Reakcia SVB Vežiak na článok „Mňa nezastrašíte !“

Písmo: A- | A+

Reakcia na článok „Mňa nezastrašíte !“ uverejnenom na stránke blog.sme.sk Radovanom Gecim, konateľom spoločnosti GeCom s.r.o., predsedom SaS Michalovce, poslancom mestského zastupiteľstva Michalovce a členom OZ Nové Michalovce

Reakcia na článok „Mňa nezastrašíte !“  uverejnenom na stránke blog.sme.sk  Radovanom Gecim, konateľom spoločnosti GeCom s.r.o., predsedom SaS Michalovce, poslancom mestského zastupiteľstva Michalovce a členom OZ Nové Michalovce.

Na základe dlhoročných skúseností s vašimi praktikami chceme uviesť len to, že ste znovu nesklamali. Vaša reakcia na článok v denníku Korzár ktorý vyšiel 26.08.2021  je príkladnou ukážkou ako viete zneužiť obyčajnú sťažnosť na Vaše praktiky pri poskytovaní elektronických komunikačných služieb a na správanie a konanie Vás a Vášho kolegu poslanca pána M.K. pre Vaše osobné politické ciele. Uvádzaná sťažnosť je zverejnená na oficiálnej stránke mesta Michalovce ako materiál na jednanie poslancov Mz Michalovce , www.michalovce.sk . Keďže materiál ohľadom sporu medzi SVB Vežiak a Vami je veľmi rozsiahly, vyjadríme sa v bodoch k Vášmu článku

- spor nemal nič zatieniť, naopak, poukázať na 7 ročné problémy s Vami a vašou firmou a osvetliť prečo sa točíme v jednom kruhu a nemôžeme ako súkromní vlastníci bytov rozhodnúť kto bude poskytovať elektronické služby v našom súkromnom bytovom dome. Možno to bude aj tým, že naše súkromné priestory užívate bez právneho dôvodu- rozhodnutie platných súdnych konaní. Ešte zaujímavejšie na tom je to, že v podstate prevádzkujete čiernu stavbu (doklad od stavebného úradu Michalovce)

- spor s Vašou firmou začal v podstate v roku 2009, keď sme náhodou zistili, že podnikáte v našom bytovom dome a že ste napojili svoje zariadenie na našu spoločnú stúpačku elektriny bez nášho súhlasu. Našu požiadavku, aby ste vysporiadali nájomné pomery medzi našim SVB a vašou firmou   hodnotíte ako „vydieranie“ zo strany predsedu SVB pána Komara.

- súhlasíme, že každý má právo vybrať si operátora. To ale platí napr. v rodinnom dome. V bytových domoch ako je aj ten náš sa samosprávy aj správy musia  riadiť v zmysle zákona 182/1993  Z.z. a jeho dodatkov. V minulosti požiadala o prenájom spoločných priestorov spoločnosť Orange ktorá má pôsobnosť na celom území Slovenska. Vlastníci nášho domu prenájom neodsúhlasili a firma Orange to akceptovala bez problémov.

- Ústavou SR je daná nielen sloboda a informovanosť ale aj ochrana súkromného vlastníctva (čl.20 Ústavy SR). Mimochodom, vlastníci bytov slobodne rozhodli, aby ste z nášho domu odišiel.

- oháňať sa ustanovením §43 telekomunikačného zákona sa nám zdá z vašej strany úbohé. Nebudeme citovať tento paragraf, len uvedieme že to platí tam, kde máte rozvody nainštalované v súlade s platnými zákonmi.

