DEFORMÁCIE PRÁCE OČTK V SÚČASNOSTI – SUMÁR POCHYBENÍ VO VŠEOBECNEJ ROVINE ČASŤ 1/2

Očista spoločnosti, justície, polície, prokuratúry je nevyhnutná. Musí však prebiehať striktne zákonne.

DEFORMÁCIE PRÁCE OČTK V SÚČASNOSTI – SUMÁR POCHYBENÍ VO  VŠEOBECNEJ ROVINE ČASŤ 1/2
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

DEFORMÁCIE PRÁCE OČTK V SÚČASNOSTI – SUMÁR POCHYBENÍ VO  VŠEOBECNEJ ROVINE ČASŤ 1/2

V tomto texte sa budem venovať práci or­gá­nov (ne)čin­ných v tres­tnom ko­na­ní a tomu, ako niek­to­ré zá­klad­né zá­sa­dy tres­tné­ho ko­na­nia, ale aj  niek­to­ré zá­kon­né po­vin­nos­ti nep­la­tia pre vy­bra­ných vy­šet­ro­va­te­ľov a pro­ku­rá­to­rov

K na­pí­sa­niu toh­to člán­ku ma vied­li dl­ho­roč­né skú­se­nos­ti z vý­ko­nu pro­fe­sie ob­háj­cu -  ad­vo­ká­ta so za­me­ra­ním na ob­lasť tres­tné­ho prá­va, (žiaľ) osob­né skú­se­nos­ti s vlas­tným tres­tným ko­na­ním ako aj vä­zob­ným stí­ha­ním, ale naj­mä túž­ba po zme­ne sú­čas­ných ne­ga­tív­nych ja­vov v jus­tí­cii, ale pre­dov­šet­kým v tres­tných ko­na­niach. Je zrej­má nut­nosť „očis­ty“ ce­lej spo­loč­nos­ti, ve­rej­nej sfé­ry, pre­dov­šet­kým jus­tí­cie - súd­nic­tva, pro­ku­ra­tú­ry, po­lí­cie a iných zlo­žiek štát­nej mo­ci od ja­vov, kto­ré de­for­mu­jú de­mok­ra­ciu a práv­ny štát. Spra­vod­li­vosť a zá­kon, rov­nosť pred zá­ko­nom mu­sia pla­tiť pre všet­kých rov­na­ko – a to bez vý­nim­ky na spo­lo­čen­ské pos­ta­ve­nie, ma­je­tok, či prís­luš­nosť a vzťa­hy k ne­ja­kej po­li­tic­kej stra­ne či hnu­tiu. Ozna­če­nia ako „na­ši ľu­dia“, ale aj „na­ši chlap­ci“ jed­no­du­cho ne­mô­žu mať svo­je mies­to v na­šej spo­loč­nos­ti.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Je však ne­vyh­nut­né po­ve­dať, že aká­koľ­vek sna­ha o očis­tu spo­loč­nos­ti či sna­ha o spra­vod­li­vosť mu­sí pre­bie­hať čis­to a len a len zá­kon­ný­mi pros­tried­ka­mi.

 Mám však do­jem, že prá­ve sna­ha o očis­tu spo­loč­nos­ti a túž­ba po „spra­vod­li­vos­ti“ v os­tat­ných dvoch ro­koch vied­la k spus­te­niu pro­ce­su, kto­rý je pres­ným opa­kom vzne­še­ných pred­stáv o očis­te spo­loč­nos­ti a sna­he o nas­to­le­nie spra­vod­li­vos­ti a ve­die k de­for­má­cii práv­ne­ho štá­tu a de­mok­ra­tic­kých hod­nôt.

Je nes­por­ným fak­tom, že nik­dy v mi­nu­los­ti ne­doš­lo zo stra­ny Ústav­né­ho sú­du SR k vy­da­niu ta­ké­ho množ­stva ná­le­zov o po­ru­šo­va­ní zá­klad­ných ľud­ských práv a slo­bôd v tres­tných ko­na­niach a naj­mä vä­zob­ných stí­ha­niach, v tak krát­kom ča­so­vom úse­ku ako to­mu bo­lo v os­tat­nej do­be. Tak­tiež ESĽP vy­dá­va čo­raz viac roz­hod­nu­tí v nep­ros­pech SR o po­ru­šo­va­ní práv na­šich ob­ča­nov, naj­mä na spra­vod­li­vý pro­ces  v tres­tných ko­na­niach.

