Cestovný ruch a plán obnovy VIII.

Písmo: A- | A+

Riadenie rozvoja cestovného ruchu : Nevyhnutná zmena očakáva aj zákon č. 91/2010 Z.z. o rozvoji cestovného ruchu. Nová legislatíva by mala kráčať ruka v ruke s nevyhnutnou transformáciou riadenia.

Zodpovednosť za riadenie rozvoja cestovného ruchu nesie Sekcia cestovného ruchu na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Je to najvyšší štátny orgán cestovného ruchu. Na rozdiel od niektorých európskych štátov si Slovensko ponechalo zodpovednosť v oblasti legislatívy na štátnej úrovni (nedelegovalo ju na samosprávu vyššieho stupňa), čo sa ukazuje ako výhoda. Slovensko je totiž malá krajina, navyše vo vzťahu k zahraničiu je stále krajinou málo známou. Iné riešenia by totiž roztrieštili záujmy jednotlivých administratívnych celkov, spôsobili nejednotnosť postupov a skomplikovali možnosti zavedenia moderných technológií do systému riadenia cestovného ruchu a pravdepodobne by znemožnili vytvorenie tak potrebného integrovaného informačného systému cestovného ruchu.

Riadenie cestovného ruchu má oveľa širší záber, než si verejnosť myslí. Špecifickú časť spojenú s marketingom produktu cestovného ruchu (štátna propagácia, ktorá sa líši od podnikovej) Sekcia CR delegovala na základe Štatútu na SACR, od 1.4.2021 Slovakia Travel, pričom sekcii jej zostala dôležitá úloha vzťahujúca sa podpore regionálneho rozvoja cestovného ruchu. Táto zahŕňa celý legislatívny, plánovací a realizačný proces spojený s regionálnym rozvojom (v ČR je najvyšší štátny orgán pre CR zaradený pod „Ministerstvo místního rozvoje“ čo sa zdá lepšou alternatívnou ako v SR).

Problémom riadenia regionálneho rozvoja v oblasti cestovného ruchu sa javí fakt, že pre toto riadenie dodnes neexistuje efektívny riadiaci nástroj. Keďže cestovný ruch je „mnohosektorové“ odvetvie (kúpeľníctvo riadi zdravotníctvo, ochranu spotrebiteľa hospodárstvo, ktorému by v súvislosti s tým malo patriť aj riadenie kvality, šport školstvo, kultúru ministerstvo kultúry, regionálny rozvoj ministerstvo investícií, životné prostredie... ap.), môže byť týmto nástrojom len integrovaný systém riadenia.

Niet sa preto čo čudovať, že čo desaťročie, to začíname vždy od nuly. 1991 – nezmysluplná privatizácia bez predchádzajúcej transformácie, čím sme zničili hotelové siete s now-how medzinárodnej úrovne a v malej privatizácii sme zničili „Okresné správy cestovného ruchu“, ktoré sme mali už vtedy transformovať na regionálne/subregionálne združenia cestovného ruchu a svet cestovného ruchu by mohol dnes vyzerať úplne ináč. 2000 – prvá Dzurindová vláda žiaľ nepočúvala rady odborníkovo o potrebe vytvorenia transparentnej riadiacej štruktúry: štát – samospráva v čase, keď na Slovensko smerovali pomerne veľká finančná podpora z EÚ, predovšetkým na rozvoj euroregiónov. Úspechy, aj keď čiastočné, sa vytratili – neboli udržateľné. 2010 – bol schválený zákon 91/2010 Z.z. bez predchádzajúceho spracovania a prerokovania dôležitého dokumentu Koncepcia rozvoja cestovného ruchu (bol spracovaný neskôr pre obdobie 2012-2020), pričom nielenže vniesol rozkol do organizačných štruktúr na úrovni vyššieho a nižšieho stupňa samosprávy, nedokázal pretaviť komunikačné kanály v oblasti plánovania regionálneho rozvoja smerom štát – samospráva. 2021 – Po Corona kríze začíname znova... prvým krokom je k 1.4.2021 znovu založenie štátnej marketingovej agentúry Slovakia Travel, ale bez vopred známej koncepcie. Vieme sa učiť z vlastných chýb?

Čo robí Sekcia cestovného ruchu ako najvyšší štátny orgán? Mala by byť „mostom“ tohto mnohosektorového odvetvia, rovnako aj hlavným komunikačným a koordinačným partnerom vo vzťahu k samospráve vo všetkých veciach týkajúcich sa cestovného ruchu:

  • Predkladá vláde krátkodobé i dlhodobé politicko-ekonomické koncepcie rozvoja cestovného ruchu, v tom domáceho i zahraničného

  • Predkladá vláde návrh zákona o rozvoji cestovného ruchu (novelizácie 91/2010 Z.z.)

  • Posudzuje zásadné návrhy štátnej správy, ktoré sa dotýkajú cestovného ruchu

  • Riadi finančné transakcie spojené s podporou cestovného ruchu

  • Sleduje a hodnotí účinnosť riadiacich nástrojov

  • Navrhuje opatrenia k záchrane kultúrnych pamiatok a ochrane prírody pri usmerňovaní rozvoja cestovného ruchu

  • Prejednáva návrhy dohôd týkajúce sa zahraničného cestovného ruchu (medzinárodná spolupráca) a spolupracuje s organizáciami cestovného ruchu vo svete (UFTAA, WATA, ISTA, IATA, ICCA, COTAL, ASTA, BITEJ, FITEC atď.)

  • Je koordinačným partnerom pre samosprávu v oblasti cestovného ruchu, zodpovedá za metodické riadenie, a to vrátane regionálneho managementu združení cestovného ruchu

  • Posudzuje a schvaľuje štátnym marketingový plán cestovného ruchu (dnes marketingový plán Slovakia Travel), vrátane koordinácie tohto plánu s podnikovým marketingom, predovšetkým vo veci účasti na zahraničných veľtrhoch cestovného ruchu a pri vedení celoštátnych marketingových akcií vedených Slovakia Travel. Hodnotí výsledky Slovakia Travel.

  • Koordinuje vzdelávacie systémy počiatočného odborného, odborného a celoživotného odborného vzdelávania s ministerstvom školstva a príslušnými inštitúciami – pre všetky pracovné pozície vrátane sprievodcov v záujme rozvoja cestovného ruchu.

Významnou úlohou Sekcie cestovného ruchu je aj koordinácia regionálneho riadenia so samosprávami a združeniami cestovného ruchu. Zmienená úloha vyžaduje zhodnotenie doterajšej praxe a návrh nových riešení v rámci integrovaného systému regionálneho riadenia cestovného ruchu... Žiaľ, cestovný ruch sa nedostal ako téma do Plánu obnovy, takže sa budú musieť hľadať iné zdroje pre odbor 21.storočia!

Kam ideš, cestovný ruch?
Kam ideš, cestovný ruch? (zdroj: Vallova)
Skryť Zatvoriť reklamu