ODEKO. Ďalší spor v meste Košice po vzore EEI?

Písmo: A- | A+

ODEKO informuje: predmetom žalôb, ktoré sme podali, sú platby za užívanie pozemkov o celkovej výmere približne 8 600m2. Zároveň vysvetlilo, prečo žalovalo mesto Košice a MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce samostatne.

Za účelom oboznámenia sa Poslankyne mesta Košice s reálnym stavom a prístupom ODEKO k ďalšiemu riešeniu situácie v súvislosti s výstavbou parkovacieho domu na Berlínskej ulici sa uskutočnilo stretnutie dňa 30.12.2020 medzi ODEKO Družstvo, družstvo (ďalej ako „ODEKO“) a Zuzanou Slivenskou (ďalej ako „Poslankyňa“). Stretnutie bolo iniciované z dôvodu nedostatočnej informovanosti poslancov zo strany primátora mesta Košice a starostu MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce.


https://kosice.korzar.sme.sk/c/22560710/developer-ziada-na-tahanovciach-zrusit-parkovisko-ihnat-parkovanie-gratis-sa-konci.html?ref=av-left

Nižšie uvedené skutočnosti a tvrdenia ODEKA, ktoré boli prezentované na stretnutí si ako poslankyňa mesta mám záujem overiť. Zároveň je mojim hlavným záujmom dospieť k výhodnej dohode pre mesto, aby nám do budúcnosti nepribúdali súdne spory.

ODEKO informuje o nasledovnom: 

Predmetom žalôb, ktoré podali, sú platby za užívanie pozemkov v jeho vlastníctve o celkovej výmere približne 8 600m2. Zároveň vysvetlilo, prečo žalovalo mesto Košice a MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce samostatne a poskytlo nasledujúce informácie:

Žaloba na mesto Košice:

Touto žalobou vo výške približne 181 000,- Eur sa ODEKO domáha zaplatenia za užívanie pozemkov, ku ktorým je zriadené vecné bremeno. Ide o pozemky o výmere cca 7 500m2 pod cestami, chodníkmi, školou atď. Tieto stavby vo vlastníctve mesta Košice na pozemkoch ODEKO musí ODEKO strpieť, avšak nie bezplatne. 

ODEKO informovalo, že mesto Košice v obdobných sporoch prehralo viacero žalôb. Okrem žalovanej sumy muselo zaplatiť aj trovy konania a rovnako úroky z omeškania, čo sú zbytočne vynaložené prostriedky, ktoré mohla samospráva v prípade mimosúdnej dohody ušetriť. Rovnaký spor s pozemkami na Alejovej ulici prehralo v októbri aj s ODEKO. Mesto Košice v tomto prípade podalo odvolanie, ktorým sa už len snaží znížiť súdom priznanú sumu. Je nepochopiteľné, prečo sa primátor ani nesnaží dohodnúť na pravidelnej úhrade za užívanie cudzích pozemkov alebo na ich kúpe/zámene. Namiesto toho míňa peniaze z rozpočtu mesta na úhradu trov a právne zastupovanie.

Do vyriešenia situácie na Berlínskej ulici sa bude ODEKO v budúcnosti domáhať zaplatenia sumy vo výške takmer 6 000,- Eur mesačne. 

Žaloba na MČ – Sídlisko Ťahanovce

Touto žalobou vo výške približne 66 000,- Eur sa ODEKO domáha zaplatenia za užívanie pozemkov pod plochou parkoviska, ktoré je vyložené zatrávňovačkami. K tejto ploche sa vecné bremeno nevzťahuje, čo ODEKO preukazuje aj dôkazmi zaslanými mestom Košice na základe infozákona.

ODEKO v tomto prípade nie je zo zákona povinné strpieť to, že MČ – Sídlisko Ťahanovce uložila zatrávňovačky na cudzie pozemky. Preto ich vyzvali na ich odstránenie alebo odpredaj. Pokiaľ MČ – Sídlisko Ťahanovce nesplní požiadavky ODEKO bude požadovať zaplatenie cca 2 800,- Eur za každý mesiac. Zároveň však v tomto prípade môže vyzvať na vypratanie pozemku, čo sa aj stalo. Toto bude mať priamy dopad na úbytok parkovacích miest.

Obe vyššie uvedené žaloby je možné prirovnať k neplatičovi, ktorého máte nasťahovaného v byte. Keď neplatí obrátite sa na súd a žiadate, aby Vám zaplatil a chcete, aby sa okamžite vysťahoval. Mesto Košice a MČ – Sídlisko Ťahanovce takýmito neplatičmi sú. MČ – Sídlisko Ťahanovce je rovnakým neplatičom, ale to mu už neprekáža.

ODEKO poslankyňu zároveň informovalo, že je nemilo prekvapené z nečinnosti primátora a jeho ľahostajnosti pri riešení obdobných sporov. Ako správny hospodár by mal verejné financie šetriť. Naopak peniaze sú míňané za nezmyselné zrejme vopred prehraté spory, ktoré sú nákladné.

Rovnako sú rozhorčení z komunikácie starostu, ktorý podľa jeho facebookových vyjadrení absolútne nerozumie právnej stránke veci. O jeho zavádzajúcich informáciách, ktoré zverejňuje, sa podľa ODEKO nemá zmysel vyjadrovať. Jeho verejné vyjadrenia zároveň poskytujú dôkazy k prebiehajúcemu súdnemu sporu, čo nie je možné považovať za konanie, ktoré je hodné vyštudovaného právnika. 

ODEKO má jasne nastavený dlhodobý postup krokov, ktoré postupne realizuje. S disponovaním s väčšou časťou pozemkov, ku ktorým má 100% vlastníctvo, môže začať okamžite. K disponovaniu so zvyškom pozemkov sa s najväčšou pravdepodobnosťou dostanú dohodou alebo súdom. K tomuto konaniu bolo ODEKO donútené niekoľkoročnou neochotou vedenia samosprávy na hľadaní spoločného riešenia. Jedinou možnosťou v súčasnej vypätej situácií je rokovať za účasti odborne zdatných zástupcov mesta Košice a MČ – Sídlisko Ťahanovce.

V prípade rozpredaja pozemkov by do budúcnosti došlo k absolútnej nemožnosti riešiť parkovaciu politiku. To situáciu na tomto sídlisku nerieši. Naopak takýto krok by situáciu do budúcnosti zhoršil. Vo vlastníctve ODEKO však stále ostanú iné pozemky, za ktoré bude musieť mesto Košice naďalej platiť odplatu za zákonné vecné bremeno až do finálneho majetkového vysporiadania.

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22567873/nechcem-vydierat-tvrdi-developer-ktory-skupil-pozemky-pod-parkoviskom-i-tratou.html

V záujme informovania obyvateľov Sídliska Ťahanovce týmto verejne vyzývam pána starostu MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce na zodpovedanie otázok v súvislosti s riešením budúcnosti parkovania na Berlínskej ulici:

Má pán starosta odbornú vedomosť o predmete sporu vedeného s MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce?

Predloží pán starosta zápisy zo stretnutí s ODEKO?

Aké návrhy riešenia tejto situácie, pripravil pán starosta od stretnutia s ODEKOM vo februári 2019?

Vo volebnom programe mal starosta návrh riešenia parkovania na Sídlisku Ťahanovce? Aké reálne výsledky za 2 roky dosiahol?

Skryť Zatvoriť reklamu