Cestovný ruch a plán obnovy V.

Písmo: A- | A+

Príprava odborného dorastu : Oblasť vzdelávania je zahrnutá do Plánu obnovy. Do akej miery odborné vzdelávanie? To sa začína počiatočným odborným vzdelávaním vo veku 12 rokov!

Rozšírenie využívania IT technológií v oblasti cestovného ruchu vytvorí nové pracovné miesta so špecifickými nárokmi na zručnosť a na znalosti IT technológií. Preto je nevyhnutné, aby sa s prípravou na vzdelávanie začalo oveľa skôr. Niektoré štáty – ale aj dokonca aj na niektorých základných školách u nás, už realizujú systém počiatočného odborného vzdelávania. Na Slovensku je potrebné pre uvedené vzdelávanie spracovať potrebnú legislatívu.

A/ Počiatočné odborné vzdelávanie (Prevocational Learning and Training) je, napríklad vo Švajčiarsku, zaradené do učebného plánu v rozsahu cca 56 hodín v rámci 3 ročníkov (6.-9. trieda ľudových škôl). Nie je to veľa, ale ak by sa uplatnila forma „vzdelávanie hrou“ a dospelo sa k jednotnému organizačnému systému riadenia tohto vzdelávacieho procesu online systémom so zabezpečením kontroly práce žiaka zodpovedným pedagógom v škole a trénerom na diaľku, mohol by žiak aj samostatne systematicky a dlhodobo pracovať na rozvoji svojho talentu.

Pre oblasť cestovného ruchu som už pred pár rokmi navrhovala dva modely hravého vzdelávania, a to

1/ „TravelAdventure“ ako odborná príprava pre oblasť práce v informačných systémoch, v cestovných kanceláriách či agentúrach, rezervačných systémoch či pre výkon sprievodcovskej činnosti. Žiak s pomocou špecializovaného portálu sa „hrá“ na mladého cestovateľa, ktorý sa systematicky vopred pripravuje na cesty so školou či rodičmi, počas cesty zachytáva svoje poznatky a po ukončení cesty zhotovuje cestopisné dokumenty (články, fotografie, videa), ktoré umiestni do redakčného systému portálu TravelAdventure.

2/ „GastroOlymp“ pre odbornú prípravu v oblasti gastronómie. Žiak s pomocou špecializovaného portálu sa „hrá“ na kuchára/čašníka, osvojuje si teoretické znalosti uvedemé v kabinete na portáli, ktoré zodpovedajú veku žiaka. Ten si ich overuje sám v procese varenia a stolovania doma, pričom má možnosť komunikovať s trénerom na diaľku. Foto či video pripraveného jedla alebo svoje zlepšovacie nápady umiestňuje sám do redakčného systému portálu, čím sa zároveň učí prezentovať svoju prácu.

S uvedenými témami súvisí obrovský rozsah informácií, pričom online systém umožňuje žiakovi kontaktovať sa s trénerom na diaľku, resp. konzultovať s pedagógom priamo vo svojej škole. Oblasť cestovného ruchu zahŕňa vedomosti nielen z oblasti geografie, ale aj prírodovedy, športu, kultúry, architektúry, hospodárskeho vývinu, dokonca aj z politológie.. Oblasť gastronómie zase celý proces „z poľa na vidličku“, vrátane kultúry stolovania – nielen našej národnej, ale aj iných krajín. 

Počiatočné odborné vzdelávanie takto pripraví žiaka jemu prístupnou a ľahko pochopiteľnou cestou na talentové skúšky pri nástupe na odbornú školu. Samozrejme len v prípade, ak školstvo pohne systém dopredu a pre žiakov 8.-9. ročníkov základných škôl zaradí do učebných osnov nový učebný predmet „Príprava na budúce povolanie“ a zadá vypracovanie spomínaných on-line portálov ako učebných pomôcok. K tomu samozrejme patrí aj zriadenie národného koordinačného centra, kde by pracovali aj už spomínaný tréneri. V prípade zostavenia učebných pomôcok pre cestovný ruch a gastronómiu by zaiste mali záujem zapojiť sa povolania, ktoré stratili veľa cez Corona krízu a spätný návrat k vyšším obratom nechá ešte na seba čakať (sprievodcovia, horskí vodcovia, kuchári, barmani atď.).

