Kňažko, Nesrovnal a Kratochvílová vs. odpadky, reklama, obrubníky a autá na chodníkoch

Písmo: A- | A+

Máme predvolebné obdobie čo je najlepší čas sa zoznámiť s volebnými sľubmi nádejných kandidátov na primátora a pokúsiť sa identifikovať, čo nás môže čakať najbližšie štyri roky. Ako sa Kňažko, Nesrovnal a Kratochvílová rozhodli popasovať s problematikou odpadového hospodárstva, vonkajšej reklamy, bariérovosti mesta či parkovacej politiky , sa na základe ich volebných programov pokúsime interpretovať v tomto článku.

Po vyhodnotení sľubov, výsledkov a najnovších sľubov súčasného primátora Milana Ftáčnika sme sa rozhodli nazrieť do programov jeho troch, podľa predvolebných odhadov, najvážnejších konkurentov. Podobne ako v prípade súčasného primátora sa zameriame na štyri témy, ktorým sa v rámci našej činnosti Zelená hliadka venuje. Z programov sme vybrali najrelevantnejšie body, ktorým sa budeme v článku bližšie venovať. Na základe toho sa dozviete, v ktorej z tém má daný kandidát podľa nás najúdernejší program.

Poznámka : Tatiana Kratochvílová nemala do času písania tohto blogu zverejnený celý program.

=== Odpadové hospodárstvo ===

Druhá najväčšia čierna skládka v Bratislave - Zátišie
Druhá najväčšia čierna skládka v Bratislave - Zátišie (zdroj: Zelená hliadka)

Kňažko :

Zmeniť spôsob odstraňovania nelegálnych skládok s dôrazom na ich včasné odstránenie

Vágna definícia riešenia, ktorá by v sebe mala zahŕňať záväzok odstrániť všetky čierne skládky na pozemkoch Magistrátu s tým, že dôjde k zavedeniu 30-dňovej lehoty na povinné odstránenie danej skládky. Dôležitá je tiež definícia preventívnych opatrení, ktoré budú nasadené hneď po vyčistení územia. Tak sa zabráni opätovnému obnoveniu čiernej skládky a ušetria sa tým verejné prostriedky.

Zriadiť nové zberné dvory na odpad tak, aby boli bližšie k občanom

Pozitívny krok. Zaujímavý by bol záväzok v podobe počtu nových zberných dvorov na celú Bratislavu, alebo ešte lepšie, počtu na mestskú časť.

Pripraviť projekt na vzdelávanie mladých so zameraním na čistotu a poriadok na verejných priestranstvách

Takéto vzdelávanie je potrebné ako súčasť normálneho vyučovacieho procesu, čiže zaradené v školských osnovách. Takýto projekt by mal osloviť školy aby rozšírili vzdelávanie v tejto oblasti, s možnou spoluprácou tretieho sektora. Práca s mladými ľuďmi je už teraz realizovaná prostredníctvom podujatia Olompiáda a školských programov realizovaných napríklad Ekoporadňou Živica, Stromom života či Daphne. Efektívnejšie by preto podľa nás bolo vytvorenie otvorenej grantovej schémy, aby sa mohlo zapojiť viac subjektov do realizácie vzdelávacích aktivít v tejto oblasti.

Nesrovnal :

Zvýšiť čistotu v uliciach zavedením princípu „jeden priestor, jeden pán”, to znamená, že za jeden verejný priestor bude zodpovedné buď mesto, alebo mestská časť, aby sa nemohli vyhovárať jeden na druhého

Podľa nás veľmi dôležitý bod, ktorý by konečne ukončil polemiku o tom, kto má opraviť ten konkrétny chodník, kto je zodpovedný za hrdzavé zábradlie, kto za upchatú kanalizáciu a podobne. V súčasnosti si riešenie problémov v uliciach medzi sebou prehadzujú mestské časti a Magistrát pričom občan nevie z verejne dostupných zdrojov identifikovať správcu daného pozemku či stavby

Zvýšiť počet odpadkových košov (aj na zastávkach MHD)

Odpadkových košov nie je nikdy dosť. Umiestneniu košov by však malo predchádzať zmapovanie súčasnej siete. Napríklad v areáli jazera Kuchajda nájdete dva odpadkové koše vzdialené od seba štyri metre. V susednej štvrti Zátišie je ich však minimum.

