Cestovný ruch a plán obnovy IV.

Písmo: A- | A+

Slovenská agentúra pre cestovný ruch: Dňom 1.4.2021 sa po piatich rokoch vracia k systému štátneho marketingu a propagácie pod menom Slovakia Travel.

Zrušenie a znova otvorenie štátnej marketingovej agentúry (SACR) vyvoláva nádej, ale aj rozpaky. Vieme, že propagačné pôsobenie v oblasti cestovného ruchu má špecifické nároky na prácu, ktorá sa odlišuje od tej na ministerstve, ale púhe vyhlásenie v médiách, že Slovensko pôjde podľa vzoru Österreich Werbung, nestačí. Sekcia cestovného ruchu na MDV SR z koncepčných materiálov stále prezentuje len Marketingovú stratégiu SACR na roky 2014-2020, štatút Slovakia Travel ešte nie je dostupný.

Zoznam tém, ktoré musí Slovakia Travel zvládnuť (uvedené v závere blogu) naznačuje, že nie je toho málo. Netreba však podliehať nesprávnym predstavám (ako to odznelo v médiách pred nejakým časom), že vznikom štátnej propagačnej agentúry táto prevezme na seba všetky úlohy Sekcie cestovného ruchu. To nie je pravda, sekcia plní iné úlohy súvisiace najmä s prípravou legislatívy a koncepčných rozvojových dokumentov. Zrejme však je, že Slovakia Travel bude musieť za účelom vytvorenia komplexného obrazu o Slovensku prehĺbiť spoluprácu s regionálnymi združeniami cestovného ruchu, dohodnúť s nimi realizáciu spoločných marketingových akcií, v rámci Slovenska a jeho turistických regiónoch koordinovať branding. Práve tento bol v posledných rokoch zanedbaný. Možno je to aj dôsledkom neznalosti veci, čiastočne aj tým, že v minulosti dochádzalo k častej zmene marketingových značiek, čo je veľká škoda pre krajinu a podnikateľov v odbore cestovný ruch.

Ako badať z mediálnych správ, doposiaľ nie je známe, ako bude Slovakia Travel postupovať pri odlišovaní štátnej a podnikovej propagácie a ako zabezpečí transparentnosť spoločných aktivít štátu so súkromným sektorom. Rovnako nie je známe, či bude kopírovať správanie sa niektorých regionálnych informačných systémov, ktoré umožňujú sprostredkovanie služieb cestovného ruchu... V hre je totiž dodržiavanie takých zákonov, ako je zákon č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu, ale predovšetkým zákon č. 18/1996 o cenách, čo sa odzrkadlí predovšetkým v charaktere informačného portálu (viac o téme v samostatnom článku).

Dúfajme, že práca opätovne otváranej štátnej propagačnej agentúry bude efektívnejšia ako doposiaľ. Pomohla by k tomu aj zmena prístupu k vyhodnocovaniu predchádzajúceho vývoja ukazovateľov a následnej analýzy ich dopadu na budúci možný vývoj. Je to základ pre prijatie opatrení, ktoré pracujú. Vrátane zlepšenia práce na sociálnych sieťach, kde sa uplatňujú predovšetkým krátke videá.

Dlhodobo je podceňovaná spolupráca s výskumnými pracoviskami, čo sa odzrkadľuje v nedostatočnej flexibilite na prijímanie inovácií zvonku ako aj na neustálom riziku netransparentnosti použitých financií pre podporu rozvoja cestovného ruchu.

Obdobie Corona krízy obmedzilo oficiálnu účasť Slovenska na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu a oblasť výstavných akcií presunulo do online priestoru. Pre Sekciu cestovného ruchu na Ministerstve dopravy a výstavby SR to bola preverovacia skúška vlastného informačného portálu slovakia.travel. Jej analýza doterajších výsledkov môže posunúť online prezentáciu o veľký krok ďalej. Handycap portálu je jeho odtrhnutosť od regiónov cestovného ruchu. Nie je známe, či Slovakia Travel bude nástojiť na svojich zástupcoch v regiónoch. Bola by to veľká škoda, pretože v spolupráci Slovakia Travel s regiónmi cestovného ruchu je skrytý veľký potenciál. Napríklad v možnosti vytvoriť dynamický image Slovenska s aktuálnymi informáciami o dianí v regiónoch...

