Všetko čo potrebujete vedieť o novom školskom roku. Zozbierali sme najčastejšie otázky a odpovede

Na základe otázok verejnosti a doterajších skúsenosti z praxe sme vytvorili komplexný dokument obsahujúci informácie o organizácii a základných prevádzkových podmienkach pre školy a školské zariadenia na školský rok 2021/2022.

Všetko čo potrebujete vedieť o novom školskom roku. Zozbierali sme najčastejšie otázky a odpovede
Písmo: A- | A+
Diskusia  (1)

V tomto texte sa dozviete odpovede na najčastejšie kladené otázky týkajúce sa podmienok fungovania škôl. Napríklad aj na tieto:

  • Kedy sa na mňa vzťahuje karanténa?

  • Čo je potrebné urobiť, ak bolo riaditeľovi, resp. učiteľovi oznámené, že dieťa bolo pozitívne testované na COVID-19?

  • Má škola povinnosť robiť ranný filter? (meranie teploty)

  • Aké dokumenty predkladajú rodičia žiakov pri nástupe do škôl a aké sú ich povinnosti?

  • Ako to bude tento rok s telesnou výchovou?

 

VŠEOBECNÉ

1.      Budú sa zatvárať školy?

Nie, podľa nové COVID Automatu aj v prípade zhoršenej epidemiologickej situácie bude prezenčná forma vzdelávania umožnená pre všetky ročníky všetkých druhov škôl vo všetkých farbách okresov. Na rozdiel od minulého roka nebudú môcť riaditelia a zriaďovatelia rozhodnúť o uzavretí celej školy, ale len o prerušení vyučovania v triede alebo v triedach.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

2.      Pre koho platí ŠKOLSKÝ SEMAFOR?

Manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR sa vzťahuje na všetky materské, základné a stredné školy, všetky typy špeciálnych škôl, odborné učilištia a praktické školy, jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia (ŠKD, CVČ, ŠJ, VŠJ, ŠI, DC, RC, LVS, CPPPaP a CŠPP) bez ohľadu na zriaďovateľa. Zároveň sa ním riadia aj tzv. nesieťové zariadenia, zapísané v Registri zariadení predprimárneho vzdelávania.

3.      Platí ŠKOLSKÝ SEMAFOR aj pre zariadenia, ktoré nie sú v sieti škôl a školských zariadení?

V prípade tzv. nesieťových zariadení sa povinnosť dodržiavať ŠKOLSKÝ SEMAFOR týka tých zariadení, ktoré sú zapísané v Registri zariadení predprimárneho vzdelávania. Všetky ostatné zariadenia, ktoré nie sú v sieti škôl a školských zariadení, sa riadia legislatívou a usmerneniami rezortu zdravotníctva, týkajúcich sa zariadení pre deti a mládež.

SkryťVypnúť reklamu

4.      Aký je rozdiel medzi karanténou a izoláciu? Kto je v izolácii? Kto je v karanténe?

IZOLÁCIA je pre osobu, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19. Izolácia znamená oddelenie a obmedzený pohyb chorej osoby a jej izoláciu v domácom prostredí alebo v karanténnom zariadení, v zdravotníckom zariadení alebo zariadení na tom určenom. Izoláciu vykonáva aj osoba pri vstupe na územie SR zo zahraničia, a to v prípade, že nespĺňa výnimku (plne zaočkovaná osoba) podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR .

KARANTÉNA je pre osobu, ktorá je podozrivá na ochorenie COVID-19, a teda bola označená ako úzky kontakt alebo prejavuje príznaky ochorenia COVD-19. Osoba podozrivá na ochorenie COVID-19 zostane doma alebo v určenom karanténnom zariadení podľa posúdenia typu domácnosti (možnosť zdržiavania sa v samostatnej izbe).

SkryťVypnúť reklamu

5.      Ak je v karanténe osoba zo spoločnej domácnosti zamestnanca školy, zostáva v karanténe aj daný zamestnanec?

Ak je osoba zo spoločnej domácnosti zamestnanca označená ako úzky kontakt a musí absolvovať domácu karanténu, daný zamestnanec karanténu absolvovať nemusí. V prípade, že sa u osoby v karanténe potvrdí  ochorenie COVID-19, zamestnanec ako člen domácnosti tejto osoby musí ísť do karantény.

6.      Čo presne znamená, že má dieťa/žiak výnimku z karantény? Idú zaočkovaní žiaci/zamestnanci školy do karantény, ak prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívne testovanou na COVID-19?

Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá:

SkryťVypnúť reklamu

a)   je najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V)

b)   je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson),

c)   je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo

d)   prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19.

