Babov(ř)resky po kerestúrsky...

alebo ako v Križovanoch rozpočet obce tvorili a schvaľovali... (nahnevaná starostka, urazená ekonómka a nepozorná hlavná kontrolórka obce)

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Uff, to bolo zase zasadnutie! Boli ste? Nie? Tak vám z neho - po vypočutí si zvukového záznamu - prinášame pár postrehov.

Posledné tohtoročné zasadnutie OZ 12.12.2016 malo hlavný bod programu schválenie rozpočtu obce na roky 2017-2019. Najdôležitejší je rok 2017, ktorý sa schvaľuje ako záväzný.

Hlavne počas tohto bodu programu to bolo ako v komédiách od Zděnka Trošku.

Obrázok blogu
(zdroj: FB Križovany nad Dudváhom - život v obci trochu inak)

Tak poďme pekne po poriadku. Poslanci dostali návrh rozpočtu obce, ktorý vypracovala ekonómka obecného úradu podľa pokynov starostky obce. Pre „oko“ sa tento návrh prerokoval aj na finančnej komisii a šup s ním na úradnú tabuľu a na webovú stránku obce. No a čo sme si vypočuli v diskusii k tomuto bodu programu OZ, to stojí za to!

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Starostku obce a tentoraz aj ekonómku obecného úradu vytočili „do biela“ poslanci OZ, ktorí si chceli plniť svoje povinnosti a chceli rozhodnúť o návrhu rozpočtu obce na rok 2017 podľa zákona. Pre informáciu tých, ktorí sa s takým zákonom ešte nestretli uvádzame:

Zákon 369/1990 Zb.o obecnom zriadení:

§ 11 odst. 4 písm. b)

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené... b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce....

Takže poslanci chceli rozhodnúť o tom, na čo budú vynaložené v roku 2017 obecné financie. Nič viac a nič menej!

SkryťVypnúť reklamu

Pátrali sme po tom, čo viedlo poslancov a hlavne poslanca Petra Horvátha k predkladaniu pripomienok a k následnej búrlivej diskusii na ich poslednom tohtoročnom zasadnutí. Dozvedeli sme sa nasledovné:

Na zasadnutí finančnej komisie, ktorú viedla predsedníčka komisie (alebo nie?) nedala starostka obce rovnakú šancu všetkým poslancom, aby uskutočnili konkrétne zmeny v navrhnutom rozpočte – vraj sa o nich musí hlasovať na OZ... ale podľa hesla „všetci sme si rovní a niektorí ešte rovnejší“ sa na finančnej komisii nejaké zmeny v predloženom návrhu urobili. Návrh poslanca Petra Hermanského o navýšení dotácie o 300 € kresťanskej mládežníckej skupine Caritas (pre nezainteresovaných – ako jedna z jeho animátoriek je dcéra pána poslanca) poslanci odsúhlasili a akceptovali. Ale návrhy poslanca Horvátha sa nedali do rozpočtu zapracovať... vraj si to má pripraviť na zasadnutie OZ.

SkryťVypnúť reklamu

Tak aj urobil. No na zasadnutí, keď predložil poslancom svoje pripomienky spracované (v čase jeho osobného voľna) do prehľadnej tabuľky s komentárom, starostka obce mala problém o nich rokovať, vraj to nemajú naštudované !!! J

Hneď na začiatku diskusie požiadala ekonómku aby to kontrolovala, lebo vzniká chaos.... a to ešte žiaden chaos nebol!

Diskusia plná invektív

Odsúhlasenie návrhov poslanca začalo hlasovaním o jeho pripomienkach postupne. Ako prvý prešiel návrh na zníženie položky „Reprezentačné - fond starostky“ na sumu 1000,- s úsporou 1000,- € - tento návrh prešiel 5 hlasmi poslancov, dvaja boli proti a jeden sa zdržal. Toto starostku navnadilo a s aroganciou jej vlastnou, robila všetko preto, len aby sa návrhy na zmeny neodsúhlasili. Vysvetľovala, ako znižovaním položiek v návrhu rozpočtu obec nič nezíska a že oprava strechy 1. pavilónu ZŠ sa nedá urobiť z ušetrených finančných prostriedkov.

