Aký pes môže byť vodiacim psom? Na Slovensku je všetko možné!

Písmo: A- | A+

Vychovať a vycvičiť psa so špeciálnym výcvikom nie je vôbec jednoduché. Jednak na to musí mať zviera predispozície – fyzické aj povahové – a potrebuje tiež odborný niekoľkomesačný výcvik pod vedením trénera s príslušným zameraním.

 Vodiaci pes, ktorý patrí medzi psy so špeciálnym výcvikom, totiž musí byť počas vodenia sústredený, pokojný, nesmie sa nechať ničím vyrušiť natoľko, aby ohrozil svojho majiteľa. Zároveň je úplne neprípustný akýkoľvek náznak agresivity, či už voči ľuďom, alebo zvieratám. Najlepšie genetické predispozície na túto úlohu majú preto labradorské retrievery, no ani z tohto plemena každý jedinec nebude vodiacim psom. Taktiež je žiadúce, aby bol nehlučný, a teda neprejavoval emócie štekaním, aby bol priateľský a ochotný rešpektovať pokyny svojho majiteľa, ktorý zvyčajne nie je odborníkom na psov. Ak k tomu pripočítame ďalšie požiadavky, ktoré by mal spĺňať pes so špeciálnym výcvikom, ako je výška, váha, ale aj chuť prinášať predmety, labradorský retriever je jedno z plemien, ktoré je chované práve pre tieto vlastnosti. Napriek všetkým vhodným danostiam, ani z tohto plemena každý jedinec nebude vodiacim psom a úspešnosť v celosvetovom priemere je zhruba 40 – 50%.

Vodiaci pes
Vodiaci pes 

Chýbajúce zákony

Vo Výcvikovej škole pre vodiace a asistenčné psy dlhodobo poukazujeme na chýbajúcu legislatívu v rámci problematiky psov so špeciálnym výcvikom na Slovensku. Chýbajúce štandardy v oblasti zdravotných požiadaviek na vodiaceho psa, jeho zručností potrebných na vodenie, či povahu vhodnú pre osobu so zrakovým postihnutím v súvislosti s ovládateľnosťou psa, je nevyhovujúcim stavom a možno povedať, že na Slovensku môže byť v súčasnosti každý pes vodiacim psom. Ak to pritiahneme za vlasy, tak ani ratlík či yorkshirský teriér, nie sú vylúčené plemená. Samozrejme, že by psa takejto veľkosti nikto necvičil, ale napriek tomu ich zaradenie do výcviku v ničom neodporuje aktuálnej legislatíve. Tá totiž nerieši žiadne požiadavky, ani minimálnu vhodnú výšku a váhu psa, zdravotný stav, povahu psa a ani to, čo by mal vodiaci pes ovládať na to, aby mohol vodiť.

Psy so špeciálnym výcvikom, medzi ktoré patria aj vodiace psy, sú u nás podľa zákona definované ako kompenzačná pomôcka. Príspevok na kúpu kompenzačnej pomôcky poskytuje po splnení požadovaných kritérií Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Zatiaľ čo dodávatelia iných kompenzačných pomôcok, medzi ktoré patria napríklad načúvacie aparáty, mechanické vozíky, alebo špeciálne autosedačky, musia spĺňať prísne technické normy a certifikáty, no momentálne v legislatíve neexistujú žiadne kritériá, ktoré by aspoň v minimálnej miere garantovali kvalitu vodiaceho psa. Tento stav nie je dobrý a my vo Výcvikovej škole pre vodiace a asistenčné psy sa to snažíme zmeniť.

