Všetko je v súlade so zákonom. To však nestačí

Písmo: A- | A+

Mestská časť Ružinov je jednou z najbohatších mestských častí v Bratislave. Rozpočet na rok 2021 bol schválený vo výške takmer 61 miliónov EUR. Ročne realizuje stovky verejných obstarávaní.

Práve tu by mohla ušetriť najväčšie financie. Ako poslanci z poslaneckého klubu Team Vallo pre Ružinov navrhujeme konkrétne opatrenia, ktoré prispejú k stransparentneniu procesu verejného obstarávania.

ZVEREJŇOVANIE NA JEDNOM MIESTE

Na miestnom zastupiteľstve v septembri 2019 sme v rámci materiálu zvyšovanie transparentnosti požadovali, aby na oficiálnej internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Ružinov boli v súlade s platnou legislatívou zverejňovené výsledky všetkých verejných obstarávaní, vrátane zápisníc.

Domnievali sme sa sa, že všetky väčšie zákazky by mali byť zverejňované a vyhlasované cez webovú stránku www.ruzinov.sk. No pri kontrole zverejnených faktúr alebo zmlúv sme následne nachádzali dodávateľov, ktorí neboli súťažení cez web Ružinova. 

SÚŤAŽ NA 69 000 EUR OTVORENÁ TRI DNI

Jednou z nich bola aj zákazka na projektovú dokumentáciu a stavebný dozor v predpokladanej výške 69 000 EUR bez DPH s Ing. Milanom Šulanom.

zverejnená zmluva na projektovú dokumentáciu a stavebný dozor
zverejnená zmluva na projektovú dokumentáciu a stavebný dozor 

Keďže predmetná súťaž nebola zverejnená na webe Ružinova, pýtali sme sa, ako sa táto zákazka súťažila a najmä na ktorej webovej stránke, a to na zastupiteľstve 4.5.2020 cez interpeláciu.

Verejné obstarávanie zverejnené na webe Ružinova nebolo
Verejné obstarávanie zverejnené na webe Ružinova nebolo 

Na základe informácií z interpelácie sme sa dozvedeli, že výzva na predkladanie ponúk bola odoslaná 3 vybraným záujemcom dňa 17.12.2019, pričom 20.12. 2019 bolo ukončenie súťaže. Obstarávanie zabezpečila externá spoločnosť YEPT s.r.o. 

Predpokladaná hodnota zákazky bola 69 000 EUR bez DPH, čo je limit pre zákazky s nízkou hodnotou, kedy stačí urobiť prieskum trhu. Jednalo sa o rámcovú zmluvu, vyhrávala ponuka s najnižšou jednotkovou cenou v EUR bez DPH za 1 m₂ úžitkovej plochy stavby.

Ako sme sa dozvedeli, do prieskumu trhu, resp. do výzvy sa prihlásili len 2 firmy, hoci boli podľa interpelácie oslovené tri firmy.

Víťaznou ponukou sa stal živnostník Ing. Milan Šulan. Druhá ponuka bola od firmy psst s.r.o., ktorá vznikla 12.6.2019, len pár mesiacov pred vyhlásením súťaže.

Na zastupiteľstve sme sa pýtali: ako sa do súťaže mohli zapojiť ostatné firmy, keď výzva bola otvorená 3 dni? Ako boli vybrané 3 dané firmy, ktoré sa firma YEPT s.r.o. rozhodla osloviť v rámci prieskumu trhu? Prečo sa píše o záujemcoch, ktorí boli oslovení, ako firma YEPT s.r.o. vedela, že tieto firmy mali záujem sa zapojiť? Prečo sa do prieskumu zapojili len dve firmy a tretia nedala ponuku? Prečo sa neoslovilo viac firiem ako je stanovené minimum pre prieskum trhu, keď v Bratislave je projekčných firiem omnoho viac? Prečo obstarávanie nebolo zverejnené na stránke Ružinova? 

Vzhľadom na vyššie uvedené, sme na júlovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva v roku 2020 podali uznesenie v znení:

...rozšíriť zverejňovanie na jednom mieste:

➢aktuálne prebiehajúce výzvy na predkladanie ponúk, všetky aktuálne prebiehajúce verejné obstarávania s prelinkom na dané verejné obstarávania vo Vestníku alebo EKS, ak sú tam zverejnené,

➢ výsledky verejného obstarávaniavrátane zápisníc z otvárania a vyhodnotenie ponúk, prípadne s ďalšou dokumentáciou z verejného obstarávania.