SkryťVypnúť reklamu

Opa­ko­va­ne, tak ako v mi­nu­los­ti mu­sím zdô­raz­niť, že ten­to môj kri­tic­ký poh­ľad na niž­šie uve­de­né „fe­no­mé­ny“ v pos­tu­poch OČTK prí­tom­né v tres­tných ko­na­niach dneš­ných dní sa ne­tý­ka­jú všet­kých vy­šet­ro­va­te­ľov (po­li­caj­tov) a všet­kých pro­ku­rá­to­rov, ne­tý­ka­jú sa ani všet­kých vy­šet­ro­va­te­ľov NA­KA a všet­kých pro­ku­rá­to­rov ÚŠP GP SR -  pou­ka­zu­jem na úz­ku sku­pi­nu nie­koľ­kých vy­šet­ro­va­te­ľov NA­KA, ich ope­ra­tív­nych pra­cov­ní­kov a niek­to­rých pro­ku­rá­to­rov ÚŠP GP SR. A tak ako v mi­nu­los­ti uvá­dzam, že kaž­dú sku­toč­nosť uve­de­nú z mo­jej stra­ny viem pod­lo­žiť kon­krét­nym prí­pa­dom a lis­tin­ný­mi dô­kaz­mi.

SkryťVypnúť reklamu

OČTK majú v ostatnej dobe no­vé „zá­klad­né“ pra­cov­né me­tó­dy:

-   práv­na „nad­kva­li­fi­ká­cia“ skut­kov

-   nez­na­losť práv­nej teórie - po­chyb­nos­ti o zna­los­ti práv­nej teórie u vy­šet­ro­va­te­ľov ba do­kon­ca pro­ku­rá­to­rov

-   vy­lu­čo­va­nie kon­krét­nych ob­háj­cov zo za­stu­po­va­nia v ko­na­ní s od­ôvod­ne­ním, že bu­dú vo ve­ci vy­po­ču­tí ako sved­ko­via – ho­ci o ve­ci ne­ma­jú žiad­ne re­le­van­tné in­for­má­cie, resp. ne­mô­žu vo ve­ci vy­po­ve­dať ako sved­ko­via z dô­vo­du zá­ka­zu vý­po­ve­de, na­koľ­ko sú via­za­ní ad­vo­kát­skou ml­čan­li­vos­ťou vo vzťa­hu ku klien­to­vi

SkryťVypnúť reklamu

-   vä­zob­né stí­ha­nie a naj­mä ko­lúz­na väz­ba ako nát­la­ko­vý nás­troj na priz­na­nie a spolu­prá­cu,

-    vo vä­zob­ných ko­na­niach ab­so­lút­ne ob­me­dzenie a neu­mož­ne­nie ko­mu­ni­ká­cie - te­le­fo­no­va­nia a náv­štev ob­vi­ne­né­ho s je­ho ro­di­nou, s je­ho naj­bliž­ší­mi oso­ba­mi

-    za­dr­žia­va­nie súk­rom­nej poš­ty ob­vi­ne­né­ho vo väz­be pri kon­tro­le, „cen­zú­re“ - kon­tro­la poš­ty pri ko­lúz­nej väz­by tr­va­jú­ca týž­dne

-    na­du­ží­va­nie spolu­pra­cu­jú­cich osôb – tzv. „ka­júc­ni­kov“  - sle­pá vie­ra v prav­di­vosť ich vý­po­ve­dí,

-    pre­púš­ťa­nie z väz­by osôb, kto­rí sa „priz­na­jú“ a spolu­pra­cu­jú s OČTK,

-    „nad­prá­ca“ ope­ra­tív­nych pra­cov­ní­kov,

-     prí­tom­nosť ope­ra­tív­nych pra­cov­ní­kov pri vý­slu­choch reali­zo­va­ných pred vzne­se­ním ob­vi­ne­nia, te­da reali­zo­va­ných bez prí­tom­nos­ti ob­ha­jo­by,

