8. časť - Zákulisie vizuálneho smogu v Bratislave (kauza PRE SENT) - Vyjadrenie polície

Písmo: A- | A+

Naša analýza umiestnenia trojnožiek a štvornožiek spoločnosti PRE SENT poukázala, podľa nášho názoru, na stovky porušení povolenia Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, cestného zákona a zákona o premávke na pozemných komunikáciach. Vý

Predchádzajúce články kauzy PRE SENT:

Dňa 12. 12. 2014 sme sa rozhodli zaslať Krajskému dopravnému inšpektorátu (KDI) našu analýzu a požiadať ho o interpretáciu zákonov v súvislosti s umiestňovaním reklamných zariadení na pozemných komunikáciách.. Odpoveď sme obdržali tesne po Vianociach.

  • „KDI zaznamenal výskyt reklamných zariadení v meste Bratislava patriacich spoločnosti PRE SENT, ktoré sú umiestnené v rozpore so zákonom.“

Táto jednoduchá veta potvrdila naše podozrenie, že tieto zariadenia boli a sú umiestňované v rozpore s platnou legislatívou. Tie totiž zakazujú umiestňovanie reklamných zariadení v križovatkách či v rozhľadovom poli vodiča alebo v okolí priechodov pre chodcov (§8 ods.12 Cestného zákona), menej ako 0,5 metra od okraja vozovky (norma SN 73 6110) či na nosných konštrukciách dopravných zariadení (§60 zákon č. 8/2009). Presunutie 28 zariadení je výsmechom najmä, keď si uvedomíme, že jedenásť z týchto premiestnených zariadení bolo umiestnených okolo stromov v jednoznačnom rozpore s povolením Magistrátu a že zvyšných sedemnásť zariadení bolo premiestnených podľa, slušne povedané, zvláštneho kľúča.

Ukážka zvláštneho kľúča
Ukážka zvláštneho kľúča (zdroj: Zelená hliadka)
  • „Vzhľadom na to, že je povolenie predmetných zariadení v kompetencií Magistrátu, ako príslušného cestného správneho orgánu, KDI upozornil magistrát na porušenie zákona a požiadal ho o vykonanie nápravy“.

Ako obyvatelia tohto mesta sme sa najskôr obrátili na našich zástupcov na Magistráte. Žiadali sme zrušenie povolenia spoločnosti PRE SENT z dôvodu naších podozrení, že zariadenia porušujú povolenia aj zákony. Ďalším dôvodom bolo, že úradníci na Magistráte pravdepodobne nedokážu spoľahlivo kontrolovať či sú zariadenia tejto spoločnosti v súlade nielen so štátnou legislatívou, ale aj s vlastným magistrátnym povolením. Reakcia zo strany Magistrátu bola chladná a rezultovala do premiestnenia spomínaných 28 zariadení. Z celkového počtu 428 zariadení však 93 % ostalo svojich pôvodných miestach, a mnohé sú stále nevhodne umiestnené, čo je znepokojujúce vzhľadom na minulé upozornenia KDI.

V kontexte vyjadnenia KDI ostáva ešte jedna zarážajúca skutočnosť, a to, že KDI v minulosti upozornil Magistrát na porušenie zákona v súvislosti so zariadeniami, ktoré môžu ohrozovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, a preto je nepochopiteľná nečinnosť Magistrátu. V tomto kontexte je ešte viac zarážajúca reakcia zástupcu spoločnosti PRE SENT: “Pri podrobnejšom skúmaní dotknutých zákonov sme opätovne došli k presvedčeniu, že žiaden zákon neporušujeme.”

Zariadenie dnes umiestnené v križovatke, na priechode, pod dopravnou značkou.
Zariadenie dnes umiestnené v križovatke, na priechode, pod dopravnou značkou. (zdroj: Zelená hliadka)
  • „KDI vykonáva pravidelné kontroly, pri ktorých zistil, že už viaceré RZ sú odstránené alebo premiestnené v súlade so zákonmi.“

V kontexte s presunutím 28 zariadení je zaujímavá skutočnosť, že „viaceré“ zariadenia sú odstránené alebo premiestnené v súlade so zákonmi. To znamená, že nie všetky sporné, boli aj naozaj premiestnené. To už nekonštatujeme iba my ako Zelená hliadka, ale aj Krajský dopravný inšpektorát čo situácií dodáva ďalšiu váhu a urgentnosť.

