Prečítaná "REFORMA"

Vznik textu UČIACE SA SLOVENSKO, iný charakter programového vyhlásenia vlády a zvýšený celospoločenský záujem o školstvo je potrebné primárne prikladať reálnemu tlaku radových učiteľov počas štrajku.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (3)

Pri súčasnej úrovni financovania výchovy a vzdelávania nie je možné očakávať zlepšenie kvality školstva, ani zvýšenie záujmu o učiteľské povolanie, ani zlepšenie materiálnych podmienok škôl ani vytvorenie dostatočných odborných tímov schopných pomôcť učiteľovi zvládnuť výchovu a vzdelávanie detí s rozličnými vzdelávacími potrebami.

(Učiace sa Slovensko, s. 147)

Obrázok blogu

Postavme McDonald v Južnom Sudáne!

VŠEOBECNÉ PRIPOMIENKY:

Celá reforma a tlak, programové vyhlásenie a zvýšený celospoločenský záujem o školstvo je potrebné primárne prikladať reálnemu tlaku radových učiteľov počas štrajku. Žiadne analýzy, komisie, dokumenty nepriniesli taký tlak a úspech, aby naši predstavitelia začali niečo s rozpadajúcim sa školstvom robiť. Je možné, že predkladaný dokument a jeho dôslednú implementáciu budú musieť sprevádzať aj ďalšie štrajky, ak nemajú skončiť v šuplíku. Postoj ISU je stále ten istý: Nie je tu politická vôľa niečo zmeniť. Prednedávnom na tlačovej besede pán Danko povedal, že štát musí kontrolovať učebnice a ako problém vidí špinavý príbor v jedálňach. Náš minister školstva nemá medzi učiteľmi takmer žiadnu autoritu. Vzdelávanie učiteľov je už takmer rok pozastavené, MPC nefunguje. Činnosť priamo riadených organizácii nevidíme. Inšpekcia, ako som na to v minulosti už upozornil, neplní moderné poslanie mentoringu učiteľov a škôl. Veľa sa rozpráva, ale nič sa nerobí. Prešiel rok a urobilo sa veľmi málo. Vidíme, akí ľudia sú v riadiacich funkciách v týchto organizáciách. Predovšetkým teda chýba kvalita tam, kde mohla už za ten rok dávno byť. MŠ SR vydalo akčný plán na rok 2017, ktorý takmer nič neobsahuje. Ten dokument je čistý papier, to sú bežné úlohy, aké vykonávajú úradníci počas roka, nie je tam takmer nič nové. Školstvo je dehonestované najvyššími politickými predstaviteľmi v mnohých vyjadreniach, ako učitelia majú prázdniny a robia 23 hodín týždenne a pod. Školstvo v tejto chvíli nie je pre politikov rýchly kapitál na získanie voličov, takže sa ním nebudú zaoberať.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Skutočná reforma školstva nie je populárna a neprinesie populistické výsledky. Ak budeme od septembra testovať športovú gramotnosť tretiakov alebo vyrábať komisie o dávno objavenom slovnom hodnotení a zároveň tečú ďalšie peniaze na nezmyselné úniky, nikam sa nepohneme. V tomto zmysle nás minister školstva nijako nepresvedčil. Vidíme len rýchle zalepovanie očí pár drobnými. Nič svetoborné sa nerysuje. Zdá sa, akoby politickí činitelia nechali šíriť reformu ako zábavný program pre média, verejnosť a pár odborníkov. Naposledy takýto pokus (Správa o stave školstva) skončil odvolaním ministra a vyhladením stôp. Reálne zmeny, ktoré sa môžu udiať aj hneď, sa neudejú – chceme apolitické nominácie odborníkov do funkcií v školstve, jasné hranice a pravidlá pre zriaďovateľov vrátane zjednotenia financovania a stability rady školy pri voľbe riaditeľa, otvorenie trhu učebníc, funkčný internet na školách a pod. To sú veci, kde existuje celoplošná zhoda učiteľov, sú tu desaťtisícové petície a je tu ignorancia. Pri všetkej úcte je táto reforma ako chcieť postaviť uprostred Južného Sudánu McDonald – bez infraštruktúry, bez zásadných politických zmien. Obsah učiva a individualizácia je cesta, ktorou dnes už je možné ísť na školách aj bez reformy. To, čo autori predstavujú, bolo vo svojej podstate už zámerom reformy v r. 2008. Prešlo takmer 10 rokov. To nestojí na tom, že chýbajú zásadné legislatívne alebo právne možnosti učiť individualizovane a inkluzívne. Nijaké zásadné ciele, obsahy nie je potrebné robiť. Stačilo by začať realizovať to, na čo tu už sú podklady a zmeniť kľúčové body, na ktoré upozorňujeme už roky a pre ktoré sme štrajkovali a celé roky na to upozorňovali: viac peňazí do školstva. Táto reforma je reakciou na nespokojnosť učiteľov a snaha utíšiť verejnosť a učiteľov, aby neprotestovali. Žiadne zásadné zmeny sa ale nechystajú a podľa nejasného harmonogramu 10 rokov predpokladáme, že táto vláda ani nič neurobí, možno nezáväzne zaviaže tú budúcu.