-     úče­lo­vé spá­ja­nie tres­tných ko­na­ní a nás­led­ne vy­lu­čo­va­nie tých „správ­nych“ osôb na sa­mos­tat­né ko­na­nia,

-    ne­do­ru­čo­va­nie pro­ces­ných uz­ne­se­ní o vy­lu­čo­va­ní a spá­ja­ní ko­na­ní,

-    za­mie­ta­nie všet­kých návr­hov ob­vi­ne­ných na dopl­ne­nie do­ka­zo­va­nia pri ukon­če­ní vy­šet­ro­va­nia pri preš­tu­do­va­ní spi­su – nech sú návr­hy ob­vi­ne­ných ako­koľ­vek dô­vod­né a ako­koľ­vek nut­né k us­tá­le­niu skut­ko­vé­ho sta­vu, sú za­miet­nu­té,

-   smieš­ne níz­ke tres­ty ulo­že­né spolu­pra­cu­jú­cim oso­bám naj­mä v ko­na­ní o do­ho­de o vi­ne a tres­te v po­rov­na­ní s tres­ta­mi, kto­ré pô­vod­ne tým­to oso­bám hro­zi­li,

-   pre­hlia­da­nie tres­tnej čin­nos­ti spolu­pra­cu­jú­cich osôb,

-   „re­ťa­ze­nie väz­by“ – opä­tov­né vza­tia do väz­by osôb pre­pus­te­ných z väz­by,

-    za­ned­bá­va­nie reál­ne­ho do­zo­ru pro­ku­rá­to­rov v príp­rav­nom ko­na­ní, naj­mä pre­hlia­da­nie a od­ob­ro­va­nie po­chy­be­ní vy­šet­ro­va­te­ľov,

-  zvláš­tna spolu­prá­ca OČTK s vy­bra­ný­mi mé­dia­mi, kto­ré dis­po­nu­jú in­for­má­cia­mi pria­mo od OČTK a kto­ré „po­má­ha­jú“ OČTK pri zdô­vod­ňo­va­ní vzná­ša­nia ob­vi­ne­ní a vä­zob­ných stí­ha­ní „tých správ­nych osôb“, ale naj­mä v roz­po­re so zá­klad­ný­mi zá­sa­da­mi tres­tné­ho ko­na­nia a z Tres­tné­ho po­riad­ku a pria­mo z Ústa­vy SR vy­plý­va­jú­ci­mi po­vin­nos­ťa­mi OČTK,

-   ne­ve­ri­fi­ko­va­nie, nep­re­ve­ro­va­nie vý­po­ve­dí spolu­pra­cu­jú­cich osôb, tzv. „ka­júc­ni­kov“,

-   ig­no­ro­va­nie a pre­hlia­da­nie sku­toč­nos­tí sved­čia­cich v pros­pech ob­vi­ne­ných osôb,

-   ab­so­lút­ne ig­no­ro­va­nie návr­hov ob­vi­ne­ných na dopl­ne­nie do­ka­zo­va­nia, kto­ré by preu­ka­zo­va­li ich ob­ha­job­né tvr­de­nia a vy­vra­ca­li dô­vod­nosť ich stí­ha­nia,

-    ig­no­ro­va­nie a po­ru­šo­va­nie zá­sa­dy kon­tra­dik­tór­nos­ti príp­rav­né­ho ko­na­nia

-    ne­vy­ko­ná­va­nie dos­tup­ných dô­ka­zov AJ v pros­pech ob­vi­ne­ných z úrad­nej po­vin­nos­ti,

-    ne­vy­ko­ná­va­nie kon­fron­tá­cií me­dzi ob­vi­ne­ný­mi a sved­ka­mi, resp. sved­ka­mi nav­zá­jom za úče­lom od­stra­ňo­va­nia vý­znam­ných roz­po­rov – in­šti­tút kon­fron­tá­cie sa vô­bec ne­reali­zu­je, ho­ci oň ob­vi­ne­ní opa­ko­va­ne žia­da­jú