Tieto osoby potom, ako prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívne testovanou na COVID-19 do karantény nepôjdu.

7.      Čo znamená písomne informovať o výnimke z karantény?

Rodič sa môže dobrovoľne rozhodnúť informovať školu o tom, že jeho dieťa spĺňa podmienky výnimky z karantény, a to  predložením tlačiva „Oznámenie o výnimke z karantény“ (Príloha č. 2 ŠKOLSKÉHO SEMAFORU).

PREVÁDZKOVÉ OTÁZKY

8.      Aká je povinnosť nosiť rúška? Sú vo všetkých školách a školských zariadeniach prikázané? Existujú výnimky?

Áno, povinnosť nosiť rúška sa aj naďalej týka všetkých škôl a školských zariadení. Aktuálnu výnimku z povinnosti nosiť rúško majú deti do 6 rokov, deti v materských školách, deti, plniace povinné predškolské vzdelávanie v registrovaných nesieťových zariadeniach, žiaci so závažnými poruchami autistického spektra, žiaci so sluchovým postihnutím alebo so stredným a ťažkým mentálnym postihnutím a pedagógovia týchto žiakov. Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest naďalej upravuje aktuálne platná vyhláška ÚVZ SR, ktorá je dostupná na webovej stránke: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_237.pdf.

9.      Je potrebné vyčleniť aj tento rok miestnosť na izoláciu v škole alebo v školskom zariadení?

Áno, izolačnú miestnosť je potrebné zriadiť aj tento rok. Izolačná miestnosť, ktorá slúži na umiestnenie osoby s príznakmi ochorenia COVID-19 alebo iného infekčného ochorenia, by mala mať rozlohu min. 15m2 a priame vetranie. Potom, ako osoba s príznakmi infekčného ochorenia miestnosť opustí, je nutné miestnosť dôkladne vydezinfikovať a vyvetrať podľa usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

10.  Čo je potrebné urobiť, ak bolo riaditeľovi, resp. učiteľovi oznámené, že dieťa bolo pozitívne testované na COVID-19?

Po potvrdení prípadu COVID-19 v škole prechádza škola do oranžovej fázy ŠKOLSKÉHO SEMAFORU. Bližšie inštrukcie nájdete v ŠKOLSKOM SEMAFORE, v kapitole Oranžová fáza.

11.  Čo je potrebné urobiť, ak učiteľ oznámil v piatok, že bol pozitívne testovaný na COVID-19 a celý týždeň vyučoval rôzne triedy?

Žiaci a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte v priebehu 2 dní predchádzajúcich dňu testovania pozitívnej osoby na ochorenie COVID-19, prerušia dochádzku do školy/zamestnania, okrem osôb, ktoré si uplatňujú výnimku z karantény (plne zaočkovaní a osoby, ktoré preukázateľne prekonali COVID za posledných 180 dní). Škola následne prechádza do Oranžovej fázy a postupuje podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORU, kapitola Oranžová fáza.

12.  Čo je potrebné urobiť, ak rodič oznámi, že bol pozitívne testovaný na COVID-19 a jeho dieťa chodilo do školy? Kto ide v takom prípade do karantény?

Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak po dobu 14 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní.

13.  Môže riaditeľ alebo zriaďovateľ zatvoriť celú školu?

Nie, riaditeľ ani zriaďovateľ nemá možnosť zavrieť celú školu. Školu nie je možné uzavrieť na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy resp. riaditeľa školy ani v červenej fáze ŠKOLSKÉHO SEMAFORU. Riaditeľ školy, po informovaní zriaďovateľa, môže preventívne prerušiť vyučovanie v triede alebo vo viacerých triedach (nie však v celej škole), v ktorej sa vyskytla osoba pozitívna na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním.

14.  Ak mal žiak  posledných 180 dní potvrdený COVID-19, musí ísť do karantény, ak sa stretlo s pozitívne testovanou osobou alebo má výnimku?

Na takéhoto žiaka sa vzťahuje výnimka z karantény podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva.

15.  Môže byť zberná trieda ŠKD ráno/poobede?

Pri organizovaní ŠKD odporúčame zabezpečiť minimalizovanie miešania žiakov medzi triedami. Zberné triedy predstavujú zvýšené riziko prípadného šírenia nákazy medzi triedami. Pokiaľ je to možné, odporúčame sa zberným triedam ŠKD vyhnúť.

16.  Ak sa rozhodne riaditeľ zrušiť ranné ŠKD, môže to urobiť?

Áno, riaditeľ môže rozhodnúť o zrušení ranného ŠKD. K takémuto riešeniu by mal však pristúpiť len v nevyhnutnom prípade, kedy znemožňujú prevádzku ŠKD kapacitné možnosti.