Skryť Vypnúť reklamu

To, čo sa píše v reforme o individualizovanom vzdelávaní a mnohých tvorivých metódach a formách, už aj aktuálna legislatíva a reforma od r. 2008 predpokladá. To nie je nič nové. Stačí mať na to maličkosť: motivovaných učiteľov. Niektoré opatrenia sú vágne a nič nehovoriace. Zásadný problém padá na financiách. Nevytvoríme klímu a kvalitu v škole, kde je priorita vymieňať hrnce pod kvapkajúcim stropom alebo pravidelný postrek plesní, či sedenie v bundách v kabinete, vysoká chorobnosť detí a učiteľov kvôli zlým hygienickým podmienkam a pod.

Pripomienky:

· RIADITEĽ: Riaditeľ nepedagóg? Ok, ale potom nech je manažérom školy, ktorý nemôže mať kompetencie vstupovať definitívne do vyučovacieho procesu, ktorému nerozumie. Ak bude mať povinne zástupcu pedagóga, kto ho bude voliť? Učitelia alebo on sám? Mali by ho voliť učitelia. Bude potrebné rozložiť moc a nie, že jeden človek má všetku moc a všetko riadi. Zásadné veci by mala rozhodovať rada školy. Riaditeľ by mal byť volený na 2 obdobia s príp. predĺžením pri sprísnení počtu hlasov v rade školy, aby sme sa vyhli veľmi známym prípadom deformácie moci a lenivosti, čakaniu na dôchodok.

Skryť Vypnúť reklamu

· PEDAGOGICKÁ RADA - Výrazne bude treba posilniť funkciu pedagogickej rady, ale dokument s tým nijako neráta, dáva do stredu dieťa a učiteľa, ale nijako nedeklaruje participáciu učiteľa na smerovaní školy. Učiteľ bude jediný odborník na pedagogický proces v prípade, že riaditeľ nebude musieť byť pedagóg.

· ODBORNÝ TÍM – nemôže byť pracovno-právne iba pod kontrolou riaditeľa, ktorý jeho činnosti nerozumie. Je nutné, aby tento tím mal reálne zastúpenie vo vedení školy aj v Rade školy. Premenovanie poradní a odborného tímu na VIMS PPI je pekné, ale my nemáme taký počet odborníkov? Kde chceme zobrať týchto ľudí? Na Slovensku je pár kvalitných odborníkov, veľká časť robí v biznise alebo odišla do zahraničia. Nemáme dostatok skúsených odborných zamestnancov, ktorí by išli do školstva pracovať.

Skryť Vypnúť reklamu

· RADA ŠKOLY – dokument o rade školy takmer nič nehovorí. Úplne vypadla z celej koncepcie a pritom je to kľúčový nástroj riadenia školy. Potrebujeme zrušiť právo veta zriaďovateľa, zvýšiť počet učiteľov v rade školy, pridať odborných zamestnancov do RŠ a zvýšiť jej právomoci a kontrolnú činnosť.

· ZRIAĎOVATEĽ – nezdá sa jasné, aké budú jeho kompetencie. Je to vágne napísané.

· MINISTERSTVO – chýba v dokumente mechanizmus kontroly MŠ SR. Všetci budeme kontrolovaní okrem ministerstva? Ako môže MŠ SR svoju činnosť vyhodnocovať samo a chce od škôl, aby sa nechali evalvovať rodičmi a žiakmi?

· Inšpekcia – v dokumente sa píše: aj napriek progresívnym tendenciám súčasného vedenia ŠŠI…“ To bude nejaký omyl? Inšpekcii bola ponúkaná cesta mentoringu, ale inšpektori radšej ostanú pri tradičnom modeli. Ako chceme dosiahnuť zmenu u riaditeľov, pokiaľ inšpekcia kontroluje, či učiteľ napíše na tabuľu dátum?

· Subsidiarita je fantastické slovo, ale vyžaduje osobnú zrelosť a múdrosť, ktorú ale legislatívne bude veľmi ťažké dosiahnuť. O to viac musí byť riaditeľ, zriaďovateľ neustále pod kontrolou učiteľov a rodičov, nielen pod kontrolou vyšších orgánov. Subsidiarita musí byť stanovená tak, aby riaditeľ si nemohol kompetencie a odbornosť zamieňať s absolutistickou mocou. Je potrebné zákonom stanoviť kompetencie a moc jednotlivých aktérov školy, vrátane rodičov a žiakov. Chceme tvorivosť, zodpovednosť, samostatnosť a slobodu pri bádaní pre žiaka, ale podporíme to aj u učiteľa?