-    vy­uží­va­nie ne­zá­kon­ných dô­ka­zov v nep­ros­pech ob­vi­ne­ných,

-    vzná­ša­nie ob­vi­ne­ní po me­sia­coch (ba do­kon­ca ro­koch) od­ke­dy OČTK dis­po­nu­jú in­for­má­cia­mi, na zá­kla­de kto­rých by ma­li kon­krét­nej oso­be bez­od­klad­ne vzniesť ob­vi­ne­nie – ne­chá­va­nie si ta­kých­to „mož­nos­tí ob­vi­ne­ní v šup­lí­ku“ – ča­ka­nie na inú vhod­nú príl­eži­tosť – naj­mä pre­pus­te­nie z väz­by, aby na zá­kla­de no­vé­ho ob­vi­ne­nia mo­hol byť do­tyč­ný opä­tov­ne vza­tý do väz­by („re­ťa­ze­nie väz­by“)

-    zvláš­tna rých­losť vy­ko­ná­va­nia dô­ka­zov zo stra­ny OČTK v nep­ros­pech ob­vi­ne­ných a nao­pak ab­sur­dne zdĺha­vé vy­ko­ná­va­nie akých­koľ­vek, aj rých­lo dos­tup­ných dô­ka­zov v pros­pech ob­vi­ne­ných

-   úče­lo­vé plá­no­va­nie vý­slu­chov „ko­run­ných“ sved­kov dl­hé me­sia­ce po vzne­se­ní ob­vi­ne­nia, pri­čom sú ob­vi­ne­ní vä­zob­ne stí­ha­ní a uve­de­né je pou­ží­va­né ako ar­gu­ment na ich väz­bu – ne­vy­ko­na­nie vý­slu­chov ko­run­ných sved­kov – tá­to „tak­ti­ka“ je os­pra­vedl­ňo­va­ná pro­ces­nou sa­mos­tat­nos­ťou vy­šet­ro­va­te­ľa

-    zvlášt­ny spô­sob vý­slu­chov „ko­run­ných sved­kov“ a spolu­pra­cu­jú­cich osôb tak, že tie­to oso­by nie sú vy­po­ču­té sú­vis­le, v čo naj­krat­šom ča­se ku všet­kým sku­toč­nos­tiam, o kto­rých ma­jú ve­do­mosť, ale ich vý­slu­chy sú plá­no­va­né tak, že me­dzi jed­not­li­vý­mi vý­sluch­mi sú „pres­táv­ky“ tr­va­jú­ce aj týž­dne a me­sia­ce – vý­sluch ta­kých­to osôb tr­vá od za­čiat­ku do kon­ca rá­do­vo me­sia­ce, a aj ro­ky

-     (je už len na úva­he či­ta­te­ľa, či to­to „mô­že“ mať sú­vis s tým, že tak­to vy­po­ve­da­jú­ce oso­by si „zra­zu“ od vý­slu­chu k vý­slu­chu pa­mä­ta­jú viac a viac, dopĺňa­jú vý­po­ve­de o sku­toč­nos­ti, o kto­rých pred­tým uvied­li, že o nich ne­ve­dia nič kon­krét­ne, vý­raz­ne sa roz­pa­mä­tá­va­jú na pod­rob­nos­ti uda­los­tí spred mno­hých ro­kov, vý­raz­ne rea­gu­jú na vý­po­ve­de iných sved­kov a vý­po­ve­de ob­vi­ne­ných...)

-     vy­ko­ná­va­nie extrém­ne­ho množ­stva vý­slu­chov sved­kov, kto­rí sú pre ob­jas­ne­nie ve­ci ne­pod­stat­ní, čo slú­ži opäť ako ar­gu­ment na po­ne­chanie ob­vi­ne­ných vo väz­be z dô­vo­du nut­nos­ti vy­ko­ná­va­nia vý­slu­chov sved­kov a „ná­roč­nos­ti ve­ci“ pre množ­stvo sved­kov

-     nep­ri­me­ra­ný zá­sah OČTK do zá­klad­ných ľud­ských práv a slo­bôd ob­vi­ne­ných, naj­mä v sú­vis­los­ti s vä­zob­ný­mi stí­ha­nia­mi

-     ba do­kon­ca po­doz­re­nie z ma­ni­pu­lá­cie vý­po­ve­dí, dô­ka­zov a vy­šet­ro­va­nia zo stra­ny OČTK v nep­ros­pech ob­vi­ne­ných osôb.

