Ako investujeme do potomkov (podľa evolučnej psychológie)?

Písmo: A- | A+

Ste muž alebo žena? Podľa evolučnej psychológie to rodičov determinovalo k tomu, ako vám pripravovali štart do života.

Chlapcov vraj rodičia zvyknú uprednostňovať. Naozaj?

Podľa niektorých štúdií sa starostlivosť rodičov voči potomkom diferencuje na základe pohlavia. V niektorých kultúrach sa väčšmi starajú o to, aby zabezpečili synov. Napríklad, aby najmä syn mohol študovať. Ak ochorie syn, rodina ochotnejšie investuje do lekárskej intervencie. Robí všetko možné pre úspešnú rekonvalescenciu. Ak je však v hre zdravie dievčaťa, rodina zvažuje mieru investícií. Hľadá lacnejšiu alternatívu lekárskej starostlivosti. Alebo sa liečenie nechá na osud, na tzv. vyššiu moc.

Bábätko
Bábätko 

Čo podmieňuje výberové rozhodovanie rodiny pri investovaní do potomkov?

Evolučná psychológia poukazuje na to, že človek sa riadi potrebou zachovať genetický kód. Preto je preňho napríklad istota otcovstva pri potomkovi podstatným faktorom. Môže ovplyvňovať správanie k deťom. Najmä u otca. Niektorí otcovia sú viac naklonení deťom, ktoré sa na nich podobajú. Vplyv môže mať aj poradie detí. Alebo danosti dieťaťa; fyzické a duševné zdravie, ale aj jeho špecifické talenty, záujmy, ktoré sú rodine blízke alebo sú v nej uznávané.

Zdravie dieťaťa je pritom tiež významný faktor. Sú kultúry, v ktorých sú deti so špeciálnymi potrebami znevýhodnené. Chápu ich ako „biľag“ na rodine. Ich postihnutie sa zvykne interpretovať ako znak nepriazne božstva (týka sa to napríklad niektorých kultúr Blízkeho Východu, alebo Afriky). Zaváži aj pohlavie dieťaťa.

V moderných kultúrach sa už uprednostňovanie pohlavia neprejavuje vo významnej miere. Ani otázka podobnosti nie je pri preferencii rodičov pri investovaní do potomkov podstatná.

Čo hovoria ekonomické štúdie o rodičovských preferenciách?

Finančné investície rodiny do detí môžu byť naozaj podmienené preferenciou pohlaví. V Európe sa táto tendencia spájala s ideou návratnosti. Vychádzala z predstavy, že synovia sa budú vedieť lepšie postarať o rodičov. Vysvetľuje sa to najmä rodovou diskrimináciou žien na trhu práce. Príčinou však môže byť aj archetypálna rodová stratifikácia. V tradičných kultúrach rozhodoval o výhodách detí otec. Žena sa zvykla podriadiť manželovi.

Je rozdiel v preferenciách podľa typu spoločnosti a podľa jej prosperity?

Podľa evolučných teórií v lepšie situovaných rodinách je tendencia investovať do chlapcov, v chudobných zasa do dievčat. Táto hypotéza sa potvrdila aj pri výskumoch na Ifaluku. A predsa, neplatí v každej kultúre.

Bangladéš je jednou z najchudobnejších krajín sveta. Veľkú časť územia zaberá úrodná Bengálska nížina, s mohutnou močaristou deltou Gangy a Brahmaputry. Časté povodne prinášajú hladomor. Bangladéš je od svojho vzniku zmietaný nestabilitou a vojenskými prevratmi. Krajina je preľudnená a to prispieva tiež k jej nestabilite. Podľa vyššie spomínaných evolučných teórií by sme mohli očakávať, že rodina sa v podpore výraznejšie zameria na dievčatá. Platí tu však opak. Preferovaní sú chlapci, či sa to už týka vzdelávania (najmä v dĺžke a špecializácii) alebo zdravotnej starostlivosti.

Bangladeš
Bangladeš 

V Indii dievča alebo chlapec?

Výrazným príkladom preferencii pohlaví pri investovaní do potomkov je India. Nejde o to, aký má rodina majetok. Dievča má už dopredu nevýhodné postavenie, bez ohľadu na sociálne zázemie. Je to dané kultúrnymi tradíciami. Hoci v Indii sa žena uctieva ako božstvo, v bežnom živote má mať miesto v ústraní, má byť ideálom tichosti a podriadenosti. Už pri výchove sa hodnota ženstva u dievčat spochybňuje tým, že pohlavné dozrievanie a menštruácia sa podáva ako nečistý, znesväcujúci stav. Obraz „nečistého ženstva“ navodzujú aj reštrikcie v obliekaní. Niektoré zvykové a náboženské rituály upevňujú v indickej spoločnosti predstavu, že žena má byť obeťou. Obetovanie žien (rituály usmrcovania vdov) je síce dnes už oficiálne zakázané, no pri ľudnatosti a rozlohe krajiny nie je možné úplne ho potlačiť. V zaostalejších častiach Indie je tento obrad stále kultúrne živý.

Platí to aj o zvykoch uzatvárať detské manželstvá.

V posledných rokoch výskumy ukazujú, že v Indii klesá počet narodených dievčat a zneužívajú sa k tomu moderné lekárske prostriedky a metódy pre selekciu prenatálnych detí na základe výberu pohlavia.

Ako je to v Európe?