· POZÍCIE A MOC - pokiaľ budú na kľúčových pozíciách (priamo riadené organizácie, školské úrady, riaditelia škôl) dnešní ľudia – česť výnimkám, nie je možný posun. Za dnešný stav môžu ľudia, ktorí sú na svojich kreslách desiatky rokov a nimi vychovaní odborníci. Bez kvalitného „manšaftu“ sa nepohneme. V rámci školy sa nikde nespomína priame prerozdelenie kompetencií na pedagogickú radu, odborný tím, či predmetové komisie.

· NOVÉ METÓDY A FORMY - Kto bude platiť exkurzie, tvorivé aktivity a sústredenia? Bude učiteľ naďalej zbierať od rodičov peniaze a robiť účtovníka v svojej triede? Budú sa všetky deti zúčastňovať tvorivých metód alebo iba bohaté? Bude mať riaditeľ toľko peňazí a takú flexibilitu, aby mohol vytvoriť blokové moduly, preskupovať časy hodín, vytvárať nové systémy rozvrhu, zabezpečiť personálne všetky pozície v širokom slobodnom učení bez vyučovacích jednotiek tak, aby dieťa bolo zároveň vždy pod dozorom a právne chránené a zároveň učiteľ mal dostatok psychohygieny, ako to očakáva dokument?

· EÚ FONDY – v dokumente chýba doplnenie, kto má EÚ projekty administrovať. Škola nemôže po večeroch riešiť projekty. Buď zriaďovatelia budú mať svojich ľudí na školských úradoch alebo to zabezpečí celoplošne MŠ SR a nie každá škola, ako je to napr. aj teraz pri inkluzívnom projekte.

· PRAVIDLÁ - Bude treba jasnejšie stanoviť nielen práva a výhody, ale aj povinnosti rodiča, žiaka i učiteľa, všeobecné pravidlá školského poriadku (mobilné telefóny, morálne správanie žiaka a učiteľa a ich záväznosť). Dnes je mnoho prípadov, kedy rodič agresívne napadne učiteľa, kedy dochádza k šikane a mobbingu aj zo strany rodičov či žiakov a tento dokument to nereflektuje. Chýbajú tu kompetencie školy, učiteľa, keď dieťa je týrané, zanedbávané. Vzťah so sociálnou kuratelou a políciou je mizerný.

· AUTOEVALVÁCIA – nielen učiteľ a škola potrebuje evalváciu, ale aj všetky organizácie v školstve, aj zriaďovateľ, aj MŠ SR. A malo by ísť vždy o evalváciu zdola hore. Učitelia majú dávať ministerstvu a jeho riadeným organizáciám spätnú väzbu.

Zavedenie lepšej klímy ako kľúčovému prostriedku implementácie mäkkých indikátorov vyžaduje výrazný nárast financií a rekonštrukciu škôl, ako to pochopili už dávno aj na západe. Financovať inklúziu a asistentov v rozbitých budovách, montovať interaktívne tabule ako dekór k plesnivým stropom a iskriacej elektrike zo zásuviek či neónovým storočným svetlám na stenách, nie je práve budovaním podnetného fyzického prostredia pre učenie. Reformný dokument predpokladá množstvo analýz, prieskumov, komisií, databáz, webov, príručiek, dlhodobých príprav a pod., ktorým učitelia už neveria, ba priam sú na ne alergickí. Nevyužívame to, čo máme zanalyzované ani outsource, ale stále ideme objavovať Ameriku. To bude trvať mnoho rokov a táto vláda už nevezme zodpovednosť za rozpadajúce sa školstvo.

 Viktor Križo

člen Slovenskej komory učiteľov

Slovenská komora učiteľov vyzýva svojich členov a sympatizantov k podpore poukázaním 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických / právnických osôb. Za poukázanie sumy 2 % z dane Vám SKU vopred všetkým ďakuje. http://sku.sk/2-percenta-pre-sku-v-roku-2017/

SKU

SKU

Bloger 
  • Počet článkov:  80
  •  | 
  • Páči sa:  21x

Dobrá trieda stojí na dobrej zborovni. Zoznam autorových rubrík:  Zo životaŠkolstvoNezaradené

Prémioví blogeri

Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Róbert Ďurec

Róbert Ďurec

1 článok
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Adam Valček

Adam Valček

6 článkov
Skryť Zatvoriť reklamu