To­to všet­ko je reali­ta niek­to­rých tres­tných ko­na­ní v sú­čas­nos­ti. No­vý­mi zá­sa­da­mi tres­tné­ho ko­na­nia sa ako­by sta­li:

-          „pa­pier zne­sie všet­ko“,

-          „účel svä­tí pros­tried­ky“,

-          „kde sa rú­be les, tam lie­ta­jú tries­ky“,

-          „ma­lým zlom („ma­lou“ ne­zá­kon­nos­ťou) po­rá­ža­me „veľ­ké“ zlo“.

Ako som už uvie­dol v úvo­de, za kaž­dým jed­ným slo­vom a tvr­de­ním si sto­jím a viem ho preu­ká­zať na kon­krét­nych prí­pa­doch a pod­lo­žiť re­le­van­tný­mi lis­tin­ný­mi dô­kaz­mi. A opa­ko­va­ne, ako som uvie­dol v úvo­de, vy­ššie uve­de­né sa tý­ka len ur­či­tej úz­kej sku­pi­ny nie­koľ­kých vy­šet­ro­va­te­ľov NA­KA a niek­to­rých pro­ku­rá­to­rov ÚŠP GP SR, pra­cu­jú­cich pre­dov­šet­kým na me­diál­ne expo­no­va­ných prí­pa­doch.

Pre ob­jek­tív­nosť uvá­dzam - Úpl­ne ne­po­cho­pi­teľ­ným pre mňa ako ob­ča­na SR, ako plat­cu da­ní, z kto­rých sú aj OČTK fi­nan­co­va­né, je fakt, že exis­tu­je dô­vod­né po­doz­re­nie z ma­ni­pu­lá­cie vy­šet­ro­va­nia a dô­ka­zov vo via­ce­rých tres­tných ko­na­niach zo stra­ny niek­to­rých „elit­ných“ prís­luš­ní­kov NA­KA – a ani po dl­hých me­sia­coch od za­ča­tia vy­šet­ro­va­nia tých­to po­doz­re­ní z ma­ni­pu­lá­cie vy­šet­ro­va­nia a dô­ka­zov NE­BO­LI zo stra­ny prís­luš­ných or­gá­nov pred­lo­že­né re­le­van­tné dô­ka­zy potvr­dzu­jú­ce ale­bo vy­vra­ca­jú­ce tie­to po­doz­re­nia. Na­priek to­mu, že mám vlas­tnú osob­nú skú­se­nosť s tý­mi­to vy­šet­ro­va­teľ­mi, ctím si pre­zum­pciu ne­vi­ny, a ča­kám či sa tie­to po­doz­re­nia potvr­dia ale­bo vy­vrá­tia – uve­de­né je v zá­uj­me ce­lej spo­loč­nos­ti, kto­rá je trau­ma­ti­zo­va­ná a po­la­ri­zo­va­ná extrém­ne proti­re­čia­ci­mi si a proti­chod­ný­mi in­for­má­cia­mi o vy­šet­ro­va­ní po­doz­re­ní v ma­ni­pu­lá­cie vy­šet­ro­va­nia. Je za­rá­ža­jú­ce, že do dneš­né­ho dňa ne­bo­lo ani roz­hod­nu­té o sťaž­nos­tiach tých­to vy­šet­ro­va­te­ľov pro­ti uz­ne­se­niam o vzne­se­ní ob­vi­ne­ní – aj to­to ilus­tru­je „rých­losť“ tres­tných ko­na­ní v sú­čas­nos­ti.

 

Martin Ribár

Martin Ribár

Bloger 
  • Počet článkov:  10
  •  | 
  • Páči sa:  124x

Veľmi rád by som prostredníctvom blogov prezentoval niektoré svoje názory a postrehy. Som vyštudovaný právnik, chcel by som prezentovať svoje postrehy aj (ale nie iba) k niektorým otázkam justície, ale aj jednoducho k veciam zo života, mám po 40-tke, pár životných skúseností, mám deti, vnímam svet okolo seba, a niekedy mám pocit, že sa chcem k niektorým otázkam života či spoločnosti vyjadriť. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

49 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

41 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
SkryťZatvoriť reklamu