SkryťVypnúť reklamu

Počas tejto diskusie vyšli z úst starostky obce vyjadrenia typu: „som začudovaná, že je 1. pavilón prioritou obce“... „sú tu úspechy a niekto ich chce zastaviť“ .... vygradovanie jej hnevu bolo až do takej miery, že sa vyjadrovala takými výrazmi ako „ dávam hlasovať za to, aby položka zmizla z rozpočtu“.

Podľa jej slov máme v rezervnom fonde peňazí dosť, vďaka dobrému hospodáreniu počas rokov, kedy ona vedie obec! – pozabudla však na to, že jej ako dar z neba padli všetky dotácie z eurofondov hlavne na rekonštrukciu dôležitých obecných budov – Obecný úrad, Zariadenie pre seniorov, 2. pavilón školy, na rekonštrukciu dvoch miestnych komunikácií s mobiliárom v centre obce, verejného osvetlenia v obci a projekt mikroregiónu Dudváh o cestovnom ruchu. Keby neboli tieto projekty spracované a neboli by zabezpečené finančné prostriedky na ich realizáciu, tak z rezervného fondu by starostka obce asi sotva zrealizovala taký rozsah prác, s akým sa prezentuje.

Už sa len potichu pýtame, aký rozpracovaný projekt so zabezpečením financovania zanechá ona svojmu nasledovníkovi ???

Vďaka jej hnevu sme sa však dozvedeli aj dôležitú informáciu, že dotácie na rekonštrukciu 1. pavilónu ZŠ s MŠ aj tak nedostaneme, informovala totiž, že absolvovala seminár, kde sa dozvedela, že naša obec nemá šancu, pretože má nedostatočný počet detí na umiestnenie do materskej školy. Kedy chcela poslancom toto oznámiť?!

Väčšiu časť diskusie tvorili jej „prednášky“, kde poúčala poslancov ako pani učiteľka malých neposlušných chlapcov. Keď neprednášala, tak urážala, fabulovala, zavádzala, protirečila si a spochybňovala... a útočila na imaginárneho nepriateľa, ktorý chce zastaviť rozvoj obce. Poslanci kritizovali postup prác na oprave kultúrneho domu ako nesystematický... okrem zástupcu starostky obce Petra Hermanského, podľa ktorého je úprava položiek na údržbu kultúrneho domu na nulu populizmus! Peniaze predsa máme!

Zaujímavé bolo aj nesúhlasné vyjadrenie ekonómky obecného úradu. Posťažovala sa, že poslanci nikdy nerobili tak dôležitú prácu ako je tvorba rozpočtu, že sa málo venujú jej správam o záverečnom účte, prisvojila si úspechy, že obec nemá úver, že vždy mala obec kladné výsledky hospodárenia ... a že ju uráža takýto postup tvorby rozpočtu až tak, že je „v stave položiť pero a odísť“...! Nakoniec však zostala, veď kto dnes nie je rád, ak má dobre platené pracovné miesto? Možno si nakoniec uvedomila, že poslanci sa popri práci v samospráve venujú aj svojim hlavným povolaniam, ktoré živia ich ako aj ich rodiny. Práci v samospráve venujú svoj voľný čas dobrovoľne. Nemôže od nich nikto žiadať, aby napríklad účtovnícku agendu obce ovládali na 100% ako profesionáli. Ale stačí im to vysvetliť a akceptovať ich názory !

Podľa zvukového záznamu nechýbali ani vyhrážky starostky obce, že keď sa bude meniť tabuľka, ktorú má pripravenú v návrhu uznesenia, tak nie je možné schváliť uznesenie a nastane rozpočtové provizórium... To už bola značná časť návrhov poslanca Petra Horvátha odsúhlasená. Pred hlasovaním o schválení rozpočtu obce dala príkaz na prípravu návrhu uznesenia poslancovi Petrovi Horváthovi, ktorý návrhy na zmenu predkladal a prerušila rokovanie ! Darmo sa pýtame, načo je na začiatku každého zasadnutia schvaľovaná návrhová komisia - tentoraz poslankyňa Jarmila Šturdíková a poslanec Jozef Vrábel - ktorá má za úlohu predkladať návrhy uznesení ? Nie je povinnosťou ekonómky obce sledovať návrhy a priebežne ich zapracovávať do návrhu rozpočtu, a povinnosťou starostky obce po všetkých úpravách dať o návrhu hlasovať?

