Budúcnosť je v alternatívnych zdrojoch energie.

Písmo: A- | A+

Efektívne využívanie obnoviteľných zdrojov energie je na Slovensku stále otázne. Cieľom Európskej únie je zvýšiť podiel celkovej ročnej spotreby energie z týchto zdrojov na 20 % do roku 2020.

Pre Slovensko je stanovených 14 % – realizovateľný zámer, no aj ten ostáva s otáznikom. O tejto téme diskutovali podpredseda Strany TIP Martin Schwantzer a členka strany Mária Michnová s prof. Ing. Jozefom Víglaským, CSc. z Katedry environmentálnej a lesníckej techniky TU vo Zvolene. Riešili otázku alternatívnych zdrojov energie využiteľných na Slovensku.

Pre moderného človeka je život bez elektrickej energie nepredstaviteľný. V situáciách, keď elektrina nie je dostupná, to pocítime a uvedomíme si, aké je svetlo či teplo dôležité. Hlavným zdrojom energie sú neobnoviteľné fosílne palivá (uhlie, ropa, zemný plyn), ich zásoby však majú svoje hranice (žijeme na úkor budúcich generácií) a naviac, spaľovanie fosílnych palív spôsobuje klimatické zmeny. Skleníkové plyny, znečistenie pôd, vody, roztápanie ľadovcov, zvyšovanie priemernej ročnej teploty a zvyšovanie hladiny vôd vplýva na kvalitu života, na zmenu počasia i klímy. Globálne otepľovanie sa prejavuje na pevninách aj v oceánoch. Nehovoriac o tom, že často dochádza k ekologickým katastrofám – haváriám tankerov i atómových elektrární, čo má na našu planétu nedozerné následky.

Obnoviteľné zdroje prispievajú k znižovaniu emisií skleníkových plynov a pomáhajú riešiť klimatické zmeny. Zásoby sa neustále obnovujú. Čerpať ich možno ďalšie miliardy rokov – kým bude svietiť Slnko. Ide o slnečné žiarenie, veternú energiu, vodnú energiu, o energiu prílivu, biomasu, atď. V týchto zdrojoch je budúcnosť energie, ak má planéta fungovať. Teplo a elektrinu nie je ťažké vyrobiť, no súčasný spôsob výroby predovšetkým z uhlia, ropy, zemného plynu alebo uránu, nie je perspektívny pre dnešok a vôbec nie pre ďalšie generácie.

Cieľom EÚ je zvýšiť podiel celkovej ročnej spotreby energie z obnoviteľných zdrojov na 20 % do roku 2020, pre Slovensko je stanovených 14 % – prijateľný a realizovateľný zámer. Výrazne to môže pomôcť rozvoju vidieckych oblastí a udržať v nich aj mladú generáciu.

Obnoviteľné zdroje energie sú najmä v poľnohospodárskej a lesníckej biomase. Využitím biologicky rozložiteľných odpadov eliminujeme časť odpadu, efektívne zhodnotíme problémový odpad. Pri využívaní „energetických rastlín“ ako primárneho zdroja surovín na prípravu biopalív a výrobu energie musíme rešpektovať poľnohospodárske oblasti (preferovať pôdy nevhodné na agrárnu činnosť) i dostupnosť terénu, náklady na dopravu a spoľahlivosť dodávky biomasy. Využitie biomasy v malých početnejších zariadeniach je najperspektívnejšou cestou pri čerpaní z miestnych zdrojov, pomôže rozvoju vidieka, vytvoreniu pracovných miest – a aj to je jednou z vízií úspešného poľnohospodárstva na vidieku.

Efektívne využívanie OZE na Slovensku je stále otázne. Dotýka sa legislatívnych opatrení podporujúcich širšie využitie týchto zdrojov aj možností dotácií. Postoj k obnoviteľným zdrojom energie musí byť jednotný, rešpektovať prírodu aj ekonomiku štátu. Tieto zdroje môžu čiastočne zvýšiť našu energetickú sebestačnosť (nie sme viazaní len na ropu a plyn z Ruska), získavame poznatky pri projektoch využívania OZE a eliminujeme vplyv na prírodu (menej skleníkových plynov do atmosféry, zníženie objemu vyhoreného paliva a podobne). Štát by mal šetriť energiou vyrobenou zo zdrojov fosílnych surovín a podporovať efektívne využívanie energie napr. v podpore zatepľovania budov, výmeny okien, inštaláciou malých solárnych panelov pre domácnosti. Podpora výskumu a rozvoja jednotlivých technológií OZE patrí k dôležitým úlohám vlády.

Za cenné odborné informácie ďakujem prof. Ing. Jozefovi Víglaskému CSc., no vďaka patrí aj vedcom a odborníkom, ktorí sa na Slovensku venujú vede a výskumu a veria, že sa raz ich práca pretaví do konkrétnych výsledkov v prospech našej krajiny.

Skryť Zatvoriť reklamu