
  • Počet článkov:  19
  •  | 
  • Páči sa:  226x

Veľmi rád by som prostredníctvom blogov prezentoval niektoré svoje názory a postrehy. Som vyštudovaný právnik, chcel by som prezentovať svoje postrehy aj (ale nie iba) k niektorým otázkam justície, ale aj jednoducho k veciam zo života, mám po 40-tke, pár životných skúseností, mám deti, vnímam svet okolo seba, a niekedy mám pocit, že sa chcem k niektorým otázkam života či spoločnosti vyjadriť. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

Monika Nagyova

Monika Nagyova

291 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Juraj Karpiš

Juraj Karpiš

1 článok
Iveta Rall

Iveta Rall

79 článkov
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

49 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu