Park na Kollárovom námestí opäť v ohrození...

Písmo: A- | A+

Nedávno bola v médiách uverejnená správa že Stavebný úrad v Starom Meste začal stavebné konanie vo veci výstavby podzemného parkovacieho domu s 296 parkovacími miestami v parku na Kollárovom námestí.

Obrázok blogu

Pretože sa venujem tejto problematike spolu s občianskou iniciatívou Bratislava otvorene už viac ako 10 rokov, tak som sa začal zaujímať ako je to možné? Zvlášť ma prekvapila veta p. starostky Aufrichtovej: „Nakoľko stavebník splnil všetky podmienky kladené územným rozhodnutím a stavebným zákonom, upovedomili sme o začatí stavebného konania účastníkov konania a dotknuté orgány,

So 100% určitosťou môžem konštatovať, že sa pani starostka pomýlila, alebo jej dal niekto zlé informácie, alebo sa tu začali „hrať nejaké mediálne hry“ v prospech developera. Ako účastník výrubového konania viem, že toto potrebné rozhodnutie nemá, že nesúhlasné rozhodnutie s výrubom drevín bolo odstúpené 11.11.2019 na Okresný úrad Bratislava pretože sa stavebník odvolal.

Takže? Ako môže začať stavebné konanie, keď minimálne toto jedno potrebné rozhodnutie nemá? A rozporov je viac...

Pritom posledné výrubové konanie bolo rozhodnutím Krajského súdu zrušené (5S 281/2014-102, rozsudok z 3.11.2015), následne pri odvolaní developera na Najvyššom súde SR (10Sžo/74/2016 rozsudok z 28.2.2018, https://www.nsud.sk/data/att/76161_subor.pdf ) potvrdené, že sa ruší rozhodnutie Okresného úradu vo veci odvolania, ako aj rozhodnutie MČ Staré Mesto vo veci výrubu stromov.

Ďalej treba uviesť, že vôbec nie je doriešená doprava v tomto území. Už pri vydaní územného rozhodnutia (UR) boli zrejmé jasné rozpory práve v stanoviskách dotknutých orgánov v oblasti dopravy. Jednotlivé stanoviská boli vydávané v rôznych rokoch, neboli nikým zosúlaďované a boli robené s inými vstupnými dátami. Dopravno-kapacitné posúdenie (DKP) projektu bolo robené pred rokom 2011, teda minimálne pred 10 rokmi, pričom sa odvtedy veľa vecí zmenilo (hustota premávky, počet vozidiel, potreby parkovania, koncepcia parkovania a iné), menili sa strategické koncepcie a dokumenty (generel dopravy, preferencia MHD, cyklodoprava, peší pohyb, parkovacia politika a iné), pričom nikto neposúdil súčasný projekt, či je vôbec únosný pre dané územie. 

Tiež treba poukázať aj na fakt, že bolo uzatvorené Memorandum s novým vedením Mesta, ktoré síce nemá záväzný a právny dosah v rámci stavebného konania, ale v ktorom sa uvádza, že sa uzatvorí západná strana Kollárovho námestia (komunikácie) pre individuálnu motorovú dopravu v úseku od Živnostenskej po Obchodnú, a vedenie motorovej dopravy bude výlučne v dopravnom koridore, umiestnenom na jeho východnej časti – po Jánskej ulici – obojsmerne. Nemotorová doprava bude vedená obojsmerne na západnej strane Kollárovho námestia. V takomto prípade je nanajvýš potrebné a žiadúce aby bolo vypracované DKP. Predložený projekt do stavebného konania ale nič takéto nenavrhuje.

Obdobne je v Memorande s Mestom záväzok, že parametrizácia hrúbky profilu substrátu nad strechou podzemnej garáže, ktorú developer Parking House a. s. deklaruje, bude minimálne 2,5 m v celej časti strešného profilu, aby sme akože mali plnohodnotný park. Ale ani toto nie je pravda, predložený projekt v celej šírke plochy parku za „budovou Rotundy“ uvádza hrúbku profilu substrátu len 1,5 m.

Na záver treba dodať, celý zámer ide presne opačným smerom, akým sú trendy v súčasnosti v mestách v zahraničí: Auta von z centra! Stavajú sa domy či celé štvrte bez individuálnej automobilovej dopravy... Príkladov je veľa,... aj toto hovorí za všetko: Parkoviště v centru Londýna jsou prázdná, nikdo je nepotřebuje, říká Peter Murray tu .Trendom je dostať automobilovú dopravu z centra miest a vybudovať kvalitný nosný dopravný systém. Obdobne je to aj s verejnými priestormi a zeleňou. Nepotrebujeme park zastavať ďalšou budovou, ktorá nielen zaberie miesto v parku, ale bude slúžiť aj ako vetrací komín s hlukom a splodinami z garáže a iné nepriaznivé faktory vplývajúce na životné prostredie v meste.

Ako účastník stavebného konania som vypracoval pripomienky, ktoré sa musia podať do 30 dní. Plné znenie prikladám k nahliadnutiu...

Verím, že sa nám opäť raz podarí zachrániť park a zeleň pre občanov tohto mesta. Že si nevyrúbeme živý park na prirodzenom povrchu zelene, že s prichádzajúcim globálnym otepľovaním budeme skôr rozširovať parky a nie ničiť. Sadiť stromy a nie rúbať, zadržiavať vodu na prirodzených povrchoch atď...Životné prostredie v našom meste a klíma to potrebuje!

Pripomienky k stavebnému konaniu tu

Obrázok blogu

 

Skryť Zatvoriť reklamu