Vyriešiť jednotný dizajn a čistotu okolo kontajnerových stojísk

Kontajnerové stojiská sú dnes hanbou mnohých bratislavských ulíc. Umiestnenie klietky v ich okolí nie je bežné v mnohých končinách Bratislavy a podľa nás ani vhodné. Jednotný dizajn a výhodná grantová schéma mohla pomôcť. Rovnako ako návrat zberu veľkorozmerného odpadu z okolia kontajnerových stojísk zo strany spoločnosti O.L.O.. Dôležité je tiež vypracovanie analýzy frekvencie vyprázdňovania nádob a to najmä odpadkových košov. Nie je totiž výnimočné vidieť preplnené kontajnery alebo odpadkové koše.

Spolupracovať so školami a miestnymi komunitami pri čistení mesta a výchove detí k ekologickému povedomiu

Podobný bod ako v prípade Milana Kňažka. V súčasnosti existujú podobné systémy. Podpory však nie je nikdy dosť.

Posilniť systém zberných dvorov komunálneho odpadu

Posilnenie tohto systému by malo viesť k vybudovaniu jedného veľkokapacitného dvora v každom z bratislavských obvodov a siete menších zberných dvorov v každej mestskej časti. Taký systém by mal zabezpečiť pohodlné a legálne zbavenie sa všetkých druhov odpadu.

Zaviesť kontajnery na bioodpad

Zber bioodpadu je dlhodobý nedostatok odpadového hospodárstva v Bratislave. Žiaľ, spoločnosť O.L.O. spolu s Magistrátom posledné štyri roky túto tému zanedbávali. Bratislava tak stále nepatrí medzi vyspelé európske metropoly a ani do dlhého zoznamu slovenských miest a obcí, kde je zber bioodpadu samozrejmosťou.

Kratochvílová: program pre túto oblasť nebol zverejnený.

Verdikt: V oblasti odpadového hospodárstva má najviac ambiciózny program Ivo Nesrovnal.

=== Vonkajšia reklama ===

Koľko reklamy je už veľa?
Koľko reklamy je už veľa? (zdroj: Zelená hliadka)

Kňažko :

Vypracovať jednotný manuál pre vizuál verejného priestranstva v meste

Takýto manuál je nevyhnutný pre to, aby sa Bratislava stala mestom pre ľudí a nie pre automobily - či už jazdiace, alebo zaparkované. Nedostatok zelene, chaos v oblasti uličného mobiliáru a vizuálny neporiadok trápia toto mesto príliš dlho.

Zmeniť reguláciu upravujúcu umiestňovanie a spoplatnenie reklamných plôch v meste

Je na čase, aby sa zreformoval systém, ktorý umožnil dnešný stav koncentrácie vonkajšej reklamy, ktorá nemáobdoby široko-ďaleko. Regulácia vo forme koncepcie či všeobecne záväzného nariadenia, spolu so zvýšením poplatkov, je kľúčom k prečisteniu bratislavských ulíc od rôznych lacných zariadení či alejí bilbordov s otáznym reklamným efektom.

Nesrovnal :

Prísne regulovať bilbordy a vonkajšiu reklamu

Pozitívny bod, s ktorým sa dá iba súhlasiť.

Účinne bojovať proti graffiti

Ako jediný kandidát zahrnul do problematiky vizuálneho smogu aj grafity, ktoré tiež prispievajú k nízkej vizuálnej kultúre bratislavských ulíc. Dobré by však bolo, ak by aspoň zhruba načrtol aké nástroje by chcel v tomto boji použiť.