17.  Ak sa rozhodne riaditeľ posunúť vyučovanie, tak aby sa nestretlo naraz veľa žiakov v škole, môže to urobiť?

Áno, môže rozhodnúť o posunutí začiatku vyučovania. Mal by sa však pokúsiť zohľadniť potreby zamestnancov a rodičov.

18.  Môže prebiehať odborný výcvik u zamestnávateľa?

Áno, odborný výcvik môže prebiehať u zamestnávateľa. Zamestnávateľ, u ktorého sa uskutočňuje praktické vyučovanie, sa pri zabezpečení hygieny na pracovisku praktického vyučovania a na pracovisku zamestnávateľa riadi usmerneniami ÚVZ SR.

19.  Je možné absolvovať praktické vyučovanie (odborná prax, odborný výcvik) vo fázach COVID Automatu, keď prebieha na jednotlivých stredných školách v okrese dištančné vyučovanie, aj v prezenčnej forme v dielňach školy?

Vo všetkých fázach aktuálneho COVID Automatu bude v stredných školách prebiehať prezenčná výučba. Žiak teda môže absolvovať praktické vyučovanie v prezenčnej forme v dielňach školy, pokiaľ sa z dôvodu podozrenia na COVID-19 nenachádza v karanténe.

20.  Bude v prípade vážnejšej epidemiologickej situácie opätovne obnovené prezenčné vyučovanie primárne pre končiace ročníky?

Nie, podľa platného COVID Automatu, aj v prípade zhoršenej epidemiologickej situácie bude prezenčná forma vzdelávania umožnená pre všetky ročníky všetkých druhov škôl.

21.  Ako sa budú žiaci preukazovať na maturity v náhradnom septembrovom termíne?

Podľa platného COVID Automatu prebiehajú záverečné skúšky v stredných školách vo všetkých farbách okresov prezenčnou formou, žiaci sa preukazujú len písomným vyhlásením o bezpríznakovosti.

22.  Stredné zdravotnícke školy budú fungovať rovnako ako ostatné stredné školy? 

Podľa platného COVID Automatu, aj v prípade zhoršenej epidemiologickej situácie bude prezenčná forma vzdelávania umožnená pre všetky ročníky všetkých druhov škôl rovnako.

23.  Môžeme v škole vyučovať predmet hudobnú výchovu?

V základných školách prebieha výučba všetkých predmetov, vrátane hudobnej výchovy. Aktuálne platná vyhláška ÚVZ SR však stanovuje povinnosť nosiť rúško aj pri výučbe hudobnej výchovy. Základné umelecké školy, vrátane spevu, literárno-dramatického a tanečného odboru, a centrá voľného času zabezpečujú prevádzku podľa aktuálne platného COVID Automatu zverejneného na webovej stránke: https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/, pričom upozorňujeme, že v bordovej a čiernej farbe okresu je prevádzka zabezpečená individuálnou alebo dištančnou formou.

24.  Ako budú fungovať jazykové školy?

Jazykové školy sa riadia podľa aktuálne platného COVID Automatu, ktorý hovorí, že v bordovej a čiernej farbe okresov sa uskutočňuje výučba individuálne alebo dištančnou formou.

25.  Môžu sa organizovať školy v prírode? Ak áno, aké sú odporúčania na hygienické štandardy?

Školy v prírode neodporúčame plánovať, keďže sa riadia usmerneniami COVID Automatu o hromadných podujatiach a v prípade zhoršenia pandemickej situácie v okrese hrozí ich zrušenie. V prípade, že sa škola predsa len rozhodne organizovať školu v prírode, mala by myslieť na náklady spojené s prípadným stornom a zároveň minimalizovať premiešavanie tried.

26.  Môžu sa organizovať lyžiarske výcviky?

Lyžiarske výcviky neodporúčame plánovať, keďže sa riadia usmerneniami COVID Automatu o hromadných podujatiach a v prípade zhoršenia pandemickej situácie v okrese hrozí ich zrušenie. V prípade, že sa škola predsa len rozhodne organizovať lyžiarsky výcvik, mala by myslieť na náklady spojené s prípadným stornom a zároveň minimalizovať premiešavanie tried.

27.  Môžu sa organizovať stužkové? Podľa čoho sa riadi organizácia stužkovej?

Organizácia stužkovej slávnosti sa riadi usmerneniami COVID Automatu o hromadných podujatiach. V prípade zhoršenia pandemickej situácie v okrese hrozí ich obmedzenie alebo zrušenie, najmä pokiaľ potenciálni účastníci nebudú plne zaočkovaní.