Ale aj takto môže u niekoho vyzerať urazená ješitnosť !

Ste zvedaví ako to nakoniec dopadlo? No tak, ako v komédii „Mnoho kriku pre nič“. Výsledok vôbec nezodpovedá tej búrlivej diskusii. Páni poslanci hlasovaním vytvorili v rozpočte úsporu viac ako 20 tisíc eur, ktorú chceli pôvodne viazať len na opravu strechy 1. pavilónu ZŠ. No v uznesení nie je o tom ani slovo!

Takto vytvorená úspora bola presunutá na položku - údržba budov kazetový strop v kultúrnom dome !

Na tú položku, ktorú krátko predtým poslanci svojim hlasovaním zrušili, že je v roku 2017 nepotrebná! Za takéto uznesenie nakoniec hlasoval aj predkladateľ návrhov na zmenu vypracovaného rozpočtu na roky 2017-2019 !

Ako vysoko nekvalifikované vyznelo aj vyjadrenie hlavnej kontrolórky obce po predloženom návrhu na uznesenie, ktorý prečítal poslanec Peter Horváth a jej otázka, ako chce poslanec dostať usporené finančné prostriedky do rezervného fondu. Také niečo sa môže po tak dlhej diskusii, v ktorej predkladateľ viackrát vysvetlil, že úspora bude presunutá do rezervného fondu po schválení záverečného účtu obce, a len z rezervného fondu je možné použiť prostriedky na kapitálové výdavky spýtať len ten, kto buď nepočúval alebo vôbec nevie, čo je to tvorba rozpočtu !!!

Čudujete sa takejto diskusii a čudujete sa aj výsledku? O čo na tomto zasadnutí vlastne išlo?

Niektorým poslancom – hlavne predkladateľovi návrhov na zmeny rozpočtu - išlo hlavne o to, aby poslanci boli konečne zapojení nielen do tvorby návrhu rozpočtu, ale aj do rozhodovania o investíciách a prioritách riešenia údržby obecného majetku, aby mali možnosť si povedať svoje názory a druhá strana by to mala akceptovať, ak sa to väčšinovo schváli. Ale starostka obce nedokáže urobiť takýto krok, pretože nie je na to zvyknutá. Nakoľko doteraz väčšinou dala poslancom odsúhlasiť schválenie financovania jednotlivých opráv (údržby) obecného majetku až po realizácii, tak sa rozhodli vstúpiť do prípravy ďalších podobných akcií už pri príprave návrhu rozpočtu obce. Keby boli poslanci OZ považovaní za rovnocenných partnerov – nebola by potrebná takáto diskusia.

Ale skutočným vyvrcholením bolo vysvetlenie starostky obce v bode programu „Všeobecné informácie o práci obecnej samosprávy“, kde informovala o prebiehajúcich prácach na aktualizácii projektovej dokumentácie na rekonštrukciu 1. pavilónu základnej školy. Pri tom uviedla, že pravdepodobne dotáciu na tento projekt nedostaneme a preto budeme v oprave 1. pavilónu pokračovať z obecných prostriedkov. Prečo sa teda tak strašne bránila hľadaniu finančných prostriedkov na realizáciu tejto opravy? Nešlo všetkým o to isté? Muselo byť okolo toho toľko kriku?

Apropó:

Kto by si pomyslel, že história sa po 10 rokoch zopakuje? V roku 2007 sa v zápisnici z verejného zasadnutia dňa 24. septembra 2007 píše aj o tom, že na verejné zasadnutie boli okrem poslancov prizvaní aj členovia Rady školy pri ZŠ s MŠ a hlavný projektant Ing. arch. Rastislav Bocán. Riešila sa totiž možná rekonštrukcia 2. pavilónu základnej školy. Na tomto zasadnutí odzneli „návrhy poslancov obecného zastupiteľstva a členov rady školy k príprave postupnej realizácie odstránenia aktuálnych systémových porúch budov školy podľa finančných možností rozpočtu obce.

Poslankyňa Doc. PhDr. Klčovanská PhD a členovia Rady školy navrhujú nečakať na podanie žiadosti o dotáciu, začať postupne výmenu okien z finančných prostriedkov rozpočtu obce a žiadosť o nenávratný finančný príspevok podať len na určitú časť prác.