Ak by na poste riaditeľa Slovakia Travel zostal pán Mika, môžeme očakávať jeho nápady ako odstrániť negatívum minulých rokov v oblasti filmovej tvorby premietanej doma či v zahraničí. Televízny film príde k potenciálnemu návštevníkovi priamo do jeho izby a podporuje jeho vnímanie cez zážitok. Po filme vzniká hlboká stopa. Stačí malý impulz zachytený v rámci propagačnej akcie Slovakia Travel a okamžite sa vytvorí obrovský image o Slovensku ako o cieľovej krajine.

Je už tradične známe, že bývalá SACR bola finančne podvyživená. Našťastie portál slovakia.travel bol financovaný z fondov EÚ v rámci opatrenia 2.3. operačného programu Priemysel a služby. V roku 2021 je pre Slovakia Travel pridelený polovičný objem finančných prostriedkov minulého roka, čo je málo. Preto je potrebné, aby celé snaženie SACR bolo zamerané na posilnenie konkurencie schopnosti slovenských podnikateľov na domácom i zahraničnom trhu. Slovensko potrebuje posilniť a stabilizovať podnikateľské prostredie, zvýšiť devízové príjmy a vytvoriť nové pracovné miesta. Preto podmienka prísneho oddelenia štátnej propagácie cestovného ruchu od podnikovej je nevyhnutná. V tom zmysle sú potrebné upravujúce zásahy do samotného portálu slovakia.travel. V opačnom prípade vytýčený cieľ novozaložená propagačná agentúra nedosiahne. 

Na záver: Predpokladajme, že Slovakia Travel bude v počiatkoch pokračovať v šľapajach, ktoré nasadil oficiálny portál štátnej propagácie Slovenska, a to slovakia.travel, takže pozrime sa, za čo je štátna propagačná agentúra pre cestovný ruch SlovakiaTravel zodpovedná:

Činnosti SACR

SACR v spolupráci s

Integrovaný informačný systém CR

(potreba transformácie info systému)

Regionálne združenia cestovného ruchu

(potreba transformácie regionálneho riadenia

Design Branding

Regionálne združenia cestovného ruchu

Úrad priemyselného vlastníctva, MZV SR

Štatistiky, analýzy, stratégie, riadenie marketingových akcií

ŠÚ SR, iné ministerstvá, regionálne združenia CR, výskum v CR

Edičná činnosť

(zvoliť správnu štruktúru vydávaných propagačných materiálov, zabezpečiť kvalitný odborný, výtvarný, jazykový obsah, pružne reagovať na potreby trhu aj prostredníctvom letákov, skladačiek, materiálov, ktoré sa dávajú do rúk priamo návštevníkom pri významných podujatiach ai.)

Jednotlivé ministerstvá, regionálne združenia CR, vydavateľstvá ai.

Výstavné akcie

Oficiálne účasti

Koordinované cezhraničné akcie

Individuálne akcie

Putovné výstavy

SARIO a iné ministerstvá, výstaviská, obchodné komory, kultúrne strediská, SOV + telovýchovné zväzy, samospráva, regionálne združenia CR ai.

 

Public Relations

Popagačno-informačná činnosť cielená na nadväzovanie oficiálnych kontaktov s významnými touroperátormi a globálnymi rezervačnými systémami.

Využívanie všetkých propagačných nástrojov na ovplyvňovanie pozornosti potenciálne klientely.

V spolupráci s regionálnymi združeniami cestovného ruchu ai.

 

Filmová a propagačná tvorba

Spolupráca s TV a rozhlasom

Spolupráca s tlačovými a on-line médiami

Organizácia súťaží s ocenením

Organizácia návštev zástupcov médií

Médiá

Ministerstvom kultúry a kultúrnymi zariadeniami

S cestovateľmi a sprievodcami

S horskými vodcami

S ochranármi prírody ai.

 

Priestorová propagácia

 

Majitelia alebo správcovia nehnuteľností (Železničné stanice, autobusové stanice, priestory kde sa konajú veľké akcie ap.

Organizácia poznávacích ciest pre domáce i zahraničné médiá

Mediálne spoločnosti

Skryť Zatvoriť reklamu