28.  Je potrebné upraviť zasadací poriadok v jedálňach a upraviť ho na skupiny?

Áno, podľa miestnych podmienok, množstva žiakov, zamestnancov a personálu odporúčame upraviť stravovanie tak, aby sa skupiny/triedy nepremiešavali. Odporúčame preto urobiť zonáciu priestorov jedálne podľa tried pri sedení za stolmi. Odporúčania, týkajúce sa prevádzky školských jedální, nájdete v manuáli ŠKOLSKÝ SEMAFOR.

29.  Je možné počas vykonávania karantény realizovať doučovanie online?

Áno, počas karantény škola môže zabezpečovať doučovanie dištančným spôsobom, ktorého formy sú definované v zákone 245/2008 Z.z. §54 ods. 10.

30.  Môže na I. stupni učiť aj druhostupniar v prípade, ak budú niektorí učitelia v karanténe?

Áno, ak budú niektorí učitelia v karanténe, v záujme zabezpečenia prezenčnej formy vyučovania v škole môže riaditeľ pristúpiť aj k úpravám rozvrhu či k zmene vyučujúcich predmetov.

31.  Môžu sa organizovať vedomostné súťaže? Ak áno, podľa akých pravidiel sa majú riadiť?

Vedomostné súťaže neodporúčame plánovať prezenčnou formou, keďže sa riadia usmerneniami COVID Automatu o hromadných podujatiach a v prípade zhoršenia pandemickej situácie v okrese hrozí ich zrušenie. Organizáciu hromadných podujatí, pri ktorých dochádza k premiešavaniu žiakov, odporúčame podľa možností uskutočňovať dištančne.

32.  Musí riaditeľ, resp. ním poverená osoba nahlasovať údaje o stave chorobnosti v škole?

Riaditeľ školy je povinný pravidelne nahlasovať informácie o situácii v škole prostredníctvom online formulára ministerstvu:

a)   každý pondelok, a zároveň

b)   bezodkladne pri každej zmene situácie v škole z dôvodu výskytu COVID-19.

33.  Kde nájdem aktuálne vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR?

Aktuálne platné vyhlášky nájdete na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR: https://www.uvzsr.sk/

34.  Čo v prípade, ak riaditeľ v triede aj napriek potvrdenému prípadu COVID-19 nepreruší vyučovanie? Má na to právo?

Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, idú žiaci z triedy na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR do 14-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Pokiaľ riaditeľ nepreruší vyučovanie, spraví tak regionálny úrad verejného zdravotníctva.

35.  Kedy môže RÚVZ prerušiť vyučovanie v škole? Odkedy sa počíta karanténa?

Na základe posúdenia pandemickej situácie môže miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva prerušiť vyučovanie vo viacerých triedach. Pri obzvlášť závažných prípadoch môže RÚVZ prerušiť vyučovanie vo všetkých triedach z dôvodu zlej epidemickej situácie v danom okrese alebo výskytu ohniska nákazy. Karanténa sa počíta od momentu, kedy sa osoby dozvedia, že osoba, s ktorou boli v úzkom kontakte, je pozitívna na COVID-19.

36.  Môže sa vykonávať prax študentov pedagogických škôl a pedagogických fakúlt v materských, základných a stredných školách? Za akých podmienok?

Áno, prax študentov je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý prebieha prezenčou formou vo všetkých farbách okresov COVID Automatu.

RANNÝ FILTER

37.  Má škola povinnosť robiť ranný filter? (meranie teploty)

Ranný filter povinne vykonáva materská škola podľa § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona č. 355/2007  Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Ostatným druhom škôl dôrazne odporúčame vykonávať ranný filter vo všetkých farbách okresov COVID Automatu.

38.  Ak sa škola rozhodne merať teplotu, môže tak urobiť? Čo v prípade ak dieťa, resp. rodič odmietne si dať odmerať teplotu?

Pokiaľ riaditeľ rozhodne o vykonávaní ranného filtra (merania teploty) v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov, je to pre žiakov záväzné. V prípade, že dieťa/rodič si odmietne dať odmerať teplotu, k takejto osobe sa pristupuje, ako keby mala príznaky ochorenia COVID-19. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, odchádza dieťa v sprievode rodiča domov,  ak nepríde spolu s rodičom,  je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

39.  Ako má konať riaditeľ školy, ak žiak neprinesie potvrdenie o bezpríznakovosti? Má právo zabrániť mu vstúpiť do školy?