Kratochvílová :

Spraviť audit reklamných zariadení v Bratislave

Súčasnej diskusií o koncentrácií vonkajšej reklamy chýba jednoznačný údaj o počte reklamných zariadení, ktoré sa v Bratislave nachádzajú. Jediný oficiálny údaj hovorí o počte 1500 zariadení pre celú Bratislavu. Kto však v Bratislave bol sa nad týmto číslom môže akurát tak pousmiať. Výsledkom je, že nikto nevie, koľko reklamných plôch vlastne v meste je, a ktoré z nich sú legálne.

Nekompromisne odstrániť reklamné plochy bez nájomnej zmluvy

Dnes stojí v Bratislave približne 400 bilbordov s vypršanými nájomnými zmluvami a na základe obchodného zákonníka. Ten umožňuje automaticky predlžovať predchádzajúcu zmluvu pokiaľ majiteľ pozemku, v tomto prípade bratislavský Magistrát, nepodá žalobu na súd. To sa podľa verejne známych informácií zatiaľ nestalo. Okrem týchto “automaticky predĺžených” bilbordov sa tu však nachádzajú stovky ďalších reklamných plôch, ktoré zmluvu nikdy nemali.

Umožniť zdanenie a zlepšiť spoplatnenie (miestna daň, spoplatnenie za meter štvorcový reklamnej plochy, cenová mapa Bratislavy)

Dnešný daňový systém umožňuje živelné rozrastanie sa reklamných plôch. Nie je nič výnimočné, keď sa po roku na nás usmievajú politici z predchádzajúcich volieb. Je to spôsobené tým, že plochy si na seba na celý rok dokážu zarobiť v priebehu mesiaca, týždňov či dokonca dní. Mesto a jeho obyvatelia tak doplácajú na tieto zariadenia namiesto toho, aby pri dnešnej koncentrácií vonkajšej reklamy, tvorili príjmy z reklamných zariadení významný príjem mestského rozpočtu.

Odstrániť reklamné zariadenia z verejných majetkov

Verejné inštitúcie ako školy, úrady, účelové zariadenia by nemali byť redukované na nosiče reklamných zariadení. Tieto zariadenia môžu vytvárať príjem, ale vzhľadom na nedostatok informácií dnes nevieme či sú pre samosprávy výhodné napríklad bilbordoradia na plote areálu ZŠ Kalinčiaková, plote areálu jazera Kuchajda, plote areálu ihriska Nová Doba a podobne.

Schváliť všeobecne záväzné nariadenie o vonkajšej reklame

Bratislave dnes chýba záväzný dokument či nezávislá štúdia, ktorá by definoval o akú reklamu má Bratislava záujem a v akej koncentrácií. Reklamné zariadenia sa tak môžu umiestňovať živelne. Toto by malo zmeniť spomínané VZNko.

Vytvoriť a implementovať koncepciu vonkajšej reklamy

Doplnkom k vyššie spomínanému všeobecne záväznému nariadeniu by mala byť koncepcia záväzná pre zamestnancov Magistrátu. Tá by podrobne definovala aký druh zariadení sa hodí do akého druhu uličných priestorov.

Presunúť kompetencie regulujúce reklamu na oddelenie hlavného architekta

Politici realizujú masívne bilbordové kampane a využívajú vonkajšiu reklamu na vlastnú propagáciu či pripomenutie sa svojim občanom. To vytvára predpoklad prepájania podnikateľskej sféry v oblasti vonkajšej reklamy s politickou sférou. Môže tak vzniknúť vzťah, v ktorom verejný záujem nemá svoje miesto.

Regulovať reklamné zariadenia na súkromných pozemkoch

Pravdpodobne najkontroverznejší bod, ktorý je však nevyhnutný k úspešnému zníženiu koncentrácie vonkajšej reklamy. Súkromný majetok je súčasťou verejného priestoru a na ňom umiestnené reklamné zariadenia sú určené verejnosti. Z toho dôvodu je nevyhnutné aspoň naštartovať diskusiu o umiestňovaní reklamných zariadení na súkromných majetkoch a zavedenie poplatku pre majiteľov nehnuteľností s reklamou na fasáde. Poplatok, ktorý bude kompenzovať obyvateľom zníženie kvality uličných priestorov. S tým súvisí pravidlo, že čo sa týka verejného priestoru je podriadené verejnému záujmu. Skúsenosti zo zahraničia ponúkajú dostatok príkladov fungujúcich regulačných mechanizmov.

