Keď sa z histórie stane rukojemník politiky

Mestská časť minulý rok odkúpila historickú budovu Obecnej radnice na Mierovej ulici. Ružinov má vo vlastníctve jednu z posledných funkcionalistických historických budov v Bratislave, ktorá odolala zubu času v pomerne dobrom stave

Písmo: A- | A+
Diskusia  (1)

Podľa údajov z evidencie Mestského ústavu ochrany pamiatok bola budova postavená v rokoch 1931 podľa projektu známych architektov Christiana Ludwiga a Augustína Danielisa. 

Radničné námestie, kedysi pred rokom 1950 námestie Slobody, tvorilo centrálnu časť Prievozu spolu s Mierovou ulicou (predtým Hlavná ulica).

Budova bola sídlom obecného úradu, od toho sa odvíja aj pôvodný názov Obecná radnica. Pre zaujímavosť: Hlavný objekt so štvorcovým pôdorysom a kruhovým priestorom vloženým na centrálne osi bol vybudovaný ako prízemná budova so suterénnymi priestormi.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Obrázok blogu

Budova slúžila ako radnica do jari v r. 1946. Pripojením obce k tzv. Veľkej Bratislave zanikla pôsobnosť obecného úradu v Prievoze. V tomto roku prechádza budova do majetku Ústavu národného zdravia, ktorý v nej zriadil svoje zdravotné stredisko.

Po privatizácii v roku 1990 boli jednotlivé priestory prenajímané súkromným lekárom. Od jari 2007, kedy bol objekt vyprataný, je bez využitia.

Napriek zrejmým pamiatkovým hodnotám, je do zoznamu národných kultúrnych pamiatok (NKP) zapísaných iba päť figurálnych reliéfov na budove od známeho sochára Alojza Riegeleho, zobrazujúcich oráča na západnej fasáde a kosca, kočiša, murára a kováča na južnej uličnej fasáde. Samotný objekt nie je národnou kultúrnou pamiatkou. 

SkryťVypnúť reklamu
Obecná radnica
Obecná radnica 

Objekt radnice už raz bol Pamiatkovým úradom vyhlásený za NKP. Toto rozhodnutie bolo však na podnet bývalého majiteľa zrušené súdom nie kvôli prehodnoteniu preukázaných pamiatkových hodnôt, ale kvôli procesným námietkam majiteľa voči procesu vyhlasovania a vyhodnotenia námietok vtedajšieho majiteľa. Domnievame sa, najmä v situácii, keď vlastníkom sa stala mestská časť Ružinov, že teraz už nič nebráni unikátnu Obecnú radnicu znovu vyhlásiť za národnú kultúrnu pamiatku.

Práve z tohto dôvodu klub Team Vallo pre Ružinov predložil na novembrovom zastupiteľstve v roku 2020 uznesenie odkonzultované so zástupcami Pamiatkového úradu, aby mestská časť ako vlastník požiadala Pamiatkový úrad o znovuvyhlásenie Obecnej radnice za NKP.

SkryťVypnúť reklamu

Po hlasovaní poslancov sme však ostali doslova šokovaní. Náš výsostne apolitický návrh neprešiel o jeden hlas. Domnievame sa, že volení zástupcovia verejnosti, ktorí majú brániť verejný záujem akým je aj ochrana kultúrneho dedičstva, by mali byť medzi prvými, ktorí o zapísanie objektu nespochybniteľnej historickej hodnoty do zoznamu NKP požiadajú. A nie ako v Ružinove, zdržia sa hlasovania!

Hlasovanie miestneho zastupiteľstva
Hlasovanie miestneho zastupiteľstva 

Aké boli ich argumenty?

Poslanec Méheš (Sme rodina): ”...obávam sa, že uznesenie by nám komplikovalo ďalšie nakladanie s nehnuteľnosťou. ... aby sa kúpa Radnice nestala zbytočne vyhodenými peniazmi občanov.

Poslanec Patoprstý (tím Ružinov) : “treba si uvedomiť, že rekonštrukcia sa môže predražiť minimálne 4 - krát. Začnú sa nám do rekonštrukcie v dobrom zmysle slova historici vŕtať. Proces vyhlasovania pamiatky by nám oddialil rekonštrukciu.”