V prípade, že žiak neprinesie „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, považuje sa za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, odchádza dieťa v sprievode rodiča domov,  ak nepríde spolu s rodičom,  je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

Ak si žiak zabudol vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti:

1.  odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo e-školy,

2.  poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom alebo inou elektronickou cestou,

3.  kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

40.  Ako sa má zachovať škola v prípade, že žiak prichádza do školy bez sprievodu rodiča a nespĺňa kritériá ranného filtra? Má ho  škola nechať samého odísť domov?

V tomto prípade odporúčame požiadať žiaka, aby si nasadil rúško, umiestniť ho do izolačnej miestnosti (je zriadená v každej škole pre prípad, že sa u žiaka počas vyučovania objavia príznaky COVID-19) a bezodkladne kontaktovať rodiča dieťaťa, aby okamžite dieťa vyzdvihol.

41.  Minulý školský rok odovzdávali zákonní zástupcovia dieťaťa/žiaka „Potvrdenie o bezinfekčnosti“. Tento rok je to potvrdenie o bezpríznakovosti. Musia odovzdávať obe potvrdenia?

Nie, rodič resp. plnoletý žiak odovzdáva len potvrdenie o bezpríznakovosti.

42.  Pokladá sa za prerušenie dochádzky aj víkend?

V prípade dokladania „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ sa do prerušenia dochádzky započítavajú víkendy a aj sviatky. To znamená, že ak napr. chýbal žiak v piatok a prichádza do školy v pondelok, predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, pretože sa ide o prerušenie dochádzky na 3 a viac dní.

43.  Akú maximálnu teplotu môže mať žiak a zamestnanec školy pri vstupe do budovy školy?

Ak je vstupujúcemu do budovy nameraná telesná teplota pri prvom meraní 37,5C° a viac, meranie sa zopakuje po 5 minútach pokoja. Ak je pri druhom meraní nameraná telesná teplota viac ako 37,5C°, zopakuje sa  ešte raz 3. meranie po ďalších piatich minútach. Ak bude stále telesná teplota viac ako 37,5C°, nebude mu umožnené zúčastniť sa vyučovania. Ak je prítomný pri vstupe do školy rodič, dieťaťu nebude umožnený vstup do budovy školy. Ak nie je pri meraní teploty prítomný rodič, dieťa si nasadí rúško, bude izolované v izolačnej miestnosti a bezodkladne bude kontaktovaný rodič, ktorý si dieťa okamžite vyzdvihne.

44.  Do školy bude vstupovať cez jeden vstup približne 75 žiakov v priebehu 30 minút. Je potrebné čakať pri opakovanom meraní telesnej teploty reálne 5 minút? Môžeme kontrolné meranie vykonať aj skôr?

Áno, je potrebné čakať 5 minút medzi opakovanými meraniami. Žiak môže počkať na opakované meranie, zatiaľ čo do školy vstupujú ostatní žiaci, ktorým sa meria teplota. Po uplynutí 5 minút sa zopakuje meranie čakajúcemu žiakovi, ktorému bola pri prvom meraní nameraná vyššia teplota.

45.  Po koľkých dňoch resp. za akých podmienok môže dieťa, ktoré neprešlo cez ranný zdravotný filter resp. počas dňa muselo byť izolované v izolačnej miestnosti, nastúpiť späť do školy? Vzťahuje sa rovnaký postup merania teploty aj na ostatné príznaky alebo sa bude postupovať rôzne (napr. jednému dieťaťu odmeriame 37,8C° a druhé dieťa bude mať hnačku)?

Škola bezodkladne kontaktuje zákonného zástupcu dieťaťa, ktorému nebolo umožnené vstúpiť do budovy školy z dôvodu vyššej telesnej teploty ako 37,5C° (aj po troch meraniach) alebo bolo počas dňa umiestnené v izolačnej miestnosti, aby si dieťa okamžite vyzdvihol. V žiadnom prípade nie je poslaný školou na vyšetrenie k všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, ani poslané domov bez sprievodu rodiča. Rodič doma postupuje štandardne. Ak dieťa počas dňa v domácom prostredí nevykazuje iné známky ochorenia (nielen príznaky COVID-19, ale ani iné príznaky), telesná teplota klesla, nie je potrebná ďalšia izolácia a dieťa môže ísť na druhý deň opäť do školy, kde sa štandardne ráno opäť vykoná meranie telesnej teploty pri vstupe do budovy školy.

