Zmeny v colnom konaní v prostredí Slovenskej pošty – pohľad na procesy a prečo Slovenská pošta spoplatnila spracovanie zásielok s nízkou hodnotou

Zmeny v colnom konaní v prostredí Slovenskej pošty – pohľad na procesy a prečo Slovenská pošta spoplatnila spracovanie zásielok s nízkou hodnotou
Písmo: A- | A+

Od 1. júla tohto roku sa na základe celoeurópskeho projektu e-commerce (schváleného Smernicou Rady EÚ 2017/2455) zmenili pravidlá preclievania zásielok, prichádzajúcich z krajín mimo Európskej únie.

Pre Slovenskú poštu táto legislatívna úprava znamenala najzásadnejšiu zmenu v procesoch spracovania medzinárodnej pošty od vstupu SR do Európskej únie, a preto sme sa na ňu zodpovedne pripravovali takmer 2 roky. Do integrácie a vývoja informačných systémov zameraných na predbežné colné konania a preclievanie zásielok s nízkou hodnotou sme investovali takmer 3 milióny eur. Rozšírili sme a zmodernizovali colno-deklaračné pracoviská za viac ako 600 tisíc eur a prijali nových kolegov, ktorí sú potrební na skenovanie zásielok a typovanie údajov do systémov. Ich mzdové náklady nás ročne stoja takmer 1,5 milióna eur.

Do 1. júla 2021 boli všetky zásielky do 22 eur „automaticky“ prepúšťané do voľného obehu, neplatila sa z nich DPH, neviazali sa na ne žiadne dodatočné náklady a žiadne dodatočné pracovné nasadenie. Preto išli rovno k adresátovi. Toto sa však po 1. júli 2021 dramaticky zmenilo: každá jedna takáto zásielka, či za ňu klient zaplatil v ázijskom eshope napr. 1 euro, 50 alebo 150 eur, musí v súčasnosti prejsť zložitým procesom colného konania, kde sa niekoľkokrát skenuje, a ak treba, ručne sa typujú chýbajúce údaje. Zásielka je povinne uložená do skladu dočasnej prekážky (Slovenská pošta za ňu platí zábezpeku finančnej správe) s registráciou a štítkom. Pracovníci musia v mnohých prípadoch kontaktovať adresáta, pretože z existujúcich údajov k zásielke nie je možné zistiť, aký tovar v akej hodnote zásielka obsahuje. Bez týchto údajov ju nemožno colne deklarovať na finančnú správu.

Prečo Slovenská pošta colne prerokováva automaticky všetky zásielky do 150 eur ?

V zmysle európskej legislatívy (Colný kódex) vznikla povinnosť od 1.7.2021 komunikovať s orgánmi colnej správy elektronicky. Na to je oprávnený colný deklarant. Slovenská pošta je z tohto titulu povinná každú zásielku z tretej krajiny, ktorá nespĺňa predpísané výnimky, predložiť na posúdenie colným orgánom. Preto je automaticky na každú zásielku podané colné vyhlásenie (v súlade s článkom 170 Colného kódexu EÚ). V colnom konaní zásielok s nízkou hodnotou nevystupuje pošta v mene zákazníka, ale svojom vlastnom mene. Nedochádza tým k protiprávnemu zastupovaniu zákazníka bez jeho súhlasu, pretože podanie je podávané v mene Slovenskej pošty v súlade s článkom 170 Colného kódexu. Dôležité je uvedomiť si, že v zmysle medzinárodného poštového práva nedochádza k porušeniu vlastníckych práv, pretože vlastníkom zásielky až po doručenie je odosielateľ, a ten si vybral medzinárodnú poštovú prepravu. Toto je aj dôvod, prečo drvivá väčšina zásielok prichádza na Slovensku cez Slovenskú poštu, keďže na poštové toky zásielok sú v prevažnej miere využívané poštové podniky.

Klient však nemusí využiť služby Slovenskej pošty. Vo chvíli, keď zásielku objedná a získa jej podacie číslo, môže Slovenskej pošte oznámiť, že nechce využiť jej služby a všetky úkony spojené s preclením zásielky si vybaví „vo vlastnej réžii“. Toto oznámenie však treba poslať najneskôr 48 hodín pred príchodom zásielky na Slovensko (klient môže svoju zásielku trackovať, no Slovenská pošta o tom, že zásielka prichádza, zatiaľ nevie).