SkryťVypnúť reklamu

Poslanec Mačuha (tím Ružinov): ”je tu možnosť si najprv si opraviť budovu po konzultáciách s pamiatkármi a potom ju vyhlásiť za NKP “

Poslankyňa Ďurajková (Team Vallo pre Ružinov) namietala, že ak by bol objekt vyhlásený za NKP, môžeme čerpať finančné prostriedky na obnovu z dotácií Ministerstva kultúry. Poslankyňa sa zároveň pýtala, prečo kolegom z iných klubov nenapadli tieto isté obavy o predražení a zdĺhavej rekonštrukcii pri schvaľovaní financií na rekonštrukciu vedľajšieho objektu Hasičskej zbrojnice, ktorý už za NKP je vyhlásený. Jej nákladná rekonštrukcia v súlade so zachovaním pamiatkových hodnôt v hodnote 900.000€ bola jednoznačne podporená naprieč celým zastupiteľstvom.

Obrázok blogu

Poslanec Herceg (Team Vallo pre Ružinov), ktorý sa venuje záchrane pamiatok už 26 rokov (ruiny hradov a pamiatková obnova ruiny starobylého Kostola a Kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej) ozrejmil, že proces vyhlásenia bude rýchly, pričom upozornil, že práve aj vďaka podobným postojom, aký zaujali niektorí poslanci miestneho zastupiteľstva Ružinova, sme prišli už o mnoho pamiatok. Ako dodal, hrozí, že o pamiatkovú hodnotu môžeme prísť práve rýchlou a lacnou opravou. Poslanec Herceg vyvrátil tvrdenie, že ak je niečo pamiatkou, opravu to nevyhnutne predraží.

Vzhľadom na to, že niektorí poslanci, ako napríklad poslanec Gečevský za obvod Prievoz argumentovali nehlasovaním za vyhlásenie za NKP aj z dôvodu, že tento návrh bol predložený narýchlo v bode Rôzne, rozhodli sme sa predložiť rovnaké uznesenie na nasledujúcom zastupiteľstve.

Na toto zastupiteľstvo prišiel náš návrh podporiť PhDr.Patrik Guldan z odboru NKP Pamiatkového úradu SR. Žiaľ, hlasovaním opäť uznesenie o jeden hlas neprešlo. Argumenty poslancov, prečo nehlasovali za vyhlásenie Obecnej radnice za NKP, sa viac-menej opakovali, ako pri predošlej rozprave.

Druhé hlasovanie miestneho zastupiteľstva
Druhé hlasovanie miestneho zastupiteľstva 

BOJ A NÁRODNÚ KULTÚRNU PAMIATKU POKRAČUJE

Podať návrh na zápis Obecnej radnice do zoznamu NKP, sa rozhodlo aj občianske združenie Náš Prievoz, ktoré sa o záchranu Obecnej radnice dlhodobo zaujíma. Preto poslalo v novembri 2020 žiadosť o znovuvyhlásenie objektu za NKP na Pamiatkový úrad SR.

Keďže odpoveď na žiadosť občianske združenie v zákonnej lehote nedostalo, vypýtalo si ju cez infozákon. Podľa rozhodnutia Pamiatkového úradu SR sa konanie nezačalo, vzhľadom na na to, že Pamiatkový úrad SR neeviduje nové skutočnosti. Pamiatkový úrad si vyžiadal aj stanovisko od mestskej časti.

Odpoveď Pamiatkového úradu na žiadosť o sprístupnenie informácií
Odpoveď Pamiatkového úradu na žiadosť o sprístupnenie informácií 
Stanovisko mestskej časti Ružinov
Stanovisko mestskej časti Ružinov 

My, poslanci Teami Vallo pre Ružinov, sa domnievame, že uvedené stanoviská sú nesprávne. Pamiatkové hodnoty radnice sú nespochybniteľné a ani súd, ktorý o zrušení vyhlásenia pred 10 rokmi rozhodoval, ich nespochybnil. Navyše: nové skutočnosti nastali napríklad aj zmenou vlastníka.