Ak dieťa počas dňa vykazuje v domácom prostredí akékoľvek príznaky ochorenia, rodič zabezpečuje starostlivosť o dieťa obvyklým spôsobom. Ak ide o ľahké príznaky, ktoré dokáže zvládnuť bez pomoci lekára, nechá dieťa doma do ústupu príznakov. Ak je dieťa doma do 5 pracovných dní vrátane, pri opätovnom návrate dieťaťa do školy predloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ podpísané rodičom. Ak je zdravotný stav dieťaťa taký, že je potrebná rada, prípadne vyšetrenie dieťaťa, rodič kontaktuje lekára všeobecnej starostlivosti o deti telefonicky, mailom alebo iným dištančným spôsobom a ďalej postupuje podľa jeho pokynov.

Pri minimálnych príznakoch počas piatich dní nie je vždy potrebná návšteva lekára, mierne príznaky ustúpia spontánne a nie je potrebný zásah lekára.

46.  Ak máme v škole súrodeneckú dvojicu navštevujúcu rôzne ročníky a jedno z detí neprejde ranným zdravotným filtrom resp. bude počas dňa izolované, aké podmienky platia pre druhé dieťa, žijúce s ním v spoločnej domácnosti?

Usmernenie sa týka vždy konkrétnej osoby. Každú posudzujeme osobitne. Nevzťahuje sa aj na súrodenca.

47.  Ako má prebiehať prakticky ranný filter v červenej fáze s meraním telesnej teploty vstupujúcich do školy v prípade nepriaznivého počasia?

Nemôžeme nechať deti v daždi, snežení alebo vetre čakať pred školou. Je pochopiteľné, ak budeme merať telesnú teplou vstupujúcim, budú sa žiaci pred školou kumulovať.

Odporúčame vykonávať ranný filter až vo vnútorných priestoroch školy – v mieste priestorovo umožňujúcom ho vykonať, čo najbližšie ku vchodu do školy, ideálne v priestore pred šatňami, poprípade pri vstupe na chodbu s triedami (z epidemiologického hľadiska je to možné, že žiak sa síce stretne s inými žiakmi, avšak doba, za ktorú bude s nimi v kontakte, je vo väčšine prípadov kratšia ako 15 min. a vzdialenosť medzi dvoma osobami je väčšia ako 2 m).

FINANCOVANIE PROTIEPIDEMICKÝCH OPATRENÍ

48.  Na aký účel môžeme použiť doplnkové finančné prostriedky na zabezpečenie protiepidemických opatrení?

Finančné prostriedky sú účelovo viazané na náklady súvisiace so zabezpečením protiepidemických opatrení. Finančné prostriedky teda môžu byť využité na zabezpečenie ochranných pomôcok ako sú rúška, respirátory, ochranné štíty, jednorazové gumené rukavice, dezinfekcia, prostriedky na zabezpečenie čistenia dotykových plôch a iné.

49.  Môže škola z financií na zabezpečenie protiepidemických opatrení zaplatiť aj dezinfekciu priestorov školy a školských zariadení?

Áno, z financií je možné zabezpečiť dezinfekciu nielen na ruky, ale aj  priestorov  školy.

50.  Môže škola kúpiť germicídne žiariče z financií na zabezpečenie protiepidemických opatrení?

Áno, z finančných prostriedkov je možné zakúpiť aj germicídne žiariče.

51.  Čo mám robiť, ak zriaďovateľ nepoukáže škole financie na zabezpečenie protiepidemických opatrení?

Ak zriaďovateľ nepoukáže financie škole, škola sa môže obrátiť na Sekciu financovania regionálneho školstva MŠVVaŠ SR prostredníctvom emailu sekretariat.sfrs@minedu.sk. Sekcia následne bude kontaktovať zriaďovateľa za účelom pripomenutia zákonnej povinnosti poukázať finančné prostriedky škole.

52.  Bude niekde zverejnené, koľko financií dostala každá škola?

Výška financií pridelených školám je zverejnená na webovej stránke https://www.minedu.sk/prispevok-na-specifika/.

53.  Budú mať v prípade, ak budú v karanténe, učitelia nárok na zvýšené dáta, ktoré boli v minulosti poskytované?

Vzhľadom na možnosť očkovania a uplatnenia si výnimky z karantény v školskom roku 2021/2022 už tento benefit nie je k dispozícii.

54.  Musí škola žiadať o finančný príspevok na zvýšené náklady spojené s prevádzkou škôl počas pandémie?

Nie, nemusí. Financie budú škole pridelené automaticky podľa počtu žiakov a zamestnancov z minulého školského roka.

55.  Zamestnanci, ktorí sa započítavajú do výpočtu finančného príspevku na zvýšené náklady spojené s prevádzkou škôl počas pandémie sú len pedagogickí?

Nie, do výpočtu sa zarátavajú všetci zamestnanci – pedagogickí, odborní i nepedagogickí.