Uznesenie hovorí jasne: všetky prebiehajúce výzvy zverejňovať na webe MČ Ružinov v sekcii verejné obstarávania. V kontrole plnenia uznesení z 22.9.2020 sa uvádza predmetné uznesenie ako splnené, to znamená, že sa aj dodržiava.

TESNÁ VÝHRA 

Pri kontrole zverejnených zmlúv a faktúr sme následne opäť narazili na zmluvu na vyššiu finančnú čiastku. Opäť, na webe Ružinova nebolo zverejnené ani obstarávanie ani zápisnica. Tentoraz išlo o stavebné úpravy telocvične vo výške 73 401, 25 EUR bez DPH s firmou WND company s.r.o. Preto sme opäť podali na zasadnutí zastupiteľstve 22.9.2020 interpeláciu, akým spôsobom bol dodávateľ vysúťažený a kto sa do súťaže zapojil.

zverejnená zmluva na stavebné úpravy telocvične
zverejnená zmluva na stavebné úpravy telocvične 

Z odpovede na našu interpeláciu sme sa dozvedeli, že predpokladaná hodnota zákazky bola 73 615,87 EUR bez DPH. Výzva bola zaslaná trom vybraným záujemcom: Andol s.r.o., WND company s.r.o., Grade Reality s.r.o. Posledná firma je realitnou kanceláriou, pravdepodobne preto ani nakoniec nezaslala ponuku. Ponuku tak dali dve firmy: WND company s cenou 73 401,25 EUR bez DPH a firma Andol s.r.o. s ponukou na 73 537,98 EUR bez DPH, čo je pomerne veľmi tesná ponuka. 

Verejné obstarávanie zverejnené na webe Ružinova nebolo
Verejné obstarávanie zverejnené na webe Ružinova nebolo 

V zmysle zákona sa zákazky s nízkou hodnotou môžu súťažiť prostredníctvom prieskumu trhu. Opäť sa ale natíska otázka, prečo boli oslovené práve tieto tri konkrétne firmy, ako firma YEPT s.r.o. vedela, že majú záujem sa do súťaže zapojiť, prečo spoločnosť YEPT s.r.o. oslovila minimum firiem v zmysle zákona, keď v Bratislave je mnoho stavebných firiem, prečo oslovila spoločnosť YEPT s.r.o. realitnú kanceláriu.

Z odpovede na našu interpelácie sme sa však dozvedeli ďalšiu veľmi dôležitú informáciu: spoločnosť YEPT s.r.o. nesúťaží len cez prieskum trhu, ale výzvy na svojej stránke dokonca zverejňuje. Tak sme sa po dvoch rokoch od prvého zasadnutia zastupiteľstva dozvedeli, že mestská časť súťaží niektoré zákazky prostredníctvom verejnej súťaže, ale nie na svojej stránke, ale na stránke spoločnosti YEPT s.r.o.

Napriek tomu, že zastupiteľstvo odhlasovalo zverejňovanie všetkých súťaží na webe Ružinova, ako aj zverejňovanie zápisníc z verejného obstarávania. Asi ani netreba dodávať, že spoločnosť YEPT s.r.o. zápisnice z verejného obstarávania nezverejňuje ani na svojej stránke. Prelink zo stránky mestskej časti na obstarávania cez spoločnosť YEPT s.r.o. neexistuje, takže záujemcovia, ktorí nevedia o otvorenej výzve na stránke spoločnosti YEPT s.r.o. sa nemajú do výziev ako zapojiť . 

TESNÁ VÝHRA II

Boli sme presvedčení, že po našich opakovaných naliehaniach po transparentnejšom obstarávaní, sa veci zmenia. Opäť prišlo sklamanie, a to pri zákazke na zhotoviteľa prác rekonštrukcie ihriska na Albrechtovej za predpokladanú hodnotu zákazky 179 278, 33 EUR bez DPH.

