Dva roky ako predseda študentskej rady vysokých škôl

Písmo: A- | A+

V júni 2010 som bol zvolený delegátmi Študentskej rady vysokých škôl (neskôr ŠRVŠ) za predsedu tejto organizácie na dvojročné funkčné obdobie. Študentská rada je najvyšší zastupiteľský študentský orgán na Slovensku, zložená zo zástupcov všetkých vysokých škôl a univerzít. Ja som bol ako delegát zvolený akademickým senátom za Vysokú školu manažmentu / City University of Seattle v Trenčíne. Študentská rada je jedným z troch poradných orgánov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, spolu so Slovenskou rektorskou konferenciou a Radou vysokých škôl.

Valné zhromaždenie ŠRVŠ, Senec, február 2011

Valné zhromaždenie ŠRVŠ, Senec, február 2011

Študentská rada rieši celú radu problémov. Ako hovorí zákon, všetky návrhy noviel či zmeny zákonov z dielne ministerstva vnútra musia byť prerokované s ich poradnými orgánmi. Predložené návrhy sme teda museli prediskutovať a zaujať k ním stanovisko. Toto bolo náročná úloha, nakoľko návrhy boli mnohokrát veľmi komplexné a nie vždy ladené proštudentsky. Z tohto dôvodu sme často museli zaujať kritický postoj, ktorý sa ťažko presadzoval. Na druhej strane som cítil ako veľké pozitívum to, že sme boli považovaní za rovnocenného partnera, a práve preto sme boli prizývaní do rôznych pracovných skupín, kde sme mali možnosť vyjadriť svoj názor na danú problematiku.


ŠRVŠ je okrem iného člen Európskej študentkej únie (neskôr ESU). ESU je materská organizácia združujúca 47 študentských únií z Európskeho vzdelávacieho priestoru. Spája únie od Portugalska, cez Izrael, Švédsko až po Arménsko. Členské únie sa spravidla stretávajú štyri krát v roku, aby rozhodli o ďalšom smerovaní ESU, zapojili sa do rôznych projektov, vymenili si skúsenosti a najlepšie praktiky. Z najväčších projektov, do ktorých som sa zapojil by som rád spomenul FINST, zameraný na financovanie vysokého školstva, T4SCL, zameraný na aktívne angažovanie študentov do vyučovacieho procesu a QUEST, zameraný na kvalitu vysokého školstva. Tieto projekty mapovali danú problematiku v jednotlivých krajinách Európy a výstupy z nich slúžia ako odporúčania pre študentských a vládnych predstaviteľov.

Do dnešného dňa pomáham študentskej rade. Momentálne pracujem v organizačnom tíme ako externý spolupracovník na príprave 66. zasadnutia Európskej študentskej rady, ktoré hostí ŠRVŠ spolu s rakúskou študentskou úniou ÖH. Práca so zahraničnými partnermi je nesmierne dôležitá, pretože tak ako Slovensko čerpá z poznatkov Európskej únie, tak študenti čerpajú z poznatkov ich zahraničných partnerov. Veci, ktoré by som rád videl na Slovensku sú napríklad štatút študenta ako majú v Slovinsku (nakoľko u nás nie je definovaný), financovanie štúdia študentom ako v Luxemburgu (študenti dostávajú ročný príspevok vo výške 6000 € - berú však len najlepších), či individuálny prístup v metodike výučby ako vo Fínsku.

Okrem toho ŠRVŠ je strategickým partnerom v aliancii V4, ktorá získala prívlastok V4+ potom, ako boli k spolupráci pripojené študentské únie z Ukrajiny, Arménska, Azerbajdžanu, Rumunska a Luxemburgu. Posledný menovaný síce nezapadá do geografického profilu V4+, avšak hodnoty a problémy študentov zdieľame.

European Student Convention, Budapesť, február 2011

European Student Convention, Budapesť, február 2011

Z môjho pôsobenia v študentskej rade som si odniesol mnohé skúsenosti z oblasti fungovania vysokého školstva, štátu, práva, spolupráce s ľuďmi, a v neposlednom rade niekoľko priateľstiev. Študentská rada vysokých škôl zastupuje záujmy študentov na Slovensku už 16 rokov a som rád, že som mal tú česť tejto organizácii predsedať. Želám všetkým jej súčasným  aj budúcim členom veľa úspechov a správnych rozhodnutí.


Skryť Zatvoriť reklamu