POVINNOSTI RODIČA

56.  Ako často je potrebné predkladať Vyhlásenie o bezpríznakovosti? Musím ho predložiť každý deň?

Vyhlásenie o bezpríznakovosti stačí predložiť pri prvom nástupe do školy a následne po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov). V zmysle COVID Automatu je vyhlásenie o bezpríznakovosti potrebné doložiť vo všetkých farbách okresov okrem zelenej fázy (tam je to však odporúčané).

57.  Predkladá žiak/rodič žiaka prehlásenie o bezpríznakovosti vo všetkých školách a školských zariadeniach (t.j. napr.  v ZUŠ, jazykovej škole, CVČ, pri návšteve CPPPaP, CŠPP, nástupe na internát a pod.)?

Áno, žiak/rodič musí predkladať „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ vo všetkých školách a školských zariadeniach.

58.  Čo sa udeje, ak dieťa zabudne doma „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“?

V prípade, že sa škola nachádza v zelenom okrese COVID Automatu, je ďalší postup na zvážení školy. Ministerstvo však odporúča používanie „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ aj v zelených okresoch. V ostatných okresoch dieťa musí predložiť „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Ak si ho zabudne doma, rodič má tri možnosti:

1.    odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo e-školy,

2.    poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom

3.    kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

59.  Ak sa rodič rozhodne, že ospravedlní svoje dieťa z vyučovania, ako dlho ho tak môže ospravedlňovať?

Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.

60.  Čo hrozí v prípade, ak dieťa nebude navštevovať školu a rodič ho bude opakovane ospravedlňovať?

Hrozí zameškanie preberaného učiva a zhoršenie prospechu žiaka. Samotné podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka preskúmava miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

61.  Kedy je možné využiť pandemickú OČR?

Rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľ školy alebo miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

62.  Kedy môže rodič požiadať o test na protilátky?

Pokiaľ žiak nebol testovaný PCR testom a nemá výnimku z karantény, môže všeobecný lekár pre deti a dorast indikovať vykonanie testu na protilátky proti ochoreniu COVID-19, najmä:

-  po ukončení 14 - dňovej karantény žiaka po kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,

-  po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom.

63.  Môže učiteľ/riaditeľ požiadať rodiča o potvrdenie očkovania/prekonania na COVID-19?

Nie, učiteľ ani riaditeľ nemôže požiadať rodiča o potvrdenie očkovania/prekonania na COVID-19. V prípade, že žiak alebo zamestnanec spĺňa výnimku z karantény, odporúčame rodičovi alebo zamestnancovi, aby o tom informoval školu prostredníctvom formuláru „Oznámenie o výnimke z karantény“ (Príloha č.2 manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR). Predloženie tohto formuláru je však dobrovoľné.

64.  Som rodič a nechcem, aby môj 9 ročný syn navštevoval školu, lebo sa bojím, že ochorie na COVID-19. Mám nárok na OČR?

Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká. V prípade potreby zabezpečenia starostlivosti o dieťa tak rodič môže čerpať dovolenku alebo sa dohodnúť so zamestnávateľom na práci z domu (home office).

TESTOVANIE

65.  Môže škola prikázať žiakom sa povinne testovať kloktacími testami?

Nie, testovanie kloktacími testami bolo a je dobrovoľné.

66.  Môže riaditeľ/učiteľ/ prípadne terénny pracovník testovať deti alebo žiakov v prípade ich záujmu aj s Ag testami, ktoré sú určené na samotestovanie domov?

V prípade, že dieťa alebo žiak nemajú možnosť vykonať Ag test doma a rodič prejaví záujem, aby mu riaditeľ/učiteľ/terénny pracovník pomohol pri realizácii samotestovania, môže tak spraviť s písomným súhlasom zákonného zástupcu.

67.  Musí sa vykonávať samotestovanie doma?

V prípade, že dieťa alebo žiak nemajú možnosť vykonať Ag test doma, je možné vykonať túto formu samotestovania aj v inom prostredí. Toto je možné len na základe záujmu zo strany zákonného zástupcu a len s jeho písomným súhlasom.

68.  Aký je postup v prípade, že bol domáci antigénový test pozitívny? Komu má rodič túto skutočnosť nahlásiť?

V prípade, že antigénový test bol pozitívny, zostáva dieťa doma a je potrebné informovať o tom všeobecného lekára a riadiť sa jeho usmernením. Takisto je potrebné o tom informovať školu alebo školské zariadenie.