Starosta obce navrhol východisko úpravou rozpočte obce na rok 2008 (rozpočet obce bol v roku 2006 v súlade s platnými legislatívnymi predpismi schválený na obdobie 2007 až 2009), ktorá bude vychádzať z prehodnotenia VZN o miestnych daniach - zvýšenia výnosu tejto dane formou navýšenia doterajšej sadzby dane z nehnuteľností pre právnické a fyzické osoby. Starosta obce uviedol, že návrh na uvedené zmeny bude včas predložený na rokovanie finančnej komisie pri OZ.

V takomto prípade poslanci obecného zastupiteľstva Vladimír Benkovský a Ing. Peter Slezák navrhujú pri úprave rozpočtu obce na rok 2008 zapracovať do rozpočtu obce možnosť poskytnutia takto získaných finančných prostriedkov na postupnú rekonštrukciu budov školy.

Na základe horeuvedeného bol k tomuto bodu rokovania obecného zastupiteľstva predložený návrh uznesenia č. 61/2007, ktorým obecné zastupiteľstvo v Križovanoch nad Dudváhom navrhuje zapracovať do návrhu zmeny rozpočtu obce na rok 2008 finančnú čiastku určenú na rekonštrukciu budovy 2. pavilónu ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom. Výška finančnej čiastky bude upresnená podľa predpokladaného výnosu dane z nehnuteľností na rok 2008.“ Z vtedy zvolených 9 poslancov bolo 8 poslancov za a jeden poslanec sa zdržal hlasovania.

Ako dopadla nakoniec oprava 2. pavilónu základnej školy už vieme, vtedajšiemu starostovi obce sa podarilo na rekonštrukciu získať dotáciu z eurofondov, práce sa zrealizovali už pod vedením novej starostky obce a práce naviac nakoniec financovala obec z rezervného fondu - výsledku hospodárenia obce za rok 2010.

Na záver:

Trošku ma aj mrzí, že píšem tento článok v čase predvianočného pokoja. Ale takto to časovo vyšlo. Nechcem zatvárať oči pred nepríjemnou skutočnosťou len preto, že sa to nepatrí, že sú Vianoce, alebo preto lebo je jednoduchšie mlčať a nepoukazovať na nešváry. Poukazujem na neľudskosť, neprofesionalitu, klamstvá a aroganciu ..... bez ohľadu na čas, kedy sa to deje. Robím to preto, aby pravdu zistili aj tí, ktorí možno nepostrehli, nevšimli si, že sa deje niečo, čo nám všetkým neprospieva. Je to skrátka moja „choroba“- syndróm svrbiaceho jazyka. A to len preto, že chcem žiť v dedine, v komunite, kde sa môžem úprimne porozprávať so susedmi, s vedomím, že ma pochopia, že si budeme vážiť jeden druhého, prácu tých ostatných, budem akceptovať ich názory aj keď sú celkom odlišné od tých mojich. Predsa nikto z nás nechce, aby bol náš život poznačený farizejským pokrytectvom. Neživme v sebe rôzne nenávisti. Ja chcem mať Vianoce po celý rok! Nielen na sklonku roka. Záleží len a len od nás, ako budeme prežívať každý deň v roku a či nejako obohatíme každý deň svojich blízkych, priateľov, známych.

Želám Vám v mene adminov tohto profilu krásne Vianoce, ich pokojné prežitie v kruhu blízkych a priateľov.

zápisnica a zvukový záznam z verejného zasadnutia OZ dňa 12.12.2016: http://krizovany.sk/zasadnutie-oz-12-2-2016/


 

schválený rozpočet obce na roky 2017-2019:

http://krizovany.sk/web/wp-content/uploads/2016/12/rozpocet-2017-2019.pdf

Rodený Kerestúrčan

Rodený Kerestúrčan

Bloger 
  • Počet článkov:  4
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Sme neorganizované združenie obyvateľov našej obce, ktorých zaujíma život v rodnej obci a záleží nám na jeho ďalšom smerovaní. Chceme pomôcť naším spoluobčanom "precitnúť", aby žili v slobodnej, demokratickej obci bez strachu z toho, že keď sa ohlásia, budú prenasledovaní... Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Iveta Rall

Iveta Rall

53 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

717 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
SkryťZatvoriť reklamu