- ako sme už uviedli, spor v podstate začal v roku 2009 ale nie s cieľom získať podiely vašej firmy! Išlo o legalizovanie vašej utajenej stavby (tajného napojenia) na Zmluvu o prenájme. Váš názor bol, že nemôžeme brať vašu činnosť ako podnikateľský zámer, ale ako niečo porovnateľné s telefónnymi linkami, ktoré má Telekom. To že všetci vlastníci bytov platia náklady za služby spojené s  užívaním vlastných spoločných priestorov ( výťahy, osvetlenie, upratovanie) Vás vôbec nezaujíma. Vaši zamestnanci naše výťahy aj priestory využívajú dodnes a vy to máte grátis a podľa našich vedomostí skoro v každom inom bytovom dome. Údajne ste riešili aspoň spotrebu el. energie (uvádzal to na súde váš právnik) nejakými zmluvami o prenájme spol. priestorov, kde je podľa vašich podmienok požadované neustále napájanie Vášho zariadenia el. prúdom. To všetko za 20 Eur ročne. Pri jednaniach uvádzate, že Vaše jedinečné zariadenie má takú nízku spotrebu el. energie, že je zanedbateľná. Zabudnete však dodať, že uvádzaná spotreba vášho zariadenia je spotreba uvádzaná za  deň.   Keď sme to dali na rok vyšla nám celkom slušná spotreba.                                          Taktiež je zaujímavá sadzba za el. energiu. Spoločné priestory platíme sadzbou vyššou ako za domácnosť.                                                                                                                          Môžeme požiadať o zmenu sadzby na spol. priestory na sadzbu ako na domácnosť, ale nemôžeme mať v spol. priestoroch podnikateľov, ktorí podnikajú vaším spôsobom. Taktiež veľa vlastníkov nevie, že keď Vám poskytnú el. energiu z bytu porušujú tým minimálne podmienky sadzobníka VSD a môžu na to doplatiť oni, nie Vy.

- o dohode v „dobrom“ nemáme ohľadom Vašej osoby žiadne informácie. V čase výpovednej lehoty ste sa ani neozvali. Potom evidujeme oznam o uplatnení §66 tel. zákona a niekoľko drzých listov na adresu  nášho SVB a na predsedu SVB. Posledný takýto list aj s prílohami bol doručený do poštových schránok vlastníkov dňa 07.09.2021.

- uvádzate, že pán Komar za peniaze spoločenstva vedie niekoľko desiatok súdnych sporov. Takúto informáciu máme aj my a to z anonymných listov, ktoré kolovali v našom bytovom dome. Predpokladáme, že vy máte tieto informácie od vlastníčky bytu, ktorá bola odvolaná z rady SVB právoplatnou petíciou vlastníkov bytov a ktorej poskytujete internet.                                                  Pre vašu informáciu : podľa zákona 182/1993 Z.z. a jeho dodatkov je Spoločenstvo povinné evidovať všetky súdne spory týkajúce sa správy SVB.  V našom SVB neevidujeme desiatky sporov s rôznymi spoločnosťami ako uvádzate vy.

- uvádzate, že v rámci verejného spoločného priestoru nemusia firmy ako je Vaša žiadať súhlas na prevádzku svojich zariadení od vlastníkov.                       Oznamujeme Vám, že priestory Vami uvádzané sa v našom bytovom dome nenachádzajú.                                                                                                                      Ďalej uvádzate, že si predseda spoločenstva svojvoľne vysvetľuje zákony. Keďže predseda ani rada SVB Vežiak  nemajú právnické vzdelanie, musia požiadať o výklad právnikov. Vám asi výklad zákonov chýba, alebo ich ovládate iba v častiach pre Vás výhodných.                                                                                          O zápis zákonného vecného bremena na našu nehnuteľnosť na Katastrálnom úrade Michalovce ste požiadali v zmysle §66 Telekomunikačného zákona č.351/2011 ( nie 251/2011 ako uvádzate v liste). Tento zákon uvádza aj podmienky, ktoré podnik (alebo firma) musí splniť aby si tento zákon mohol uplatniť. Pre Vaše lepšie pochopenie citujeme :                                                                                                            podľa §66 ods.1 Zákona č.351/2011 Z.z. podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme                                                                                                    a)   zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti                                                                                                                            b)   vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť                                                                                               c)   vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.

Podľa §66 ods.6 zákona č.351/2011 Z.z.   Na účely odseku 1 sa verejný záujem posudzuje najmä podľa toho, či                                                                                            a)   sieť slúži alebo má slúžiť na poskytovanie služieb s použitím frekvencií pridelených individuálnym povolením

b)   sa sieť poskytuje alebo má  poskytovať na celom území Slovenskej republiky c)    prostredníctvom siete je alebo má byť poskytovaná verejná telefónna služba vrátane plnenia povinnosti podľa §41                                                                      d)    je alebo má byť prostredníctvom siete poskytovaná univerzálna služba            e)    sieť je alebo má byť prepojená podľa §27, alebo                                                          f)     sieť je alebo má byť súčasťou siete novej generácie a napĺňať ciele národnej stratégie schválenej vládou.