69.  Ak mal žiak pozitívny domáci antigénový test, ide do karantény celá trieda?

Nie, ak mal žiak pozitívny domáci Ag test zostáva doma len on, nie celá trieda. Je potrebné informovať o tom všeobecného lekára pre deti a dorast a riadiť sa jeho usmernením. Takisto je potrebné o tom informovať školu a školské zariadenie.

70.  Ak bol domáci antigénový test žiaka negatívny, môže o tom rodič vystaviť žiakovi nejakú formu potvrdenia? Dostane na to nejaké tlačivo? Bude výsledok využiteľný aj pri vstupe do iných prevádzok (napr. reštaurácie, bazény, kultúrne zariadenia)?

Nie, v prípade, že bol test negatívny, nie je možné si vystaviť žiadnu formu potvrdenia. Potvrdenie o negatívnom výsledku môže byť vydané iba oprávneným subjektom alebo na regionálnom úrade verejného zdravotníctva.

71.  Ako má konať riaditeľ školy, ak sa dozvedel, že žiak mal pozitívny domáci antigénový test a napriek tomu prišiel / dochádzal do školy?

V prípade, že sa riaditeľ školy dozvie, že žiak mal pozitívny domáci antigénový test, neumožní tomuto žiakovi vstup do priestorov školy a ďalší postup konzultuje s regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

72.  Môže materská škola požiadať o PCR testovanie kloktacími testami?

Nie, o PCR testovanie kloktacími testami môže požiadať len základná škola a špeciálna základná škola.

73.  V našej základnej škole máme žiaka, ktorý prekonal COVID-19. Rodičia ho chcú dať testovať. Môžeme požiadať o PCR testovanie kloktacími testami aj pre takéhoto žiaka?

Áno, možnosť otestovať sa na začiatku školského roka 2021/2022 môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali COVID-19.

INTERNÁTY

74.  Keď prídu zahraniční študenti na internát 2.9.2021, musí im internát vyčleniť miestnosti na vykonávanie karantény?

Školský internát nemusí vyčleniť miestnosti pre zahraničných študentov na vykonávanie karantény, ale môže tak spraviť, ak mu to umožňujú prevádzkové podmienky. Zriadenie karanténnych miestností však nemôže ohroziť dodržiavanie ostatných hygienicko-epidemiologických opatrení vo zvyšku prevádzky. Pokiaľ internát nezriadi karanténne miestnosti, musia zahraniční žiaci, ktorí nespĺňajú výnimky (plne zaočkovaní), absolvovať izoláciu pri vstupe na územie SR pred nástupom na internát v iných ako internátnych priestoroch

75.  Bude možné vo fázach COVID automatu, keď budú zatvorené školské internáty, zabezpečiť ubytovanie pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú len praktického vyučovania alebo pre žiakov končiacich ročníkov stredných škôl, ktorí budú mať prezenčné vyučovanie aj v čase, keď budú stredné školy zatvorené?

Podľa aktuálneho COVID Automatu sa bude prezenčné štúdium uskutočňovať v stredných školách vo všetkých farbách okresov. Rovnako vo všetkých farbách okresov budú internáty otvorené pre všetkých študentov prezenčného štúdia.

ŠPORT

76.  Môže sa vyučovať telocvik aj v telocvični?

Telesnú a športovú výchovu odporúčame organizovať v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park a pod.) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19. Telesnú a športovú výchovu v interiéri odporúčame realizovať s minimalizovaním premiešavania tried. Režim školských telocviční odporúčame zabezpečovať v súlade s COVID Automatom pre šport, ktorý je zverejnený na webovej stránke: www.covidsport.sk.

77.  Je možné prenajímať telocvične/posilňovne/bazény aj na mimoškolské aktivity, prípadne fyzickým osobám, športovým klubom?

Áno, telocvične, posilňovanie a bazény je možné prenajímať tretím subjektom. Ich režim je upravený COVID Automatom pre šport, ktorý je zverejnený na webovej stránke: www.covidsport.sk.

78.  Môžu sa organizovať športové súťaže? Ak áno, podľa akých pravidiel sa majú riadiť?

Áno, športové súťaže je možné organizovať v závislosti od pandemickej situácie v okrese. Podmienky organizovania musia byť v súlade s COVID Automatom pre šport, ktorý je zverejnený na webovej stránke: www.covidsport.sk.

Ministerstvo  školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Bloger 
Politik
  • Počet článkov:  1
  •  | 
  • Páči sa:  2x

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre materské školy, základné školy, stredné školy a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a techniku, pre štátnu starostlivosť o mládež a šport. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

Monika Nagyova

Monika Nagyova

279 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

47 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
SkryťZatvoriť reklamu