Programové vyhlásenie vlády - 579 slov o rodinnej politike a podpore žien

Písmo: A- | A+

579. Toľko je slov v Programovom vyhlásení vlády venovaných mladým rodinám a ženám. Rodina a ženy tak opäť zostávajú na periférii záujmu vlády tejto krajiny.

Ide o necelé 2% priestoru, do ktorého si našli cestu aj banálne vyjadrenia, ako je toto:

„Vláda bude podporovať rodinu, ktorá je nielen základnou bunkou spoločnosti, ale aj hlavnou nositeľkou základných ľudských, kultúrnych, sociálnych, občianskych a duchovných hodnôt. Dôsledne uplatní riešenia, ktoré jej pri plnení pracovných povinností umožnia napĺňať svoje poslanie.“ 

Takmer rovnaký priestor Programové vyhlásenie vlády (PVV) venuje aj železničnej doprave alebo športu mládeže. Dvakrát väčší priestor ako mladým rodinám, je venovaný kultúrnej politike. Tieto oblasti sú pre spoločnosť tiež dôležité, ale jasne vidíme, že pre novú vládu mladé rodiny nie sú prioritou. Opatrenia pre mladé rodiny pritom tvorili 3 z 10 hlavných programových bodov Siete, koaličný partner bol teda opomenutý aj v tejto oblasti. A nejde len o Sieť. Viaceré strany používali počas kampane tému podpory slovenských rodín ako udičku na voličov. Po voľbách už táto téma zjavne tak atraktívna nie je. Dôkazom malého záujmu o rodinnú politiku je už len fakt, že v PVV nenájdeme osobitný priestor venovaný len rodinnej politike, je pomerne všeobecne zahrnutá v oblasti sociálnej politiky.

PVV obsahuje takmer výhradne veľmi všeobecné vyjadrenia, na základe ktorých je ťažké zistiť, čo presne plánuje tretia Ficova vláda pre mladé rodiny urobiť. Malý rozsah venovaný ženám a rodinám sa prejavil najmä na nekonkrétnosti vládnych plánov, čo však nie je prípad úplne každej kapitoly PVV.

Bude ťažké vládu tlačiť k zodpovednosti, ak mladým rodinám nebude pomáhať a nebude sa intenzívnejšie venovať téme rovnosti príležitostí. Jeden príklad za všetky:

V PVV sa uvádza, že „...vláda bude naďalej podporovať zosúlaďovanie pracovného a rodinného života, ako aj vyrovnávanie rodových rozdielov, napríklad v mzdovej oblasti a začleňovaní znevýhodnených skupín žien na pracovný trh.“ 

Krásne znejúca, ale nič nehovoriaca veta. Pojem „zosulaďovanie pracovného a rodinného života“ sa vo vyhláseniach jednotlivých vlád objavuje pomaly už od 90tych rokov a aj napriek tomu sa v tejto oblasti odvtedy veľa nezmenilo. Áno, pred voľbami odsúhlasila Ficova vláda navýšenie materského na 70% vymeriavacieho základu a teraz tu čítame, že materské sa bude opäť zvyšovať. Avšak toto opatrenie nie je podporené žiadnou inou systémovou zmenou, ktorá by skutočne viedla k tomu, aby ženy – matky dokázali lepšie zladiť svoju prácu so starostlivosťou o deti. A takými opatreniami myslím napríklad

1/ ďalšie spružnenie pracovného času (tzv. „superflexibilný pracovný čas“, kedy by matky mohli flexibilnejšie prichádzať a odchádzať z práce, pretože aktuálna slovenská legislatíva a tým pádom aj zamestnávatelia sú stále nastavení na počet odpracovaných hodín namiesto toho, aby podporili PRACOVNÝ VÝKON); alebo

2/ prispôsobenie otváracích hodín škôlok pracovnému času rodičov; či

3/ možnosť skúsiť podnikať popri materskej/rodičovskej bez nutnosti založenia živnosti; alebo 

4/ možnosť zdieľanej OČR pre oboch rodičov.

Vyrovnávať rodové rozdiely v mzdovej oblasti je pekný cieľ, ale veľmi náročný na zrealizovanie, a preto odbiť túto tému ani nie jednou vetou mi príde naozaj príliš málo. Podobne je to aj so začleňovaním znevýhodnených skupín žien do trhu práce – budem zvedavá na to „AKO“. 

Práve rodové rozdiely v odmeňovaní, v prístupe k lepšie plateným zamestnaniam, ale okrem nich aj nižšia účasť žien vo vedúcich funkciách, či stále pretrvávajúce predsudky voči schopnostiam žien vedú k tzv. feminizácii chudoby. Tento pojem sa postupne stáva fenoménom a pomenúva fakt, že ženy práve z týchto príčin v poproduktívnom veku padajú na hranicu chudoby z dôvodu nízkeho dôchodku a oveľa viac ako muži sú odkázané na sociálnu pomoc od štátu, či pomoc od vlastných detí. Toto je skutočne komplexný problém, ktorý by si zaslúžil samostatnú kapitolu a súbor kvalitných riešení. Jedným z nich je aj rovnocenné zdieľanie dôchodkových práv medzi manželmi, aby po rozvode žena nebola odkázaná na nízky dôchodok z dôvodu, že určitú časť manželského života venovala starostlivosti o deti. Toto je opatrenie, ktoré sa takisto budem snažiť presadiť na pôde NR SR.

Ďalšie vyjadrenie v rámci PVV, ktoré ma do istej miery pozitívne prekvapilo, sa týka témy násilia páchaného na ženách: „(vláda) ... sa osobitne zameria na potieranie násilia na ženách, napríklad rozvojom služieb a opatrení na predchádzanie a postihovanie násilia na ženách a domáceho násilia, ale aj celospoločenskou diskusiou o medzinárodných dokumentoch, ktoré sa dotýkajú manželstva, rodiny či násilia na ženách a deťoch.“

Potrebu efektívnych opatrení pre zamedzovanie násilia páchaného na ženách som zaradila už do volebného programu Siete v rámci podpory žien. Situácia v tejto oblasti je totiž štátom dlhodobo nedostatočne riešená. Čo ma však mrzí, je fakt, že v PVV nie je jasne deklarovaný zámer ratifikovať Istanbulský dohovor, ktorý túto problematiku rieši komplexne a poskytuje všetky nástroje na účinný boj s násilím páchaným na ženách. To by ich však slovenská legislatíva musela implementovať. Slovensko bolo jednou z prvých krajín, ktoré tento dohovor prijali. K ratifikácii sme sa však z rôznych príčin nedostali. Osobne dohliadnem na to, či sa aspoň niektoré z opatrení, ktoré som za Sieť v tejto oblasti navrhovala, pretavia do zákonov. Ide napr. o zvýšenie počtu azylových domov pre týrané ženy; výcviky v tzv. scitlivovaní policajtov a sociálnych pracovníkov, ktorí komunikujú s obeťou; či posilnenie Inštitútu vykázania osoby zo spoločného bydliska.

Okrem týchto riešení mi v PVV úplne chýba dôraz na zvyšovanie medzinárodných štandardov v rámci pôrodnej starostlivosti, ktoré sú platné aj v SR, ale dodržujú sa veľmi zriedkavo, keďže s tým by súvisela aj zmena vo financovaní pôrodníc a do toho sa zrejme tejto vláde nechce ísť. A zároveň motivačné daňové bonusy pre rodiny s deťmi, ktoré Sieť tiež mala v programových prioritách, a o ktorých som v PVV nenašla ani zmienku. 

Skryť Zatvoriť reklamu