Zahraničie

V zahraničí je situácia rozdielna. V krajinách, ktoré sú nám geograficky aj mentálne blízke, majú túto tému ošetrenú v legislatíve, no rozlične. Napríklad v Česku sú štandardy pre vodiacich psov definované vo vyhláške k príslušnému zákonu a sú zadefinované aspoň zručnosti, ktoré vodiaci pes musí ovládať. V Nemecku je zas celkom iný systém. Financovanie vodiacich psov je zabezpečené cez zdravotné poisťovne a tie majú vlastné kritériá, ktoré sledujú. Nie sú jednotné, rovnako ako sumy, ktoré zdravotné poisťovne uhrádzajú za túto pomôcku. V súvislosti so zdravotným stavom psa sú požadované röntgeny, rôzne vyšetrenia, ktoré identifikujú prípadné ochorenia a pes spravidla nesmie byť pred tým, ako je odovzdaný klientovi, nikdy operovaný, okrem kastrácie a sterilizácie. Ani tieto požiadavky nie sú ale jednotné. V čom sa ale zdravotné poisťovne zjednotili, je absolvovanie skúšky tímu nevidiaci – vodiaci pes. Po ukončení výcviku vodiaceho psa je pes odovzdaný a nevidiaci sa pod vedením inštruktora z tejto oblasti naučí spolupracovať so psom tak, aby sa mohli spolu bezpečne pohybovať vo všetkých prostrediach. Doba „zácviku“ trvá zhruba 3 až 4 týždne a po tejto dobe absolvuje nový tím skúšku. Skúšajúcu osobu poveruje poisťovňa, ktorá bude vodiaceho psa uhrádzať. Preskúšavané prvky, ich rozsah a kvalita tiež nie sú štandardizované a môžu sa v závislosti od poisťovní v niečom odlišovať.

Inšpirácia

Z okolitých, ale aj tých vzdialenejších štátov, má rozhodne najkomplexnejšiu legislatívnu úpravu v téme „vodiaci pes“ susedné Rakúsko.

šteniatko labradorského retrievera
šteniatko labradorského retrievera 

Systém preskúšavania je dvojstupňový a realizuje ho inštitút Messerli, ktorý je Univerzitným kompetenčným centrom pre výskum vzťahov medzi ľuďmi a zvieratami. Po ukončení výcviku je pes prihlásený na prvé preskúšanie a najskôr absolvuje skúšku so psom tréner. Je to formálne preskúšanie, pri ktorom sa ukáže, či má pes predpoklad byť vodiacim psom. Už pri tejto skúške musí byť preukázaný výborný zdravotný stav psa a pes musí mať absolvované predpísané vyšetrenia, ktoré sú v Rakúsku jednotné a je ich naozaj mnoho. Potom sa pes zacvičuje zhruba 3 až 4 týždne s novým klientom a na záver absolvuje skúšku spolu s ním, podobne ako v Nemecku. Tento prepracovaný a najmä jednotný systém posudzovania vodiacich psov by mohol slúžiť v mnohých oblastiach ako inšpirácia.

Príprava kvalitnejších návrhov na zmeny, či doplnenia legislatívy v oblasti problematiky psov so špeciálnym výcvikom je dôležitou súčasťou projektu „Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých“, na ktorom naša výcviková škola, ako žiadateľ, spolupracuje s partnerom – Slovenskou asociáciou európskych štúdií. Projekt je súčasťou Operačného programu Efektívna verejná správa, financovaného z Európskeho sociálneho fondu. V rámci neho obidve organizácie pripravili návrhy na doplnenia a zmeny legislatívy, ktoré boli zaslané príslušným ministerstvám a budú zverejnené aj na webovej stránke VŠVAP v sekcii „Projekty/EVS/ Navrhnuté opatrenia zamerané na zefektívnenie VS“.

Inšpirovali sme sa Rakúskom a medzi viacerými navrhnutými opatreniami v rámci uvedeného projektu, je aj návrh na riešenie chýbajúcej legislatívy v oblasti psov so špeciálnym výcvikom. 

Snahou Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy je zadefinovať požiadavky na vodiaceho psa v oblasti zdravia, povahových vlastností, rozsahu pracovných zručností, ktoré sú potrebné na vodenie osoby so zrakovým znevýhodnením. Toto vnímame ako nevyhnutné vzhľadom na bezpečnosť nevidiaceho človeka. Súčasťou opatrení má byť aj preskúšanie kvality vodiaceho psa nezávislou osobou poverenou poskytovateľom príspevku na kúpu vodiaceho psa. Návrhy na zmeny z dielne výcvikovej školy, sú podložené relevantnými argumentami, ktoré by mali byť pre kompetentných dostatočným dôvodom na začatie dialógu na túto tému s cieľom prijatia systémového riešenia.

Skryť Zatvoriť reklamu