Náš verdikt: V oblasti vonkajšej reklamy má najviac ambiciózny program Tatiana Kratochvílová.

=== Bariérovosť mesta ===

Dvojobrubník na Prievozskej
Dvojobrubník na Prievozskej (zdroj: Zelená hliadka)

Kňažko: bez bodu týkajúceho sa tejto témy

Nesrovnal :

Presadzovať štandardné európske bezbariérové komunikácie a budovy

Všeobecný bod, s ktorým sa dá iba súhlasiť.

Kratochvílová :

Dohliadnem na to, aby pri príprave akýchkoľvek dopravných stavieb boli chodci a cyklisti braní ako relevantní aktéri dopravy, ktorým bude poskytnuté primerané riešenie ich pohybu.

Cyklisti a chodci sú v bratislavských uliciach čoraz viac obmedzovaní automobilovou dopravou a pri posudzovaní stavieb sú posudzovaní až v druhom rade, ak vôbec. Napriek svetovým trendom podporujúcim všetky druhy dopravy rovnocenne sa v Bratislave ešte stále presadzuje automobilizmus. Je na čase to zmeniť.

V spolupráci s mestskými časťami dohliadnem na to, aby v prípadoch, kedy by peší presun bol logickou a efektívnou formou pohybu, existovalo bezpečné a kultúrne riešenie. Rovnako zabezpečím renováciu už existujúcich trás.

Chodníku sú dnes priúzke, obparkované autami, čoraz agresívnejšie obsadzované rôznymi druhmi reklamných zariadení a to bez ohľadu na to, či sa jedná o chodník na sídlisku alebo pri vstupe do centra mesta. Bezpečné a kultúrne riešenia by mali byť zakomponované do budúceho programu tvorby uličných priestorov.

Dohliadnem na to, aby pri príprave akýchkoľvek dopravných stavieb bol na chodcov braný najväčší zreteľ.

Pozitívny záväzok. Mal by sa však týkať nielen dopravných stavieb.

Na frekventovaných miestach zabezpečím bezodkladne bezbariérové prístupy.

Bratislava je bariérová a denne prekračujeme desiatky zbytočných obrubníkov. Najmä zdravotne postihnutí, seniori, či mamičky s kočíkmi sa denne v uliciach potýkajú s desiatkami bariér. Tie mali byť už dávno minulosťou. Finančne nenáročné úpravy sú potrebné vo všetkých kútoch mesta. A to bezodkladne.

Pri výstavbe nových objektov zabezpečím, aby chodníky boli dostatočne široké.

Pozitívny krok.

Verdikt: V oblasti debarierizácie Bratislavy má najviac ambiciózny program Tatiana Kratochvílová.

=== Parkovacia politika ===

Ukážka dodržiavania povinnej 1,5-metrovej vzdialenosti v Bratislave.
Ukážka dodržiavania povinnej 1,5-metrovej vzdialenosti v Bratislave. (zdroj: Zelená hliadka)

Kňažko :

Presadiť spoločný mestský parkovací systém platný na území celého mesta s vyriešením prednostného parkovania pre rezidentov

Pozitívny krok.

Finančne aj regulačne podporiť budovanie záchytných parkovísk pri hlavných dopravných uzloch a parkovacích domov

Záchytné parkoviská Bratislave veľmi chýbajú. Prepojenie možnosti zaparkovať (ideálne zadarmo) na okraji mesta a následne sa do centra previesť električkou či autobusom by významne odľahčilo bratislavské cesty. Potenciál systému vidieť na celodenne preplnenom parkovisku pred hypermarketom na Zlatých Pieskoch.

