SÚDY: Prečítajte si trestný rozkaz v prípade nehody Daniela Lipšica

Podľa zákona o slobodnom prístupe informáciám som si vyžiadal zo súdu trestný rozkaz v prípade nehody Daniela Lipšica. Prečítajte si a spravte vlastný názor. Je to krátke.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (12)

sp. zn.: 6T/64/2017

IČS:1317010487

ECLI:SK:OSBA3:2017:1317010487.

TRESTNÝ ROZKAZ

v mene Slovenskej republiky

Okresný súd Bratislava III, samosudcom JUDr. Jurajom Kapinajom podľa § 353 ods. 1 Trestného poriadku v spojení s § 241 ods. 1 písm. j) Trestného poriadku, dňa 19.09.2017 takto 

r o z h o d o l :

Obvinený:

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxna slobode,

j e v i n n ý , ž e

dňa 19.09.2016 v čase okolo 20.05 hod. v meste Bratislava, na Vajnorskej ulici v smere do centra mesta, do križovatky ulíc Vajnorská a Kutuzovova, zaradený v ľavom jazdnom pruhu, viedol osobné motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Superb, ev. č.: xx xxx xx, pričom sa plne nevenoval vedeniu označeného vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke, kedy viedol vozidlo minimálne rýchlosťou 56,4 km/h, čím prekročil maximálne povolenú rýchlosť jazdy, ktorá je v danom úseku obce povolená maximálne do 50 km/h, v ktorom čase nedal prednosť po priechode pre chodcov prechádzajúcemu chodcovi xxxxxx xxxxxxxxxx, ktorý v smere do pravého okraja vozovky z pohľadu vodiča vstúpil do ľavého jazdného pruhu priechodu pre chodcov, v čoho dôsledku pravou prednou časťou vozidla narazil do chodca xxxxx xxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, čím menovaný chodec utrpel zranenia, následkom ktorých zomrel, ktorou technikou jazdy obvinený porušil ustanovenia § 4 odsek 1 písmeno c/, písmeno f/ a § 16 odsek 4 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

t e d a

inému z nedbanlivosti spôsobil smrť porušením dôležitej povinnosti uloženej mu podľa zákona,

č í m s p á c h a l

prečin usmrtenia podľa § 149 ods. 1 ods. 2 písm. a) Trestného zákona

Za to sa 

o d s u d z u j e :

Podľa § 149 ods. 2 Trestného zákona, § 36 písm. j), Trestného zákona, § 38 ods. 2, ods. 3 Trestného zákona, k trestu odňatia slobody v trvaní 3 /tri/ roky.

Podľa § 51 ods. 1 Trestného zákona za splnenia podmienok uvedených v § 49 ods. 1 písm. a) Trestného zákona, § 51 ods. 2 Trestného zákona súd obvinenému ustanovuje skúšobnú dobu na 5 (päť) rokov a ukladá probačný dohľad nad jeho správaním v skúšobnej dobe.

SkryťVypnúť reklamu

Podľa § 61 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona súd obvinenému ukladá trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá všetkého druhu na dobu 6 /šesť/ rokov. 

Podľa § 51 ods. 2, ods. 4 písm. g) Trestného zákona obvinenému súd ukladá ako súčasť probačného a mediačného dohľadu povinnosť podrobiť sa v súčinnosti s probačným a mediačným úradníkom výchovnému programu zameranému na bezpečnosť v cestnej doprave a predchádzanie dopravným nehodám.

Podľa § 287 ods. l Trestného poriadku súd obvineného zaväzuje k náhrade škody voči poškodeným:

  1. xxxxx xxxxxxxxxxxx, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom xxxxxxxxx č. xx, xxxxxxxxxx vo výške 4 460, Eur.

  1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom xxxxx č. xxx, vo výške 1 961,98 Eur.

  1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom xxx xxx/xx, xxxxxxx xxx xxxxx, vo výške 254,30 Eur.

  1. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874, vo výške 4 498,39 Eur.

Podľa § 51 ods. 2, ods. 4 písm. c) Trestného zákona súd obvinenému prikazuje nahradiť počas skúšobnej doby poškodeným priznanú škodu.

SkryťVypnúť reklamu

P o u č e n i e : Proti trestnému rozkazu môže podať odpor do 8 dní odo dňa jeho doručenia obvinený a osoby, ktoré sú oprávnené podať v jeho prospech odvolanie, ako aj prokurátor. Odpor sa podáva na súde, ktorý trestný rozkaz vydal, a to do ôsmich dní od jeho doručenia. Osobám, ktoré môžu podať odvolanie v prospech obvineného okrem prokurátora, sa lehota končí tým dňom ako obvinenému. Ak sa trestný rozkaz doručuje obvinenému a aj jeho obhajcovi, plynie lehota od toho doručenia, ktoré bolo vykonané neskôr.

Proti výroku o náhrade škody, ktorým bola priznaná náhrada škody, môže poškodený podať odpor; ak poškodený podal odpor, trestný rozkaz sa ruší vo výroku o náhrade škody. Samosudca odkáže uznesením poškodeného na civilný proces, prípadne na konanie pred iným príslušným orgánom. Rovnako sa postupuje aj vtedy, ak odpor proti výroku o náhrade škody podá iná oprávnená osoba.

SkryťVypnúť reklamu

Ak proti trestnému rozkazu podala oprávnená osoba podľa odseku 1 v lehote odpor, samosudca nariadi vo veci hlavné pojednávanie; pri prejednávaní veci na hlavnom pojednávaní nie je samosudca viazaný právnou kvalifikáciou ani druhom a výmerou trestu, ani výrokom o ochrannom opatrení obsiahnutými v trestnom rozkaze. Inak sa trestný rozkaz stane právoplatným a vykonateľným podľa § 356.

 Poškodený môže vziať súhlas s trestným stíhaním späť až do času, kým je trestný rozkaz doručený niektorej z osôb uvedených v ods. 1 § 355 Trestného poriadku (pri trestných činoch uvedených v § 211 ods. 1 Trestného poriadku).

Okresný súd Bratislava III

V Bratislave dňa 19.09.2017

 JUDr. Juraj K a p i n a j

 s a m o s u d c a

Za správnosť:

xxxxxxxxx xxxx

Jaroslav Taldík

Jaroslav Taldík

Bloger 
  • Počet článkov:  33
  •  | 
  • Páči sa:  2x

Amatérsky bežec. Turista. Milovník psov. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

717 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Iveta Rall

Iveta Rall

53 článkov
SkryťZatvoriť reklamu