Tiež sme presvedčení, že odborní pracovníci Pamiatkového úradu SR pri posudzovaní návrhov zapísať akúkoľvek nehnuteľnosť do zoznamu NKP a pri hodnotení je pamiatkových hodnôt nemajú prihliadať na názory jej volených zástupcov (z ktorých väčšina nemá odborné znalosti o ochrane pamiatok alebo o znení a procesoch Zákona o ochrane pamiatkového fondu), ktorí sa navyše menia každé štyri roky. Pamiatkový úrad pri identifikácii pamiatkových hodnôt a rozhodovaní o zápise dokonca nemôže za rozhodujúce brať na názory vlastníka, ale iba a výlučne skutočné pamiatkové hodnoty. V opačnom prípade by už dnes boli zlikvidované mnohé pamiatky, na ktoré sme na Slovensku hrdí.

SCHVÁLENIE ĎALŠIEHO POSTUPU 

Na zastupiteľstve dňa 23.2.2021 predložili poslanec Vicáň ( Sme rodina) a poslanec Mačuha (Tím Ružinov) materiál “Návrh riešenia obnovy historickej a pamiatkovej budovy bývalej Obecnej radnice v Prievoze.” V ňom sa uvádza: “Po hĺbkovej rekonštrukcii sa bude dať uvažovať radnicu zapísať nielen do zoznamu pamätihodností Hlavného mesta SR Bratislavy, ale aj medzi národné kultúrne pamiatky Slovenskej republiky.” Tentokrát bol materiál poslancami klubov Sme rodina, starostovho Tím Ružinov a nezávislých poslancov schválený.

Ide teda o presne opačný spôsob (najprv rekonštruovať, potom vyhlásiť za NKP), o aký sme žiadali (najprv vyhlásiť za NKP, následne rekonštruovať) a ktorý vo svojej filozofii zákonný postup záchrany pamiatky popiera. Neregulovaná rekonštrukcia bez pamiatkového výskumu, ktorý sa môže vykonávať len na vyhlásenej NKP, a bez odborného pamiatkového dozoru podľa zákona s najväčšou pravdepodobnosťou môže zničiť mnohé zachovalé detaily, či už sú to napríklad pôvodné kľučky, podlahy, konštrukčné riešenia a materiály v záujme zlacnenia a zrýchlenia stavby. Je pravdepodobné, že tento prístup by dostal vzácny unikátny objekt do stavu, keď už o svoje pamiatkové hodnoty príde a pamiatkári nebudú mať čo za pamiatku vyhlasovať. 

Obrázok blogu

Záverom musíme konštatovať, že pravý dôvod blokovania našich dvoch uznesení vyhlásiť unikátny architektonický objekt na území Ružinova za národnú kultúrnu pamiatku nepoznáme. Či ide o “truc podnik” väčšiny poslancov voči našim uzneseniam, ktoré opakovane predkladáme (čo by žiaľ nebolo prvý krát), lebo sa starostova väčšina poslancov vydala cestou politikárčenia a nemôžu podporiť návrh “opozície”, alebo ide o hrubú neznalosť problematiky, akou je ochrana pamiatok, oba dôvody sú viac ako smutné.

Príbeh záchrany nádhernej Obecnej radnice v jej pôvodnom stave pre budúce generácie budeme naďalej pozorne sledovať a budeme sa naďalej zasadzovať o jej zápis do zoznamu NKP a jej citlivú rekonštrukciu.

Mediálne výstupy:

https://www.ta3.com/clanok/1205389/ruzinov-chce-zachranit-radnicu-zapis-do-specialneho-zoznamu-sa-nepodaril.html

https://bratislava.dnes24.sk/kulturne-barbarstvo-vzacna-radnica-chatra-zachrana-je-daleko-376147?fbclid=IwAR36HqnC0VCJpA7FSM9R8RTMo3K2m2Jd_DmkL5Yo5zP6rDxPWL-mdFpdiY0

https://bratislava.dnes24.sk/vzacna-pamiatka-dnes-vyzera-ako-stara-barabizna-co-s-nou-bude-385265

Team Vallo pre Ružinov

Team Vallo pre Ružinov

Bloger 
  • Počet článkov:  9
  •  | 
  • Páči sa:  3x

Sme 10 miestni poslanci, ktorých spája vízia lepšie spravovaného a slušnejšieho Ružinova. Informujeme tu o aktuálnom dianí v Ružinove. Sme Team Bratislava. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

288 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

48 článkov
SkryťZatvoriť reklamu