Druhý príklad zvláštneho kľúča.
Druhý príklad zvláštneho kľúča. (zdroj: Zelená hliadka)

Na základe týchto skutočností vyzývame nové politické vedenie Magistrátu na čele s novým primátorom Ivom Nesrovnalom a riaditeľom Magistrátu Martinom Maruškom, aby konali tam, kde predchádzajúce vedenie nekonalo. Spoločnosť PRE SENT, podľa nášho názoru, naďalej pokračuje: 

  • porušovanie magistrátneho povolenia napríklad umiestňovaním reklamných zariadení okolo stĺpov, ktoré sú zároveň nosnými konštrukciami dopravných značiek či svetelných signalizačných zariadení

  • porušovanie normy STN 73 6110 zakazujúcej umiestňovať reklamné zariadenia do bezpečnotného priestoru vozovky čo je 0,5 metra od obrubníka vozovky a relevantného §8 ods. 10 zákona č. 135/1961 nariaďujúceho, aby sa reklamné, informačné a propagačné zariadenia umiestňovali tak, aby vyhovovali požiadavkám bezpečnosti a plynulosti premávky

  • porušovanie §8 ods. 12 zákona č. 135/1961, ktorý hovorí: “(...) reklamné, informačné a propagačné zariadenia (...) je zakázané umiestňovať na križovatke a v rozhľadovom poli vodiča na križovatke.”

  • porušovanie §60 zákona č. 8/2009, ktorý hovorí: “Na mieste pri ceste sa nesmú umiestňovať veci, ktoré by (...) rozptyľovali a upútavali pozornosť účastníka cestnej premávky(...).”

Porušovanie zákonov v súvislosti s reklamnými trojnožkami či štvornožkami všeobecne potvrdzuje aj odpoveď Krajského dopravného inšpektorátu.

Zároveň sme sa do dnešného dňa nedozvedeli na základe čoho je umiestnených 48 trojnožiek spoločnosti PRE SENT, ktoré sa nenachádzajú v povolení Magistrátu či Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. Miestne úrady v Ružinove či v Petržalke odpovedali na našu infožiadosť v zmysle, že umiestnenie týchto trojnožiek nepovolili.

Zoznam zariadení bez verejne známeho povolenia
Zoznam zariadení bez verejne známeho povolenia (zdroj: Zelená hliadka)

Za vhodné riešenie pokladáme zrušenie povolenia spoločnosti PRE SENT na základe bodu 7. súvisiaceho povolenia „Cestný správny orgán môže udelené povolenie zrušiť pre nesplnenie podmienok zvláštneho užívania“. Zrušenie povolenia spôsobí finančný výpadok vo výške najviac 19388,8 eur odľahčí ulice Bratislavy o 428 reklamných zariadení s troma či štyrmi samostatnými reklamnými tabuľami (okolo 1500 reklamných plôch).

Alternatívou by bolo okamžité odstránenie všetkých sporných reklamných zariadení spojené s obmedzením ich počtu v bratislavských uliciach a nie ich presunutie „o stĺp vedľa“. Spoločnosť PRE SENT musí niesť zodpovednosť za spôsob akým rozmiestnila svoje zariadenia vo verejnom priestore a nie realizovať akési „jarné sťahovanie“ na základe vlastnej interpretácie zákonov či povolenia.

Pán Nesrovnal, máte jedinečnú príležitosť spraviť prvý skutočne systémový krok smerom k zníženiu koncentrácie vonkajšej reklamy, ktorú Vy sám považujete za príliš vysokú. Môžete jednoznačne ukázať verejnosti, že Vám záleží na Bratislave bez neprimeranej koncentrácie vonkajšej reklamy a že toto mesto má na viac ako byť nosnou konštrukciou pre tisíce bilbordov, megabordov, ultrabordov, citylightov, štvornožiek, trojnožiek, dvojnožiek, betónových valcov a podobne.

Koľko vonkajšej reklamy je už priveľa?
Koľko vonkajšej reklamy je už priveľa? (zdroj: Zelená hliadka)

Matúš Čupka
Zelená hliadka
www.zelenahliadka.sk
www.facebook.com/zelenahliadka

Skryť Zatvoriť reklamu