Nesrovnal :

Zaviesť jednotnú parkovaciu politiku s cieľom rýchleho a dostupného parkovania pre Bratislavčanov, jej postupné rozširovanie koordinovať so záujmami mestských častí, spoplatnením regulovať počet návštevníkov mesta

Pozitívny krok.

Podporiť dostavbu záchytných parkovísk na vstupoch do mesta (Lamač, Pezinok, Ivanka pri Dunaji, Dunajská Lužná, Podunajské Biskupice) napojených na systém mestskej železnice

Pozitívny krok.

Podporovať výstavbu parkovacích domov aj v spolupráci so súkromným sektorom

Parkovacie domy sa v bratislavskom prostredí ukázali ako málo efektívne riešenie, ak nie sú riešené v rámci väčšieho konceptu. Pokiaľ existuje dostatok lacných či bezplatných povrchových parkovacích miest, tak vodiči nemajú záujem parkovať v podzemných garážach. Situácia by sa zmenila pokiaľ by existovala snaha znižovať množstvo povrchových miest v prospech podzemných.

Preorientovať policajtov z pokút za parkovanie na ochranu bezpečnosti ľudí v uliciach a pokračovať v inštalácii bezpečnostných kamier

Podobná iniciatíva by bola chvályhodná. Žiaľ sme svedkami toho, že mestská polícia nedokáže naplno zvládať ani rozdávanie pokút za parkovanie. Čiastočne za to môže pravidlo o 1,5 metrovom priestore ponechanom chodcom. Umožňuje to parkovanie na neobvyklých miestach a umožňuje polemiku či je 1,3 alebo 1,4 metra ponechaných chodcom na pokutu.

Kratochvílová :

Parkovanie na chodníku je neprípustné (1,5 m nestačí na pokojné a pohodlné chodenie po meste).

Pohodlné chodenie určite neumožňuje, ale alternatíva nie je prezentovaná. Otázne je, ako chce tento problém zmeniť, ak je to toto pravidlo definované v legislatíve.

Zabezpečím prijatie komplexnej a férovej celomestskej parkovacej politiky.

Pozitívny krok.

Vytvorím rezidenčné zóny na parkovanie, ktoré pre obyvateľov daných lokalít zabezpečia dostatok parkovacích miest za primeraný poplatok.

Pozitívny krok.

Prostriedky z parkovacích poplatkov investujem do verejnej dopravy tak, aby sme zabezpečili jej atraktívnosť a postupné odbremenenie nadbytočnej dopravnej záťaže.

Z tohto bodu programu nie je celkom jasné, akým spôsobom by sa financovala údržba značenia rezidenčného parkovania, ak budú poplatky za parkovanie investované len do verejnej dopravy. Príjmy by sa totiž mali vracať aspoň čiastočne späť do systému a rozvíjať parkovaciu infraštruktúru, prípadne vytváranať možnosti prestupov zo zaparkovaných automobilov na verejnú dopravu či bicykel.

Verdikt: V oblasti parkovacej politiky má Ivo Nesrovnal aj Tatiana Kratochvílová približne rovnako ambiciózne plány.

=== Rôzne ===

Kňažko :

Zdvojnásobiť objem prostriedkov, ktoré sú prerozdeľované prostredníctvom participatívneho rozpočtu mesta

Samotné zvýšenie prerozdeľovaných prostriedkov možno hodnotiť pozitívne. Hlavný problém bratislavského participatívneho rozpočtu však spočíva v systémových nedostatkoch. Magistrát a jeho úradníci totiž nedokázali dostatočne pružne reagovať na potreby úspešných projektov, tie nie sú konfrontované s objektívnymi potrebami mesta, pričom dnes bratislavský participatívny rozpočet nenapĺňa medzinárodné kritária participácie verejnosti na prerozdeľovaní financií.

