Chorvátsky Grob a jej m.č. Čierna Voda – STOP v zábere ornej pôdy na stavebné účely!

Písmo: A- | A+

Zdá sa, že v obci Chorvátsky Grob, ako aj jej miestnej časti Čierna Voda (pozn. miestna časť iba v zmysle zaužívaného označenia) nateraz nastal koniec v bezbrehom a nekoncepčnom zábere novej a novej ornej pôdy na stavebné účely.

Obec Chorvátsky Grob spustila v roku 2017 Zmeny a doplnky Územného plánu obce č. 1/2017. Síce sa jednalo zdanlivo iba o malé územie o výmere 0,7078 ha mimo zastavaného územia obce so zmenou funkčného využitia riešeného územia z ornej pôdy na zónu pre výstavbu rodinných domov, táto zmena Územného plánu však znamená veľký krok pre ochranu ornej pôdy na území celej obce. Nie však konaním alebo pričinením obce.

V rámci konania zaujal k predloženej zmene UP stanovisko Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva (ďalej len „OU-BA-OOP“), ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy z hľadiska zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy (pozri priložený dokument).

"OU-BA-OOP" Oznámenie o začatí prerokovania ÚP ZaD Ch.G. č. 1/2017 - str.1
"OU-BA-OOP" Oznámenie o začatí prerokovania ÚP ZaD Ch.G. č. 1/2017 - str.1 (zdroj: Jozef Selep)
"OU-BA-OOP" Oznámenie o začatí prerokovania ÚP ZaD Ch.G. č. 1/2017 - str.2
"OU-BA-OOP" Oznámenie o začatí prerokovania ÚP ZaD Ch.G. č. 1/2017 - str.2 (zdroj: Jozef Selep)

Samotný úrad „OU-BA-OOP“ skonštatoval, že od roku 2006 po súčasnosť bol udelený súhlas s použitím poľnohospodárskej pôdy na funkčné využitie na bývanie v celej obci na celkovú výmeru 286,9373 ha. V zmysle predmetného stanoviska musela obec vydokladovať ku súčasnému stavu výmeru poľnohospodárskej pôdy, ktorá už bola odsúhlasená orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy a v súčasnosti nie je stavebne využitá.

Na Čiernej Vode iba samotné 30 tisícové sídlisko spol. Starland predstavuje k dnešnému dňu nevyužitú ornú pôdu so zmeneným funkčným využitím o výmere cca 195 ha pre stavebné účely, pričom v tejto časti obce sa nachádzajú ďalšie zabraté územia ornej pôdy bez využitia. V území historickej časti obce Chorvátsky Grob je nevyužitých plôch bývalej ornej pôdy o výmere 27,47 ha.

V súčasnosti dozrel stav, minimálne na území celej obce Chorvátskeho Grobu, vrátane Čiernej Vody do štádia, že sa konečne kompetentní začali skutočne zaoberať ochranou ornej pôdy a neumožňovať jej bezdôvodný záber, v zmysle ustanovení §12 a 17 zákona o ochrane pôdy, podľa ktorých je možné poľnohospodársku pôdu použiť na stavebné a iné nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných prípadoch ( Stanovisko „OU-BA-OOP“ - pozri priložený dokument).

"OU-BA-OOP" Stanovisko k ÚP ZaD Ch.G. č. 1/2017
"OU-BA-OOP" Stanovisko k ÚP ZaD Ch.G. č. 1/2017 (zdroj: Jozef Selep)

Je len škoda, že tento záujem nie je zo strany vedenia obce, kde starosta pri informovaní obyvateľov v predmetnej veci nemal ani potrebu uviesť pre obyvateľov celú skutočnosť a obmedzil ju iba pre územie historickej časti obce. Navyše, sama obec pod vedením súčasného starostu obhajovala nový záber poľnohospodárskej pôdy na stavebné účely formou Zmien a doplnkov Územného plánu obce č. 1/2017 bez toho, aby sa vo vlastnom záujme snažila o ochranu ornej pôdy na svojom území a intenzívnejšie riešila v súčasnosti zabraté územia ornej pôdy pre stavebné účely bez využitia. Nesúhlasné stanovisko so záberom ďalšej ornej pôdy pre zastavanie zo strany „OU-BA-OOP“ možno na základe aktuálneho konania očakávať aj v prípade Zmien a doplnkov Územného plánu obce č. 2/2017 (lokalita nadväzujúca na ul. Severná v pôvodnej časti obce).

Obec Chorvátsky Grob a jej časť Čierna Voda je jeden celok, s jedným celistvým Územným plánom. Preto hlavne pre obyvateľov Čiernej Vody, ktorá má doteraz nezastavanú omnoho väčšiu výmeru ornej pôdy, vyčlenenej pre stavebné účely, je predmetné obmedzenie pri neustálom zahusťovaní územia o bytové komplexy na úkor ornej pôdy, s množstvom už dnes odsúhlasených a nevyužitých území bývalej ornej pôdy a mizivou občianskou vybavenosťou vítané. Konať a riadiť výstavbu, zastavanie území a záber novej ornej pôdy pre stavebné účely by mala predovšetkým citlivo a zmysluplne koordinovať obec bez obhajovania záujmov akéhokoľvek developera.

Rovnako je vítaná ochrana ornej pôdy aj pre naše generácie, ktorým by sme mali nejakú ornú pôdu odovzdať a nezastavať ju.

Skryť Zatvoriť reklamu