Ideálna predstava Európskej komisie pri prijímaní tejto legislatívy bola, že po 1. júli 2021 budú všetky zásielky s nízkou hodnotou, teda do 22 eur, „bežať“ v režime automatizovaného predbežného colného konania. Počítalo sa s tým, že ešte pred samotným príchodom zásielky na územie EÚ príde vopred kompletná informácia o tovare (tzv. ITMATT správa), zásielka sa predbežne colne prerokuje a po vstupe na územie členského štátu bude automaticky buď okamžite prepustená do voľného obehu, alebo bude zadržaná ako predmet colného konania. Napriek tomu, že všetci obchodníci a eshopy „z tretích krajín“ majú povinnosť vopred zaslať kompletnú informáciu o zásielke (ITMATT), vo väčšine si túto povinnosť neplnia. Počas júla 2021 mala Slovenská pošte na vstupe na medzinárodnom výmennom stredisku 217 532 zásielok z tretích krajín. Z tohto počtu len 32 %, teda 70 141, bolo s kompletnými údajmi, zvyšných 147 391 si vyžadovalo manuálne dotypovávanie chýbajúcich údajov! A z tohto počtu 103 000 zásielok (teda takmer polovica z 217 000) prišlo na Slovensko bez akýchkoľvek údajov!

Preto musela Slovenská pošta colno – deklaračné služby pri zásielkach s nízkou hodnotou spoplatniť tak, ako to bolo pred 1. júlom 2021 pri colnom prerokovaní zásielok nad 150 eur. Rozhodli sme sa stanoviť tri cenové pásma podľa toho, akú prácnosť si spracovanie zásielky vyžaduje.

Pri zásielkach, ktoré prídu s úplnými údajmi a colné konanie prebehne automaticky, je poplatok  stanovený na 2 eurá. (Aj pri týchto zásielkach platí, že ich treba viacnásobne skenovať, musia sa uložiť a zaregistrovať v sklade dočasnej prekážky, Slovenská pošta za ne platí zábezpeku a spracováva ich  v nových informačných systémoch, ktoré automatické colné konanie umožňujú).

Druhou kategóriou sú zásielky, kde niektorý alebo viacero povinných údajov chýba. V takomto prípade je nevyhnutná manuálna práca zamestnanca, ktorý musí z často málo čitateľného adresného štítku chýbajúcu informácie identifikovať a ručne ich do systému “nahodiť“. Vzhľadom na vyššiu úroveň prácnosti je poplatok v tomto prípade stanovený na 4 eurá.

Ďalšou kategóriou sú zásielky, ktoré prídu bez akýchkoľvek údajov a je nevyhnutné individuálne kontaktovať adresáta, pretože treba natypovať úplne všetky údaje o zásielke a vyžiadať od adresáta podporné dokumenty (napr. faktúru) na stanovenie hodnoty a druhu tovaru, aby následne takáto zásielka mohla ísť na colné prerokovanie. Prácnosť pri tejto kategórii zásielok je presne rovnaká ako pri zásielkach nad 150 eur, a preto Slovenská pošta uplatňuje rovnaký poplatok, teda 9 eur za colné prerokovanie.

Možno znie absurdne, že si zákazník objedná maličkosť za 2 eurá a pošta si od neho za prerokovanie bude pýtať ďalších 9 eur. Ak by si však ázijský eshop splnil svoju povinnosť a poslal so zásielkou údaje podľa práva EÚ, klient by neplatil nikdy viac ako 2 eurá. Poviete si, že vy ako klient eshopu nezodpovedáte za to, ako si odosielateľ splní povinnosť, a že za to, že on si ju nesplní,  “trestáme“ vás vyšším poplatkom. Slovenská pošta by zásielky, ktoré neprídu s požadovanými informáciami, mohla vrátiť späť odosielateľovi. No to by ste vy, klienti, nedostali svoju zásielku a mali problém aj s vrátením peňazí, ktoré ste za ňu zaplatili. Slovenská pošta tak pri spracovaní robí všetko pre to, aby zásielka prešla colným konaním a vy ste sa z nej mohli tešiť. Zároveň však platí, že Slovenská pošta je obchodná spoločnosť, žije z toho, čo si zarobí, a nesmie byť (s výnimkou kompenzácie nákladov na univerzálnu službu) financovaná štátom. Vzhľadom na tieto vyvolané náklady pošta musí za colné konanie pre zásielky s nízkou hodnotou vyberať poplatky.

instagram.com/boris_katuscak/

Skryť Zatvoriť reklamu