Podľa §66 ods.7 zákona č.351/2011 Z.z. Ak ide o verejné siete novej generácie a ich vedenia, ktoré sú umiestnené pod zemským povrchom a ktoré sú alebo majú byť využívané podnikom, ktorý má pridelené frekvencie individuálnym povolením, poskytuje sieť na celom území Slovenskej republiky alebo napĺňa ciele národnej stratégie schválenej vládou a zároveň je prepojený s iným podnikom podľa §27 a plní povinnosti podľa §41, úrad na žiadosť podniku potvrdí, že existujú skutočnosti, ktoré sa posudzujú na účely ods.1.

Napriek tomu, že nespĺňate uvádzané podmienky Vám Katastrálny úrad Michalovce zapísal na Vašu žiadosť VECNÉ BREMENO na našu nehnuteľnosť. Podľa názoru právnikov ( nie predsedu SVB) doklady ktoré ste predložili nespĺňali podmienky na zápis zákonného vecného bremena.

Čo sa týka „úzkej skupiny ľudí blízkych predsedovi SVB“  uvádzame :                          17.11.2020 až 23.11.2020 sa konalo písomné hlasovanie ohľadom voľby do orgánov SVB Vežiak .  Opakovane boli zvolení v podstate tí istí zástupcovia vlastníkov bytov a to od roku 2008. Za volených zástupcov hlasovalo 81 vlastníkov bytov, čo je zo 104 vlastníkov bytov celkom slušná „úzka skupina ľudí“.

Poukázať na to, že ste čestný človek sa nám zdá prinajmenšom neetické. Hodnotenie nechajte na tých čo vás poznajú a taktiež tých ktorí budú mať možnosť Vás spoznať (ako my).

Čestný človek si neobjedná služby SBS a za jej asistencie násilím vykoná práce na zariadení. A to aj napriek tomu, že jeho predchádzajúce pokusy mu polícia (3x) vysvetlila tak, že nemôže vykonávať práce v našich súkromných priestoroch bez nášho súhlasu.

Taktiež za neetické považujeme ponúkať kvalitné služby za najvýhodnejšiu cenu. Keď ostatní provideri  platia nájom za užívané priestory nemôžu cenovo konkurovať Vašej firme.

To, že sme sa obrátili na denník Korzár o zverejnenie nášho problému vôbec nemalo politický motív. Chceli sme len zviditeľniť  7 ročný problém súkromných vlastníkov bytového domu, ktorí si zákonným spôsobom (čiže v súlade s ustanoveniami zákona č.182/1993 Z.z. a jeho dodatkov spolu s ostatnými platnými zákonmi SR) chránia svoje práva.                                                                       Spor vedie Spoločenstvo vlastníkov bytov s firmou GeCom. To, že konateľ a majiteľ firmy je poslancom mestského zastupiteľstva Michalovce, okresným predsedom SaS, zakladajúcim členom OZ Nové Michalovce nemôžeme ovplyvniť. Preto ODMIETAME spájanie našej sťažnosti zaslanej na MZ Michalovce a článok v novinách Korzár s miestnymi politikmi zo samosprávy ako aj poslancami NR SR.                                                                                              Dovoľujeme si však vysloviť náš názor, že sa to nedá v živote a v praxi celkom oddeliť.                                                                                                                                       Človek vo funkcii  verejného činiteľa ako ste Vy musí strpieť väčšiu dávku kritiky ako bežný občan i keď je kritika pre Vás nepríjemná. A zároveň z titulu Vašej funkcie by ste mali odstrániť zo svojho slovníka a správania arogantný prístup k ľuďom.  Myslíme si, že by ste mali (minimálne) akceptovať  a rešpektovať etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy mesta Michalovce, ktorý je  zverejnený na oficiálnej stránke mesta.   

Na záver

                           Váš kolega pán M.K. vo svojom článku v občasníku Nové Michalovce z júna 2021 uvádza jeden z Herderových citátov, ktorý hovorí o tom, že čas je strohý ale spravodlivý účtovník: nerobí sa, že nevidí a nepodvádza.                                S týmto nemožno nesúhlasiť.                                                                                             Na Vaše články a vyjadrenia (podľa nášho názoru) platí tiež citát iného filozofa aj keď mierne upravený a to že vaše slová sú stvorené na to, aby zakrývali Vaše pravé myšlienky.

                                                                      Rada a predseda SVB Vežiak  Michalovce

Skryť Zatvoriť reklamu