 V prípade existencie online portálov počiatočného odborného vzdelávania aj pre iné odbory tak žiaci získajú možnosť výberu a zároveň praktického overenia si svojho talentu, čím si potvrdia svoje profesionálne záujmy. Tým sa nielenže pomôže žiakom pri správnom výbere budúceho povolania, teda aj pokračovania štúdia na konkrétnej odbornej škole (vrátane duálneho vzdelávania). Ak žiak včas pochopí, že sa učí a vzdeláva pre seba, pričom sa naučí sám motivovať a hľadať riešenia (nespoliehať sa na rodiča). Tým vzniká vyššia pravdepodobnosť, že takto vedený žiak zotrvá pri svojom povolaní aj v časoch krízy.

Myšlienka tohto projektu má už viac ako 10 rokov, pričom pri jej zrode stál František Kele, okrem iného aj pedagóg v oblasti špecializovanej pedagogiky na SAV. Preto už prvotné riešenie online portálu rátalo okrem vzdelávacieho a magazínového modulu aj iné, ako je motivácia/súťaže, spriateľovanie, link na „Mládež v akcii“, osobnosti v odbore ako vzory... Preverovanie spôsobov, ako „to robia“ v zahraničí, utvrdila fakt, že zodpovednosť za jej uvedenie do praxe ako aj ďalšiu realizáciu nesie ministerstvo školstva. Neziskové organizácie venujúce sa vzdelávaniu v obdobnej oblasti alebo občianske združenia môžu napomôcť s realizáciou projektov doplňujúcich online vzdelávanie (napr. letných táborov, súťaží ap.), nemôžu však niesť zodpovednosť za počiatočné odborné vzdelávanie, nakoľko ide o „systematickú prácu žiaka“. Rovnako aj zamestnávatelia môžu vstupovať do procesu vzdelávania, avšak rovnako nesystematicky – v rámci organizovaných exkurzií, prednášok resp. v rámci ich vlastného marketingového plánu pre odborný dorast.

B/ Odborné vzdelávanie vyššieho sekundárneho stupňa ako súčasť celoživotného vzdelávania vyžaduje aj vybudovanie zvyklosti prijímať nové informácie z odboru tak z domáceho prostredia, tak zo zahraničia. Nie každý odbor má k dispozícii slovenské odborné médiá. Preto stojí za úvahu v rámci novo kreovanej učebnej hodiny „Práca s odbornými médiami“ prikročiť k realizácii online pomôcky, ktorá by pedagógom a žiakom priniesla „výber odborných článkov“ (viď návrh výberu „Cestovný ruch v 21.storočí“ zatiaľ uvedenom na portáli vallova.sk - nulté spracovanie umožnilo len výber článkov jednej autorky).

Že návrh stojí za realizáciu, potvrdzuje to aj pokles čítanosti mojich posledných blogov (Cestovný ruch a plán obnovy). Sú vysoko odborné a písané skôr populárnym a nie odborným novinárskym štýlom (ktorý ako ekonómka obdivujem napr. v Neue Zűrcher Zeitung). Počet čitateľov je extrémne nízky – už aj vzhľadom na upozornenie pracovníkov odboru podľa mailing listu. Ide o témy, ktoré sú mimoriadne dôležité pre 21.storočie, preto ich treba vidieť, o nich diskutovať a následne riešiť!

Školstvo v záujme realizácie liberálnych myšlienok by malo teda ustúpiť od svojho typického konzervatívneho prístupu (hodnotenie vychádza z neúspešných jednaní o možnosti realizácie projektov v minulých rokoch) , pretože uvedené projektové idei vo veľkej miere skvalitňuje proces odborného vzdelávania. Rozumným rozdelením financií na vzdelávanie z Fondu obnovy by sme všetci, ako spoločnosť, urobili obrovský krok vpred.

Skryť Zatvoriť reklamu