Cestovný ruch a plán obnovy X.

Písmo: A- | A+

Veda a výskum v 21.storočí – Cestovný ruch potrebuje urýchlene svoj plán obnovy, aby čo najrýchlejšie nastúpila konjunktúra. Má čo do toho hovoriť aj výskum, ale ako?

Oživiť ekonomiku v odbore cestovný ruch nebude ľahké. Technologický proces v obchodnej sfére tzv. masového turizmu (štandardné/katalógové skupinové zájazdy prichádzajúce autobusovou, železničnou či leteckou prepravou, lodnou dopravou prichádzajú väčšinou len jednodňoví výletníci) minimálne jeden rok.

Domáci cestovný ruch odbor nezachráni, získajú na ňom predovšetkým lacnejšie ubytovacie zariadenia – penzióny. Späť svoju klientelu potrebujú hotely, ale ako ich získať pre min. vyťaženie ubytovacej kapacity 35%? Typické gastro akcie pre rodiny a blízke okolie sa oneskoria, pričom strašidlo Corona krízy oddiali aj kongresovú turistiku.

Globálne rezervačné systémy, ktoré získali nadváhu nad realizáciou domácich systémov, pre pretrvávajúcu neistotu vyvolanú treťou vlnou pandémie zaiste nebudú chcieť riskovať a tak je možné očakávať od nich realizáciu len pre domácich hostí, ktorí sú zvyknutí siahať po jednoduchých riešeniach bez ohľadu na to, že pritom posielajú časť svojich peňazí plynúcich z provízie priamo do zahraničia.

Cestovný ruch potrebuje nové riešenia. Dočká sa ich od výskumu? Dívajúc sa na témy vedeckého výskumu, dedukujem, že v dohľadnom čase asi nie:

https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=144

 https://of.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecko-vyskumna-cinnost/archiv-projektov#medzinarodne-vyskumne-projekty

 https://of.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecko-vyskumna-cinnost/archiv-projektov#narodne-vyskumne-projekty

https://www.unipo.sk/fakulta-manazmentu/veda-a-vyskum/projekty/

V podstate sa ani nečudujem ministrovi školstva, že ním riadené ministerstvo chce zasahovať do akademického prostredia. Proti tomu sa stavia môj zmysel pre slobodu a demokraciu. Ale vidím, že hospodárstvo (v SR) potrebuje invencie, novú stratégiu, a to nielen na podnikovej, ale aj na makroekonomickej úrovni. Preto do popredia vystupuje otázka, ako vôbec vlastne vyzerá komunikácia medzi štátom, samosprávou či podnikovou sférou a výskumom. V minulosti sa zaiste niekde urobili chyby, pretože táto komunikácia nefunguje správne, a tým nie je vylúčené, že sklamania sú na oboch stranách.

Nespokojnosť s tým, čo sa v cestovnom ruchu deje, ma dohnala k zamysleniu sa a napísaniu série 10-tich blogov o obsahujúcich môj návod na nové riešenia pre riadenie štátneho, samosprávneho a verejne prospešného sektora. Pretože podnikateľská sféra sa len tak ľahko nespamätá a pokiaľ štát a samospráva zotrvajú v starých systémoch riadenia, ubehne znova zopár rokov a s nimi zmiznú aj šance zachytiť svetové trendy. Minimálne vo využití IT technológií v riadiacich systémoch, ktoré spružnia rozhodovacie procesy.

Vo veci výskumu nedokážem formulovať ich úlohy tak, ako v predchádzajúcich kapitolách pre štátne riadenie. Výskum som vždy robila „na vlastnej koži“ a financovala z vlastných finančných zdrojov. Stálo ma to ohromne veľa času a peňazí ako aj poznania, že svet vedy a výskumu je potrebné chrániť, najmä voči kyberkriminalite. Podľa môjho názoru nám chýba zapracovanie výsledkov výskumu do riadiacich procesov štátu či samosprávy, ale aj popularizácia výsledkov vedy. Mnoho v tomto ohľade robí RTVS Rádio Slovensko vo svojich diskusných reláciách s vedcami.

Bývalé Československo v čase, keď som študovala, resp. nastúpila do praxe a mala možnosť byť ďalej školená na Federálnom ministerstve zahraničného obchodu, bolo v cestovnom ruchu na relatívne vysokej úrovni. Udržiavali sa kontakty s medzinárodnými inštitúciami v cestovnom ruchu (vedci špeciálne s platformou https://www.aiest.org/home/ ), objemy realizácie boli ohromné. Bol t čas, keď ľudia v cestovnom ruchu používali väčšinou ručné písacie stroje... najväčšie skupiny turistov prichádzali špeciálnymi vlakmi z východu a nie zo západu. Bolo chybou, že po „páde železnej opony“ prebehla privatizácia, ale nie transformácia! Tá čaká svoj štart dodnes.

V roku 1975 bol v rámci Štátneho plánu ekonomického výskumu spracovaný informačný systém cestovného ruchu. Cieľom bolo vytvoriť základ pre automatizovaný systém riadenia (ASR CR, zdroj Rukověť cestovního ruchu). Zameral sa na vytriedenie údajovej základne integrovaného štatistického info systému (ISIS) - vytvorenie databázy a na jeho využitie pre potreby automatizovaného systému riadenia cestovného ruchu (pre potreby ASR CR). V zmysle toho bol spracovaný integrovaný informačný systém pre potreby riadenia...

V roku 2010 – zákon č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu §2, odst. b/ definuje: Integrovaným informačným systémom cestovného ruchu je databáza informácií, týkajúcich sa prírodných, kultúrnych a ostatných hodnôt a atraktivít územia, infraštruktúry a stredísk cestovného ruchu, zariadení a poskytovateľov služieb (teda nie obchodníkov so službami či sprostredkovateľov služieb) obvykle využívaných v cestovnom ruchu, o podujatiach týkajúcich sa cestovného ruchu.

Po 35-tich rokoch ten istý strnulý obraz zvaný „integrovaný informačný systém“, bez ohľadu na revolúciu v IT technológiách, bez potreby odlíšenia integrovaného systému riadenia mnohosektorového cestovného ruchu od integrovaného informačného systému cestovného ruchu v regiónoch... To si zaslúži minimálne rozbor doterajších nesprávnych rozhodnutí a následne?

Kam ideš, cestovný ruch?
Kam ideš, cestovný ruch? (zdroj: Vallova)
Skryť Zatvoriť reklamu