Intenzívnejšie integrovať odbornú verejnosť a spolupracovať s tretím sektorom, vytvárať nezávislé, odborné, verejné expertné rady, ktoré by participovali na tvorbe a pripomienkovaní návrhov

Primátor nie je vševed a preto je len dobré ak si zakladá poradné orgány. Ich sedenia však musia byť štruktúrované, aby sa nestali iba miestom hádok a nenaplnených očakávaní.

Zlepšiť informovanosť o nakladaní s majetkom mesta a hospodárení mestských podnikov, zaviesť kontrolné ukazovatele

Dnes vie verejnosť iba málo z fungovania a hospodárenia mestských spoločností. Výročné správy prinášajú iba strohé či všeobecné informácie, povinne zverejňované údaje sú dostupné v neprehľadnej forme a tieto mestské podniky sú najväčším zdrojom káuz v Bratislave.

Sprísniť ochranu prírody v lesoparku, zamedziť novej výstavbe v chránených územiach

Lesopark je jedným z klenotov tohto mesta a zvýšená hospodárska činnosť znižuje rekreačné možnosti Bratislavčanov. Mal by sa stať viac parkom ako lesom a tomu by sa mali aj prispôsobiť investície do tohto územia.

Inventarizácia a evidencia zelene v meste, jasné vymedzenie zelených plôch v starostlivosti mesta a mestských častí

Starostlivosť o zeleň je v Bratislave minimálna pričom napríklad o cestnej zeleni rozhoduje oddelenie dopravných systémov. Systém si vyžaduje hĺbkovú reformu, aby sa nestávalo, že nová výsadba vyschne, alebo že niekoľkometrové zdravé stromy sú rúbané a nahrádzané útlymi stromčekmi.

Nesrovnal :

Posilňovať ochranu bratislavských vinohradov ako identito-tvorného prvku Bratislavy

Okrem bratislavského lesoparku sú práve vinohrady ďalšou rekreačnou oblasťou s obrovským potenciálom. Systematické rozpredanie vinohradov a ich postupné premeny na stavebné pozemky menia kopcovitú panorámu Bratislavy, ktorú čoraz viac zaplňujú rôzne domčeky, vilky a nové sídliská.

Zapojiť verejnosť do ovplyvňovania smerovania výdavkov rozpočtu podporou občianskych iniciatív a participatívneho rozpočtu

Pozitívny krok.

V spolupráci s tretím sektorom nájsť vhodný priestor pre komunitné centrum pre neziskové organizácie

Myšlienka tvorby akéhosi komunitného centra sa realizovala na viacerých frontoch (Komunitné centrum generácií, KC Zora). Zbrzdili ich skôr problémy na strane Magistrátu ako na strane aktívnych občanov. Netreba vymýšľať koleso.

Vytvoriť verejnú platformu pre skrášľovanie verejných priestorov (dizajnér, architekt, umelec)

Dôležitá podmienka pre budúci vzhľad bratislavských ulíc. Tie by mali zahŕňať postoje všetkých týchto skupín.

Kratochvílová : Tatiana Kratochvílová nemala do času písania tohto blogu zverejnený celý program

Záverečný verdikt: Najobsažnejší volebný program má z nášho pohľadu a našich tém Tatiana Kratochvílová, ktorú nasleduje Ivo Nesrovnal. Najslabší program čo sa týka prezentovaných tém mal Milan Kňažko.

Programy najvážnejších kandidátov nás neuspokojili a preto sme sa rozhodli, žepripravíme vlastnú víziu Bratislavy. Tá bude obsahovať kľúčové kroky potrebné pre skvalitnenie odpadového hospodárstva, reguláciu vonkajšej reklamy, zlepšenie parkovacej politiky a povedú k debarierizácií Bratislavy. Slová ako „zastreším“, „podporím“, „presadím“ v ňom budeme hľadať márne.

Našu víziu zverejníme v pondelok 27.10. doobeda, opäť formou článku na tomto blogu :-)

Matúš Čupka

Zelená hliadka

www.zelenahliadka.sk

www.facebook.com/zelenehliadka

Skryť Zatvoriť reklamu