V Európe sa v predchádzajúcich storočiach zvýhodňovali chlapci pri získavaní vzdelania. Najmä medzi chudobnejšími vrstvami populácie. Diferencovaný bol aj prístup pri výchove. Tento rozdiel sa však v 20. storočí postupne vytrácal. V súčasnosti zaznamenávame sklon vytvárať zmiešanú harmonickú skladbu rodiny. Tieto tendencie sa podľa evolučných výskumov prejavujú pri tých typoch spoločností, v ktorých sa presadzuje model menej početnej rodiny.

Evolučné teórie o preferencii pohlaví verzus európska kultúrna tradícia?

Evolučné aspekty poukazujú na dôležité faktory, ktoré sa týkajú biologických a socio-ekonomických vzťahov a ich dopadu na ľudské správanie. Ponúkajú čiastkový pohľad na problém. Celostnejší obraz nám pomáhajú dotvárať ďalšie kontexty životného priestoru jedinca a spoločnosti.

Otázku „preferencií pohlaví v diachrónnej perspektíve osvetľuje kultúrna tradícia. V nej sa totiž prejavuje hodnotová orientácia kolektívu. A tá poukazuje na to, nakoľko sa určité správanie spája s predstavou o tom, čo je dôležité pre jeho existenciálne pretrvanie. Otázku preferencií pohlaví v rodine možno sledovať v kultúrnych naratívoch. V európskom priestore sa zachoval napríklad bohatý fond ľudových rozprávok. Majú spoločné prvky. Pri ich tvorbe sa naprieč Európou využívali spoločné literárne zdroje námetov, významný vplyv mala aj migrácia. Rozprávky sa tak stali významným činiteľom pri tvorbe kultúrneho jazyka aj v rámci kultúrnych areálov kontinentu.

Európske rozprávky vykazujú v súvislosti s otázkou investovania do potomkov niekoľko zásadných spoločných prvkov:

Napríklad pri investovaní do potomkov sa bežne nezobrazuje rozdiel medzi chlapcami a dievčatami. V naratívoch sa súrodenci opačného pohlavia napokon ani nezvyknú objavovať v antagonistickom vzťahu, naopak prejavujú sa v kooperatívnom vzťahu (napríklad v rozprávkach o Janíčkovi a Marienke, o Ružovej Aničke, O zhavranelých bratoch). Socio-ekonomické faktory sa zohľadňujú na základe vyšších hodnotových princípov súžitia komunity: dôraz sa kladie na starostlivosť kolektívu o sociálne slabšie skupiny (napríklad siroty a vdovy). V kultúrnom jazyku sú teda symbolicky naznačené hranice prijateľného a vhodného. Tieto normy sa považujú za prospešné pre zachovanie života, určujú identitu kolektívu, a smerovanie správania jedincov i spoločenstva.

Kultúrna tradícia teda naznačuje, že pohľad na problematiku investovania do potomkov má aj ďalšie aspekty. Otázka rodičovských preferencií na základe pohlavia je pre kolektív v existenciálnom kontexte menej významná.

Autor: Mgr. Timotea Vráblová, Phd.

Príspevok bol vypracovaný ako súčasť predmetu Evolučná psychológia.

____________________________________

Zdroje

1.Dolinska, B.(2012): Resemblance and investment in children. International Journal of Psychology 48(3).

2.Trivers RL, Willard DE. (1973). Natural selection of parental ability to vary the sex ratio of offspring. Science, 5;179(4068):90-2. doi: 10.1126/science.179.4068.90. PMID: 4682135.

3.Betzig,L. L., Turke, P.(1986): Parental investment by sex on Ifaluk Ethology and Sociobiology 7(1):29-37.

4. Orazem, P., & King, E. M. (2007). Schooling in Developing Countries: The Roles of Supply, Demand, andGovernment Policy. In T. Schultz, and J.Strauss (Eds.),Handbook of Development Economics(4, Ch. 55, 3475-3559), North Holland.

5. Rosenzweig, R. & Schultz, P. (1982). Market Opportunities, Genetic Endowments, and Intrafamily Resources Distribution: Child Survival in Rural India. American Economic Review,72,803–8156

6. Glaeser, E., & Ma, Y. (2013). The Supply of Gender Stereotypes and Discriminatory Beliefs, NBER Working Paper19109, http://www.nber.org/papers/w19109.

7.Lutfunnahar Begum, Philip J. Grossman and Asadul Islam (2014): Parental Attitude and Investment in Children’s Education and Health in Developing Countries https://www.monash.edu/__data/assets/pdf_file/0004/925690/parental_attitude_and_investment_in_childrens_education_and_health_in_developing_countries.pdf

8.Gundugurti, P., Vidva, K., Sriramva, V. (2015): The Indian "girl" psychology: A perspective. Indian Journal of Psychiatry 57(Suppl 2):S212-5.

9. B. Nirola (2017) The role of patriarchy and status of women in Indian society. https://www.youthkiawaaz.com/2017/12/role-of-patriarchy-and-status-of-women-in-indian-society/.

10. Hank, K. Kohler H.P. (2000): Gender preferences for Children in Europe. Demographic Research 2(1).https://www.demographic-research.org/Volumes/Vol2/1/

11. Thomas, D. (1990). Intra-Household Resource Allocation: An Inferential Approach, Journal of HumanResources,25/4,635–664. (1994). Like Father, Like Son; Like Mother, Like Daughter: Parental Resources and Child Height. Journal of Human Resources,29,950–988.

Obrázkové zdroje

Milpek75 Pixabey: https://pixabay.com/sk/users/milpek75-1430832/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=957194

Bangladéš: https://smartwatermagazine.com/news/act-alliance/act-alliance-provides-emergency-response-monsoon-floods-bangladesh

Skryť Zatvoriť reklamu