Opäť išlo o hraničnú sumu pre zákazky s nízkou hodnotou, ktorá umožňuje vychádzať z prieskumu trhu. Výzva na predkladanie ponúk bola opäť zverejnená iba na stránke spoločnosti YEPT s.r.o., opäť nie na webe Ružinova. Vzhľadom na to, že spoločnosť YEPT s.r.o. nezverejňuje zápisnice z otvárania obálok, nie je možné zistiť, ako súťaž prebehla.

zapojiť sa do súťaže bolo možné do 6.11.2020. Informácia o obstarávaní na stránke Ružinova absentovala
zapojiť sa do súťaže bolo možné do 6.11.2020. Informácia o obstarávaní na stránke Ružinova absentovala 

Preto sme si opäť na zasadnutí zastupiteľstva 15.12.2020 vypýtali informáciu, akým spôsobom bola vysúťažený výherca Veríme v zábavu s.r.o. Dozvedeli sme sa, že spoločnosť YEPT s.r.o. oslovila v rámci prieskumu trhu tri firmy. Výherná ponuka bola na sumu179 030 EUR bez DPH, druhá v poradí bola spoločnosť s cenovou ponukou179 140 EUR bez DPH, a tretia spoločnosť s179 187 EUR bez DPH.Rozdiely medzi ponukami boli minimálne, v desiatkach eur.

EXTERNÁ FIRMA 

Na tom istom zastupiteľstve sme žiadali informáciu, ako prebiehali súťaže na dve rámcové zmluvy na externé zabezpečenie služieb verejného obstarávania spoločnosťou YEPT s.r.o., keďže opäť na webe Ružinova absentovala zverejnená súťaž so zápisnicou.

Dňa 11.6.2019 spoločnosť YEPT s.r.o. uzatvorila rámcovú dohodu o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania s mestskou časťou na 24 mesiacov alebo do vyčerpania sumy 50 000 EUR bez DPH. Následne po vyčerpaní tejto sumy bola dňa 22.9.2019 opäť uzatvorená dohoda, tento krát na 12 mesiacov alebo do vyčerpania sumy 69 000 EUR bez DPH.

Prvá súťaž prebehla opäť formou prieskumu trhu, kde boli oslovené tri firmy. V prípade druhej rámcovej zmluvy prieskum trhu ani neprebehol, ale zákazka bola zadaná v zmysle internej smernice napriamo - treba dodať, že v prípade konkrétnych služieb zákon takýto postup nevylučuje .

MALÉ DETAILY, KTORÉ ŠETRIA FINANCIE

Spoločnosť YEPT s.r.o. pre mestskú časť do dnešného dňa súťažila 23 verejných obstarávaní. Predpokladaná hodnota všetkých zakaziek bola spolu približne 1 770 000 EUR bez DPH. Ako sme sa dozvedeli, na externú firmu sa nevzťahujú uznesenia miestneho zastupiteľstva, ani interná smernica o obstarávaní. Preto nemusí súťaže zverejňovať ani zápisnice z nich. Miestny úrad pritom musí v zmysle smernice zverejňovať na webe súťaže nad 10 000 EUR bez DPH.

Chceli by sme na záver napísať, že zákon v uvedených verejných obstarávaniach nebol porušený a každé z nich bolo v súlade so zákonom. Sme však presvedčení, že jednou z úloh nás poslancov je aj obhajoba najlepších záujmov Ružinova a jeho obyvateľov, a to kontrola efektívneho nakladania s verejnými zdrojmi. Preto si myslíme, že súťažiť je možné nie len v súlade so zákonom, ale nad jeho rámec. 

Preto prizákazkách s nízkou hodnotou navrhujeme nasledujúce konkrétne opatrenia:

  • Vyžadovať od externého obstarávateľa tie isté požiadavky ako pre súťaž vyhlasovanú úradom: zverejniť verejné obstarávanie nad 10 000 EUR bez DPH na svojom webe spolu so zápisnicou

  • umiestniť pod sekciu verejné obstarávanie na webe Ružinova informáciu o aktuálnom verejnom obstarávaní na stránke YEPT s.r.o. spolu s prelinkom na predmetný web. 

  • Vyžadovať sprehľadnenie web stránky YEPT s.r.o., aby bolo zjavné, ktoré verejné obstarávanie je aktuálne otvorené a dokedy

  • oslovovať pri prieskume trhu napriamo viac firiem v prípade, že takéto existujú. V prípade stavebných prác, o ktoré sa väčšinou jedná, nie je na trhu núdza o takéto firmy. Čím viac firiem sa totiž do súťaže zapojí, tým je pravdepodobnosť zníženia vysúťaženej sumy vyššia. 

Verejné obstarávanie je zložitá téma. No práve tu stačia jednoduché zmeny, ktoré vedú k väčšej transparentnosti a otvorenosti súťaží. Tieto detaily šetria peniaze.

Pozn.: vyššie spomenuté požiadavky sa na základe prosby adresovanej na prednostu miestneho úradu Ružinov podarilo zakomponovať. 

 

Skryť Zatvoriť reklamu